ЗАКОН О ДИРЕКЦИЈИ ЗА ФИНАНСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ДИРЕКЦИЈИ ЗА ФИНАНСИЈЕ
БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет закона)

Овим Законом се успоставља Дирекција за финансије Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Дирекција) и прописује њено оснивање, организација, управљање и надлежност.

Члан 2.
(Дефиниција)

У смислу овог Закона изрази који се користе имају сљедећа значења:
a) Јавни приходи су порески приходи, непорески приходи, приходи од сопствених извора, грантови и остали приходи који се обавезно прикупљају и полажу на Јединствени рачун Трезора и исплаћују са Јединственог рачуна Трезора (у даљм тексту: ЈРТ).
b) Инвестирање финансијских средстава је вршење депоновања једног дијела расположивих средстава са ЈРТ-а у пословне банке, која за одређено временско раздобље нису потребна за извршење буџетских обавеза.
c) Буџет представља пропис Скупштине Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Скупштина) којим се регулише план финансијских активности, износа прихода и примитака, те утврђених издатака и других плаћања за период од једне фискалне године.
d) Главна књига Трезора је систематска евиденција трансакција и пословних активности, прихода, издатака, стања имовине, извора средстава и обавеза Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Дистрикт), која са ЈРТ представља основни систем управљања јавним издацима Дистрикта.
e) ЈРТ је свеобухватни рачун Трезора који се састоји од депозитних рачуна, рачуна за инвестирање и заштиту средстава, трансакцијских рачуна и рачуна за посебне намјене, на којем су забиљежене све финансијске операције и на коме се налазе сва буџетска средства.

II ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Члан 3.
(Статус)

Дирекција се успоставља као орган јавне управе Дистрикта у складу са Статутом Дистрикта (у даљем тексту: Статут).

Члан 4.
(Сједиште и печат)

(1) Сједиште Дирекције је у Дистрикту.

(2) Дирекција има округли печат који садржи текст: “Босна и Херцеговина Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине” кружно исписан латиничним и ћириличним писмом, са ријечима “Дирекција за финансије” исписан у средини печата, на оба писма.

(3) Ближе одредбе о броју, величини, облику, садржају и употреби печата утврдиће се актом Дирекције у складу са Законом о печату Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 5.
(Организација)

(1) Дирекцију чине:
a) Канцеларија директора;
b) Трезор;
c) Пореска управа.

(2) Канцеларију директора чине шеф Канцеларије и стручни савјетници директора, чије надлежности се утврђују у Организационом плану Дирекције.

(3) Трезор је одговоран за планирање, извршење, Главну књигу и контролу буџета.

(4) Пореска управа је одговорна за утврђивање, контролу и наплату пореских прихода.

(5) Дјелокруг рада, овлаштења, одговорности као и остала питања од важности за функционисање Трезора и Пореске управе је регулисано посебним законима.

Члан 6.
(Директор)

(1) Дирекција има директора који је одговоран за управљање Дирекцијом.

(2) Директор представља Дирекцију.

(3) Директор Дирекције има статус руководећег државног службеника и има извршна овлаштења која су му повјерена законима Дистрикта.

Члан 7.
(Дужности директора)

(1) Директор Дирекције је дужан осигурати адекватно спровођење закона из области финансија Дистрикта.

(2) Директор је одговоран за пружање статистичких података надлежним тијелима, укључујући Агенцију за статистику Босне и Херцеговине.

Члан 8.
(Одговорности директора)

(1) Директор Дирекције је за свој рад одговоран градоначелнику Дистрикта (у даљем тексту: градоначелник) и Скупштини за правилно руковођење и управљање Дирекцијом.

(2) Директор Дирекције је нарочито одговоран за:
a) Убирање свих прихода Дистрикта;
b) Инвестирање финансијских средстава Дистрикта;
c) Достављање приједлога годишњег буџета у складу са инструкцијама градоначелника;
d) Предвиђање и процјену прихода Дистрикта као и подношење извјештаја Скупштини о расположивости прихода за годишњи буџет Дистрикта;
e) Финансијско стање Дистрикта.

Члан 9.
(Избор и именовање директора)

(1) Директора Дирекције именује градоначелник на основу критеријума стручности и обавезујуће препоруке независног Одбора за избор кандидата у складу са законом.

(2) Критеријуми за именовање директора укључују услов да је директор стручан у одговарајућој области и да је показао високе стандарде поштења и интегритета у обављању свог посла.

Члан 10.
(Разрјешење директора)

(1) Директору Дирекције престаје радни однос у складу са Законом о државној служби у органима управе Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Закон о државној служби).

(2) Директор Трезора обавља дужности директора Дирекције, по престанку радног односа из става (1) овог члана.

(3) Обављање дужности из става (2) овог члана траје најдуже 3 мјесеца.

Члан 11.
(Сукоб интереса)

Директор Дирекције не може обављати никакву другу функцију у јавном или приватном сектору за вријеме трајања његовог именовања, нити може бити члан политичке странке или на било који начин укључен у неку политичку активност, а у складу са Законом о државној служби.

III ДЈЕЛОКРУГ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ

Члан 12.
(Надлежност)

Надлежности Дирекције су:
a) Прикупљање и расподјела јавних прихода Дистрикта,
b) Спровођење политике у области финансија Дистрикта,
c) Доношење имплементационих прописа из области финансија и њихово објављивање у Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ,
d) Спровођење закона и других прописа,
e) Давање мишљења о примјени прописа из области финансија,
f) Подношење извјештаја Скупштини о расположивости прихода за годишњи буџет,
g) Учествовање у припреми приједлога годишњег буџета у координацији са доградоначелником Дистрикта,
h) Достављање извјештаја о извршењу буџета у складу са законом, а за потребе градоначелника,
i) Потврђивање расположивости средстава за све расходе, трансфере, инвестиције и кретања средстава Дистрикта на свим рачунима Дистрикта,
j) Обављање других надлежности у складу са Статутом и законом.

Члан 13.
(Контрола)

(1) Дирекција врши контролу утрошка и оптерећења средстава Дистрикта у складу са буџетом.

(2) Дирекција може одобрити издатке у складу са буџетом.

Члан 14.
(Буџетска анализа)

(1) Дирекција доставља Влади Дистрикта (у даљем тексту: Влада) буџетску анализу нацрта закона и приједлога одлука.

(2) Буџетска анализа се доставља у року од 8 дана од дана пријема захтјева.

Члан 15.
(Измјене буџета)

(1) Дирекција надзире прикупљање прихода у току фискалне године.

(2) У случају да стварни приходи од планираних одступе за више од 10% у било ком предвиђеном периоду, Дирекција ће сачинити извјештај о узроцима и разлозима насталог одступања.

(3) Извјештај се доставља градоначелнику у циљу покретања процедуре измјене буџета.

Члан 16.
(Извјештавање)

На крају сваке календарске године Дирекција подноси Скупштини годишњи извјештај о раду Дирекције и програм рада Дирекције за наредну годину.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.
(Ревизија)

(1) Рад Дирекције подложан је унутрашњој контроли и ревизији у складу са законом.

(2) Дирекција је дужна сарађивати са лицима одређеним да врше контролу и ревизију.

Члан 18.
(Примјена)

Одредбе чланова 9, 10. став (1) и 11. овог закона примјењују се и на директора Трезора и директора Пореске управе.

Члан 19.
(Организациони план)

Директор Дирекције у року од 30 дана ступања на снагу овог закона доноси Организациони план Дирекције.

Члан 20.
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije