ANNEX IX

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o administrativnim taksama (”Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 21/05) u članu 7. riječi ”Poreske uprave Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima ”Poreske uprave Direkcije za finansije Brčko Distrikta”.

Član 2.

U članu 15. stav (3) mijenja se i glasi:

”(3) Rješenje o povratu takse donosi nadležni organ kome je taksa plaćena. Rješenje se radi u 2 (dva) primjerka od kojih se jedan primjerak upućuje stranci, a jedan Trezoru Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH. ”

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AMNESTIJI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AMNESTIJI
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o amnestiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 10/01), u članu 4. stav (1), riječi “Javni tužilac Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, zamjenjuju se riječima “Glavni tužilac Tužilaštva Distrikta”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O ARHIVSKOJ DJELATNOSTI

Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O ARHIVSKOJ DJELATNOSTI

Član 1.

U Zakonu o arhivskoj djelatnosti (”Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 44/04) u članu 15. riječi “gradonačelnik Distrikta” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja za javni registar”.

Član 2.

U članu 19. riječi “gradonačelnik Distrikta” zamjenjuju se riječju “Vlada”.

Član 3.

Član 40. se briše.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O BANKAMA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O BANKAMA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o bankama u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” broj: 5/03) u članu 14. stav 3., 5., 6., 7., 8. i 9. riječi “Uprava prihoda” u različitim padežima, zamjenjuju se riječima “Direkcija za finansije” u odgovarajućim padežima.

Član 4.

U članu 15. stav 5. i 6. riječi “Poreska uprava” u različitim padežima, zamjenjuju se riječima “Direkcija za finansije” u odgovarajućim padežima.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U članu 4. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj:13/07), riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Distrikta”.

Član 2.

U članu 5. stav (3), (5) i (6) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada Distrikta”.

U stavu (6) ovog člana riječi “Uprave prihoda” zamjenjuju se riječima “Direkcije za finansije Distrikta”.

Član 3.
U članu 36. stav (1), članu 37. stav (1), i članu 39. stav (1) i (3) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada Distrikta”.

Član 4.

U članu 41. stav 3. na kraju teksta iza riječi “gradonačelnik” dodaje se zarez (,) i riječi “po odobrenju Vlade Distrikta”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o budžetu Brčko Distrikta BiH (”Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 16/01, 21/05 i 3/07) u članu 13. broj ”46” zamjenjuje se brojem ”45”.

Član 2.

U članu 15. stav (1) brojevi ”62 i 63” zamjenjuju se brojevima ”66 i 67”, a riječi ”Upravi za trezor” zamjenjuju se riječju ”Trezoru”.

Član 3.

U članu 18. broj ”44” zamjenjuje se brojem ”42”.

Član 4.

U članu 19. brojevi ”43, 44 i 45” zamjenjuju se brojevima ”41, 42 i 43”.

Član 5.

U članu 23. stav (3) riječi ”gradonačelnik na prijedlog” zamjenjuje se riječju ”direktor”.

Član 6.

U članu 27. stav (1) broj ”43” zamjenjuje se brojem ”41”.

Član 7.

U članu 36. stav (3) riječi ”gradonačelnik na prijedlog” zamjenjuje se riječju ”direktor”.

Član 8.

Član 37. mijenja se i glasi:

”Direktor Direkcije donosi:
- Pravilnik o računovodstvu budžeta,
- Pravilnik o knjigovodstvu budžeta i
- Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta.”

Član 9.

Član 38. mijenja se i glasi:

” Direktor Direkcije donosi računovodstvene politike i osigurava provođenje jedinstvenih računovodstvenih postupaka.”

Član 10.

U članu 39. riječi ”Uprava za trezor” zamjenjuje se riječju “Trezor”.

Član 11.

U članu 41. stav (2) riječ ”aprila” zamjenjuje se riječju ”maja”.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O DJEČIJOJ ZAŠTITI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O DJEČIJOJ ZAŠTITI BRČKO DISTRIKTA
BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o dječijoj zaštiti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni list Brčko Distrikta BiH“ broj 1/03, 4/04, 21/05) u članu 29 riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na prijedlog nadležnog Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “nadležno odjeljenje”.

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI
U ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI
U ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BIH

Član 1.

U Zakonu o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj 28/06 i 29/06) iza člana 15. dodaje se novi član 15a koji glasi :

“Član 15a
(Članstvo u upravnim i nadzornim odborima u udruženjima)

(1) Izuzetno od člana 15, stav (1), službenik, odnosno namještenik može, uz prethodno odobrenje službenika za etiku, biti član upravnog ili nadzornog odbora udruženja osnovanog u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko Distrikta (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj 12/02), sa izuzetkom članstva u upravnom ili nadzornom odboru u mjesnoj zajednici.
(2) Službenik za etiku neće dati odobrenje iz stava 1 ovog člana u slučaju kada službenik radi u organu javne uprave koji obavlja nadzor nad radom udruženja ili ako je područje djelatnosti njegove službe na bilo koji način povezano sa finansiranjem udruženja iz budžeta Distrikta.
(3) Službenik, odnosno namještenik ne može primati naknadu za članstvo u upravnom ili nadzornom odboru udruženja ukoliko se to udruženje potpuno ili djelimično finansira iz budžeta Distrikta.”

Član 2.

U članu 32. stav (2) mijenja se i glasi:

“¬(2) Prije raspisivanja javnog konkursa, slobodno radno mjesto može se popuniti raspisivanjem internog oglasa samo u slučaju prekobrojnosti na kojeg se imaju pravo prijaviti samo lica koja su proglašena prekobrojnim.”

Član 3.

U članu 39. stav (1) tačka f) mijenja se i glasi:

“f) ako je ponavljanje postupka otvorene konkurencije naloženo od strane Apelacione komisije, nadležnog suda ili od drugog nadležnog organa.”

Član 4.

U članu 43. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“(3) Radni odnos na određeno vrijeme, iz stava (2) ovog člana, ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme.”

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

Član 5.

U članu 48. stav (2) tačka c) mijenja se i glasi:

“c) namještenike, osim tehničkog sekretara koji u organima uprave obavlja opće i administrativne poslove,”

Iza tačke c) ovog člana dodaju se nove tačke d), e), f), g), i h) koje glase:

“d) javne službenike koji obavljaju stručne poslove u organima uprave koji obuhvataju i organizacione dijelove gdje se obavljaju poslovi koji po svojoj prirodi nisu upravnog karaktera (prosvjetni radnik, vatrogasci, medicinsko osoblje i slično),
e) lice koje je oslobođeno od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita za visoku, višu i srednju stručnu spremu odlukom nadležnog organa u skladu sa propisima,
f) magistre i doktore pravnih nauka, docente i profesore pravnih fakulteta u BiH, te magistre i doktore društvenih nauka iz oblasti ustavno pravo, upravno pravo ili radno pravo,
g) lice koje je stručni ispit položilo za visoku, višu i srednju stručnu spremu pred nadležnim organima uprave u okviru druge struke, pod uslovom da je ispit polagao po programu koji je sličan programu za polaganje stručnih ispita u Brčko Distriktu i da je priznat od strane nadležnog organa,
h) lice kome je do ispunjenja uvjeta za penziju ostalo najviše pet godina radnog staža.”

Član 6.

Član 51. mijenja se i glasi:

“Kao položen ispit za rad u organima uprave prihvata se i ispit položen za visoku, višu i srednju stručnu spremu na bilo kom nivou vlasti pred nadležnim organima uprave u BiH (ili teritoriji drugih republika bivše SFRJ najkasnije od 06.04.1992.godine), kao i položen ispit u drugim državama s kojima Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum o međusobnom priznavanju takvih ispita.”

Član 7.

U članu 70. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Službenik i namještenik može imati zasnovan samo jedan radni odnos sa punim radnim vremenom.”

Dosadašnji stavovi (2), (3) i (4) postaju stavovi (3), (4) i (5).

Član 8.

U članu 74. stav (4) riječi “1 dan” mijenjaju se riječima “2 (dva) dana”.

Član 9.

U članu 75. tačka b) mijenja se i glasi:

“b) po osnovu socijalnih zdravstvenih kriterija:
1) roditelju ili staratelju s djetetom do 7 godine – 2 dana za svako dijete,
2) roditelju ili staratelju sa hendikepiranim djetetom – 2 dana,
3) samohranom roditelju, uz relevantnu potvrdu o statusu samohranog roditelja i potvrdu o redovnom školovanju djeteta – 1 dan,
4) invalidu, preko 70% invaliditeta – 2 dana.”

Član 10.

U članu 76. stav (1) mijenja se i glasi:

“(1) Trajanje i korištenje godišnjeg odmora službenika i namještenika u skladu sa ovim zakonom utvrđuje rješenjem nadležni organ za ljudske resurse, a odobrava rukovodilac organa uprave na osnovu plana korištenja.”

Član 11.

U članu 89. stav (1) mijenja se i glasi:

“(1) O lakšim povredama službene dužnosti, kao i težim povredama službene dužnosti iz člana 88. tačke a), c), e), f), l), m) u prvom stepenu odlučuje neposredno pretpostavljeni rukovodeći službenik, rukovodeći namještenik, rukovodilac organa uprave, upravni inspektor, odnosno službenik za etiku.”

Član 12.

U članu 90. stav (1) iza riječi “pravnika” dodaju se riječi “na mandat od dvije godine”.

Član 13.

Član 93. mijenja se i glasi:

“(1) Pokretanje postupka za povredu službene dužnosti protiv službenika odnosno namještenika i pripravnika vrši neposredno pretpostavljeni rukovodeći službenik, rukovodeći namještenik, rukovodilac organa uprave, upravni inspektor, odnosno službenik za etiku po prijavi ili samoinicijativno.
(2) Kada neko od lica iz stava (1) ovog člana primi prijavu za povredu službene dužnosti, dužan ju je dostaviti ostalim licima koji su nadležni za pokretanje postupka, bez obzira da li će pokrenuti postupak po prijavi ili ne.
(3) Postupak zbog lakše povrede službene dužnosti kao i teže povrede službene dužnosti iz člana 88. tačke a), c), e), f), l), m) pokreće zaključkom neposredno pretpostavljeni rukovodeći službenik, rukovodeći namještenik, rukovodilac organa uprave, upravni inspektor, odnosno službenik za etiku.
(4) Postupak zbog ostalih težih povreda službene dužnosti pokreće neposredno pretpostavljeni rukovodeći službenik, rukovodeći namještenik, rukovodilac organa uprave, upravni inspektor, odnosno službenik za etiku, zahtjevom, koji se upućuje disciplinskoj komisiji.
(5) Ostala pitanja vezana za vođenje disciplinskog postupka regulisaće se Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.”

Član 14.

U članu 94. poslije riječi “ukoliko” dodaju se riječi “neposredno pretpostavljeni rukovodeći službenik”.

Član 15.

Član 97. mijenja se i glasi:

“Neposredno pretpostavljeni rukovodeći službenik, rukovodeći namještenik, rukovodilac organa uprave, upravni inspektor, odnosno službenik za etiku provodi postupak utvrđivanja lakše povrede službene dužnosti, kao i teže povrede službene dužnosti iz člana 88. tačke a), c), e), f), l), m), saslušava službenika, odnosno namještenika i donosi rješenje o oslobađanju, odnosno izricanju disciplinske mjere, odnosno kazne.”

Član 16.

U članu 99. stav (2) mijenja se i glasi:

“(2) Ukoliko disciplinska komisija povodom zahtjeva za pokretanje postupka za težu povredu službene dužnosti utvrdi da se radi o lakšoj povredi službene dužnosti, kao i težoj povredi službene dužnosti iz člana 88. tačke a), c), e), f), l), m), oglasiće se nenadležnom i predmet vratiti podnosiocu zahtjeva radi sprovođenja postupka zbog navedenih povreda službene dužnosti.”

Član 17.

U članu 102 stav (2) tačka d) se briše.

Stav (3) ovog člana mijenja se i glasi:

“(3) Neposredno pretpostavljeni rukovodeći službenik, rukovodeći namještenik, rukovodilac organa uprave, upravni inspektor ili službenik za etiku u slučaju da utvrdi težu povredu službene dužnosti iz člana 88. tačke a), c), e), f), l), m), može izreći kazne navedene u stavu (2) tačkama a) i b) ovog člana.”

Stav (4) ovog člana se briše.

Dosadašnji stav (5) postaje stav (4).

Član 18.

U članu 117. stav (1) u tačkama q) i r) riječ “ovim” se briše.

Iza tačke v) ovog člana dodaje se nova tačka w) koja glasi:

“w) u postupku izvršenja pravosnažne sudske presude”.

Dosadašnja tačka w) postaje tačka z).

Član 19.

U članu 121. stavu (3) iza riječi “resurse” dodaje se “zarez (,)” i riječi “o čemu se donosi posebno rješenje”.

Član 20.

U članu 145. dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“(3) Ukoliko se prilikom usvajanja novog Organizacionog plana na određenim radnim mjestima nađu službenici i namještenici koji zadovoljavaju sve uvjete propisane tim planom osim uvjeta u pogledu stepena i vrste obrazovanja, gradonačelnik će na prijedlog organa nadležnog za ljudske resurse za svakog takvog službenika ili namještenika donijeti posebno rješenje u kom će se definirati uvjeti koje službenik, odnosno namještenik mora ispuniti da bi zadržao svoj status, kao i rok u kom se moraju ispuniti ti uvjeti koji ne može biti duži od dvije godine.”

Član 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU

Član 1.

U članu 9. Zakona u duvanu (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”,broj: 35/05), (u daljem tekstu:”Zakon”), riječi “gradonačelnik na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu”.

Član 2.

U članu 10. stav (2) Zakona, riječi “gradonačelnik na prijedlog” zamjenjuju se riječju “šef”.

Član 3.

U članu 14. stav (2) Zakona, riječi “gradonačelnik na prijedlog” zamjenjuju se riječju “šef”.

Član 4.

U članu 17. stav (1) Zakona, riječi “gradonačelnik na prijedlog” zamjenjuju se riječju “šef”.

Član 5.

U članu 23.stav (1) i (2) Zakona, riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta”.

Član 6.

U članu 29. stav (2) Zakona, riječi “gradonačelnik na prijedlog nadležnog” zamjenjuju se riječju “šef”.

Član 7.

U članu 31. stav (3) Zakona, riječi “porezna markica Brčko Distrikt BiH – Porezna uprava” zamjenjuju se riječima “porezna markica Uprave za indirektno oporezivanje BiH”.

Član 8.

U članu 32. stav (2) Zakona, riječi “Porezna uprava” zamjenjuju se riječima “Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH”.

Član 9.

U članu 41. Zakona, riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI NEKRETNINA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI NEKRETNINA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o eksproprijaciji nekretnina u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 26/04) u članu 8, stav 2., riječi “za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj” zamjenjuju se riječima “za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”, a riječi “Poreska uprava” zamjenjuju se riječima “Direkcija za finansije”.

Član 2.

U članu 9, stav 1., riječi “sa stručnim mišljenjem” se brišu.

Stav 2. u istom članu se briše.

Član 3.

U članu 19, stav 1. tačka 5., riječi “stručnim mišljenjem i” se brišu.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 29/04), član 12 se mijenja i glasi:

“Raspodjelu sredstava na način iz člana 6 i člana 9 ovog zakona obavlja Direkcija za finansije Brčko Distrikta, na osnovu podataka koje im dostavi Izborna komisija Brčko Distrikta”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o finansijskom poslovanju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ( “Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj 5/01) u članu 12. iza riječi “uprava” dodaju se riječi “Direkcije za finansije”.

Član 2.

Član 15. se briše.

Član 3.

Član 16. postaje član 15., a član 17. postaje član 16.

Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH.”

ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU I ZABAVNIM IGRAMA

ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU I ZABAVNIM IGRAMA

Član 1.

U Zakonu o igrama na sreću i zabavnim igrama (“Službeni glasnik Brčko distrikt BiH” broj 37/04) u članu 1. stav 2. iza riječi “Porezna uprava” dodaju se riječi “Direkcije za finansije Distrikta (u daljem tekstu: Porezna uprava)”.

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Z A K O N
O IZMJENI ZAKONA O IMPLEMENTACIJI ODLUKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA IZ ANEKSA 8

Z A K O N
O IZMJENI ZAKONA O IMPLEMENTACIJI ODLUKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA IZ ANEKSA 8

Član 1.

U Zakonu o implementaciji odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika iz Aneksa 8 (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 2/02) u članu 3, tačka 2. riječi “Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne odnose i ekonomski razvoj Brčko Distrikta;” zamjenjuju se riječima “Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;”.

Član 2.

U članu 4. riječi “Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima “Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt)”.

Član 3.

U članu 5, 13, 14, 15 i 16 riječ “Brčko” se briše.

Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O IZVRŠENJU KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O IZVRŠENJU KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA

Član 1.

U članu 30. stav 4. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 8/00, 1/01) brišu se riječi “javnog”, ispred riječi “tužilaštva” i riječ “javno” ispred riječi “tužilaštvo”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠNOM
POSTUPKU

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakonu o izvršnom postupku (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 8/00, 1/01, 5/02, 8/03), u članu 72. stav (4) poslije riječi “uprave” dodaju se riječi “Direkcije za finansije Distrikta”.

Član 2.

U članu 75. stav (7), poslije riječi “uprave” dodaju se riječi “Direkcije za finansije Distrikta”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA
U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HEZEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA
U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o javnim preduzećima u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 15/06) član 11. stav (1) se briše, a dosadašnji stavovi (2) i (3) postaju stavovi (1) i (2).

Iza novog stava (2) ovog člana dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“(3) U upravni odbor mogu biti imenovana dva člana iz reda službenika, koji su zaposleni u organima javne uprave Brčko Distrikta BiH.”

Član 2.

Iza člana 11. dodaje se novi član 11a. koji glasi:

“Član 11a
(Postupak izbora i imenovanja članova upravnog odbora)

(1) Upravni odbor imenuje gradonačelnik Brčko Distrikta BiH na osnovu odluke nezavisne komisije o izboru kandidata za članove upravnog odbora javnog preduzeća.
(2) Članovi upravnog odbora se biraju putem javnog konkursa.
(3) Gradonačelnik Brčko Distrikta BiH imenuje Komisiju za izbor kandidata za članove upravnog odbora javnog preduzeća (u daljem tekstu: Komisija), koja se sastoji od sedam članova i to:
a) tri člana odgovarajućih kvalifikacija iz odjeljenja Vlade Brčko Distrikta BiH, koji obavlju nadležnosti iz oblasti srodnoj glavnoj djelatnosti javnog preduzeća,
b) dva člana iz drugih srodnih odjeljenja, odnosno institucija Brčko Distrikta BiH koji posjeduju stručnost u oblasti upravljanja finansijama i privredom,
c) predsjednik Odbora za zapošljavanje Vlade Brčko Distrikta BiH,
d) šef Pododjeljena za ljudske resurse Vlade Brčko Distrikta BiH.
(4) Komisija iz stava (3) ovog člana, uz administrativnu i tehničku pomoć Pododjeljenja za ljudske resurse, provodi postupak izbora najuspješnijih kandidata shodno odredbama Zakona o državnoj službi Brčko Distrikta BiH, koje propisuju postupak izbora.
(5) Gradonačelnik Brčko Distrikta BIH je obavezan da donese akt o imenovanju članova upravnog odbora u roku od osam dana od dana konačnosti odluke Komisije.
(6) U slučaju da gradonačelnik Brčko Distrikta BiH u roku iz stava (5) ovog člana ne donese akt o imenovanju članova upravnog odbora smatra se da je saglasan sa odlukom Komisije o izboru najuspješnijih kandidata. U ovom slučaju odluka Komisije postaje konačna i obavezujuća i zamjenjuje odluku o imenovanju.”

Član 3.

U članu 20. iza riječi “propisanim” dodaju se riječi “Statutom Brčko Distrikta BiH”.

Iza stava (1) ovog člana dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Prilikom provođenja postupka za imenovanje direktora, upravni odbor:
a) raspisuje i objavljuje javni konkurs za upražnjenu poziciju direktora,
b) vrši selekciju kandidata,
c) zakazuje usmeni intervju, odnosno pismeno testiranje,
d) ocjenjuje profesionalne sposobnosti selektiranih kandidata putem:
1. usmenog intervjua,
2. pismenog testiranja ili zadavanja praktičnog rada prije usmenog intervjua, kada ocijeni da je neophodno demonstriranje znanja i vještina selektiranih kandidata,
e) sačinjava rang liste intervjuiranih kandidata.
(3) Upravni odbor donosi odluku o izboru i imenovanju najuspješnijeg kandidata za direktora.”

Član 4.

U članu 27. stav (2) broj “22” zamjenjuje se brojem “21”, a riječi “(“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 1/00, 7/04, 20/05 i 24/05)” se brišu.

Član 5.

Iza člana 27. dodaje se novi član 27a. koji glasi:

“Član 27a
(Zapošljavanje u javnom preduzeću)

(1) Direktor vrši zapošljavanje u javnom preduzeću na osnovu obavezujuće odluke komisije koju imenuje direktor.
(2) Zaposleni se biraju putem javnog konkursa.
(3) Komisija iz stava (1) ovog člana sastoji se od:
a) predsjednika Upravnog odbora,
b) direktora,
c) zaposlenika javnog preduzeća odgovornog za kadrovske poslove.
(4) Komisija iz stava (1) ovog člana vrši izbor najuspješnijeg kandidata na način propisan u članu 20. stav 2 ovog zakona.
(5) Komisija donosi odluku o izboru najuspješnijeg kandidata.”

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU

Član 1.

U Zakonu o javnom redu i miru (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 2/02) u članu 6, stav 1., 4. i 5. riječi “Vlada Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima “Policija Brčko Distrikta BiH”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O KOMASACIJI BRČKO DISTRIKTA BiH

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O KOMASACIJI BRČKO DISTRIKTA BiH

Član 1.

U Zakona o komasaciji Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 7/06) u članu 18. stav (2) iza riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta BiH” dodaju se riječi “(u daljem tekstu: gradonačelnik)”.

Iza stava (2) ovog člana dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“(3) Gradonačelnik podnosi zahtjev iz prethodnog stava ovog člana nakon odobrenja Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada)”.

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

Član 2.

U članu 23. stav (1) i stav (2) riječi “Brčko Distrikt BiH” se brišu.

Član 3.

U članu 25. stav (1) iza riječi “gradonačelnik” dodaje se “zarez (,)” i riječi “prethodno odobrenog od Vlade”.

Član 4.

U članu 42. riječi “Brčko Distrikt BiH” se brišu.

Član 5.

U članu 51. stav (4) riječi “Vlade Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječju “Vlade”.

Član 6.

U članu 79. stav (1) iza riječi “Vlade” brišu se riječi “Brčko Distrikta BiH”.

Član 7.

U članu 81. stav (3) i 89. stav (1) i stav (3) riječi “Brčko Distrikt BiH” se brišu.

Član 8.

U članu 90. stav (4) riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 9.

U članu 91. stav (2) i članu 92. stav (2) riječi “Brčko Distrikt BiH” se brišu.

Član 10.

U članu 95. riječi “Uprava prihoda Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječima “Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Direkcija za finansije)”.

Član 11.

U članu 96. stav (1) riječi “Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječju “Direkcija za finansije”.

Član 12.

U članu 98. stav (1) i stav (2) riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o koncesijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 41/06) u članu 5. stav (1) iza riječi “gradonačelnika” dodaje se “zarez (,)” i riječi “prethodno odobrenu od Vlade, ” a ostatak teksta ostaje nepromijenjen.

Član 2.

U članu 9. stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a ostatak teksta ostaje nepromijenjen.

Član 3.

U članu 12. stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a ostatak teksta ostaje nepromijenjen.

Član 4.

U članu 20. stav (1) na kraju teksta iza riječi “koncedenta” dodaju se riječi “po odobrenju Vlade”.

Član 5.

U članu 23. stav (2) na kraju teksta iza riječi “koncedent” dodaju se riječi “uz saglasnost Vlade”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNO
IZGRAĐENIH GRAĐEVINA

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNO
IZGRAĐENIH GRAĐEVINA

Član 1.

U Zakonu o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 21/03, 3/04, 29/04) u članu 3. riječi “urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj” zamjenjuju se riječima “prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 2.

U članu 6. stav (2) riječi “gradonačelnik svojom odlukom” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja svojim aktom”.

Član 3.

U članu 8. stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 4.

U članu 22. stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 5.

U članu 29. iza riječi “gradonačelnik” dodaje se “zarez (,)” i riječi “odnosno šef Odjeljenja”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O MJESNIM ZAJEDNICAMA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O MJESNIM ZAJEDNICAMA
U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o mjesnim zajednicama u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 3/03) u članu 10. stav 5. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 2.

U članu 28. stav 3. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Pravobranilaštvo Distrikta”.

Član 3.

U članu 28. stav 4. riječ “gradonačelniku” zamjenjuje se riječima “Ured za upravljanje javnom imovinom Distrikta”.

Član 4.

U članu 28. stav 5 riječi “gradonačelnik Brčkog” zamjenjuje se riječima “Ured za upravljanje javnom imovinom”.

Član 5.

U članu 30. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BRČKO DISTRIKTA
BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 09/01, 28/03 i 29/04) u članu 8.a tačka 5. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za obrazovanje (u daljem tekstu: šef Odjeljenja)”.

Član 2.

U članu 15. stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu Vlada)”.

Član 3.

U članu 27. stav (2) riječi “na prijedlog” zamjenjuje se riječju “šef”, a riječ “gradonačelnik” se briše.

Član 4.

U članu 28. stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 5.

U članu 39.a tačka 4. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 6.

U članu 42. stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 7.

U članu 50. stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 8.

U članu 69. stav (6), članu 74. stav (1), članu 88. stav (2), članu 90. stav (1), članu 93. stav (3) i članu 102. stav (4) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 9.

U članu 103. stav (3) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 10.

U članu 104. stav (3) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 11.

U članu 111. stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 12.

U članu 112. stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O OTKUPU STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O OTKUPU STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 10/02, 17/04 i 41/06), u članu 23. stav (2) riječi “Zakona o Upravi prihoda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” zamjenjuju se riječima “Zakona o Trezoru Brčko Distrikta Bosne i Herecgovine.”

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PEČATU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PEČATU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o pečatu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 12/01) u članu 3. stav (1) riječ “Distrikt” u različitim padežima, zamjenjuje se riječju “distrikt” u odgovarajućim padežima.

Član 2.

U članu 4. iza riječi “Skupština Brčko Distrikta” dodaju se riječi “Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, riječi “Javno tužilaštvo ” se zamjenjuje riječju “Tužilaštvo”, riječi “Uprava prihoda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” se brišu i dodaju riječi “Pravobranilaštvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Direkcija za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Ured za upravljanje javnom imovinom, Ured koordinatora za Brčko Distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine”, a iza riječi “poslove” dodaje se riječ “javne”.

Član 3.

U članu 7. stav (1) iza riječi “Skupštine Brčko Distrikta” dodaju se riječi “Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine”, riječi “Javnog tužilaštva” se zamjenjuju riječju “Tužilaštva”, riječi “Uprave prihoda Brčko Distrikta” se brišu i dodaju riječi “Pravobranilaštva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Direkcije za finansije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Ureda za upravljanje javnom imovinom, Ureda koordinatora za Brčko Distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine”, a iza riječi “poslove” dodaje se riječ “javne”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BIH

Član 1.

U Zakonu o platama i naknadama zaposlenih u pravosu|u Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj:13/07, od 27. aprila 2007), u članu 1, stav (2), alineja 4, riječi “Javno tužilaštvo Brčko Distrikta BiH”, zamjenjuju se riječima “Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O PODSTICAJU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O PODSTICAJU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Član 1.

U Zakonu o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 11/06) u članu 8 stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 2.

U članu 14 riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 3.

U članu 20 riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH na prijedlog Odjeljenja”.

Član 4.

U članu 21 stav (2) riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta BiH, na prijedlog” zamjenjuju se riječju “šef”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Z A K O N
O IZMJENI ZAKONA O PODSTICANJU PRIVREDNOG
RAZVOJA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Z A K O N
O IZMJENI ZAKONA O PODSTICANJU PRIVREDNOG
RAZVOJA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o podsticaju privrednog razvoja u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj 13/06) u članu 15 stav (1) i (2) riječi “Odjeljenje za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj” zamjenjuju se riječima “Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 2.

U članu 24 stav (1) riječi “sva nadležna odjeljenja Vlade”, zamjenjuju se riječima “svi organi javne uprave”.

Član 3.

U članu 25, tačka n) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH”.

Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U članu 2, stav (1) tačka 7. Zakona o Policiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 19/06 – prečišćeni tekst), riječi “javnog tužioca Distrikta” zamjenjuju se riječima “tužioca”.

Član 2.

U članu 5, stav (3) riječi “Javnog tužilaštva Brčko Distrikta” zamjenjuju se riječima “Tužilaštva Distrikta”.

Član 3.

U članu 8, stav (1) tačka 11. riječi “javnog tužioca Distrikta” zamjenjuju se riječju “tužioca”.

U članu 8, stav (1) tačka 22. riječi “Javnom tužilaštvu Distrikta” zamjenjuju se riječju “Tužilaštvu Distrikta”.

Član 4.

U članu 15 alineja 5, članu 28 stav (4) i članu 31 stavovi (1) i (3) riječi “javnog tužioca” zamjenjuju se riječju “tužioca” u odgovarajućem padežu.

Član 5.

U članu 36, stav (2) riječi “Javnom tužilaštvu” zamjenjuju se riječima “Tužilaštvu Distrikta”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLITIČKIM ORGANIZACIJAMA

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLITIČKIM ORGANIZACIJAMA

Član 1.

U Zakonu o političkim organizacijama (“Službeni glasnik Brčko Distrikta “broj 12/02), u članu 20 stav 3 mijenja se i glasi;

„Rješenje kojim je odlučeno o zahtjevu za upis dostavlja se podnosiocu zahtjeva i tužiocu Distrikta. “

Član 2.

Član 22 mijenja se i glasi:

“U postupku registracije političkih organizacija shodno se primjenjuju odredbe Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Brčko Distriktu BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 15/05).”

Član 3.

Član 24 stav 2 mijenja se i glasi:

“Zahtjev za brisanje političke organizacije, zbog razloga iz tačke 3. prethodnog člana podnosi tužilac.”

Član 4.

Član 25 stav 2 mijenja se i glasi:

“Postupak za zabranu rada političke organizacije pokreće se na zahtjev tužioca, a odluku o zahtjevu donosi registarski sud.”

Član 5.

Član 26 mijenja se i glasi:

“Ako je podnesen zahtjev za zabranu rada političke organizacije, sud će u roku od 8 dana održati pretres na koji će pozvati tužioca i predstavnika političke organizacije. Pretres će se održati i ako se jedna od uredno pozvanih strana ne odazove pozivu, a na to je izričito upozorena.”

Član 6.

Član 27 mijenja se i glasi:

“Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, u postupku zabrane rada političke organizacije se shodno primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o krivičnom postupku (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, brojevi: 10/03, 48/04, 6/05 i 12/07).”

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 32/04) u članu 8 riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: šef Odjeljenja)”.

Član 2.

U članu 9 stav (3) riječi “gradonačelnik na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja” i u stavu (5) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 3.

U članu 10 riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 4.

U članu 21 stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 5.

U članu 22 stav (6) riječi “Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i privredni razvoj” zamjenjuju se riječima “Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 6.

U članu 23 stav (4) riječi “Odjeljenje za urbanizam” zamjenjuju se riječima “Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 7.

U članu 34 stav (1), (3) i (4) riječ “gradonačelnik” u različitim padežima zamjenjuje se riječju “Vlada” u odgovarajućim padežima.

Član 8.

U članu 36, stav (5), riječi “gradonačelnik na prijedlog Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

U istom članu, stav (7), riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta BiH na prijedlog Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 9.

U članu 39 riječi “i Odjeljenja” zamjenjuje se riječima “koji utvrdi Vlada”.

Član 10.

U članu 41 stav (1) riječi “a na inicijativu Odjeljenja” zamjenjuje se riječima “koji utvrdi Vlada”.

Član 11.

U članu 42 stav (1) riječi “i Odjeljenja” zamjenjuje se riječima “koji utvrdi Vlada”.

Član 12.

U članu 43 riječi “i Odjeljenja” zamjenjuje se riječima “koji utvrdi Vlada”.

Član 13.

U članu 44 riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 14.

U članu 52 stav (1) riječi “i Odjeljenja” zamjenjuje se riječima “koji utvrdi Vlada”.

Član 15.

U članu 54 stav (1) i (2) riječi “i Odjeljenja” zamjenjuje se riječima “koji utvrdi Vlada”.

Član 16.

U članu 57 riječi “gradonačelnik i Odjeljenje” zamjenjuju se riječju “Vlada”.

Član 17.

U članu 59 riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 18.

U članu 61 riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječju “Vlade”.

Član 19.

U članu 65 riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 20.

U članu 66 stav (2) riječi “i Odjeljenja” zamjenjuje se riječima “koji utvrdi Vlada”.

Član 21.

U članu 67 stav (2) riječi “i Odjeljenja” zamjenjuje se riječima “koji utvrdi Vlada”.

U stavu (4) i (6) istog člana riječi “gradonačelnik na prijedlog Odjeljenja” zamjenjuju se riječju “Vlada”.

Član 22.

U članu 87 stav (7) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 23.

U članu 89 stav (5) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 24.

U članu 107 stav (1) riječi “gradonačelnik na prijedlog Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 25.

U članu 123 stav (4) iza riječi “gradonačelnik” dodaju se riječi “po utvrđenom prijedlogu Vlade”.

Član 26.

U članu 132 stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 27.

U članu 141 stav (3) riječ “gradonačelniku” zamjenjuje se riječju “Vladi”.

Član 28.

U članu 142 riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 29.

U članu 144 riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 30.

U članu 148 stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 31.

U članu 153 stav (7) riječi “Odjeljenjem za urbanizam” zamjenjuju se riječima “Odjeljenjem za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 32.

U članu 159 stav (1) riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječju “Vlade”.

Član 33.

U članu 166 riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 34.

U članu 167 stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 35.

U članu 169 stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a u stavu (2) istog člana riječi “Poreska uprava” zamjenjuje se riječima “Direkcija za finansije”.

Član 36.

U članu 170 stav (4) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 37.

U članu 171 riječi “gradonačelnik na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 38.

U članu 172 riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a riječi “Odjeljenje za urbanizam” zamjenjuju se riječima “Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 39.

U članu 178 stav (2) iza riječi “gradonačelnika” dodaju se riječi “koji utvrdi Vlada”.

Član 40.

U članu 180 stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 41.

U članu 181 stav (3) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 42.

U članu 183 stav (2) tačka 8. riječi “Odjeljenja za prostorno uređenje” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 43.

U članu 193. riječ “gradonačelnik” zamjenjuju se riječju “Vlada”.

Član 44.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O POREZNOJ
UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O POREZNOJ
UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o Poreznoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 3/02, 42/04, 8/06 i 3/07) u cijelom tekstu riječ “Uprava”, u različitim padežima, zamjenjuje se riječima ”Porezna uprava”, u odgovarajućem padežu.

Član 2.

U članu 1. stav (1) riječi ”Brčko Distrikt BiH (u daljem tekstu: Uprava)” se brišu.

Član 3.

U članu 5. iza stava (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4) koji glase:

“(3) Direktora Porezne uprave imenuje gradonačelnik u skladu sa Zakonom o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH.
(4) Direktor Porezne uprave ima status rukovodećeg državnog službenika i za svoj rad odgovara neposredno direktoru Direkcije.”

Član 4.

U članu 87. stav (1) riječ ”gradonačelnik” zamjenjuje se riječima ”direktor Direkcije”, a riječi ”na prijedlog direktora Direkcije, a” se brišu.

Član 5.

U nazivu člana 88. riječ “Uprave” zamjenjuje se riječju “Direkcije”.

U stavu (1), stavu (2), stavu (3) i stav (6) riječ “Uprava”, u različitim padežima, zamjenjuje se riječju “Direkcija”, u odgovarajućem padežu.

Član 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 12/03 i 13/03) u članu 16. stav (3) iza riječi “uprava” dodaju se riječi ” Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH ( u daljem tekstu: Porezna uprava)”.

Član 2.

U članu 38. stav (3) riječi ” Brčko Distrikta ” se brišu.

Član 3.

U članu 39. stav (1) riječ “Distrikta” se briše.

U stav (3) ovog člana riječi ” Brčko Distrikta ” se brišu.

Član 4.

U članu 41. stav (5) riječi ” Brčko Distrikta ” se brišu.

Član 5.

U članu 44. stav (1) u prvoj rečenici riječi ” Brčko Distrikta ” se brišu, a riječi u nazivu zakona ” Brčko Distrikt ” zamjenjuju se riječima “Brčko Distrikta BiH”

U stav (2) ovog člana riječi “gradonačelnik Distrikta” zamjenjuju se riječima “direktor Direkcije za finansije Distrikta”.

Član 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O
POVJERAVANJU JAVNIH OVLAŠTENJA

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O POVJERAVANJU JAVNIH OVLAŠTENJA

Član 1.

U Zakonu o povjeravanju javnih ovlaštenja (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 6/04) u članu 3. stav 2. riječ “svoje” zamjenjuje se riječju “Vlade”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRAVNIM LICIMA KOJE OSNIVA
BRČKO DISTRIKT

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRAVNIM LICIMA KOJE OSNIVA BRČKO DISTRIKT

Član 1.

U Zakonu o pravnim licima koje osniva Brčko Distrikt (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 10/02) u članu 3. i članu 7. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 2.

U članu 10. stav 2. se mijenja i glasi:

“Članove upravnog odbora imenuje gradonačelnik nakon provedenog postupka javnog konkursa u skladu sa Statutom, zakonima i drugim propisima Distrikta.”

Iza stava 2. ovog člana dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Članove upravnog odbora razrješava gradonačelnik.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4., a iza riječi “upravni odbor” dodaju se riječi “nakon provedenog postupka javnog konkursa”.

Dosadašnji stavovi 4. i 5. postaju stavovi 5. i 6.

Član 3.

U članu 16. stav 1. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 4.

U članu 18. stav 1. tačka 1. riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječju “Vlade”.

Član 5.

U članu 19. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o pravobranilaštvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 28/06), član 7. mijenja se i glasi:

(1) Pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite javne imovine, imovinskih prava i imovinskih interesa Distrikta, njegovih organa, institucija i pravnih lica koja se finansiraju u potpunosti ili pretežno iz budžeta Distrikta ili u odnosu na njih Distrikt vrši osnivačka prava, i u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim organima preduzima zakonom određene postupke i mjere za zaštitu javne imovine, imovinskih prava i imovinskih interesa Distrikta.

(2) Pravobranilaštvo obavlja poslove iz stava 1 ovog člana i u odnosu na preduzeća u većinskom vlasništvu Distrikta osim u predmetina radi naplate potraživanja za utrošenu struju, vodu, odvoz smeća (i druge koimunalije i usluge) ukoliko ovi iznosi ne prelaze limit propisan u članu 15 stav 3 ovog zakona kao i u drugim predmetima čija je vrijednost ispod limita propisanog u članu 15 stav 3 ovog zakona.

(3) Ako Pravobranilaštvo treba da po ovom zakonu zastupa stranke čiji su interesi u suprotnosti, a jedna od njih je Distrikt, Pravobranilaštvo zastupa Distrikt.

(4) U slučaju da Pravobranilaštvo treba po zakonu da zastupa stranke čiji su interesi u suprotnosti, a ni jedna od tih stranaka nije Distrikt, Pravobranilaštvo neće zastupati te stranke.

(5) Pri obavljanju poslova iz stava 1 ovog člana Pravobranilaštvo može pokretati i postupke protiv Distrikta te u tom slučaju ima svojstvo stranke u postupku.

(6) Pravobranilaštvo prati i proučava stanje i probleme iz svoje nadležnosti i obavještava nadležne institucije i predlaže mjere za sprečavanje društveno štetnih pojava. ”

Član 2.

Član 11. mijenja se i glasi:

(1) Pravobranilaštvo ima pravo na naknadu troškova postupka u skladu sa važećim advokatskim tarifama. U slučaju da tarife nisu ujednačene, Pravobranilaštvo će obračunavati i potraživati iznos koji predstavlja artitmetički prosjek dvije tarife.

(2) Naknada iz stava (1) ovog člana predstavlja budžetske prihode Distrikta.”

Član 3.

U članu 12. stav (1), brišu se riječi “drugi organi i institucije Distrikta, javne službe iz člana 7. ovog zakona, kao i javna preduzeća u kojima Distrikt ima većinsko vlasništvo” i zamjenjuju riječima “drugi subjekti iz člana 7 ovog zakona”.

Član 4.

U članu 13. stav (1), brišu se riječi “drugi organi i institucije Distrikta, javne službe iz člana 7. ovog zakona, kao i javna preduzeća u kojima Distrikt ima većinsko vlasništvo” i zamjenjuju riječima “drugi subjekti iz člana 7 ovog zakona”.

Član 5.

Član 22. stav (4), mijenja se i glasi:

“Pravobranilac i zamjenici ne mogu biti članovi političkih stranaka ili na bilo koji način biti uključeni u neku političku aktivnost, a posebno ne mogu biti članovi ili obavljati bilo koju dužnost u tijelima političkih partija, udruženja ili fondacija povezanih sa političkim partijama, niti mogu učestvovati u javnim aktivnostima političke partije.”

Član 6.

Član 25. mijenja se i glasi:

(1) Pravobranilac i zamjenici pojedinačno podnose na uvid Skupštini Distrikta godišnji finansijski izvještaj o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima kao i o prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima bliskih članova porodice do 1. stepena srodstva te o načinima sticanja istih.

(2) Finansijski izvještaji se smatraju javnim dokumentima i Skupština ih daje javnosti na uvid.

(3) Zakonima Distrikta detaljnije se regulira obrazac i sadržaj finansijskog izvještaja. ”

Član 7.

Član 73., stav (2) mijenja se i glasi:

“(2) Sekretar se imenuje na period od 4 godine i može biti ponovno imenovan. ”

Član 8.

Stav (3) člana 74. se briše.

Član 9.

Stav (4) člana 74. se briše.

Član 10.

Stav (2) člana 75. se briše.

Član 11.

Stav (3) člana 75. se briše.

Član 12.

Iza člana 75, dodaje se novi član 75a koji glasi:

“Član 75.a

Komisija raspisuje konkurs, imenuje i razrješava sekretara, stručne saradnike, pripravnike i administrativno osoblje Pravobranilaštva.”

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU
I OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BIH

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU
I OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BIH

Član 1.

U Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Brčko Distriktu BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 13/07) u članu 10. stav (2) riječi “na prijedlog Odjeljenja donosi gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “donosi šef Odjeljenja”.

U stav (4) ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuju se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu Vlada) “.

Član 2.

U članu 26. stav (3) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 3.

U članu 48. stav (3) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 4.

U članu 53. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja, odnosno Vlada na prijedlog Odjeljenja, “, a riječi “na prijedlog Odjeljenja” se brišu.

Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PREDUZEĆIMA
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PREDUZEĆIMA
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
U Zakonu o preduzećima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 11/01, 10/02, 14/02, 1/03, 8/03 i 4/04) u članu 14. stav (2) riječi “Vlade Brčko Distrikta” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za stručne i administrativne poslove”.

U stavu (4) ovog člana riječ “Vlade” zamjenjuje se riječima “Odjeljenja za stručne i administrativne poslove”.

Član 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU BRČKO DISTRIKTA BiH

Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
BRČKO DISTRIKTA BiH

Član 1.

U Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 10/06), u članu 4. stav (3) riječi “gradonačelnik Distrikta (u daljnjem tekstu: gradonačelnik)” zamjenjuje se riječima “Vlada Distrikta (u daljem tekstu: Vlada)”, a riječi “nadležnog odjeljenja” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za javne poslove”.

Član 2.

U članu 5. stav (2) riječi “gradonačelnik, na prijedlog šefa nadležnog odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja za javne poslove”.

Član 3.

U članu 6. stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a riječi “nadležnog odjeljenja” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za javne poslove”.

Član 4.

U članu 7. stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a riječi “nadležnog odjeljenja” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za javne poslove”.

Član 5.

U članu 9. stav (7) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a riječi “nadležnog odjeljenja” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za javne poslove”.

Član 6.

U članu 14. stav (2) riječi “gradonačelnik, na prijedlog šefa nadležnog Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja za javne poslove”.

Član 7.

U članu 18. stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a riječi “nadležnog odjeljenja” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za javne poslove”.

Član 8.

U članu 21. stav (2) i članu 23. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a riječi “nadležnog odjeljenja” zamjenjuje se riječima “Odjeljenja za javne poslove”.

Član 9.

U članu 38. stav (4) riječi “gradonačelnik, na prijedlog” se brišu, a riječi “šefa nadležnog odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja za javne poslove”.

Član 10.

U članu 41. stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a riječi “nadležnog odjeljenja” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za javne poslove”.

Član 11.

U članu 44. stav (2) riječi “gradonačelnik, na prijedlog šefa nadležnog Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja za javne poslove”.

Član 12.

U članu 46. stav (4) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a riječi “nadležnog odjeljenja” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za javne poslove”.

Član 13.

U članu 51. stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a riječi “nadležnog odjeljenja” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za javne poslove”.

U stavu (3) ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 14.

U članu 56. stav (5) riječi “gradonačelnik, na prijedlog” se brišu, a riječi “šefa nadležnog odjeljenja” zamjenjuju se riječima ” šef Odjeljenja za javne poslove”.

Član 15.

U članu 61. stav (3) riječi “nadležno Odjeljenje” zamjenjuju se riječima “šef nadležnog Odjeljenja”, a riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 16.

U članu 63. stav (7) riječ “gradonačelnik, na prijedlog šefa” zamjenjuju se riječju “šef”.

Član 17.

U članu 70. stav (1) mijenja se i glasi:

“(1) Vlada će u skladu sa odredbama ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
a) Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima i načinu obilježavanja vozila kojima se vrši prevoz (član 4. stav 3. ovog zakona);
b) Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (član 6. stav 1. ovog zakona);
c) Pravilnik o načinu i organizaciji obavljanja javnog prevoza lica i tereta (član 7. ovog zakona);
d) Pravilnik o izdavanju licenci i iskaznica za vozače (član 9. stav 7. ovog zakona)
e) Pravilnik o kriterijima i postupku registracije i ovjeri redova vožnje (član 21. stav 2. ovog zakona);
f) Pravilnik o uvjetima i načinu vršenja taksi prevoza (član 51. stav 1. ovog zakona) i
g) Druge podzakonske akte koji su potrebni za primjenu ovog zakona, a u nadležnosti su Vlade.

Iza novog stava (1) ovog člana dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Šef Odjeljenja za javne poslove će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
a) Pravilnik o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca putnih naloga (član 5. stav 2. ovog zakona);
b) Pravilnik o načinu obavljanja poslova i zadataka članova posade motornog vozila (član 14. stav 2);
c) Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja putnog lista (član 38. stav 4. ovog zakona);
d) Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja saobraćajnog dnevnika (član 44. stav 2. ovog zakona);
e) Pravilnik o izdavanju odobrenja za vršenje prevoza za vlastite potrebe, kao i sadržaj i načinu vođenja registra odobrenja (član 56. stav 5. ovog zakona) i
f) Druge podzakonske akte koji su potrebni za primjenu ovog zakona, a u nadležnosti su šefa Odjeljenja.”

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA
U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA
U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
U Zakonu o privatizaciji preduzeća u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 8/04) u članu 4. stav 1. na kraju teksta iza riječi “zakonom” dodaje se ” zarez (,)” i riječi “u okviru Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu (u daljem tekstu: nadležno odjeljenje).”
U stavu 2. tačka 4. ovoga člana riječ “određuje” zamjenjuje se riječima “predlaže šefu nadležnog odjeljenja”.

U stavu 2. tačka 8. ovog člana mijenja se i glasi:

“predlaže šefu nadležnog odjeljenja transformaciju državnog preduzeća u dioničko društvo ili u društvo sa ograničenom odgovornošću”

U stavu 2 tačka 9 ovog člana iza riječi “predlaže” dodaju se riječi “šefu nadležnog odjeljenja”.

U stavu 2 ovog člana dodaje se nova tačka 13 koja glasi:

“13. izrađuje podzakonske akte iz oblasti privatizacije preduzeća koje donosi šef nadležnog odjeljenja”.

Član 2.
U članu 5. stav 1., 2. i 3. riječi “Ureda za privatizaciju” zamjenjuju se riječima “nadležnog odjeljenja”.

Član 3.
U članu 6. stav 1. na kraju teksta iza riječi “( u daljem tekstu: “gradonačelnik”)” dodaju se riječi “u skladu sa Statutom Brčko Distrikta BiH”.
U stavu 2 ovog člana riječ “gradonačelniku” zamjenjuje se riječima “šefu nadležnog odjeljenja”.

Član 4.
U članu 7. stav 1. mijenja se i glasi:

“Šef nadležnog odjeljenja odgovoran je gradonačelniku za provođenje aktivnosti Ureda za privatizaciju.”

U članu 7. stav 2. riječ “Ureda” zamjenjuje se riječima “nadležnog odjeljenja”.

Član 5.

U članu 9. stav 3. riječi “Ured za privatizaciju” zamjenjuju se riječima “nadležno odjeljenje”.

Član 6.

U članu 12. stav 1. i 2. riječi “Ured za privatizaciju” zamjenjuju se riječima “nadležno odjeljenje”.

Član 7.
U članu 13. stav 1. riječ “pokrenuti” zamjenjuje se riječima “šefu nadležnog odjeljenja predložiti”.
U članu 13. stav 4. riječi “Ured za privatizaciju” zamjenjuje se riječima “nadležno odjeljenje”.

Član 8.

U članu 14. stav 3. riječi “Ured za privatizaciju” zamjenjuju se riječima “šef nadležnog odjeljenja”.
U stavu 4. ovog člana riječ “odrediti” zamjenjuje se riječima “da predloži šefu nadležnog odjeljenja”.

Član 9.

U članu 15. stav 2. riječi “Ured za privatizaciju” zamjenjuju se riječima “nadležno odjeljenje”.

U stavu 3. ovog člana riječi “Uprava prihoda” zamjenjuju se riječima “Direkcija za finansije”.

Član 10.

Član 18. mijenja se i glasi:
“Novčana sredstva ostvarena privatizacijom preduzeća usmjeravaju se na Jedinstveni račun Trezora Brčko Distrikta BiH.”

Član 11.
Član 21. mijenja se i glasi:
“Šef nadležnog odjeljenja svakih šest mjeseci informira Skupštinu Brčko Distrikta BiH o procesu privatizacije državnih preduzeća u Brčko Distriktu BiH.”

Član 12.

U članu 23. na kraju teksta iza riječi “zakona” dodaje se “zarez (,)” i riječi “do donošenja novih podzakonskih akata.”

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON O IZMJENAMA
ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Član 1.

U Zakonu o prostornom uređenju (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 9/03, 23/03, 15/04) u članu 32 stav 2., 34 stav 1., 35 stav 5., 38 stav 1., 43 stav 1. tačka 2., 56 stav 1. i 3., 67 stav 1., 68 stav 1., 70 stav 2. i dosadašnji stav 4. koji postaje stav 3., 76 stav 4., 112. stav 1. riječi “Odjeljenje za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj” u različitim padežima, zamjenjuju se riječima “Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove” u odgovarajućim padežima.

Član 2.

U članu 32 stav 2., riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Distrikta”.

Član 3.

U članu 35 stav 6., riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 4.

Član 40 stav 2., se mijenja i glasi:

“Vlada Distrikta utvrđuje prijedlog plana kojeg Skupštini Distrikta podnosi gradonačelnik. ”

Član 5.

U članu 41 riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Distrikta”.

Član 6.

U članu 43, riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Distrikta”.

Član 7.

U članu 46, stav 2., riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 8.

U članu 55, riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Distrikta na prijedlog Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 9.

U članu 64, riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 10.

U članu 74, stav 4., riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječima “šefa Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 11.

U članu 76, stav 5., riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 12.

U članu 110, stav 2., riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za javnu bezbjednost”.

Član 13.

Član 113., stav 2., mijenja se i glasi:

“Šefovi nadležnih odjeljenja detaljnije propisuju uvjete i postupak za izdavanje ličnih ovlaštenja iz prethodnog stava”.

Član 14.

U članu 127, stav 1., tačka 10., riječ “gradonačelniku” zamjenjuje se riječima “šefu nadležnog odjeljenja”.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O PUTEVIMA
BRČKO DISTRIKTA BiH

Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BiH

Član 1.

U Zakonu o putevima Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 43/04) u članu 13. riječi “posebnom odlukom” zamjenjuju se riječima “posebnim odlukama”, a riječi “Vlade Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za javne poslove”.

Član 2.

U članu 17. stav 2. i članu 20. stav 1. riječi “urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj” zamjenjuju se riječima “prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 3.

U članu 29. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH”, a iza riječ “Odjeljenja” dodaju se riječi “za javne poslove”.

Član 4.

U članu 45. stav 2. riječi “urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj” zamjenjuju se riječima “prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 5.

U članu 49. riječ “gradonačelnik Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječima “Vlade Brčko Distrikta BiH”.

Član 6.

U članu 50. riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječima “Vlade Brčko Distrikta BiH na prijedlog Odjeljenja za javne poslove”.

Član 7.

U članu 51. stav 1. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH”.

Član 8.

U članu 69. stav 1. riječi “gradonačelnik je dužan” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH je dužna”.

Član 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o računovodstvu i reviziji u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 6/06) u daljem tekstu: (ovog zakona) u članu 1. riječi “gradonačelnik na prijedlog Odjeljenja za budžet i finansije” zamjenjuju se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Vlada) na prijedlog Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Direkcija)”.

Član 2.

U daljem tekstu ovog zakona riječi “Odjeljenja za budžet i finansije” u različitim padežima zamjenjuju se riječju “Direkcija” u odgovarajućem padežu.

Član 3.

Naziv poglavlja IV. mijenja se i glasi:
” NADLEŽNOST VLADE, DIREKCIJE I PROFESIONALNOG TIJELA”

Član 4.

U članu 6. stav 2. tačka c) i članu 13. stav 4. iza riječi “prijedlog” dodaje se riječ “direktora”.

Član 5.

U članu 13. stav 5. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a iza riječi “prijedlog” dodaje se riječ “direktora”.

Član 7.

U članu 16 stav 1., 2. i 3. iza riječi “prijedlog” dodaje se riječ “direktora”.

Član 8.

U članu17. stav 1. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a iza riječi “prijedlog” dodaje se riječ “direktora”.
Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Z A K O N
O IZMJENI ZAKONA O RADU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Z A K O N
O IZMJENI ZAKONA O RADU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o radu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 19/06) u članu 112 riječi “u Upravu prihoda Distrikta” zamjenjuju se riječima “Direkciji za finansije Distrikta”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRU ZEMLJIŠTA I PRAVA NA ZEMLJIŠTU

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O REGISTRU ZEMLJIŠTA I PRAVA NA ZEMLJIŠTU

Član 1.

U Zakonu o registru zemljišta i prava na zemljištu (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 11/01, 1/03, 14/03), u članu 120. stav (7), poslije riječi “upravi” dodaju se riječi “Direkcije za finansije Distrikta”.

Član 2.

U članu 168. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) “.

Član 3.

U članu 170. stav (1), riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada na prijedlog šefa Odjeljenja za javni registar”.

Član 4.

U članu 171. stav (2), riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za javni registar”.

Član 5.

U članu 185. stav (3), poslije riječi “Skupština” dodaju se riječi “na prijedlog gradonačelnika koji je prethodno odobren od strane Vlade”, dok se ostatak teksta briše.

Član 6.

U članu 187. poslije riječi “gradonačelnika” dodaju se riječi “koji je prethodno odobren od strane Vlade”.

Član 7.

U članu 188. poslije riječi “gradonačelnika” dodaju se riječi “koji je prethodno odobren od strane Vlade”.

Član 8.

U članu 189. stav (2), riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 9.

U članu 195. stav (3), riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za javni registar”.

Član 10.

U članu 198. stav (1), riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za javni registar”.

Član 11.

U članu 205. stavovi (1) i (2), riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za javni registar”.

Član 12.

U članu 215. stav (4), riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 13.

U članu 217. stav (1), riječ “gradonačelniku” zamjenjuje se riječima “šefu Odjeljenja za javni registar”.

Član 14.

U članu 218. stavovi (1) i (3), riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za javni registar”.

Član 15.

U članu 219. stav (1), riječi “predložiće gradonačelniku da donese” zamjenjuju se riječju “donosi”.

U stavu (2) istog člana, riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za javni registar”.

Član 16.

U članu 224. stav (2), riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima ” šef Odjeljenja za javni registar”.

U stavu (3) istog člana, riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Odjeljenje za javni registar”, a u daljem tekstu riječi “Odjeljenje za javni registar” se brišu.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU BRČKO DISTRIKTA BIH

Član 1.

U Zakonu o slatkovodnom ribarstvu Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 35/05) u članu 3. stav (5) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Vlada)”.

Član 2.

U članu 4. stav (3), riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, zatim se briše “1”, a riječi “Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

U stavu (4) istog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 3.

U članu 5. stav (3) riječ “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

U stavu (4) istog člana riječi “upućivanja prijedloga “zamjenjuju se riječima “donošenja odluke iz prethodnog stava”.

Član 4.

U članu 6. stav (4) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 5.

U članu 8. stav (3) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

U stavu (4) istog člana riječ “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”, a riječi “podnošenja prijedloga” zamjenjuju se riječima “donošenja odluke”.

Član 6.

U članu 10. stav (3) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

U stavu (6) istog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 7.

U članu 12. stav (2) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja”, zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 8.

Član 14. se mijenja i glasi: “Visinu naknade za privredni ribolov propisuje Vlada, a uvjete i način obavljanja privrednog ribolova, namjenu, vrstu i količinu alata i opreme koji se smiju koristiti u privrednom ribolovu propisuje šef Odjeljenja”.

Član 9.

U članu 15. stav (1) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

U stavu (2) istog člana riječi “podnošenja prijedloga” zamjenjuju se riječima “donošenja programa”.

U stavu (6) i (8) istog člana riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 10.

U članu 16. stav (2) i stav (4) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 11.

U članu 19. stav (1) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja”, zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

U stavu (2) istog člana riječi “podnošenja prijedloga “zamjenjuju se riječima “donošenja programa”, a riječi “Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj”, zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu”.

U stavu (6) i stavu (8) istog člana riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja”, zamjenjuju se riječima”šef Odjeljenja”.

Član 12.

U članu 20. stav (2) riječ “gradonačelnik”zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 13.

U članu 23. riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja”, zamjenjuju se riječima
“šef Odjeljenja”.

Član 14.

U članu 24. stav (3) riječ “gradonačelnik”, zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 15.

U članu 31. stav (7) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 16.

U članu 32. brišu se stavovi (2), (3) i (4) .

Član 17.

U članu 33. stav (4) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja”, zamjenjuju se riječima “Vlada”.

U istom članu dodaje se stav (5) koji glasi: “Godišnji plan potvrđuje Vlada”.

Član 18.

U članu 35. stav (5) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja”, zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 19.

U članu 38. stav (2) riječi: »gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja» zamjenjuju se riječima: « šef Odjeljenja».

Član 20.

U članu 40. stav (1), stav (6) i stav (8) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima”šef Odjeljenja”.

U stavu (2) istog člana riječi “podnošenja prijedloga”, zamjenjuju se riječima “donošenja programa”, a riječi “Odjeljenje za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj” zamjenjuju se riječima “Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 21.

U članu 41. stav (2) riječ”gradonačelnik”, zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 22.

U članu 44. stav (2), tački 4. riječi “Odjeljenje za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj” zamjenjuje se sa riječima “Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

U stavu (3) istog člana riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja”, zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 23.

U članu 46. stav (2) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja”, zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 24.

U članu 49. stav (1), stav (6) i stav (8) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

U stavu (2) istog člana riječi “Odjeljenje za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj”, zamjenjuju se riječima “Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 25.

U članu 50. stav (2) i stav (4) riječ “gradonačelnik”, zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 26.

U članu 52. stav (1) i stav (2) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja”, zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 27.

U članu 57. stav (1) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja”, zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Stav (2) istog člana se briše, a stav (3) postaje stav (2).

Član 28.

U članu 59. stav (2) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja”, zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 29.

U članu 60. stav (2) riječ “gradonačelnik”, zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 30.

U članu 61. stav (3) riječ “gradonačelnik”, zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 31.

U članu 62. stav (4) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja”, zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 32.

U članu 63 stav (4) riječ “gradonačelnik”, zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

U stavu (6) istog člana riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječju “Vladu”.

Član 33.

Član 82. se mijenja i glasi:

“(1) Na osnovu ovog zakona Vlada će donijeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podzakonske akte:

1. o granicama ribolovačkih područja i ribolovačkih zona (član 4. stav 3. ovog zakona),
2. o načinu izrade privredne osnove i njenog provođenja (član 31. stav 7. ovog zakona),
3. o utvrđivanju naknade za pričinjene štete (član 60. stav 2. ovog zakona),
4. o visini naknade za obavljanje privrednog ribolova (član 61. stav 3. tačka 1. ovog zakona),
5. o obliku, sadržaju i visini naknade za dozvolu za ribolovce članove udruženja rekreativno-sportskog društva (član 61. stav 3. tačka 2. ovog zakona).

(2) Na osnovu ovog zakona šef Odjeljenja će donijeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podzakonske akte:

1. o obliku, sadržaju i načinu vođenja katastra ribolovačkih područja i ribolovačkih zona (član 6. stav 4. ovog zakona),
2. o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov (član 8. stav 4. ovog zakona),
3. o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdatim odobrenjima za privredni ribolov (član 12. stav 2. ovog zakona),
4. o programu i načinu polaganja ispita za privredni ribolov (član 15. stav 1. ovog zakona),
5. o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdatim uvjerenjima o položenom ribolovačkom ispitu za privredni ribolov (član 15. stav 8. ovog zakona),
6. o programu i načinu polaganja ribolovačkog ispita za rekreativno sportski ribolov (član 19. stav 1. ovog zakona),
7. o obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribolovačkom ispitu rekreativno sportski ribolov (član 19. stav 4. i 6. ovog zakona),
8. o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdatim uvjerenjima o položenom ribolovačkom ispitu (član 19. stav 8. ovog zakona),
9. o načinu obavljanja ribolovačko-čuvarske službe (član 35. stav 5. ovog zakona),
10. o obliku i sadržaju legitimacije i značke ribolovačkog čuvara (član 38. stav 2. ovog zakona),
11. o programu i načinu polaganja ribolovačko-čuvarskog ispita (član 40. stav 1. ovog zakona),
12. o obliku, sadržaju i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribolovačko-čuvarskom ispitu (član 40. stav 4. i 6. ovog zakona),
13. o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdatim uvjerenjima o položenom ribolovačko-čuvarskom ispitu (član 40. stav 8. ovog zakona).
14. o zaštiti riba (član 57. stav 1. ovog zakona).”

Član 34.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI BRČKO DISTRIKTA

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI BRČKO DISTRIKTA

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti Brčko Distrikta (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj 1/03, 4/04) u članu 11 riječ u zagradi “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge”.

Član 2.

U članu 29, stav 3. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge (u daljem tekstu: šef Odjeljenja) “.

Član 3.

U članu 45 riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 4.

U članu 58, stav 4. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 5.

U članu 62 riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 6.

U članu 63, stav 3. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 7.

U članu 65, stav 1. iza riječi “aktom” i riječi “imovine” riječ “gradonačelnika” u različitim padežima zamjenjuje se riječima “šefa Odjeljenja” u odgovarajućim padežima.

Član 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA
PO OSNOVU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA
PO OSNOVU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Član 1.

U Zakonu o izmirenju obaveza po osnovu stare devizne štednje (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 27/04) u članu 2. stav 1 tačka 1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Vlada)” a riječi “Uprave prihoda” zamjenjuju se riječima “Direkcije za finansije (u daljem tekstu: Direkcija)”.

Član 2.

U članu 3. stav 2. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada” a riječi “Uprave prihoda” zamjenjuju se riječju “Direkcije”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. riječi “Uprava prihoda” zamjenjuju se riječju “Direkcija”.

U stav 2. ovog člana riječi “Uprave prihoda” zamjenjuju se riječju “Direkcije”.

Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA SUDSKOJ POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BIH

Član 1.

U Zakonu o sudskoj policiji Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 42/04), u članu 6. riječi “javnog tužioca”, zamjenjuju se riječima “glavnog tužioca”, a riječi “Javnom tužilaštvu”, zamenjuju se riječju “Tužilaštvu”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O SUKOBU INTERESA
U INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUKOBU INTERESA
U INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BIH

Član 1.

U Zakonu o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 2/03) u cijelom tekstu zakona iza riječi “izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija” dodaju se riječi “i savjetnici”.

Član 2.

U članu 3. tačka d) iza riječi “gradonačelnik,” dodaju se “zamjenik gradonačelnika,”, a iza riječi “Vlade Brčko Distrikta” dodaje se “zarez (,)” i riječi ” glavni koordinator, savjetnici”.

Iza tačke d) ovog člana dodaje se nova tačka e) koja glasi:

” e) Savjetnicima smatraju se savjetnici izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija kako je utvrđeno Zakonom o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.”

Dosadašnje tačke e), f), g), h) i i) postaju tačke f), g), h), i) i j).

Član 3.

U članu 14. stav 4. riječi “Uprava prihoda” zamjenjuje se riječima “Direkcija za finansije Brčko Distrikta”.

Član 4.

U članu 16. stav 1. riječi “nadležnoj Poreskoj upravi Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječima “Direkcija za finansije Brčko Distrikta”.

Član 5.

U članu 20. stav 3. riječi “državnoj upravi” zamjenjuju se riječima “javnoj upravi”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distriktu BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O TREZORU
BRČKO DISTRIKTA BiH

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O TREZORU BRČKO DISTRIKTA BiH

Član 1.

U Zakonu o Trezoru Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 3/07) u članu 1. riječi “Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Trezor)” se brišu.

Član 2.

U članu 2. tačke a) i b) se brišu, a tačke c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) postaju tačke a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k).

Član 3.

U članu 3. ispred zareza dodaju se riječi “(u daljem tekstu: Direkcija za finansije)”, a riječi pod navodnicima “Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Trezor)” se brišu.

Član 4.

U članu 6. stav (5) se briše.

Član 5.

U članu 12. stav (4) riječi “i gradonačelnika” se brišu.

Član 6.

U članu 13. stav (3) mijenja se i glasi:

“(3) Direktor Direkcije za finansije na prijedlog direktora Trezora donosi Pravilnik o načinu obračuna i isplate plaća budžetskim korisnicima”.

Član 7.

U članu 15. stav (1) riječi “odgovoran za izradu i objavljivanje finansijskih izvještaja” zamjenjuju se riječima “dužan da izradi finansijske izvještaje”.

Član 8.

U članu 16. stav (3) riječi “a uz prethodnu saglasnost direktora” zamjenjuju se riječju “direktor”, a “zarez (,)” i riječ “gradonačelnik” se brišu.

Član 9.

U članu 21. stav (4) riječi “uz prethodnu saglasnost direktora” zamjenjuju se riječju “direktor”, a “zarez (,)” i riječ “gradonačelnik” se brišu.

Član 10.

U članu 26. stav (2) riječi “gradonačelnik na prijedlog direktora” zamjenjuju se riječju “direktor”.

U stavu (4) ovog člana riječi “uz prethodnu saglasnost direktora” zamjenjuju se riječju “direktor”, a “zarez (,)” i riječ “gradonačelnik” se brišu.

Član 11.

U članu 33. stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “direktor Direkcije za finansije”, tačka a) se briše, a tačke b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) postaju tačke a), b), c), d), e), f), g), h) i) j).

Iza nove tačke j) ovog člana dodaju se nove tačke k) i l) koje glase:

“k) Uputu budžetskim korisnicima o načinu sastavljanja i okvirnim iznosima kvartalnih finansijskih planova (član 8 stav 4),
l) Uputa o pripremi i izradi dodatnih finansijskih izvještaja Trezora (član 15 stav 4).”

Stav (2) ovog člana se briše, a dosadašnji stav (3) postaje stav (2).

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O TRGOVINI

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O TRGOVINI

Član 1.

U Zakonu o trgovini (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 40/04) u članu 4. stav 8. i članu 8. stav 2. riječi “nadležnog za trgovinu” zamjenjuju se riječima “za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 2.

U članu 10. stav 2. riječi “urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj” zamjenjuju se riječima “prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 4.

U članu 15. stav 8. riječi “nadležnog za trgovinu” zamjenjuje se riječima “za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 5.

U članu 18. stav 3. riječi “nadležnog za poslove trgovine” zamjenjuje se riječima “za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 6.

U članu 24. stav 7. riječi “nadležnog odjeljenja” zamjenjuje se riječima “Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 7.

U članu 35. stav 1. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 8.

U članu 37. stav 3. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu”.
U stavu 5. ovog člana riječi “Vlada Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 9.

U članu 38. stav 3. riječi “Vlada Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 10.

U članu 40. stav 1. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu”.

U stavu 3. ovog člana riječi “Vlada Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 11.

U članu 41. stav 2. riječi “Vlada Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 12.

U članu 58. stav 1., stav 2. i stav 3. riječi “nadležno za poslove trgovine” zamjenjuje se riječima “za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA
O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o turističkoj djelatnosti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 3/06), u članu 3. stav (1) riječi “ovlaštenog organa” zamjenjuju se riječima “Odjela za javnu sigurnost”.

Član 2.

U članu 4. stav (2) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu (u daljnjem tekstu: voditelj ovlaštenog odjela) će”.

Član 3.

U članu 16. stav (2) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će” .

Član 4.

U članu 19. stav (2) riječi “ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “Odjela za stručne i administrativne poslove”.

Član 5.

U članu 22. stav (1) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će” .

Član 6.

U članu 23. stav (2) riječi “ovlaštenog odjela Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima “Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu (u daljnjem tekstu: ovlašteni odjel)”.

Član 7.

U članu 27. stav (1) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će” .

Član 8.

U članu 28. stav (2) riječi “gradonačelnik na prijedlog voditelja” zamjenjuju se riječju “voditelj”.

Član 9.

U članu 29. stav (3) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će” .

Član 10.

U članu 32. riječi “Poreznoj upravi Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima “Direkciji za finansije Brčko Distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Direkciji za finansije)”.

Član 11.

U članu 33. stav (2) i članu 37 stav (1) riječi “gradonačelnik na prijedlog voditelja” zamjenjuju se riječju “voditelj” .

Član 12.

U članu 41. stav (1) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će” .

Član 13.

U članu 45. stav (3) riječi “gradonačelnik na prijedlog voditelja” zamjenjuju se riječima “voditelj”.

Član 14.

U članu 46. stav (3) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će”.

Član 15.

U članu 49. stav (2) riječi “gradonačelnik na prijedlog voditelja” zamjenjuju se riječima “voditelj”.

Član 16.

U članu 50 stav (3) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će”.

U stavu (4) ovog člana riječi “ovlašteni odjel Vlade Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH”.

Član 17.

U članu 51.stav (2) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će”.

Član 18.

U članu 52. stav (1) riječi “pribaviti odobrenje Vlade Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima “u nautičkom turizmu pribaviti odobrenje Odjela za javnu sigurnost”.

Član 19.

U članu 54. stav (1) riječi “ovlašteni odjel” zamjenjuju se riječima “Odjel za javnu sigurnost”.

U stavu (2) ovog članka riječi “gradonačelnik na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj Odjela za javnu sigurnost”.

Član 20.

U članu 55. stav (1) tačka a) riječi “ovlaštenom odjelu” zamjenjuju se riječima “Odjelu za javnu sigurnost”

U stavu (2) ovog članka riječi “ovlašteni odjel donosi posebno rješenje, a dostavlja ga Poreznoj upravi Vlade Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima “Odjel za javnu sigurnost donosi posebno rješenje, a dostavlja ga Direkciji za finansije”.

Član 21.

U članu 56. stav (2) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će” .

Član 22.

U članu 57. stav (3) riječi “gradonačelnik može na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH može”.

Član 23.

U članu 58. stav (1) riječi “ovlaštenog organa Vlade Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima “Odjela za javnu sigurnost”.

Član 24.

U članu 63. stav (1) riječi “ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “Odjela za javnu sigurnost”.

Član 25.

U članu 74. stav (2) riječi “ovlašteni odjel” zamjenjuju se riječima “Odjel za javnu sigurnost i Odjel za privredni razvoj, sport i kulturu, svaki iz svoje nadležnosti,”.

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA BRČKO DISTRIKTA

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA BRČKO DISTRIKTA

Član 1.

U Zakonu o udruženjima i fondacijama Brčko Distrikta (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 12/02) u članu 6. riječi “Zakonom o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta” zamjenjuju se riječima “Zakonom o javnoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

Član 2.

U članu 20. stav 1. tačka d) riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječju “Vlade”.

Član 3.

U članu 48. stav 1. i 2. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada “.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONAO UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI BRČKO DISTRIKTA BIH

Član 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 31/05) u članu 4. stav (4) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja odjela ovlaštenog za ugostiteljstvo” zamjenjuju se riječima “voditelj Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu će”.

Član 2.

U članu 4. stav (6) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će”.

Član 3.

U članu 8. stav (3) riječi “Poreznu upravu Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima “Direkciju za finansije Brčko Distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Direkcija za finansije)”.

Član 4.

U članu 9. stav (1) iza riječi “prijedlog” dodaju se riječi “gradonačelnika, odobrenog od strane”.

Član 5.

U članu 10.stav (3) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja odjela ovlaštenog za ugostiteljstvo” zamjenjuju se riječima “voditelj Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu će”.

U stavu (5) ovog članka iza riječi “prijedlog” dodaju se riječi “odobrenog od strane Vlade”.

Član 6.

U članu 12. stav (5) riječi “ovlašten za urbanizam” zamjenjuju se riječima “za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

U stavu (7) ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “voditelj Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 7.

U članu 13. stav (3) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”, a riječi “ovlaštenog za ugostiteljstvo” zamjenjuju se riječima “za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 8.

U članu 15. stav (4) i članu 16. stav (1) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja odjela ovlaštenog za ugostiteljstvo” zamjenjuju se riječima “voditelj Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu će”.

Član 9.

U članu 26. stav (2) i članu 30. stav (2) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će”.

Član 10.

U članu 33. stav (4) riječi “ovlašten za urbanizam” zamjenjuju se riječima “za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

U stavu (5) ovog člana riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja odjela ovlaštenog za ugostiteljstvo” zamjenjuju se riječima “voditelj Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu će”.

Član 11.

U članu 36. stav (2) i članu 38. stav (3) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja odjela ovlaštenog za ugostiteljstvo” zamjenjuju se riječima “voditelj Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu će”.

Član 12.

U članu 41. stav (5) riječi “Poreznoj upravi” zamjenjuju se riječima “Direkciji za finansije”.

Član 13.

U članu 43. stav (2) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će”.

Član 14.

U članu 44. stav (2) riječi “Poreznoj upravi” zamjenjuju se riječima “Direkciji za finansije”.

Član 15.

U članu 45. stav (3) i stav (5) riječ “gradonačelnik” zamjenjuju se riječju “Vlada”, a riječi “ovlaštenog za ugostiteljstvo” zamjenjuju se riječima “za privredni razvoj, sport i kulturu”.

Član 16.

U članu 46. stav (3) riječi “gradonačelnik će na prijedlog voditelja ovlaštenog odjela” zamjenjuju se riječima “voditelj ovlaštenog odjela će”.

Član 17.

U članu 55. stav (1) tačka 10. i članu 56. stav (1) tačka 4. riječi “ovlašten za urbanizam” zamjenjuju se riječima “za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 18.

U članu 64. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada, odnosno voditelj ovlaštenog odjela,”.

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJEM DUGU
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJEM DUGU
BRČKO DISTRIKTA BOSNE i HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o unutrašnjem dugu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 27/04) u cijelom tekstu riječi “Uprava prihoda”, u različitim padežima, zamjenjuje se riječima ”Direkcija za finansije”, u odgovarajućem padežu.

Član 2.

U članu 4. stav (2) riječ “Vlada” zamjenjuje se riječima “Uz prethodno odobrenje Vlade, gradonačelnik”.

Član 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Član 1.

U Zakonu o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 25/04 i 1/05) u članu 4. alineja 7. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Vlada)”.

U alinejama 9. i 10. ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada”.

Član 2.

U članu 8. stav 1. iza riječi “gradonačelnika” dodaju se riječi “prethodno odobrenog od Vlade”.

U stavu 7.ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 3.

U članu 9. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 4.

U članu 24. stav 2. iza riječi “aktom” dodaju se riječi “kojeg donosi šef odjeljenja”.

Član 5.

U članu 31. stav 4. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 6.

U članu 35. riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječju “Vlade”.

Član 7.

U članu 36. stav 4. iza riječi “aktom” dodaju se riječi “kojeg donosi Vlada”.

Član 8.

U članu 50. stav 1. riječ “gradonačelnik će na prijedlog nadležnog odjeljenja” zamjenjuje se riječima “šef nadležnog odjeljenja će”.

Član 9.

U članu 54. stav 2. alineja 5. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 10.

U članu 55. stav 1. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

U stavu 2. ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 11.

U članu 60. stav 3. iza riječi “za zdravstvo” dodaju se riječi “i ostale usluge”.

U stavu 4. ovog člana riječ “saobraćaj” zamjenjuje se riječima “javne poslove”.

U stavu 5. ovog člana riječ “urbanizam” zamjenjuje se riječima “prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove”.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o upravnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 3/00, 5/00, 9/02, 8/03, 8/04, 25/05, 8/07, 10/07) u članu 44. stav (2) riječi “javnom” zamjenjuje se riječju “glavnom”.

Član 2.

U članu 104. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada Distrikta”.

Član 3.

U članu 209. stav (3) iza riječi “Distrikt” dodaje se “zarez (,)” i riječi “Vlade Distrikta”.

Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O VINU I RAKIJI

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O VINU I RAKIJI

Član 1.

U Zakonu o vinu i rakiji (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 35/05) u članu 32. riječi “gradonačelnik na prijedlog” zamjenjuje se riječu “šef”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU
I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU
I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Član 1.

U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj 11/01, 8/03 i 40/04) vrše se sljedeće izmjene:

U članu 15 stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se sa riječi “Ured za upravljanje imovinom Distrikta”, a tekst do kraja stava (2) se briše.

Član 2.

U članu 20 stav (1) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Ured za upravljanje imovinom Distrikta”.

Član 3.

U članu 201 stav (2) riječi “Vlada Distrikta”, zamjenjuju se riječima “Ured za upravljanje imovinom Distrikta”.

Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Z A K O N
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj: 33/04) u članu 15 stav 1., riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

U stavu 3. istog člana riječi “gradonačelnik je dužan” zamjenjuju se riječima “Vlada Distrikta je dužna”.

Član 2.

U članu 53 stav 1., riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječima “šefa Odjeljenja za stručne i administrativne poslove”.

U stavu 2. istog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove”.

Član 3.

U članu 54 stav 2., riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 4.

U članu 56 stav 5., riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove na prijedlog direktora Zavoda”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON O
IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA
BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON O
IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA BRČKO DISTRIKTA BIH

Član 1.

U Zakonu o zaštiti od požara Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 9/06) u nazivu člana 5. riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječju “Vlade”.

U članu 5. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 2.

U članu 6. stav (1) iza riječi “gradonačelnika” dodaje se “zarez (,)” i riječi “a koji odobri Vlada,”.

Član 3.

U članu 7. stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 4.

U članu 8. stav (2) iza riječi “gradonačelnika” dodaje se “zarez (,)” i riječi “a koji odobri Vlada,”.

U stavu (3) ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

U stavu (5) ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH”.

Član 5.

U članu 19. stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

U stavu (3) ovog člana riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječima “Šef odjeljenja nadležnog za davanje stručne ocjene o primjeni mjera zaštite od požara”.

Član 6.

U članu 29. stav (3) i članu 31. stav (5) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH”.

Član 7.

U članu 41. stav (2) riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta BiH” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za javnu sigurnost”, a riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja za javnu sigurnost”.

Član 8.

U članu 48. stav (1) i stav (3) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH”.

U stavu (4) ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 9.

U članu 51. stav (2) i članu 52. stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 10.

U članu 63. stav (1), stav (3) i stav (4) riječ “gradonačelnik” zamjenjuju se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH”.

Član 11.

U članu 69. stav (6) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH”.

Član 12.

U članu 79. stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 13.

U nazivu člana 95. riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječju “Vlade”.

U članu 95. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH”.

Član 14.

U naziv člana 96. riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječima “Vlade”.

U članu 96. stav (2) riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

Član 1.

U Zakonu o zaštiti prirode (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 25/04 i 1/05) u članu 14. stav 3. riječ “gradonačelniku” zamjenjuje se riječima “Vladi Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Vlada)”.

Član 2.

U članu 15. stav 4. riječ “gradonačelniku” zamjenjuje se riječju “Vladi”.

Član 3.

U članu 16. stav 1. iza riječi “gradonačelnika” dodaje se “zarez (,)” i riječi “a prethodno odobrenog od Vlade”.

U stavu 2. ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 4.

U članu 20. stav 2. riječ “gradonačelniku” zamjenjuje se riječju “Vladi”.

Član 5.

U članu 33. stav 7. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 6.

U članu 34. stav 2. riječ “predlaže” zamjenjuje se riječju “propisuje”.

Član 7.

U članu 35. stav 2. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 8.

U članu 36. stav 2. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 9.

U članu 37. stav 1, članu 40. stav 1. i stav 3. i članu 46. stav 1. alineja 3. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 10.

U članu 48. stav 2. iza riječi “člana 35. stav 2.” riječ “i” zamjenjuje se “zarezom (,)”, iza riječi “člana 37. stav 1” dodaju se riječi “i člana 40. stav 3”, a riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

U stavu 3. ovog člana iza riječi “člana 35. stav 3” briše se “zarez (,)” i riječi “člana 40. stav 3”.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Član 1.

U Zakonu o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 25/04 i 1/05) u članu 22. stav 1. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Vlada) “.

Član 2.

U članu 23. riječi “Brčko Distrikta” se brišu.

Član 3.

U članu 26. stav 2. riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječima “nadležnog odjeljenja”.

Član 4.

U članu 38. stav 1. alineja 3. iza riječi “gradonačelnika” dodaje se “zarez (,)” i riječi “prethodno odobrenog od Vlade,”.

Član 5.

U nazivu člana 39. riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

U stavu 1. ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

U stavu 2. ovog člana riječi “gradonačelnik je nadležan” zamjenjuju se riječima “Vlada je nadležna”.

Član 6.

U članu 40. stav 1. i stav 3. riječ “gradonačelniku” zamjenjuje se riječju “Vladi”.

Član 7.

U članu 48. stav 2. riječi “gradonačelniku Brčko Distrikta” zamjenjuju se riječju “Vladi”.

U stavu 4. ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 8.

U članu 50. stav 1. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “nadležno odjeljenje, Vlada”.

Član 9.

U članu 54. stav 2. riječi “za zdravstvo” zamjenjuju se riječima “za javno zdravstvo i ostale usluge”.

Član 10.

U članu 57. stav 3. riječi “zaključiće” zamjenjuju se riječju “zaključuje”, a riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 11.

U članu 71. stav 2. riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta” zamjenjuju se riječju “Vlada”.

Član 12.

U članu 79. stav 4. riječi “nadležno ministarstvo” zamjenjuju se riječima “nadležno odjeljenje”.

Član 13.

U članu 81. stav 1. mijenja se i glasi:

“Vlada, na prijedlog šefa odjeljenja nadležnog za zaštitu životne sredine donosi sljedeće podzakonske akte kojim propisuje:
- posebne uvjete koji se tiču dokumenata koji se podnose tokom postupka izdavanja ekološke dozvole;
- uvjete koje mora ispunjavati ovlaštena institucija za pripremu dokumentacije koja je propisana ovim zakonom;
- dodatne odredbe za sprečavanje nesreća većih razmjera.”

Iza novog stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
“Šef odjeljenja nadležnog za zaštitu životne sredine donosi sljedeće podzakonske akte kojim propisuje:
- pravila za vođenje postupka izdavanja ekoloških dozvola;
- uvjete u vezi sa izdavanjem ekoloških dozvola za posebne vrste postrojenja, a posebno u vezi sa najboljim raspoloživim tehnologijama i graničnim vrijednostima emisija i tehničkim mjerama u skladu sa pravilima za uspostavljanje standarda;
- standarde kvalitete životne sredine. ”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 14.

U članu 82. stav 1. riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta” zamjenjuju se riječima “šef odjeljenja nadležnog za zaštitu životne sredine”.

U stavu 3. ovog člana riječi “priprema prijedlog” zamjenjuju se riječima “u pripremi prijedloga”, a riječ “uzimajući” zamjenjuje se riječju “uzima”.

Član 15.

U članu 89. stav 5. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 16.

U članu 108. stav 2. riječi “gradonačelnika Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječju “Vlada”.

Član 17.

U članu 112. riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječima “šef odjeljenja nadležnog za zaštitu životne sredine i Vlada”.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA BRČKO DISTRIKTA

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA BRČKO DISTRIKTA

Član 1

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka Brčko Distrikta (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 10/03, 8/07) u članu 1 riječi “Javno tužilaštvo Brčko Distrikta” zamjenjuju se riječima “Tužilaštvo Brčko Distrikta”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI VAZDUHA

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI VAZDUHA

Član 1.

U Zakonu o zaštiti vazduha (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 25/04 i 1/05) u članu 8. stav 2. iza riječi “gradonačelnika” dodaje se “zarez (,)” i riječi “prethodno odobrenog od Vlade Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Vlada),”.

Član 2.

U članu 9. stav 1. iza riječi “gradonačelnik” dodaju se riječi “na prijedlog Vlade”.

Član 3.

U članu 10. stav 2. alineja 1. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “nadležno odjeljenje”.

U stavu 2, alineja 2. ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

U stavu 4. ovog člana iza riječi “gradonačelnik” dodaju se riječi “na prijelog Vlade”.

Član 4.

U članu 12. stav 2. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 5.

U članu 17. stav 4. iza riječi “gradonačelnik” dodaje se “zarez (,)” i riječi “na prijedlog Vlade”.

Član 6.

U članu 21, članu 27. stav 3, članu 29. stav 1. i stav 4. i članu 30. riječ “gradonačelnik” u različitim padežima zamjenjuje se riječju “šef nadležnog odjeljenja” u odgovarajućim padežima.

Član 7.

U članu 32. stav 5., članu 35. stav 1, članu 36. stav 1, članu 37. stav 2. i članu 38. stav 1. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 8.

U članu 40. stav 4. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

U stavu 6. ovog člana riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef nadležnog odjeljenja”.

Član 9.

U članu 47. stav 2. se briše.

Dosadašnji stav 3. ovog člana postaje stav 2., a mijenja se i glasi:

“Propise iz člana 12. stav 2., člana 17. stav 4., člana 36. stav 1., člana 32. stav 5., člana 35. stav 1., člana 37. stav 2. i člana 38. stav 1. zakona donosi Vlada u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, a propise iz člana 21., člana 27. stav 3., člana 29. stav 1., člana 30. i člana 34. stav 2. donosi šef nadležnog odjeljenja u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. ”

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZAŠTITI VODA

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VODA

Član 1.

U Zakonu o zaštiti voda Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 25/04 i 1/05) u članu 5. stav 3. riječ “gradonačelnik” zamjenjuju se riječima “Vlada Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Vlada)”.

Član 2.

U članu 9. stav 3. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 3.

U članu 11. stav 1. riječ “gradonačelnik” zamjenjuju se riječju “Vlada”.

Član 4.

U članu 13. stav 1. iza riječi “gradonačelnik” dodaju se riječi “prethodno odobrenog od Vlade”.

Član 5.

U članu 14. stav 3., članu 16. stav 1., članu 22. stav 1. i stav 2., članu 24. stav 2., članu 29. stav 4., članu 30. stav 3., članu 32. stav 4. i stav 5., članu 33. stav 2., članu 34. stav 4., članu 35. stav 1., članu 38. stav 3. i stav 4., članu 40. stav 4. i članu 41. stav 3. i stav 4. riječ “gradonačelnik” zamjenjuju se riječju “Vlada”.

Član 6.

U članu 43. stav 3. riječi “gradonačelnik Brčko Distrikta BiH” zamjenjuju se riječju “Vlada”.

Član 7.

U članu 44. stav 3. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 8.

U članu 48. stav 5. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 9.

Član 50. mijenja se i glasi:

“Upravni odbor nadležne organizacije područja riječnog sliva sastoji se od 5 članova, od kojih su tri člana po jedan predstavnik iz:
- preduzeća nadležnog za gazdovanje vodama,
- osnovnog komunalnog preduzeća iz područja riječnog sliva,
- nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine.
Članove upravnog odbora imenuje gradonačelnik nakon provedenog postupka javnog konkursa u skladu sa Statutom, zakonima i drugim propisima Distrikta”.

Član 10.

U članu 51. stav 1. tačka 2. riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječju “Vlade”.

Član 11.

U članu 53. stav 2 mijenja se i glasi:

“Nadzorni odbor nadležne organizacije riječnog sliva sastoji se od tri člana od kojih jedan član je predstavnik nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine”.

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Članove nadzornog odbora imenuje gradonačelnik nakon provedenog postupka javnog konkursa u skladu sa Statutom, zakonima i drugim propisima Distrikta “.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 12.

U članu 54. stav 2. iza riječi “imenuje” dodaje se “zarez (,)” i riječi “nakon provedenog postupka javnog konkursa,”.

U stavu 4. ovog člana riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječju “Vlade”.

Član 13.

U članu 64. stav 1. i stav 2. riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječju “Vlada”.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O ZASTUPNICIMA SKUPŠTINE
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O ZASTUPNICIMA SKUPŠTINE
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o zastupnicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 29/04) u članu 6. stav 2. iza riječi “izvršenja mandata” dodaje se “zarez (,)” i riječi “osim u slučajevima zaposlenja u državnoj upravi u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine shodno odredbama članova 19. i 20. Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 28/06)”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni list Brčko Distrikta BiH” broj 2/01) u članu 15 riječi “gradonačelnik, na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 2.

U članu 36, stav (3) riječ “gradonačelnika” zamjenjuje se riječima “Vlade Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Vlada)”.

Član 3.

U članu 41, stav (2) riječi “gradonačelnik, na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 4.

U članu 46, stav (3) mijenja se i glasi:

“Predsjednika i članove upravnog odbora zdravstvene ustanove imenuje i razrješava Skupština Distrikta na prijedlog gradonačelnika nakon provedenog postupka javnog konkursa u skladu sa Statutom i zakonima Distrikta.”

Član 5.

U članu 47a, stav (1) mijenja se i glasi:

“Direktora zdravstvene ustanove čiji je osnivač Distrikt, imenuje upravni odbor nakon provedenog postupka javnog konkursa u skladu sa Statutom i zakonima Distrikta.”

Član 6.

U članu 57, stav (3) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 7.

U članu 58, stav (3) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima” šef Odjeljenja”.

Član 8.

U članu 60, stav (4) riječi “gradonačelnik, na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 9.

U članu 79, stav (3) riječi “gradonačelnik, uz prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 10.

U članu 80, stav (4) riječi “na prijedlog šefa Odjeljenja” se brišu, a riječ “gradonačelnik” zamjenjuje se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 11.

U članu 82, stav (4) riječi “gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 12.

U članu 86, stav (2) riječi “gradonačelnik, na prijedlog šefa Odjeljenja” zamjenjuju se riječima “šef Odjeljenja”.

Član 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 1/02 i 7/02) član 44 stav (3) riječi “gradonačelnik na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo” zamjenjuju se riječima “Fond zdravstvenog osiguranja”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZEMLJORADNIČKIM ZADRUGAMA BRČKO DISTRIKTA BIH

Član 1.

U Zakonu o zemljoradničkim zadrugama Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj:19/02), u članu 19, stav 5., riječi “Odjeljenja za poljoprivredu i šumarstvo Vlade Distrikta” se zamjenjuju riječima “Ureda za upravljanje imovinom Distrikta”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O KRIVIČNOM POSTUPKU BD BIH
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O KRIVIČNOM POSTUPKU BD BIH

Član 1.

Kroz cijeli tekst Zakona o krivičnom postupku Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj:10/03, 6/05) riječi “javni tužilac” zamjenjuju se riječima “tužilac”, a riječi “Javno tužilaštvo” se zamjenjuju riječima “Tužilaštvo”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije