ANNEX IX

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Закону о административним таксама (”Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 21/05) у члану 7. ријечи ”Пореске управе Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима ”Пореске управе Дирекције за финансије Брчко Дистрикта”.

Члан 2.

У члану 15. став (3) мијења се и гласи:

”(3) Рјешење о поврату таксе доноси надлежни орган коме је такса плаћена. Рјешење се ради у 2 (два) примјерка од којих се један примјерак упућује странци, а један Трезору Дирекције за финансије Брчко Дистрикта БиХ. ”

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АМНЕСТИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АМНЕСТИЈИ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о амнестији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 10/01), у члану 4. став (1), ријечи “Јавни тужилац Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”, замјењују се ријечима “Главни тужилац Тужилаштва Дистрикта”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.

У Закону о архивској дјелатности (”Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 44/04) у члану 15. ријечи “градоначелник Дистрикта” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за јавни регистар”.

Члан 2.

У члану 19. ријечи “градоначелник Дистрикта” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 3.

Члан 40. се брише.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О БАНКАМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О БАНКАМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о банкама у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” број: 5/03) у члану 14. став 3., 5., 6., 7., 8. и 9. ријечи “Управа прихода” у различитим падежима, замјењују се ријечима “Дирекција за финансије” у одговарајућим падежима.

Члан 4.

У члану 15. став 5. и 6. ријечи “Пореска управа” у различитим падежима, замјењују се ријечима “Дирекција за финансије” у одговарајућим падежима.

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У члану 4. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број:13/07), ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Дистрикта”.

Члан 2.

У члану 5. став (3), (5) и (6) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада Дистрикта”.

У ставу (6) овог члана ријечи “Управе прихода” замјењују се ријечима “Дирекције за финансије Дистрикта”.

Члан 3.

У члану 36. став (1), члану 37. став (1), и члану 39. став (1) и (3) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада Дистрикта”.

Члан 4.

У члану 41. став 3. на крају текста иза ријечи “градоначелник” додаје се зарез (,) и ријечи “по одобрењу Владе Дистрикта”.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о буџету Брчко Дистрикта БиХ (”Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 16/01, 21/05 и 3/07) у члану 13. број ”46” замјењује се бројем ”45”.

Члан 2.

У члану 15. став (1) бројеви ”62 и 63” замјењују се бројевима ”66 и 67”, а ријечи ”Управи за трезор” замјењују се ријечју ”Трезору”.

Члан 3.

У члану 18. број ”44” замјењује се бројем ”42”.

Члан 4.

У члану 19. бројеви ”43, 44 и 45” замјењују се бројевима ”41, 42 и 43”.

Члан 5.

У члану 23. став (3) ријечи ”градоначелник на приједлог” замјењује се ријечју ”директор”.

Члан 6.

У члану 27. став (1) број ”43” замјењује се бројем ”41”.

Члан 7.

У члану 36. став (3) ријечи ”градоначелник на приједлог” замјењује се ријечју ”директор”.

Члан 8.

Члан 37. мијења се и гласи:

”Директор Дирекције доноси:
- Правилник о рачуноводству буџета,
- Правилник о књиговодству буџета и
- Правилник о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета.”

Члан 9.

Члан 38. мијења се и гласи:

”Директор Дирекције доноси рачуноводствене политике и осигурава спровођење јединствених рачуноводствених поступака.”

Члан 10.

У члану 39. ријечи ”Управа за трезор” замјењује се ријечју “Трезор”.

Члан 11.

У члану 41. став (2) ријеч ”априла” замјењује се ријечју ”маја”.

Члан 12.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ДЈЕЧИЈОЈ ЗАШТИТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ДЈЕЧИЈОЈ ЗАШТИТИ БРЧКО ДИСТРИКТА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о дјечијој заштити Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине („Службени лист Брчко Дистрикта БиХ“ број 1/03, 4/04, 21/05) у члану 29 ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, на приједлог надлежног одјељења” замјењују се ријечима “надлежно одјељење”.

Члан 2.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ
У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ
У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Члан 1.

У Закону о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број 28/06 и 29/06) иза члана 15. додаје се нови члан 15а који гласи :

“Члан 15а
(Чланство у управним и надзорним одборима у удружењима)

(1) Изузетно од члана 15, став (1), службеник, односно намјештеник може, уз претходно одобрење службеника за етику, бити члан управног или надзорног одбора удружења основаног у складу са Законом о удружењима и фондацијама Брчко Дистрикта (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број 12/02), са изузетком чланства у управном или надзорном одбору у мјесној заједници.
(2) Службеник за етику неће дати одобрење из става 1 овог члана у случају када службеник ради у органу јавне управе који обавља надзор над радом удружења или ако је подручје дјелатности његове службе на било који начин повезано са финансирањем удружења из буџета Дистрикта.
(3) Службеник, односно намјештеник не може примати накнаду за чланство у управном или надзорном одбору удружења уколико се то удружење потпуно или дјелимично финансира из буџета Дистрикта.”

Члан 2.

У члану 32. став (2) мијења се и гласи:

“¬(2) Прије расписивања јавног конкурса, слободно радно мјесто може се попунити расписивањем интерног огласа само у случају прекобројности на којег се имају право пријавити само лица која су проглашена прекобројним.”

Члан 3.

У члану 39. став (1) тачка ф) мијења се и гласи:

“ф) ако је понављање поступка отворене конкуренције наложено од стране Апелационе комисије, надлежног суда или од другог надлежног органа.”

Члан 4.

У члану 43. иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи:

“(3) Радни однос на одређено вријеме, из става (2) овог члана, не може прерасти у радни однос на неодређено вријеме.”

Досадашњи став (3) постаје став (4).

Члан 5.

У члану 48. став (2) тачка ц) мијења се и гласи:

“ц) намјештенике, осим техничког секретара који у органима управе обавља опште и административне послове,”

Иза тачке ц) овог члана додају се нове тачке д), е), ф), г), и х) које гласе:

“д) јавне службенике који обављају стручне послове у органима управе који обухватају и организационе дијелове гдје се обављају послови који по својој природи нису управног карактера (просвјетни радник, ватрогасци, медицинско особље и слично),
e) лице које је ослобођено од обавезе полагања стручног управног испита за високу, вишу и средњу стручну спрему одлуком надлежног органа у складу са прописима,
f) магистре и докторе правних наука, доценте и професоре правних факултета у БиХ, те магистре и докторе друштвених наука из области уставно право, управно право или радно право,
g) лице које је стручни испит положило за високу, вишу и средњу стручну спрему пред надлежним органима управе у оквиру друге струке, под условом да је испит полагао по програму који је сличан програму за полагање стручних испита у Брчко Дистрикту и да је признат од стране надлежног органа ,
h) лице коме је до испуњења услова за пензију остало највише пет година радног стажа.”

Члан 6.

Члан 51. мијења се и гласи:

“Као положен испит за рад у органима управе прихвата се и испит положен за високу, вишу и средњу стручну спрему на било ком нивоу власти пред надлежним органима управе у БиХ (или територији других република бивше СФРЈ најкасније од 06.04.1992.године), као и положен испит у другим државама с којима Босна и Херцеговина има потписан споразум о међусобном признавању таквих испита.”

Члан 7.

У члану 70. иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:

“(2) Службеник и намјештеник може имати заснован само један радни однос са пуним радним временом.”

Досадашњи ставови (2), (3) и (4) постају ставови (3), (4) и (5).

Члан 8.

У члану 74. став (4) ријечи “1 дан” мијењају се ријечима “2 (два) дана”.

Члан 9.

У члану 75. тачка б) мијења се и гласи:

“б) по основу социјалних здравствених критеријума:
1) родитељу или старатељу с дјететом до 7 године – 2 дана за свако дијете,
2) родитељу или старатељу с хендикепираним дјететом – 2 дана,
3) самохраном родитељу, уз релевантну потврду о статусу самохраног родитеља и потврду о редовном школовању дјетета – 1 дан,
4) инвалиду, преко 70% инвалидитета – 2 дана.”

Члан 10.

У члану 76. став (1) мијења се и гласи:

“(1) Трајање и кориштење годишњег одмора службеника и намјештеника у складу са овим законом утврђује рјешењем надлежни орган за људске ресурсе, а одобрава руководилац органа управе на основу плана кориштења.”

Члан 11.

У члану 89. став (1) мијења се и гласи:

“(1) О лакшим повредама службене дужности, као и тежим повредама службене дужности из члана 88. тачке а), ц), е), ф), л), м) у првом степену одлучује непосредно претпостављени руководећи службеник, руководећи намјештеник, руководилац органа управе, управни инспектор, односно службеник за етику.”

Члан 12.

У члану 90. став (1) иза ријечи “правника” додају се ријечи “на мандат од двије године”.

Члан 13.

Члан 93. мијења се и гласи:

“(1) Покретање поступка за повреду службене дужности против службеника односно намјештеника и приправника врши непосредно претпостављени руководећи службеник, руководећи намјештеник, руководилац органа управе, управни инспектор, односно службеник за етику по пријави или самоиницијативно.
(2) Када неко од лица из става (1) овог члана прими пријаву за повреду службене дужности, дужан ју је доставити осталим лицима који су надлежни за покретање поступка, без обзира да ли ће покренути поступак по пријави или не.
(3) Поступак због лакше повреде службене дужности као и теже повреде службене дужности из члана 88. тачке а), ц), е), ф), л), м) покреће закључком непосредно претпостављени руководећи службеник, руководећи намјештеник, руководилац органа управе, управни инспектор, односно службеник за етику.
(4) Поступак због осталих тежих повреда службене дужности покреће непосредно претпостављени руководећи службеник, руководећи намјештеник, руководилац органа управе, управни инспектор, односно службеник за етику, захтјевом, који се упућује дисциплинској комисији.
(5) Остала питања везана за вођење дисциплинског поступка регулисаће се Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности.”

Члан 14.

У члану 94. послије ријечи “уколико” додају се ријечи “непосредно претпостављени руководећи службеник”.

Члан 15.

Члан 97. мијења се и гласи:

“Непосредно претпостављени руководећи службеник, руководећи намјештеник, руководилац органа управе, управни инспектор, односно службеник за етику спроводи поступак утврђивања лакше повреде службене дужности, као и теже повреде службене дужности из члана 88. тачке а), ц), е), ф), л), м), саслушава службеника, односно намјештеника и доноси рјешење о ослобађању, односно изрицању дисциплинске мјере, односно казне.”

Члан 16.

У члану 99. став (2) мијења се и гласи:

“(2) Уколико дисциплинска комисија поводом захтјева за покретање поступка за тежу повреду службене дужности утврди да се ради о лакшој повреди службене дужности, као и тежој повреди службене дужности из члана 88. тачке а), ц), е), ф), л), м), огласиће се ненадлежном и предмет вратити подносиоцу захтјева ради спровођења поступка због наведених повреда службене дужности.”

Члан 17.

У члану 102 став (2) тачка д) се брише.

Став (3) овог члана мијења се и гласи:

“(3) Непосредно претпостављени руководећи службеник, руководећи намјештеник, руководилац органа управе, управни инспектор или службеник за етику у случају да утврди тежу повреду службене дужности из члана 88. тачке а), ц), е), ф), л), м), може изрећи казне наведене у ставу (2) тачкама а) и б) овог члана.”

Став (4) овог члана се брише.

Досадашњи став (5) постаје став (4).

Члан 18.

У члану 117. став (1) у тачкама q) и р) ријеч “овим” се брише.

Иза тачке в) овог члана додаје се нова тачка w) која гласи:

“w) у поступку извршења правоснажне судске пресуде”.

Досадашња тачка w) постаје тачка з).

Члан 19.

У члану 121. ставу (3) иза ријечи “ресурсе” додаје се “зарез (,)” и ријечи “о чему се доноси посебно рјешење”.

Члан 20.

У члану 145. додаје се нови став (3) који гласи:

“(3) Уколико се приликом усвајања новог Организационог плана на одређеним радним мјестима нађу службеници и намјештеници који задовољавају све услове прописане тим планом осим услова у погледу степена и врсте образовања, градоначелник ће на приједлог органа надлежног за људске ресурсе за сваког таквог службеника или намјештеника донијети посебно рјешење у ком ће се дефинисати услови које службеник, односно намјештеник мора испунити да би задржао свој статус, као и рок у ком се морају испунити ти услови који не може бити дужи од двије године.”

Члан 21.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ

Члан 1.

У члану 9. Закона у дувану (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”,број: 35/05), (у даљем тексту:”Закон”), ријечи “градоначелник на приједлог Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду” замјењују се ријечима “шеф Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду”.

Члан 2.

У члану 10. став (2) Закона, ријечи “градоначелник на приједлог” замјењује се ријечју “шеф”.

Члан 3.

У члану 14. став (2) Закона, ријечи “градоначелник на приједлог” замјењују се ријечју “шеф”.

Члан 4.

У члану 17. став (1) Закона, ријечи “градоначелник на приједлог” замјењују се ријечју “шеф”.

Члан 5.

У члану 23.став (1) и (2) Закона, ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта”.

Члан 6.

У члану 29. став (2) Закона, ријечи “градоначелник на приједлог надлежног” замјењују се ријечју “шеф”.

Члан 7.

У члану 31. став (3) Закона, ријечи “порезна маркица Брчко Дистрикт БиХ – Порезна управа” замјењују се ријечима “порезна маркица Управе за индиректно опорезивање БиХ”.

Члан 8.

У члану 32. став (2) Закона, ријечи “Порезна управа” замјењују се ријечима “Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 9.

У члану 41. Закона, ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ НЕКРЕТНИНА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ НЕКРЕТНИНА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о експропријацији некретнина у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 26/04) у члану 8, став 2., ријечи “за урбанизам, имовинске односе и привредни развој” замјењују се ријечима “за просторно планирање и имовинско-правне послове”, а ријечи “Пореска управа” замјењују се ријечима “Дирекција за финансије”.

Члан 2.

У члану 9, став 1., ријечи “са стручним мишљењем” се бришу.

Став 2. у истом члану се брише.

Члан 3.

У члану 19, став 1. тачка 5., ријечи “стручним мишљењем и” се бришу.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА ИЗ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА ИЗ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о финансирању политичких странака из буџета Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број: 29/04), члан 12 се мијења и гласи:

“Расподјелу средстава на начин из члана 6 и члана 9 овог закона обавља Дирекција за финансије Брчко Дистрикта, на основу података које им достави Изборна комисија Брчко Дистрикта”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о финансијском пословању Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број 5/01) у члану 12. иза ријечи “управа” додају се ријечи “Дирекције за финансије”.

Члан 2.

Члан 15. се брише.

Члан 3.

Члан 16. постаје члан 15., а члан 17. постаје члан 16.

Члан 4.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ.”

ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ И ЗАБАВНИМ ИГРАМА
ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ И ЗАБАВНИМ ИГРАМА

Члан 1.

У Закону о играма на срећу и забавним играма (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број 37/04) у члану 1. став 2. иза ријечи “Порезна управа” додају се ријечи “Дирекције за финансије Дистрикта (у даљем тексту: Порезна управа)”.

Члан 2.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

З А К О Н
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА ИЗ АНЕКСА 8
З А К О Н
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА ИЗ АНЕКСА 8

Члан 1.

У Закону о имплементацији одлуке Комисије за заштиту националних споменика из Анекса 8 (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 2/02) у члану 3, тачка 2. ријечи “Одјељење за урбанизам, имовинско-правне односе и економски развој Брчко Дистрикта;” замјењују се ријечима “Одјељење за просторно планирање и имовинско–правне послове Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;”.

Члан 2.

У члану 4. ријечи “Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима “Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт)”.

Члан 3.

У члану 5, 13, 14, 15 и 16 ријеч “Брчко” се брише.

Члан 4.

Овај Закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ И ПРЕКРШАЈНИХ САНКЦИЈА

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ И ПРЕКРШАЈНИХ САНКЦИЈА

Члан 1.

У члану 30. став 4. Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број:8/00, 1/01) бришу се ријечи “јавног”, испред ријечи “тужилаштва” и ријеч “јавно” испред ријечи “тужилаштво”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ
ПОСТУПКУ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Члан 1.

У Закону о извршном поступку (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број: 8/00, 1/01, 5/02, 8/03), у члану 72. став (4) послије ријечи “управе” додају се ријечи “Дирекције за финансије Дистрикта”.

Члан 2.

У члану 75. став (7), послије ријечи “управе” додају се ријечи “Дирекције за финансије Дистрикта”.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕЗЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Закону о јавним предузећима у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 15/06) члан 11. став (1) се брише, а досадашњи ставови (2) и (3) постају ставови (1) и (2).

Иза новог става (2) овог члана додаје се нови став (3) који гласи:

“(3) У управни одбор могу бити именована два члана из реда службеника, који су запослени у органима јавне управе Брчко Дистрикта БиХ.”

Члан 2

Иза члана 11. додаје се нови члан 11а. који гласи:

“Члан 11а
(Поступак избора и именовања чланова управног одбора)

(1) Управни одбор именује градоначелник Брчко Дистрикта БиХ на основу одлуке независне комисије о избору кандидата за чланове управног одбора јавног предузећа.
(2) Чланови управног одбора се бирају путем јавног конкурса.
(3) Градоначелник Брчко Дистрикта БиХ именује Комисију за избор кандидата за чланове управног одбора јавног предузећа (у даљем тексту: Комисија), која се састоји од седам чланова и то:
а) три члана одговарајућих квалификација из одјељења Владе Брчко Дистрикта БиХ, који обављу надлежности из области сродној главној дјелатности јавног предузећа,
б) два члана из других сродних одјељења, односно институција Брчко Дистрикта БиХ који посједују стручност у области управљања финансијама и привредом,
ц) предсједник Одбора за запошљавање Владе Брчко Дистрикта БиХ,
д) шеф Пододјељена за људске ресурсе Владе Брчко Дистрикта БиХ.
(4) Комисија из става (3) овог члана, уз административну и техничку помоћ Пододјељења за људске ресурсе, спроводи поступак избора најуспјешнијих кандидата сходно одредбама Закона о државној служби Брчко Дистрикта БиХ, које прописују поступак избора.
(5) Градоначелник Брчко Дистрикта БиХ је обавезан да донесе акт о именовању чланова управног одбора у року од осам дана од дана коначности одлуке Комисије.
(6) У случају да градоначелник Брчко Дистрикта БиХ у року из става (5) овог члана не донесе акт о именовању чланова управног одбора сматра се да је сагласан са одлуком Комисије о избору најуспјешнијих кандидата. У овом случају одлука Комисије постаје коначна и обавезујућа и замјењује одлуку о именовању.”

Члан 3.

У члану 20. иза ријечи “прописаним” додају се ријечи “Статутом Брчко Дистрикта БиХ”.

Иза става (1) овог члана додаје се нови став (2) који гласи:

“(2) Приликом спровођења поступка за именовање директора, управни одбор:
а) расписује и објављује јавни конкурс за упражњену позицију директора,
б) врши селекцију кандидата,
ц) заказује усмени интервју, односно писмено тестирање,
д) оцјењује професионалне способности селектованих кандидата путем:
1. усменог интервјуа,
2. писменог тестирања или задавања практичног рада прије усменог интервјуа, када оцијени да је неопходно демонстрирање знања и вјештина селектованих кандидата,
е) сачињава ранг листе интервјуисаних кандидата.
(3) Управни одбор доноси одлуку о избору и именовању најуспјешнијег кандидата за директора.”

Члан 4.

У члану 27. став (2) број “22″ замјењује се бројем “21″, а ријечи “(“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 1/00, 7/04, 20/05 и 24/05)” се бришу.

Члан 5.

Иза члана 27. додаје се нови члан 27а. који гласи:

“Члан 27а
(Запошљавање у јавном предузећу)

(1) Директор врши запошљавање у јавном предузећу на основу обавезујуће одлуке комисије коју именује директор.
(2) Запослени се бирају путем јавног конкурса.
(3) Комисија из става (1) овог члана састоји се од:
а) предсједника Управног одбора,
б) директора,
ц) запосленика јавног предузећа одговорног за кадровске послове.
(4) Комисија из става (1) овог члана врши избор најуспјешнијег кандидата на начин прописан у члану 20. став 2 овог закона.
(5) Комисија доноси одлуку о избору најуспјешнијег кандидата.”

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ

Члан 1.

У Закону о јавном реду и миру (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број: 2/02) у члану 6, став 1., 4. и 5. ријечи “Влада Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима “Полиција Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О КОМАСАЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О КОМАСАЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Члан 1.

У Закона о комасацији Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 7/06) у члану 18. став (2) иза ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта БиХ” додају се ријечи “(у даљем тексту: градоначелник)”.

Иза става (2) овог члана додаје се нови став (3) који гласи:

“(3) Градоначелник подноси захтјев из претходног става овог члана након одобрења Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада)”.

Досадашњи став (3) постаје став (4).

Члан 2.

У члану 23. став (1) и став (2) ријечи “Брчко Дистрикт БиХ” се бришу.

Члан 3.

У члану 25. став (1) иза ријечи “градоначелник” додаје се “зарез (,)” и ријечи “претходно одобреног од Владе”.

Члан 4.

У члану 42. ријечи “Брчко Дистрикт БиХ” се бришу.

Члан 5.

У члану 51. став (4) ријечи “Владе Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечју “Владе”.

Члан 6.

У члану 79. став (1) иза ријечи “Владе” бришу се ријечи “Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 7.

У члану 81. став (3) и 89. став (1) и став (3) ријечи “Брчко Дистрикт БиХ” се бришу.

Члан 8.

У члану 90. став (4) ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 9.

У члану 91. став (2) и члану 92. став (2) ријечи “Брчко Дистрикт БиХ” се бришу.

Члан 10.

У члану 95. ријечи “Управа прихода Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечима “Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Дирекција за финансије)”.

Члан 11.

У члану 96. став (1) ријечи “Одјељење за буџет и финансије Владе Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечју “Дирекција за финансије”.

Члан 12.

У члану 98. став (1) и став (2) ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 13.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о концесијама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 41/06) у члану 5. став (1) иза ријечи “градоначелника” додаје се “зарез (,)” и ријечи ” претходно одобрену од Владе, ” а остатак текста остаје непромијењен.

Члан 2.

У члану 9. став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а остатак текста остаје непромијењен.

Члан 3.

У члану 12. став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а остатак текста остаје непромијењен.

Члан 4.

У члану 20. став (1) на крају текста иза ријечи “концедента” додају се ријечи “по одобрењу Владе”.

Члан 5.

У члану 23. став (2) на крају текста иза ријечи “концедент” додају се ријечи “уз сагласност Владе”.

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ БЕСПРАВНО
ИЗГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНА

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ БЕСПРАВНО
ИЗГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНА

Члан 1.

У Закону о легализацији бесправно изграђених грађевина (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 21/03, 3/04, 29/04) у члану 3. ријечи “урбанизам, имовинске односе и привредни развој” замјењују се ријечима “просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 2.

У члану 6. став (2) ријечи “градоначелник својом одлуком” замјењује се ријечима “шеф Одјељења својим актом”.

Члан 3.

У члану 8. став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 4.

У члану 22. став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 5.

У члану 29. иза ријечи “градоначелник” додаје се “зарез (,)” и ријечи “односно шеф Одјељења”.

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о мјесним заједницама у Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 3/03) у члану 10. став 5. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 2.

У члану 28. став 3. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Правобранилаштво Дистрикта”.

Члан 3.

У члану 28. став 4. ријеч “градоначелнику” замјењује се ријечима “Канцеларија за управљање јавном имовином Дистрикта”.

Члан 4.

У члану 28. став 5 ријечи “градоначелник Брчког” замјењује се ријечима “Канцеларија за управљање јавном имовином”.

Члан 5.

У члану 30. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА БРЧКО ДИСТРИКТА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о образовању у основним и средњим школама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 09/01, 28/03 и 29/04) у члану 8.а тачка 5. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за образовање (у даљем тексту: шеф Одјељења)”.

Члан 2.

У члану 15. став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту Влада)”.

Члан 3.

У члану 27. став (2) ријечи “на приједлог” замјењује се ријечу “шеф”, а ријеч “градоначелник” се брише.

Члан 4.

У члану 28. став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 5.

У члану 39.а тачка 4. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 6.

У члану 42. став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 7.

У члану 50. став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 8.

У члану 69. став (6), члану 74. став (1), члану 88. став (2), члану 90. став (1), члану 93. став (3) и члану 102. став (4) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 9.

У члану 103. став (3) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 10.

У члану 104. став (3) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 11.

У члану 111. став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 12.

У члану 112. став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 13.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ОТКУПУ СТАНОВА НА КОЈИМА ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ОТКУПУ СТАНОВА НА КОЈИМА ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о откупу станова на којима постоји станарско право у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 10/02, 17/04 и 41/06), у члану 23. став (2) ријечи “Закона о Управи прихода Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” замјењују се ријечима “Закона о Трезору Брчко Дистрикта Босне и Херецговине.”

Члан 2.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕЧАТУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕЧАТУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о печату Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине ( “Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број: 12/01) у члану 3. став (1) ријеч “Дистрикт” у различитим падежима, замјењује се ријечју “Дистрикт” у одговарајућим падежима.

Члан 2.

У члану 4. иза ријечи “Скупштина Брчко Дистрикта” додају се ријечи “Влада Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”, ријечи “Јавно тужилаштво ” се замјењује ријечју “Тужилаштво”, ријечи “Управа прихода Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” се бришу и додају се ријечи “Правобранилаштво Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Дирекција за финансије Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Канцеларија за управљање јавном имовином, Канцеларија координатора за Брчко Дистрикт при Савјету министара Босне и Херцеговине”, а иза ријечи “послове” додаје се ријеч “јавне”.

Члан 3.

У члану 7. став (1) иза ријечи “Скупштине Брчко Дистрикта” додају се ријечи “Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” , ријечи “Јавног тужилаштва” се замјењују ријечју “Тужилаштва”, ријечи “Управе прихода Брчко Дистрикта” се бришу и додају ријечи “Правобранилаштва Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Дирекције за финансије Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Канцеларије за управљање јавном имовином, Канцеларије координатора за Брчко Дистрикт при Савјету министара Босне и Херцеговине”, а иза ријечи “послове” додаје се ријеч “јавне”.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОСУЂУ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОСУЂУ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Члан 1.

У Закону о платама и накнадама запослених у правосуђу Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број:13/07, од 27. априла 2007. године), у члану 1, став (2), алинеја 4, ријечи “Јавно тужилаштво Брчко Дистрикта БиХ”, замјењују се ријечима “Тужилаштво Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈУ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈУ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Члан 1.

У Закону о подстицају у пољопривредној производњи (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број:11/06) у члану 8 став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 2.

У члану 14 ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 3.

У члану 20 ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ на приједлог Одјељења”.

Члан 4.

У члану 21 став (2) ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта БиХ, на приједлог” замјењују се ријечју “шеф”.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу осмог дана дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

З А К О Н
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЊУ ПРИВРЕДНОГ
РАЗВОЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
З А К О Н
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЊУ ПРИВРЕДНОГ
РАЗВОЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о подстицају привредног развоја у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број 13/06) у члану 15 став (1) и (2) ријечи “Одјељење за урбанизам, имовинске односе и привредни развој” замјењују се ријечима “Одјељење за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 2.

У члану 24 став (1) ријечи “сва надлежна одјељења Владе”, замјењују се ријечима “сви органи јавне управе”.

Члан 3.

У члану 25, тачка н) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 4.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У члану 2, став (1) тачка 7. Закона о Полицији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број: 19/06 – пречишћени текст), ријечи “јавног тужиоца Дистрикта” замјењују се ријечима “тужиоца”.

Члан 2.

У члану 5, став (3) ријечи “Јавног тужилаштва Брчко Дистрикта” замјењују се ријечима “Тужилаштва Дистрикта”.

Члан 3.

У члану 8, став (1) тачка 11. ријечи “јавног тужиоца Дистрикта” замјењују се ријечју “тужиоца”.

У члану 8, став (1) тачка 22. ријечи “Јавном тужилаштву Дистрикта” замјењују се ријечју “Тужилаштву Дистрикта”.

Члан 4.

У члану 15 алинеја 5, члану 28 став (4) и члану 31 ставови (1) и (3) ријечи “јавног тужиоца” замјењују се ријечју “тужиоца” у одговарајућем падежу.

Члан 5.

У члану 36, став (2) ријечи “Јавном тужилаштву” замјењују се ријечима “Тужилаштву Дистрикта”.

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 1.

У Закону о политичким организацијама (“Службени гласник Брчко Дистрикта “број 12/02), у члану 20 став 3 мијења се и гласи;

„Рјешење којим је одлучено о захтјеву за упис доставља се подносиоцу захтјева и тужиоцу Дистрикта. “

Члан 2.

Члан 22 мијења се и гласи:

“У поступку регистрације политичких организација сходно се примјењују одредбе Закона о регистрацији пословних субјеката у Брчко Дистрикту БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 15/05).”

Члан 3.

Члан 24 став 2 мијења се и гласи:

“Захтјев за брисање политичке организације, због разлога из тачке 3. претходног члана подноси тужилац.”

Члан 4.

Члан 25 став 2 мијења се и гласи:

“Поступак за забрану рада политичке организације покреће се на захтјев тужиоца, а одлуку о захтјеву доноси регистарски суд.”

Члан 5.

Члан 26 мијења се и гласи:

“Ако је поднесен захтјев за забрану рада политичке организације, суд ће у року од 8 дана одржати претрес на који ће позвати тужиоца и представника политичке организације. Претрес ће се одржати и ако се једна од уредно позваних страна не одазове позиву, а на то је изричито упозорена.”

Члан 6.

Члан 27 мијења се и гласи:

“Ако овим законом није другачије одређено, у поступку забране рада политичке организације се сходно примјењују одговарајуће одредбе Закона о кривичном поступку (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, бројеви: 10/03, 48/04, 6/05 и 12/07).”

^лан 7.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о пољопривредном земљишту Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број: 32/04) у члану 8 ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: шеф Одјељења)”.

Члан 2.

У члану 9 став (3) ријечи “градоначелник на приједлог Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду” замјењује се ријечима “шеф Одјељења” и у ставу (5) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 3.

У члану 10 ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 4.

У члану 21 став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 5.

У члану 22 став (6) ријечи “Одјељење за урбанизам, имовинскo-правне послове и привредни развој” замјењују се ријечима “Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 6.

У члану 23 став (4) ријечи “Одјељење за урбанизам” замјењују се ријечима “Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 7.

У члану 34 став (1), (3) и (4) ријеч “градоначелник” у различитим падежима замјењује се ријечју “Влада” у одговарајућим падежима.

Члан 8.

У члану 36, став (5), ријечи “градоначелник на приједлог Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

У истом члану, став (7), ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта БиХ на приједлог Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 9.

У члану 39 ријечи “и Одјељења” замјењује се ријечима “који утврди Влада”.

Члан 10.

У члану 41 став (1) ријечи “а на иницијативу Одјељења” замјењује се ријечима “који утврди Влада”.

Члан 11.

У члану 42 став (1) ријечи “и Одјељења” замјењује се ријечима “који утврди Влада”.

Члан 12.

У члану 43 ријечи “и Одјељења” замјењује се ријечима “који утврди Влада”.

Члан 13.

У члану 44 ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 14.

У члану 52 став (1) ријечи “и Одјељења” замјењује се ријечима “који утврди Влада”.

Члан 15.

У члану 54 став (1) и (2) ријечи “и Одјељења” замјењује се ријечима “који утврди Влада”.

Члан 16.

У члану 57 ријечи “градоначелник и Одјељење” замјењују се ријечју “Влада”.

Члан 17.

У члану 59 ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 18.

У члану 61 ријеч “градоначелника” замјењује се ријечју “Владе”.

Члан 19.

У члану 65 ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 20.

У члану 66 став (2) ријечи “и Одјељења” замјењује се ријечима “који утврди Влада”.

Члан 21.

У члану 67 став (2) ријечи “и Одјељења” замјењује се ријечима “који утврди Влада”.

У ставу (4) и (6) истог члана ријечи “градоначелник на приједлог Одјељења” замјењују се ријечју “Влада”.

Члан 22.

У члану 87 став (7) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 23.

У члану 89 став (5) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 24.

У члану 107 став (1) ријечи “градоначелник на приједлог Одјељења” замјењују се ријечима “шеф одјељења”.

Члан 25.

У члану 123 став (4) иза ријечи “градоначелник” додају се ријечи “по утврђеном приједлогу Владе”.

Члан 26.

У члану 132 став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 27.

У члану 141 став (3) ријеч “градоначелнику” замјењује се ријечју “Влади”.

Члан 28.

У члану 142 ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 29.

У члану 144 ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 30.

У члану 148 став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 31.

У члану 153 став (7) ријечи “Одјељењем за урбанизам” замјењују се ријечима “Одјељењем за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 32.

У члану 159 став (1) ријеч “градоначелника” замјењује се ријечју “Владе”.

Члан 33.

У члану 166 ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 34.

У члану 167 став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 35.

У члану 169 став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а у ставу (2) истог члана ријечи “Пореска управа” замјењује се ријечима “Дирекција за финансије”.

Члан 36.

У члану 170 став (4) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 37.

У члану 171 ријечи “градоначелник на приједлог Одјељења за пољопривреду” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 38.

У члану 172 ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а ријечи “Одјељење за урбанизам” замјењују се ријечима “Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 39.

У члану 178 став (2) иза ријечи “градоначелника” додају се ријечи “који утврди Влада”.

Члан 40.

У члану 180 став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 41.

У члану 181 став (3) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 42.

У члану 183 став (2) тачка 8. ријечи “Одјељења за просторно уређење” замјењују се ријечима “Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 43.

У члану 193. ријеч “градоначелник” замјењују се ријечју “Влада”.

Члан 44.

Овај закон ступа на снагу осмог дана дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗНОЈ
УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗНОЈ
УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о Порезној управи Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (”Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 3/02, 42/04, 8/06 и 3/07) у цијелом тексту ријеч “Управа”, у различитим падежима, замјењује се ријечима ”Порезна управа”, у одговарајућем падежу.

Члан 2.

У члану 1. став (1) ријечи ”Брчко Дистрикт БиХ (у даљем тексту: Управа)” се бришу.

Члан 3.

У члану 5. иза става (2) додају се нови ставови (3) и (4) који гласе:

“(3) Директора Порезне управе именује градоначелник у складу са Законом о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта БиХ.
(4) Директор Порезне управе има статус руководећег државног службеника и за свој рад одговара непосредно директору Дирекције.”

Члан 4.

У члану 87. став (1) ријеч ”градоначелник” замјењује се ријечима ”директор Дирекције”, а ријечи ”на приједлог директора Дирекције, а” се бришу.

Члан 5.

У називу члана 88. ријеч “Управе” замјењује се ријечју “Дирекције”.

У ставу (1), ставу (2), ставу (3) и став (6) ријеч “Управа”, у различитим падежима, замјењује се ријечју “Дирекција”, у одговарајућем падежу.

Члан 6.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Члан 1.

У Закону о порезу на доходак (“Службени гласник Брчко Дистрикт БиХ”, број: 12/03 и 13/03) у члану 16. став (3) иза ријечи “управа” додају се ријечи ” Дирекције за финансије Брчко Дистрикта БиХ ( у даљем тексту: Порезна управа)”.

Члан 2.

У члану 38. став (3) ријечи ” Брчко Дистрикта ” се бришу.

Члан 3.

У члану 39. став (1) ријеч “Дистрикта” се брише.

У ставу (3) овог члана ријечи ” Брчко Дистрикта” се бришу.

Члан 4.

У члану 41. став (5) ријечи ” Брчко Дистрикта” се бришу.

Члан 5.

У члану 44. став (1) у првој реченици ријечи ” Брчко Дистрикта” се бришу, а ријечи у називу закона ” Брчко Дистрикт” замјењују се ријечима “Брчко Дистрикта БиХ”

У ставу (2) овог члана ријечи “градоначелник Дистрикта” замјењују се ријечима “Директор Дирекције за финансије Дистрикта”.

Члан 6.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О
ПОВЈЕРАВАЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШТЕЊА

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОВЈЕРАВАЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШТЕЊА

Члан 1.

У Закону о повјеравању јавних овлаштења (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 6/04) у члану 3. став 2. ријеч “своје” замјењује се ријечју “Владе”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈЕ ОСНИВА
БРЧКО ДИСТРИКТ

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈЕ ОСНИВА БРЧКО ДИСТРИКТ

Члан 1.

У Закону о правним лицима које оснива Брчко Дистрикт (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 10/02) у члану 3. и члану 7. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 2.

У члану 10. став 2. се мијења и гласи:

“Чланове Управног одбора именује градоначелник након проведеног поступка јавног конкурса у складу са Статутом, законима и другим прописима Дистрикта.”

Иза става 2. овог члана додаје се нови став 3. који гласи:

“Чланове Управног одбора разрјешава градоначелник.”

Досадашњи став 3. постаје став 4., а иза ријечи “Управни одбор” додају се ријечи “након проведеног поступка јавног конкурса”.

Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 5. и 6.

Члан 3.

У члану 16. став 1. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 4.

У члану 18. став 1. тачка 1. ријеч “градоначелника” замјењује се ријечју “Владе”.

Члан 5.

У члану 19. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о Правобранилаштву Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 28/06), члан 7. мијења се и гласи:

(1) Правобранилаштво обавља послове правне заштите јавне имовине, имовинских права и имовинских интереса Дистрикта, његових органа, институција и правних лица која се финансирају у потпуности или претежно из буџета Дистрикта или у односу на њих Дистрикт врши оснивачка права, и у поступцима пред судовима и другим надлежним органима предузима законом одређене поступке и мјере за заштиту јавне имовине, имовинских права и имовинских интереса Дистрикта.

(2) Правобранилаштво обавља послове из става 1 овог члана и у односу на предузећа у већинском власништву Дистрикта осим у предметима ради наплате потраживања за утрошену струју, воду, одвоз смећа (и друге коимуналије и услуге) уколико ови износи не прелазе лимит прописан у члану 15 став 3 овог закона као и у другим предметима чија је вриједност испод лимита прописаног у члану 15 став 3 овог закона.

(3) Ако Правобранилаштво треба да по овом закону заступа странке чији су интереси у супротности, а једна од њих је Дистрикт, Правобранилаштво заступа Дистрикт.

(4) У случају да Правобранилаштво треба по закону да заступа странке чији су интереси у супротности, а ни једна од тих странака није Дистрикт, Правобранилаштво неће заступати те странке.

(5) При обављању послова из става 1 овог члана Правобранилаштво може покретати и поступке против Дистрикта те у том случају има својство странке у поступку.

(6) Правобранилаштво прати и проучава стање и проблеме из своје надлежности и обавјештава надлежне институције и предлаже мјере за спречавање друштвено штетних појава. ”

Члан 2.

Члан 11. мијења се и гласи:

(1) Правобранилаштво има право на накнаду трошкова поступка у складу са важећим адвокатским тарифама. У случају да тарифе нису уједначене, Правобранилаштво ће обрачунавати и потраживати износ који представља артитметички просjек двиjе тарифе.

(2) Накнада из става (1) овог члана представља буџетске приходе Дистрикта.”

Члан 3.

У члану 12. став (1), бришу се ријечи “други органи и институције Дистрикта, јавне службе из члана 7. овог закона, као и јавна предузећа у којима Дистрикт има већинско власништво” и замјењују ријечима “други субјекти из члана 7 овог закона”.

Члан 4.

У члану 13. став (1), бришу се ријечи “други органи и институције Дистрикта, јавне службе из члана 7. овог закона, као и јавна предузећа у којима Дистрикт има већинско власништво” и замјењују ријечима “други субјекти из члана 7 овог закона”.

Члан 5.

Члан 22. став (4), мијења се и гласи:

“Правобранилац и замјеници не могу бити чланови политичких странака или на било који начин бити укључени у неку политичку активност, а посебно не могу бити чланови или обављати било коју дужност у тијелима политичких партија, удружења или фондација повезаних са политичким партијама, нити могу учествовати у јавним активностима политичке партије.”

Члан 6.

Члан 25. мијења се и гласи:

(1) Правобранилац и замјеници појединачно подносе на увид Скупштини Дистрикта годишњи финансијски извјештај о својим укупним приходима, изворима, имовини и дуговањима као и о приходима, изворима, имовини и дуговањима блиских чланова породице до 1. степена сродства те о начинима стицања истих.

(2) Финансијски извјештаји се сматрају јавним документима и Скупштина их даје јавности на увид.

(3) Законима Дистрикта детаљније се регулише образац и садржај финансијског извјештаја. ”

Члан 7.

Члан 73., став (2) мијења се и гласи:

“(2) Секретар се именује на период од 4 године и може бити поново именован. ”

Члан 8.

Став (3) члана 74. се брише.

Члан 9.

Став (4) члана 74. се брише.

Члан 10.

Став (2) члана 75. се брише.

Члан 11.

Став (3) члана 75. се брише.

Члан 12.

Иза члана 75, додаје се нови члан 75а који гласи:

“Члан 75.а

Комисија расписује конкурс, именује и разрјешава секретара, стручне сараднике, приправнике и административно особље Правобранилаштва.”

Члан 13.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ
И ОБРАЗОВАЊУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ
И ОБРАЗОВАЊУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ

Члан 1.

У Закону о предшколском васпитању и образовању у Брчко Дистрикту БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 13/07) у члану 10. став (2) ријечи “на приједлог Одјељења доноси градоначелник” замјењује се ријечима “доноси шеф Одјељења”.

У став (4) овог члана ријеч “градоначелник” замјењују се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту Влада) “.

Члан 2.

У члану 26. став (3) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 3.

У члану 48. став (3) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 4.

У члану 53. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења, односно Влада на приједлог Одјељења, “, а ријечи “на приједлог Одјељења” се бришу.

Члан 4.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРЕДУЗЕЋИМА
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРЕДУЗЕЋИМА
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
У Закону о предузећима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 11/01, 10/02, 14/02, 1/03, 8/03 и 4/04) у члану 14. став (2) ријечи “Владе Брчко Дистрикта” замјењују се ријечима “Одјељења за стручне и административне послове”.

У ставу (4) овог члана ријеч “Владе” замјењује се ријечима “Одјељења за стручне и административне послове”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Члан 1.

У Закону о превозу у друмском саобраћају Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 10/06), у члану 4. став (3) ријечи “градоначелник Дистрикта (у даљњем тексту: градоначелник)” замјењује се ријечима “Влада Дистрикта (у даљем тексту: Влада)”, а ријечи “надлежног одјељења” замјењују се ријечима “Одјељења за јавне послове”.

Члан 2.

У члану 5. став (2) ријечи “градоначелник, на приједлог шефа надлежног одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења за јавне послове”.

Члан 3.

У члану 6. став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а ријечи “надлежног одјељења” замјењују се ријечима “Одјељења за јавне послове”.

Члан 4.

У члану 7. став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а ријечи “надлежног одјељења” замјењују се ријечима “Одјељења за јавне послове”.

Члан 5.

У члану 9. став (7) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а ријечи “надлежног одјељења” замјењују се ријечима “Одјељења за јавне послове”.

Члан 6.

У члану 14. став (2) ријечи “градоначелник, на приједлог шефа надлежног Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења за јавне послове”.

Члан 7.

У члану 18. став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а ријечи “надлежног одјељења” замјењују се ријечима “Одјељења за јавне послове”.

Члан 8.

У члану 21. став (2) и члану 23. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а ријечи “надлежног одјељења” замјењује се ријечима “Одјељења за јавне послове”.

Члан 9.

У члану 38. став (4) ријечи “градоначелник, на приједлог” се бришу, а ријечи “шефа надлежног одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења за јавне послове”.

Члан 10.

У члану 41. став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а ријечи “надлежног одјељења” замјењују се ријечима “Одјељења за јавне послове”.

Члан 11.

У члану 44. став (2) ријечи “градоначелник, на приједлог шефа надлежног Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења за јавне послове”.

Члан 12.

У члану 46. став (4) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а ријечи “надлежног одјељења” замјењују се ријечима “Одјељења за јавне послове”.

Члан 13.

У члану 51. став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а ријечи “надлежног одјељења” замјењују се ријечима “Одјељења за јавне послове”.

У ставу (3) овог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 14.

У члану 56. став (5) ријечи “градоначелник, на приједлог” се бришу, а ријечи “шефа надлежног одјељења” замјењују се ријечима ” шеф Одјељења за јавне послове”.

Члан 15.

У члану 61. став (3) ријечи “надлежно Одјељење” замјењују се ријечима “шеф надлежног Одјељења”, а ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 16.

У члану 63. став (7) ријеч “градоначелник, на приједлог шефа” замјењују се ријечју “шеф”.

Члан 17.

У члану 70. став (1) мијења се и гласи:

“(1) Влада ће у складу са одредбама овог закона у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети:
a) Правилник о техничко-експлоатационим условима и начину обиљежавања возила којима се врши превоз (члан 4. став 3. овог закона);
b) Правилник о превентивним техничким прегледима моторних и прикључних возила (члан 6. став 1. овог закона);
c) Правилник о начину и организацији обављања јавног превоза лица и терета (члан 7. овог закона);
d) Правилник о издавању лиценци и исказница за возаче (члан 9. став 7. овог закона)
e) Правилник о критеријумима и поступку регистрације и овјери редова вожње (члан 21. став 2.овог закона);
f) Правилник о условима и начину вршења такси превоза (члан 51. став 1. овог закона) и
g) Друге подзаконске акте који су потребни за примјену овог закона, а у надлежности су Владе.

Иза новог става (1) овог члана додаје се нови став (2) који гласи:

“(2) Шеф Одјељења за јавне послове ће у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети:
a) Правилник о обавезном садржају и начину попуњавања образаца путних налога (члан 5. став 2. овог закона);
b) Правилник о начину обављања послова и задатака чланова посаде моторног возила (члан 14. став 2);
c) Правилник о обрасцу, садржају и начину вођења путног листа (члан 38. став 4. овог закона);
d) Правилник о обрасцу, садржају и начину вођења саобраћајног дневника (члан 44. став 2. овог закона);
e) Правилник о издавању одобрења за вршење превоза за властите потребе, као и садржај и начину вођења регистра одобрења (члан 56. став 5. овог закона) и
f) Друге подзаконске акте који су потребни за примјену овог закона, а у надлежности су шефа одјељења.”

Досадашњи став (2) постаје став (3).

Члан 18.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
У Закону о приватизацији предузећа у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 8/04) у члану 4. став 1. на крају текста иза ријечи “законом” додаје се ” зарез (,)” и ријечи “у оквиру Одјељења за привредни развој, спорт и културу (у даљем тексту: надлежно одјељење).”
У ставу 2. тачка 4. овог члана ријеч “одређује” замјењује се ријечима “предлаже шефу надлежног одјељења”.

У ставу 2. тачка 8. овог члана мијења се и гласи:

“предлаже шефу надлежног одјељења трансформацију државног предузећа у дионичко друштво или у друштво са ограниченом одговорношћу”

У ставу 2 тачка 9 овог члана иза ријечи “предлаже” додају се ријечи “шефу надлежног одјељења”.

У ставу 2 овог члана додаје се нова тачка 13 која гласи:

“13. израђује подзаконске акте из области приватизације предузећа које доноси шеф надлежног одјељења”.

Члан 2.
У члану 5. став 1., 2. и 3. ријечи “Канцеларије за приватизацију” замјењују се ријечима “надлежног одјељења”.

Члан 3.
У члану 6. став 1. на крају текста иза ријечи “( у даљем тексту: ” градоначелник”)” додају се ријечи “у складу са Статутом Брчко Дистрикта БиХ”.
У ставу 2 овог члана ријеч “градоначелнику” замјењује се ријечима “шефу надлежног одјељења”.

Члан 4.
У члану 7. став 1. мијења се и гласи:

“Шеф надлежног одјељења одговоран је градоначелнику за провођење активности Канцеларије за приватизацију.”

У члану 7. став 2. ријеч “Канцеларије” замјењује се ријечима “надлежног одјељења”.

Члан 5.
У члану 9. став 3. ријечи “Канцеларија за приватизацију” замјењују се ријечима “надлежно одјељење”.

Члан 6.
У члану 12. став 1. и 2. ријечи “Канцеларија за приватизацију” замјењују се ријечима “надлежно одјељење”.

Члан 7.
У члану 13. став 1. ријеч “покренути” замјењује се ријечима “шефу надлежног одјељења предложити”.
У члану 13. став 4. ријечи “Канцеларија за приватизацију” замјењује се ријечима “надлежно одјељење”.

Члан 8.
У члану 14. став 3. ријечи “Канцеларија за приватизацију” замјењују се ријечима “шеф надлежног одјељења”.
У ставу 4. овог члана ријеч “одредити” замјењује се ријечима “да предложи шефу надлежног одјељења”.

Члан 9.

У члану 15. став 2. ријечи “Канцеларија за приватизацију” замјењују се ријечима “надлежно одјељење”.

У ставу 3. овог члана ријечи “Управа прихода” замјењују се ријечима “Дирекција за финансије”.

Члан 10.
Члан 18. мијења се и гласи:
“Новчана средства остварена приватизацијом предузећа усмјеравају се на Јединствени рачун Трезора Брчко Дистрикта БиХ.”

Члан 11.
Члан 21. мијења се и гласи:
“Шеф надлежног одјељења сваких шест мјесеци информише Скупштину Брчко Дистрикта БиХ о процесу приватизације државних предузећа у Брчко Дистрикту БиХ.”

Члан 12.
У члану 23. на крају текста иза ријечи “закона” додаје се “зарез (,)” и ријечи “до доношења нових подзаконских аката.”

Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА
ЗАКОНА О ПРОСТОРНОМ УРЕЂЕЊУ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРОСТОРНОМ УРЕЂЕЊУ

Члан 1.

У Закону о просторном уређењу (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 9/03, 23/03, 15/04) у члану 32 став 2., 34 став 1., 35 став 5., 38 став 1., 43 став 1. тачка 2., 56 став 1. и 3., 67 став 1., 68 став 1., 70 став 2. и досадашњи став 4. који постаје став 3., 76 став 4., 112. став 1. ријечи “Одјељење за урбанизам, имовинске односе и привредни развој” у различитим падежима, замјењују се ријечима “Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове” у одговарајућим падежима.

Члан 2.

У члану 32 став 2., ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Дистрикта”.

Члан 3.

У члану 35 став 6., ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 4.

Члан 40 став 2., се мијења и гласи:

“Влада Дистрикта утврђује приједлог плана којег Скупштини Дистрикта подноси градоначелник. ”

Члан 5.

У члану 41 ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Дистрикта”.

Члан 6.

У члану 43, ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Дистрикта”.

Члан 7.

У члану 46, став 2., ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 8.

У члану 55, ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Дистрикта на приједлог Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 9.

У члану 64, ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 10.

У члану 74, став 4., ријеч “градоначелника” замјењује се ријечима “шефа Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 11.

У члану 76, став 5., ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 12.

У члану 110, став 2., ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за јавну безбједност”.

Члан 13.

Члан 113., став 2., мијења се и гласи:

“Шефови надлежних одјељења детаљније прописују услове и поступак за издавање личних овлаштења из претходног става”.

Члан 14.

У члану 127, став 1., тачка 10., ријеч “градоначелнику” замјењује се ријечима “шефу надлежног одјељења”.

Члан 15.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПУТЕВИМА
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПУТЕВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Члан 1.

У Закону о путевима Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 43/04) у члану 13. ријечи “посебном одлуком” замјењују се ријечима “посебним одлукама”, а ријечи “Владе Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима “Одјељења за јавне послове”.

Члан 2.

У члану 17. став 2. и члану 20. став 1. ријечи “урбанизам, имовинске односе и привредни развој” замјењују се ријечима “просторно планирање и имовинско- правне послове”.

Члан 3.

У члану 29. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ”, а иза ријеч “Одјељења” додају се ријечи “за јавне послове”.

Члан 4.

У члану 45. став 2. ријечи “урбанизам, имовинске односе и привредни развој” замјењују се ријечима “просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 5.

У члану 49. ријеч “градоначелник Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечима “Владе Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 6.

У члану 50. ријеч “градоначелника” замјењује се ријечима “Владе Брчко Дистрикта БиХ на приједлог Одјељења за јавне послове”.

Члан 7.

У члану 51. став 1. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 8.

У члану 69. став 1. ријечи “градоначелник је дужан” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ је дужна”.

Члан 9.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о рачуноводству и ревизији у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 6/06) у даљем тексту: (овог закона) у члану 1. ријечи “градоначелник на приједлог Одјељења за буџет и финансије” замјењују се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада) на приједлог Дирекције за финансије Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Дирекција)”.

Члан 2.

У даљем тексту овог закона ријечи “Одјељења за буџет и финансије” у различитим падежима замјењују се ријечју “Дирекција” у одговарајућем падежу.

Члан 3.

Назив поглавља IV мијења се и гласи:
” НАДЛЕЖНОСТ ВЛАДЕ, ДИРЕКЦИЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ ТИЈЕЛА”

Члан 4.

У члану 6. став 2. тачка ц) и члану 13. став 4. иза ријечи “приједлог” додаје се ријеч “директора”.

Члан 5.

У члану 13. став 5. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а иза ријечи “приједлог” додаје се ријеч “директора”.

Члан 7.

У члану 16 став 1., 2. и 3. иза ријечи “приједлог” додаје се ријеч “директора”.

Члан 8.

У члану17. став 1. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а иза ријечи “приједлог” додаје се ријеч “директора”.

Члан 9.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

З А К О Н
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О РАДУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

З А К О Н
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О РАДУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о раду Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број: 19/06) у члану 112 ријечи “у Управу прихода Дистрикта” замјењују се ријечима “Дирекцији за финансије Дистрикта”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О РЕГИСТРУ ЗЕМЉИШТА И ПРАВА НА ЗЕМЉИШТУ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О РЕГИСТРУ ЗЕМЉИШТА И ПРАВА НА ЗЕМЉИШТУ

Члан 1.

У Закону о регистру земљишта и права на земљишту (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број: 11/01, 1/03, 14/03), у члану 120. став (7), послије ријечи “управи” додају се ријечи “Дирекције за финансије Дистрикта”.

Члан 2.

У члану 168. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада) “.

Члан 3.

У члану 170. став (1), ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада на приједлог шефа Одјељења за јавни регистар”.

Члан 4.

У члану 171. став (2), ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за јавни регистар”.

Члан 5.

У члану 185. став (3), послије ријечи “скупштина” додају се ријечи “на приједлог градоначелника који је претходно одобрен од стране Владе”, док се остатак текста брише.

Члан 6.

У члану 187. послије ријечи “градоначелника” додају се ријечи “који је претходно одобрен од стране Владе”.

Члан 7.

У члану 188. послије ријечи “градоначелника” додају се ријечи “који је претходно одобрен од стране Владе”.

Члан 8.

У члану 189. став (2), ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 9.

У члану 195. став (3), ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за јавни регистар”.

Члан 10.

У члану 198. став (1), ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за јавни регистар”.

Члан 11.

У члану 205. ставови (1) и (2), ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за јавни регистар”.

Члан 12.

У члану 215. став (4), ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 13.

У члану 217. став (1), ријеч “градоначелнику” замјењује се ријечима “шефу Одјељења за јавни регистар”.

Члан 14.

У члану 218. ставови (1) и (3), ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за јавни регистар”.

Члан 15.

У члану 219. став (1), ријечи “предложиће градоначелнику да донесе” замјењују се ријечју “доноси”.

У ставу (2) истог члана, ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за јавни регистар”.

Члан 16.

У члану 224. став (2), ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за јавни регистар”.

У ставу (3) истог члана, ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Одјељење за јавни регистар”, а у даљем тексту ријечи “Одјељење за јавни регистар” се бришу.

Члан 17.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛАТКОВОДНОМ РИБАРСТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛАТКОВОДНОМ РИБАРСТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Члан 1.

У Закону о слатководном рибарству Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број: 35/05) у члану 3. став (5) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада Брчко Дистрикта БиХ ( у даљем тексту: Влада)”.

Члан 2.

У члану 4. став (3), ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, затим се брише “1″, а ријечи “Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој” замјењују се ријечима “Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

У ставу (4) истог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 3.

У члану 5. став (3) ријеч “градоначелник на приједлог шефа Одјељења” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

У ставу (4) истог члана ријечи “упућивања приједлога “замјењују се ријечима “доношења одлуке из претходног става”.

Члан 4.

У члану 6. став (4) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 5.

У члану 8. став (3) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

У ставу (4) истог члана ријеч “градоначелник на приједлог шефа Одјељења” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”, а ријечи “подношења приједлога” замјењују се ријечима “доношења одлуке”.

Члан 6.

У члану 10. став (3) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

У ставу (6) истог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 7.

У члану 12. став (2) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења”, замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 8.

Члан 14. се мијења и гласи: “Висину накнаде за привредни риболов прописује Влада, а услове и начин обављања привредног риболова, намјену, врсту и количину алата и опреме који се смију користити у привредном риболову прописује шеф Одјељења”.

Члан 9.

У члану 15. став (1) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

У ставу (2) истог члана ријечи “подношења приједлога” замјењују се ријечима “доношења програма”.

У ставу (6) и (8) истог члана ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 10.

У члану 16. став (2) и став (4) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 11.

У члану 19. став (1) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења”, замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

У ставу (2) истог члана ријечи “подношења приједлога “замјењују се ријечима “доношења програма”, а ријечи “Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој”, замјењују се ријечима “Одјељења за привредни развој, спорт и културу”.

У ставу (6) и ставу (8) истог члана ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења”, замјењују се ријечима”шеф Одјељења”.

Члан 12.

У члану 20. став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 13.

У члану 23. ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења”, замјењују се ријечима ” шеф Одјељења”.

Члан 14.

У члану 24. став (3) ријеч “градоначелник”, замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 15.

У члану 31. став (7) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 16.

У члану 32. бришу се ставови (2), (3) и (4) .

Члан 17.

У члану 33. став (4) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења”, замјењују се ријечима “Влада”.

У истом члану додаје се став (5) који гласи: “Годишњи план потврђује Влада”.

Члан 18.

У члану 35. став (5) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења”, замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 19.

У члану 38. став (2) ријечи: »градоначелник на приједлог шефа Одјељења» замјењују се ријечима: « шеф Одјељења».

Члан 20.

У члану 40. став (1), став (6) и став (8) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима”шеф Одјељења”.

У ставу (2) истог члана ријечи “подношења приједлога”, замјењују се ријечима “доношења програма”, а ријечи “Одјељење за урбанизам, имовинске односе и привредни развој” замјењују се ријечима “Одјељења за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 21.

У члану 41. став (2) ријеч “градоначелник”, замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 22.

У члану 44. став (2), тачки 4. ријечи “Одјељење за урбанизам, имовинске односе и привредни развој” замјењује се са ријечима “Одјељење за просторно планирање и имовинско правне послове”.

У ставу (3) истог члана ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења”, замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 23.

У члану 46. став (2) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења”, замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 24.

У члану 49. став (1), став (6) и став (8) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

У ставу (2) истог члана ријечи “Одјељење за урбанизам, имовинске односе и привредни развој”, замјењу се ријечима “Одјељење за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 25.

У члану 50. став (2) и став (4) ријеч “градоначелник”, замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 26.

У члану 52. став (1) и став (2) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења”, замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 27.

У члану 57. став (1) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења”, замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Став (2) истог члана се брише, а став (3) постаје став (2).

Члан 28.

У члану 59. став (2) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења”, замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 29.

У члану 60. став (2) ријеч “градоначелник”, замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 30.

У члану 61. став (3) ријеч “градоначелник”, замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 31.

У члану 62. став (4) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења”, замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 32.

У члану 63 став (4) ријеч “градоначелник”, замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

У ставу (6) истог члана ријеч “градоначелника” замјењује се ријечју “Владу”.

Члан 33.

Члан 82. се мијења и гласи:

“(1) На основу овог закона Влада ће донијети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона подзаконске акте:

1. о границама риболовачких подручја и риболовачких зона (члан 4. став 3. овог закона),
2. о начину израде привредне основе и њеног спровођења (члан 31. став 7. овог закона),
3. о утврђивању накнаде за причињене штете (члан 60. став 2. овог закона),
4. о висини накнаде за обављање привредног риболова (члан 61. став 3. тачка 1. овог закона),
5. о облику, садржају и висини накнаде за дозволу за риболовце чланове удружења рекреативно-спортског друштва (члан 61. став 3. тачка 2. овог закона).

(2) На основу овог закона шеф Одјељења ће донијети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона подзаконске акте:

1. о облику, садржају и начину вођења катастра риболовачких подручја и риболовачких зона (члан 6. став 4. овог закона),
2. о начину, алатима и средствима којима се обавља риболов (члан 8. став 4. овог закона),
3. о облику, садржају и начину вођења регистра о издатим одобрењима за привредни риболов (члан 12. став 2. овог закона),
4. о програму и начину полагања испита за привредни риболов (члан 15. став 1. овог закона),
5. о облику, садржају и начину вођења регистра о издатим увјерењима о положеном риболовачком испиту за привредни риболов (члан 15. став 8. овог закона),
6. о програму и начину полагања риболовачког испита за рекреативно-спортски риболов (члан 19. став 1. овог закона),
7. о обрасцу и начину издавања увјерења о положеном риболовачком испиту рекреативно спортски риболов (члан 19. став 4. и 6. овог закона),
8. о облику, садржају и начину вођења регистра о издатим увјерењима о положеном риболовачком испиту (члан 19. став 8. овог закона),
9. о начину обављања риболовачко-чуварске службе (члан 35. став 5. овог закона),
10. о облику и садржају легитимације и значке риболовачког чувара (члан 38. став 2. овог закона),
11. о програму и начину полагања риболовачко-чуварског испита (члан 40. став 1. овог закона),
12. о облику, садржају и начину издавања увјерења о положеном риболовачко-чуварском испиту (члан 40. став 4. и 6. овог закона),
13. о облику, садржају и начину вођења регистра о издатим увјерењима о положеном риболовачко-чуварском испиту (члан 40. став 8. овог закона).
14. о заштити риба (члан 57. став 1. овог закона).”

Члан 34.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ БРЧКО ДИСТРИКТА

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ БРЧКО ДИСТРИКТА

Члан 1.

У Закону о социјалној заштити Брчко Дистрикта (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број 1/03, 4/04) у члану 11 ријеч у загради “градоначелник” замјењује се ријечима “Одјељење за здравство и остале услуге”.

Члан 2.

У члану 29, став 3. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Шеф Одјељења за здравство и остале услуге (у даљем тексту: шеф Одјељења) “.

Члан 3.

У члану 45 ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 4.

У члану 58, став 4. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 5.

У члану 62 ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 6.

У члану 63, став 3. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 7.

У члану 65, став 1. иза ријечи “актом” и ријечи “имовине” ријеч “градоначелника” у различитим падежима замјењује се ријечима “шефа Одјељења” у одговарајућим падежима.

Члан 8.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ИЗМИРЕЊУ ОБАВЕЗА
ПО ОСНОВУ СТАРЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ИЗМИРЕЊУ ОБАВЕЗА
ПО ОСНОВУ СТАРЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ

Члан 1.

У Закону о измирењу обавеза по основу старе девизне штедње (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број: 27/04) у члану 2. став 1 тачка 1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада)” а ријечи “Управе прихода” замјењују се ријечима “Дирекције за финансије (у даљем тексту: Дирекција)”.

Члан 2.

У члану 3. став 2. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада” а рије~и “Управе прихода” замјењују се ријечју “Дирекције”.

Члан 3.

У члану 5. став 1. ријечи “Управа прихода” замјењују се ријечју “Дирекција”.

У став 2. овог члана ријечи “Управе прихода” замјењују се ријечју “Дирекције”.

Члан 4.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДСКОЈ ПОЛИЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА СУДСКОЈ ПОЛИЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Члан 1.

У Закону о судској полицији Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 42/04), у члану 6. ријечи “јавног тужиоца”, замјењују се ријечима “главног тужиоца” а ријечи “Јавном тужилаштву”, замењују се ријечју “Тужилаштву”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О СУКОБУ ИНТЕРЕСА
У ИНСТИТУЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУКОБУ ИНТЕРЕСА
У ИНСТИТУЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Члан 1.

У Закону о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 2/03) у цијелом тексту закона иза ријечи “изабрани званичници и носиоци извршних функција” додају се ријечи “и савјетници”.

Члан 2.

У члану 3. тачка д) иза ријечи “градоначелник,” додају се “замјеник градоначелника,”, а иза ријечи “Владе Брчко Дистрикта” додаје се “зарез (,)” и ријечи ” главни координатор, савјетници”.

Иза тачке д) овог члана додаје се нова тачка е) која гласи:

” е) Савјетницима сматрају се савјетници изабраним званичницима и носиоцима извршних функција како је утврђено Законом о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.”

Досадашње тачке е), ф), г), х) и и) постају тачке ф), г), х), и) и ј).

Члан 3.

У члану 14. став 4. ријечи “Управа прихода” замјењује се ријечима “Дирекција за финансије Брчко Дистрикта”.

Члан 4.

У члану 16. став 1. ријечи “надлежној Пореској управи Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечима “Дирекција за финансије Брчко Дистрикта”.

Члан 5.

У члану 20. став 3. ријечи “државној управи” замјењују се ријечима “јавној управи”.

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ТРЕЗОРУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ТРЕЗОРУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Члан 1.

У Закону о Трезору Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 3/07) у члану 1. ријечи “Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Трезор)” се бришу.

Члан 2.

У члану 2. тачке а) и б) се бришу, а тачке ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к), л), м) постају тачке а), б), ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к).

Члан 3.

У члану 3. испред зареза додају се ријечи “(у даљем тексту: Дирекција за финансије)”, а ријечи под наводницима “Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Трезор)” се бришу.

Члан 4.

У члану 6. став (5) се брише.

Члан 5.

У члану 12. став (4) ријечи “и градоначелника” се бришу.

Члан 6.

У члану 13. став (3) мијења се и гласи:

“(3) Директор Дирекције за финансије на приједлог директора Трезора доноси Правилник о начину обрачуна и исплате плата буџетским корисницима”.

Члан 7.

У члану 15. став (1) ријечи “одговоран за израду и објављивање финансијских извјештаја” замјењују се ријечима “дужан да изради финансијске извјештаје”.

Члан 8.

У члану 16. став (3) ријечи “а уз претходну сагласност директора” замјењују се ријечју “директор”, а “зарез (,)” и ријеч “градоначелник” се бришу.

Члан 9.

У члану 21. став (4) ријечи “уз претходну сагласност директора” замјењују се ријечју “директор”, а “зарез (,)” и ријеч “градоначелник” се бришу.

Члан 10.

У члану 26. став (2) ријечи “градоначелник на приједлог директора” замјењују се ријечју “директор”.

У ставу (4) овог члана ријечи “уз претходну сагласност директора” замјењују се ријечју “директор”, а “зарез (,)” и ријеч “градоначелник” се бришу.

Члан 11.

У члану 33. став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “директор Дирекције за финансије”, тачка а) се брише, а тачке б), ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к) постају тачке а), б), ц), д), е), ф), г), х) и) ј).

Иза нове тачке ј) овог члана додају се нове тачке к) и л) које гласе:

“к) Упуту буџетским корисницима о начину састављања и оквирним износима кварталних финансијских планова (члан 8 став 4),
л) Упута о припреми и изради додатних финансијских извјештаја Трезора (члан 15 став 4).”

Став (2) овог члана се брише, а досадашњи став (3) постаје став (2).

Члан 12.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ТРГОВИНИ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ТРГОВИНИ

Члан 1.

У Закону о трговини (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 40/04) у члану 4. став 8. и члану 8. став 2. ријечи “надлежног за трговину” замјењују се ријечима “за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 2.

У члану 10. став 2. ријечи “урбанизам, имовинске односе и привредни развој” замјењују се ријечима “просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 4.

У члану 15. став 8. ријечи “надлежног за трговину” замјењује се ријечима “за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 5.

У члану 18. став 3. ријечи “надлежног за послове трговине” замјењује се ријечима “за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 6.

У члану 24. став 7. ријечи “надлежног одјељења” замјењује се ријечима “Одјељења за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 7.

У члану 35. став 1. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 8.

У члану 37. став 3. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу”.
У ставу 5. овог члана ријечи “Влада Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 9.

У члану 38. став 3. ријечи “Влада Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 10.

У члану 40. став 1. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу”.

У ставу 3. овог члана ријечи “Влада Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 11.

У члану 41. став 2. ријечи “Влада Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 12.

У члану 58. став 1., став 2. и став 3. ријечи “надлежно за послове трговину” замјењује се ријечима “за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 13.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА
О ТУРИСТИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ТУРИСТИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о туристичкој дјелатности Брчко Дистрикта Босне и Херзеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 3/06), у члану 3. став (1) ријечи “овлаштеног органа” замјењују се ријечима “Одјељења за јавну безбједност”.

Члан 2.

У члану 4. став (2) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац Одјељења за привредни развој, спорт и културу (у даљњем тексту: руководилац овлаштеног одјељења) ће”.

Члан 3.

У члану 16. став (2) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац овлаштеног одјељења ће”.

Члан 4.

У члану 19. став (2) ријечи “овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “Одјељења за стручне и административне послове”.

Члан 5.

У члану 22. став (1) ријечи “градоначелник ће на приједлог руводиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац овлаштеног одјељења ће”.

Члан 6.

У члану 23. став (2) ријечи “овлаштеног одјељења Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима “Одјељења за привредни развој, спорт и културу (у даљњем тексту: овлаштено одјељење)”.

Члан 7.

У члану 27. став (1) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац овлаштеног одјељења ће”.

Члан 8.

У члану 28. став (2) ријечи “градоначелник на приједлог руководиоца” замјењују се ријечју “руководилац”.

Члан 9.

У члану 29. став (3) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац овлаштеног одјељења ће”.

Члан 10.

У члану 32. ријечи “Порезној управи Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима “Дирекцији за финансије Брчко Дистрикта БиХ (у даљњем тексту: Дирекцији за финансије)”.

Члан 11.

У члану 33. став (2) и члану 37 став (1) ријечи “градоначелник на приједлог руководиоца” замјењују се ријечју “руководилац”.

Члан 12.

У члану 41. став (1) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац овлаштеног одјељења ће”.

Члан 13.

У члану 45. став (3) ријечи “градоначелник на приједлог руководиоца” замјењују се ријечима “руководилац”.

Члан 14.

У члану 46. став (3) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац овлаштеног одјељења ће”.

Члан 15.

У члану 49. став (2) ријечи “градоначелник на приједлог руководиоца” замјењују се ријечима “руководилац”.

Члан 16.

У члану 50 став (3) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац овлаштеног одјељења ће”.

У ставу (4) овог члана ријечи “овлаштено одјељење Владе Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 17.

У члану 51.став (2) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац овлаштеног одјељења ће”.

Члан 18.

У члану 52. став (1) ријечи “прибавити одобрење Владе Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима “у наутичком туризму прибавити одобрење Одјељења за јавну безбједност”.

Члан 19.

У члану 54. став (1) ријечи “овлаштено одјељење” замјењују се ријечима “Одјељење за јавну безбједност”.

У ставу (2) овог члана ријечи “градоначелник на приједлог руководоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац Одјељења за јавну безбједност”.

Члан 20.

У члану 55. став (1) тачка а) ријечи “овлаштеном одјељењу” замјењују се ријечима “Одјељењу за јавну безбједност”

У ставу (2) овог члана ријечи “овлаштено одјељење доноси посебно рјешење, а доставља га Порезној управи Владе Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима “Одјељење за јавну безбједност доноси посебно рјешење, а доставља га Дирекцији за финансије”.

Члан 21.

У члану 56. став (2) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац овлаштеног одјељења ће”.

Члан 22.

У члану 57. став (3) ријечи “градоначелник може на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ може”.

Члан 23.

У члану 58. став (1) ријечи “овлаштеног органа Владе Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима “Одјељења за јавну безбједност”.

Члан 24.

У члану 63. став (1) ријечи “овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “Одјељења за јавну безбједност”.

Члан 25.

У члану 74. став (2) ријечи “овлаштено одјељењ” замјењују се ријечима “Одјељење за јавну безбједност и Одјељење за привредни развој, спорт и културу, сваки из своје надлежности,”.

Члан 26.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА И ФОНДАЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА И ФОНДАЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА

Члан 1.

У Закону о удружењима и фондацијама Брчко Дистрикта (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број: 12/02) у члану 6. ријечи “Законом о извршној власти Брчко Дистрикта” замјењују се ријечима “Законом о јавној управи Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

Члан 2.

У члану 20. став 1. тачка д) ријеч “градоначелника” замјењује се ријечју “Владе”.

Члан 3.

У члану 48. став 1. и 2. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада “.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УГОСТИТЕЉСКОЈ
ДЈЕЛАТНОСТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УГОСТИТЕЉСКОЈ
ДЈЕЛАТНОСТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Члан 1.

У Закону о угоститељској дјелатности Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 31/05) у чланку 4. ставак (4) ријечи “градоначелник ће на приједлог водитеља одјељења овлаштеног за угоститељство” замјењују се ријечима “руководилац Одјељерња за привредни развој, спорт и културу ће”.

Члан 2.

У члану 4. став (6) ријечи “градоначелник ће на приједлог руковидоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац овлаштеног одјељења ће”.

Члан 3.

У члану 8. став (3) ријечи “Порезну управу Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима “Дирекцију за финансије Брчко Дистрикта БиХ (у даљњем тексту: Дирекција за финансије)”.

Члан 4.

У члану 9. став (1) иза ријечи “приједлог” додају се ријечи “градоначелника, одобреног од стране”.

Члан 5.

У члану 10. став (3) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца одјељења овлаштеног за угоститељство” замјењују се ријечима “руководилац Одјељења за привредни развој, спорт и културу ће”.

У ставу (5) овог члана иза ријечи “приједлог” додају се ријечи “одобреног од стране Владе”.

Члан 6.

У члану 12. став (5) ријечи “овлаштен за урбанизам” замјењују се ријечима “за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

У ставу (7) овог чланка ријеч “градоначелник” замјењују се ријечима “руководилац Одјељења за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 7.

У члану 13. став (3) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”, а ријечи “овлаштеног за угоститељство” замјењују се ријечима “за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 8.

У члану 15. став (4) и члану 16. став (1) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца одјељења овлаштеног за угоститељство” замјењују се ријечима “руководилац Одјељења за привредни развој, спорт и културу ће”.

Члан 9.

У члану 26. став (2) и члану 30. став (2) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководиоца овлаштеног одјељења ће”.

Члан 10.

У члану 33. став (4) ријечи “овлаштен за урбанизам” замјењују се ријечима “за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

У ставу (5) овог члана ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца одјељења овлаштеног за угоститељство” замјењују се ријечима “руководилац Одјељења за привредни развој, спорт и културу ће”.

Члан 11.

У члану 36. став (2) и члану 38. став (3) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца одјељења овлаштеног за угоститељство” замјењују се ријечима “руководилац Одјељења за привредни развој, спорт и културу ће”.

Члан 12.

У члану 41. став (5) ријечи “Порезној управи” замјењују се ријечима “Дирекцији за финансије”.

Члан 13.

У члану 43. став (2) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац овлаштеног одјељења ће”.

Члан 14.

У члану 44. став (2) ријечи “Порезној управи” замјењују се ријечима “Дирекцији за финансије”.

Члан 15.

У члану 45. став (3) и став (5) ријеч “градоначелник” замјењују се ријечју “Влада”, а ријечи “овлаштеног за угоститељство” замјењују се ријечима “за привредни развој, спорт и културу”.

Члан 16.

У члану 46. став (3) ријечи “градоначелник ће на приједлог руководиоца овлаштеног одјељења” замјењују се ријечима “руководилац овлаштеног одјељења ће”.

Члан 17.

У члану 55. став (1) тачка 10. и члану 56. став (1) тачка 4. ријечи “овлаштен за урбанизам” замјењују се ријечима “за просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 18.

У члану 64. ријеч “градоначелник” замјењују се ријечима “Влада, односно руководилац овлаштеног одјељења,”.

Члан 19.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УНУТРАШЊЕМ ДУГУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УНУТРАШЊЕМ ДУГУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о унутрашњем дугу Брчко Дистикта Босне и Херцеговине (”Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 27/04) у цијелом тексту ријечи “Управа прихода”, у различитим падежима, замјењује се ријечима ”Дирекција за финансије”, у одговарајућем падежу.

Члан 2.

У члану 4. став (2) ријеч “Влада” замјењује се ријечима “Уз претходно одобрење Владе, градоначелник”.

Члан 3.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Члан 1.

У Закону о управљању отпадом (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 25/04 и 1/05) у члану 4. алинеја 7. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада)”.

У алинејама 9. и 10. овог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада”.

Члан 2.

У члану 8. став 1. иза ријеч “градоначелника” додају се ријечи “претходно одобреног од Владе”.

У ставу 7. овог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 3.

У члану 9. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 4.

У члану 24. став 2. иза ријечи “актом” додају се ријечи “којег доноси шеф одјељења”.

Члан 5.

У члану 31. став 4. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 6.

У члану 35. ријеч “градоначелника” замјењује се ријечју “Владе”.

Члан 7.

У члану 36. став 4. иза ријечи “актом” додају се ријечи “којег доноси Влада”.

Члан 8.

У члану 50. став 1. ријечи “градоначелник ће на приједлог надлежног одјељења” замјењује се ријечима “шеф надлежног одјељења ће”.

Члан 9.

У члану 54. став 2. алинеја 5. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 10.

У члану 55. став 1. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

У ставу 2. овог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 11.

У члану 60. став 3. иза ријечи “за здравство” додају се ријечи “и остале услуге”.

У ставу 4. овог члана ријеч “саобраћај” замјењује се ријечима “јавне послове”.

У ставу 5. овог члана ријеч “урбанизам” замјењује се ријечима “просторно планирање и имовинско-правне послове”.

Члан 12.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о управном поступку Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 3/00, 5/00, 9/02, 8/03, 8/04, 25/05, 8/07, 10/07) у члану 44. став (2) ријечи “Јавном” замјењује се ријечју “Главном”.

Члан 2.

У члану 104. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада Дистрикта”.

Члан 3.

У члану 209. став (3) иза ријечи “Дистрикт” додаје се “зарез (,)” и ријечи “Владе Дистрикта”.

Члан 4.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ВИНУ И РАКИЈИ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ВИНУ И РАКИЈИ

Члан 1.

У Закону о вину и ракији (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 35/05) у члану 32. ријечи “градоначелник на приједлог” замјењује се ријечју “шеф”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ВЛАСНИШТВУ
И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ВЛАСНИШТВУ
И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА

Члан 1.

У Закону о власништву и другим стварним правима (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број 11/01, 8/03 и 40/04) врше се сљедеће измјене:

У члану 15 став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се са ријечју “Канцеларија за управљање имовином Дистрикта”, а текст до краја става (2) се брише.

Члан 2.

У члану 20 став (1) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Канцеларија за управљање имовином Дистрикта”.

Члан 3.

У члану 201 став (2) ријечи “Влада Дистрикта”, замјењују се ријечима “Канцеларија за управљање имовином Дистрикта”.

Члан 4.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

З А К О Н
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Члан 1.

У Закону о запошљавању и правима за вријеме незапослености (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број: 33/04) у члану 15 став 1., ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

У ставу 3. истог члана ријечи “градоначелник је дужан” замјењују се ријечима “Влада Дистрикта је дужна”.

Члан 2.

У члану 53 став 1., ријеч “градоначелника” замјењује се ријечима “шефа Одјељења за стручне и административне послове”.

У ставу 2. истог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за стручне и административне послове”.

Члан 3.

У члану 54 став 2., ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 4.

У члану 56 став 5., ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за стручне и административне послове на приједлог директора Завода”.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН O
ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

ЗАКОН O
ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Члан 1.

У Закону о заштити од пожара Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 9/06) у називу члана 5. ријеч “градоначелника” замјењује се ријечју “Владе”.

У члану 5. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 2.

У члану 6. став (1) иза ријечи “градоначелника” додаје се “зарез (,)” и ријечи “а који одобри Влада,”.

Члан 3.

У члану 7. став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 4.

У члану 8. став (2) иза ријечи “градоначелника” додаје се “зарез (,)” и ријечи “а који одобри Влада,”.

У ставу (3) овог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

У ставу (5) овог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 5.

У члану 19. став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

У ставу (3) овог члана ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечима “шеф одјељења надлежног за давање стручне оцјене о примјени мјера заштите од пожара”.

Члан 6.

У члану 29. став (3) и члану 31. став (5) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 7.

У члану 41. став (2) ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта БиХ” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за јавну безбједност”, а ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења за јавну безбједност”.

Члан 8.

У члану 48. став (1) и став (3) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ”.

У ставу (4) овог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 9.

У члану 51. став (2) и члану 52. став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 10.

У члану 63. став (1), став (3) и став (4) ријеч “градоначелник” замјењују се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 11.

У члану 69. став (6) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 12.

У члану 79. став (2) ријеч “градоначелник” замјењују се ријечју “Влада”.

Члан 13.

У називу члана 95. ријеч “градоначелника” замјењује се ријечју “Владе”.

У члану 95. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ”.

Члан 14.

У назив члана 96. ријеч “градоначелника” замјењује се ријечима “Владе”.

У члану 96. став (2) ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 15.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ

Члан 1.

У Закону о заштити природе (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 25/04 и 1/05) у члану 14. став 3. ријеч “градоначелнику” замјењује се ријечима “Влади Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада)”.

Члан 2.

У члану 15. став 4. ријеч “градоначелнику” замјењује се ријечју “Влади”.

Члан 3.

У члану 16. став 1. иза ријечи “градоначелника” додаје се “зарез (,)” и ријечи “а претходно одобреног од Владе”.

У ставу 2. овог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 4.

У члану 20. став 2. ријеч “градоначелнику” замјењује се ријечју “Влади”.

Члан 5.

У члану 33. став 7. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 6.

У члану 34. став 2. ријеч “предлаже” замјењује се ријечју “прописује”.

Члан 7.

У члану 35. став 2. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 8.

У члану 36. став 2. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 9.

У члану 37. став 1, члану 40. став 1. и став 3. и члану 46. став 1. алинеја 3. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 10.

У члану 48. став 2. иза ријечи “члана 35. став 2.” ријеч “и” замјењује се “зарезом (,)”, иза ријечи “члана 37. став 1″ додају се ријечи “и члана 40. став 3″, а ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

У ставу 3. овог члана иза ријечи “члана 35. став 3″ брише се “зарез (,)” и ријечи “члана 40. став 3″.

Члан 11.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.

У Закону о заштити животне средине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 25/04 и 1/05) у члану 22. став 1. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада) “.

Члан 2.

У члану 23. ријечи “Брчко Дистрикта” се бришу.

Члан 3.

У члану 26. став 2. ријеч “градоначелника” замјењује се ријечима “надлежног одјељења”.

Члан 4.

У члану 38. став 1. алинеја 3. иза ријечи “градоначелника” додаје се “зарез (,)” и ријечи “претходно одобреног од Владе,”.

Члан 5.

У називу члана 39. ријеч “градоначелника” замјењује се ријечју “Влада”.

У ставу 1. овог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

У ставу 2. овог члана ријечи “градоначелник је надлежан” замјењују се ријечима “Влада је надлежна”.

Члан 6.

У члану 40. став 1. и став 3. ријеч “градоначелнику” замјењује се ријечју “Влади”.

Члан 7.

У члану 48. став 2. ријечи “градоначелнику Брчко Дистрикта” замјењују се ријечју “Влади”.

У ставу 4. овог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 8.

У члану 50. став 1. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “надлежно одјељење, Влада”.

Члан 9.

У члану 54. став 2. ријечи “за здравство” замјењују се ријечима “за јавно здравство и остале услуге”.

Члан 10.

У члану 57. став 3. ријечи “закључиће” замјењују се ријечју “закључује”, а ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 11.

У члану 71. став 2. ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта” замјењују се ријечју “Влада”.

Члан 12.

У члану 79. став 4. ријечи “надлежно министарство” замјењују се ријечима “надлежно одјељење”.

Члан 13.

У члану 81. став 1. мијења се и гласи:

“Влада, на приједлог шефа одјељења надлежног за заштиту животне средине доноси сљедеће подзаконске акте којим прописује:
- посебне услове који се тичу докумената који се подносе током поступка издавања еколошке дозволе;
- услове које мора испуњавати овлаштена институција за припрему документације која је прописана овим законом;
- додатне одредбе за спречавање несрећа већих размјера.”

Иза новог става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
“Шеф одјељења надлежног за заштиту животне средине доноси сљедеће подзаконске акте којим прописује:
- правила за вођење поступка издавања еколошких дозвола;
- услове у вези са издавањем еколошких дозвола за посебне врсте постројења, а посебно у вези са најбољим расположивим технологијама и граничним вриједностима емисија и техничким мјерама у складу са правилима за успостављање стандарда;
- стандарде квалитета животне средине. ”

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 14.

У члану 82. став 1. ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта” замјењују се ријечима “шеф одјељења надлежног за заштиту животне средине”.

У ставу 3. овог члана ријечи “припрема приједлог” замјењују се ријечима “у припреми приједлога”, а ријеч “узимајући” замјењује се ријечју “узима”.

Члан 15.

У члану 89. став 5. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 16.

У члану 108. став 2. ријечи “градоначелника Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечју “Влада”.

Члан 17.

У члану 112. ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечима “шеф одјељења надлежног за заштиту животне средине и Влада”.

Члан 18.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ СВЈЕДОКА ПОД ПРИЈЕТЊОМ И УГРОЖЕНИХ СВЈЕДОКА БРЧКО ДИСТРИКТА

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ СВЈЕДОКА ПОД ПРИЈЕТЊОМ И УГРОЖЕНИХ СВЈЕДОКА БРЧКО ДИСТРИКТА

Члан 1

У Закону о измјенама и допунама Закона о заштити свједока под пријетњом и угрожених свједока Брчко Дистрикта (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 10/03, 8/07) у члану 1 ријечи “Јавно тужилаштво Брчко Дистрикта” замјењују се ријечима “Тужилаштво Брчко Дистрикта”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА

Члан 1.

У Закону о заштити ваздуха (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 25/04 и 1/05) у члану 8. став 2. иза ријечи “градоначелника” додаје се “зарез (,)” и ријечи “претходно одобреног од Владе Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада),”.

Члан 2.

У члану 9. став 1. иза ријечи “градоначелник” додају се ријечи “на приједлог Владе”.

Члан 3.

У члану 10. став 2. алинеја 1. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “надлежно одјељење”.

У ставу 2, алинеја 2. овог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

У ставу 4. овог члана иза ријечи “градоначелник” додају се ријечи “на пријелог Владе”.

Члан 4.

У члану 12. став 2. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 5.

У члану 17. став 4. иза ријечи “градоначелник” додаје се “зарез (,)” и ријечи “на приједлог Владе”.

Члан 6.

У члану 21, члану 27. став 3, члану 29. став 1. и став 4. и члану 30. ријеч “градоначелник” у различитим падежима замјењује се ријечју “шеф надлежног одјељења” у одговарајућим падежима.

Члан 7.

У члану 32. став 5., члану 35. став 1, члану 36. став 1, члану 37. став 2. и члану 38. став 1. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 8.

У члану 40. став 4. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

У ставу 6. овог члана ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф надлежног одјељења”.

Члан 9.

У члану 47. став 2. се брише.

Досадашњи став 3. овог члана постаје став 2., а мијења се и гласи:

“Прописе из члана 12. став 2., члана 17. став 4., члана 36. став 1., члана 32. став 5., члана 35. став 1., члана 37. став 2. и члана 38. став 1. закона доноси Влада у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона, а прописе из члана 21., члана 27. став 3., члана 29. став 1., члана 30. и члана 34. став 2. доноси шеф надлежног одјељења у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона. ”

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВОДА

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВОДА

Члан 1.

У Закону о заштити вода Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 25/04 и 1/05) у члану 5. став 3. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “Влада Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада)”.

Члан 2.

У члану 9. став 3. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 3.

У члану 11. став 1. ријеч “градоначелник” замјењују се ријечју “Влада”.

Члан 4.

У члану 13. став 1. иза ријечи “градоначелник” додају се ријечи “претходно одобреног од Владе”.

Члан 5.

У члану 14. став 3., члану 16. став 1., члану 22. став 1. и став 2., члану 24. став 2., члану 29. став 4., члану 30. став 3., члану 32. став 4. и став 5., члану 33. став 2., члану 34. став 4., члану 35. став 1., члану 38. став 3. и став 4., члану 40. став 4. и члану 41. став 3. и став 4. ријеч “градоначелник” замјењују се ријечју “Влада”.

Члан 6.

У члану 43. став 3. ријечи “градоначелник Брчко Дистрикта БиХ” замјењују се ријечју “Влада”.

Члан 7.

У члану 44. став 3. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 8.

У члану 48. став 5. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 9.

Члан 50. мијења се и гласи:

“Управни одбор надлежне организације подручја ријечног слива састоји се од 5 чланова, од којих су три члана по један представник из:
- предузећа надлежног за газдовање водама,
- основног комуналног предузећа из подручја ријечног слива,
- невладиних организација које се баве заштитом животне средине.
Чланове управног одбора именује градоначелник након спроведеног поступка јавног конкурса у складу са Статутом, законима и другим прописима Дистрикта”.

Члан 10.

У члану 51. став 1. тачка 2. ријеч “градоначелника” замјењује се ријечју “Владе”.

Члан 11.

У члану 53. став 2 мијења се и гласи:

“Надзорни одбор надлежне организације ријечног слива састоји се од три члана од којих један члан је представник невладиних организација које се баве заштитом животне средине”.

Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

“Чланове надзорног одбора именује градоначелник након спроведеног поступка јавног конкурса у складу са Статутом, законима и другим прописима Дистрикта “.

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 12.

У члану 54. став 2. иза ријечи “именује” додаје се “зарез (,)” и ријечи “након спроведеног поступка јавног конкурса,”.

У ставу 4. овог члана ријеч “градоначелника” замјењује се ријечју “Владе”.

Члан 13.

У члану 64. став 1. и став 2. ријеч “градоначелник” замјењује се ријечју “Влада”.

Члан 14.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕЛЕГАТИМА СКУПШТИНЕ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕЛЕГАТИМА СКУПШТИНЕ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о делегатима Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 29/04) у члану 6. став 2. иза ријечи “извршења мандата” додаје се “зарез (,)” и ријечи “осим у случајевима запослења у државној управи у Брчку Дистрикту Босне и Херцеговине сходно одредбама чланова 19. и 20. Закона о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 28/06)”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о здравственој заштити Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени лист Брчко Дистрикта БиХ” број 2/01) у члану 15 ријечи “градоначелник, на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 2.

У члану 36, став (3) ријеч “градоначелника” замјењује се ријечима “Владе Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада)”.

Члан 3.

У члану 41, став (2) ријечи “градоначелник, на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 4.

У члану 46, став (3) мијења се и гласи:

“Предсједника и чланове управног одбора здравствене установе именује и разрјешава Скупштина Дистрикта на приједлог градоначелника након спроведеног поступка јавног конкурса у складу са Статутом и законима Дистрикта.”

Члан 5.

У члану 47а, став (1) мијења се и гласи:

“Директора здравствене установе чији је оснивач Дистрикт, именује управни одбор након спроведеног поступка јавног конкурса у складу са Статутом и законима Дистрикта.”

Члан 6.

У члану 57, став (3) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 7.

У члану 58, став (3) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима” шеф Одјељења”.

Члан 8.

У члану 60, став (4) ријечи “градоначелник, на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 9.

У члану 79, став (3) ријечи “градоначелник, уз приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 10.

У члану 80, став (4) ријечи “На приједлог шефа Одјељења” се бришу, а ријеч “градоначелник” замјењује се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 11.

У члану 82, став (4) ријечи “градоначелник на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 12.

У члану 86, став (2) ријечи “градоначелник, на приједлог шефа Одјељења” замјењују се ријечима “шеф Одјељења”.

Члан 13.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о здравственом осигурању Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 1/02 и 7/02) члан 44 став (3) ријечи “градоначелник на приједлог Одјељења за здравство” замјењују се ријечима “Фонд здравственог осигурања”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ ЗАДРУГАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ ЗАДРУГАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Члан 1.

У Закону о земљорадничким задругама Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број:19/02), у члану 19, став 5., ријечи “Одјељења за пољопривреду и шумарство Владе Дистрикта” се замјењују ријечима “Канцеларије за управљање имовином Дистрикта”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ БД БИХ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ БД БИХ

Члан 1.

Кроз цијели текст Закона о кривичном поступку Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број:10/03, 6/05) ријечи “јавни тужилац” замјењују се ријечима “тужилац”, а ријечи “Јавно тужилаштво” се замјењују ријечима “Тужилаштво”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije