ZAKON O DIREKCIJI ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O DIREKCIJI ZA FINANSIJE
BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
(Predmet zakona)

Ovim Zakonom se uspostavlja Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Direkcija) i propisuje njeno osnivanje, organizacija, upravljanje i nadležnost.

Član 2.
(Definicija)

U smislu ovog Zakona izrazi koji se koriste imaju sljedeća značenja:
a) Javni prihodi su poreski prihodi, neporeski prihodi, prihodi od sopstvenih izvora, grantovi i ostali prihodi koji se obavezno prikupljaju i polažu na Jedinstveni račun Trezora i isplaćuju sa Jedinstvenog računa Trezora (u daljm tekstu: JRT).
b) Investiranje finansijskih sredstava je vršenje deponovanja jednog dijela raspoloživih sredstava sa JRT-a u poslovne banke, koja za određeno vremensko razdoblje nisu potrebna za izvršenje budžetskih obaveza.
c) Budžet predstavlja propis Skupštine Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Skupština) kojim se regulira plan finansijskih aktivnosti, iznosa prihoda i primitaka, te utvrđenih izdataka i drugih plaćanja za period od jedne fiskalne godine.
d) Glavna knjiga Trezora je sistematska evidencija transakcija i poslovnih aktivnosti, prihoda, izdataka, stanja imovine, izvora sredstava i obaveza Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Distrikt), koja sa JRT predstavlja osnovni sistem upravljanja javnim izdacima Distrikta.
e) JRT je sveobuhvatni račun Trezora koji se sastoji od depozitnih računa, računa za investiranje i zaštitu sredstava, transakcijskih računa i računa za posebne namjene, na kojem su zabilježene sve finansijske operacije i na kome se nalaze sva budžetska sredstva.

II DIREKCIJA ZA FINANSIJE

Član 3.
(Status)

Direkcija se uspostavlja kao organ javne uprave Distrikta u skladu sa Statutom Distrikta (u daljem tekstu: Statut).

Član 4.
(Sjedište i pečat)

(1) Sjedište Direkcije je u Distriktu.

(2) Direkcija ima okrugli pečat koji sadrži tekst: “Bosna i Hercegovina Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine” kružno ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, sa riječima “Direkcija za finansije” ispisan u sredini pečata, na oba pisma.

(3) Bliže odredbe o broju, veličini, obliku, sadržaju i upotrebi pečata utvrdiće se aktom Direkcije u skladu sa Zakonom o pečatu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Organizacija)

(1) Direkciju čine:
a) Ured direktora;
b) Trezor;
c) Poreska uprava.

(2) Ured direktora čine šef Ureda i stručni savjetnici direktora, čije nadležnosti se utvrđuju u Organizacionom planu Direkcije.

(3) Trezor je odgovoran za planiranje, izvršenje, Glavnu knjigu i kontrolu budžeta.

(4) Poreska uprava je odgovorna za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreskih prihoda.

(5) Djelokrug rada, ovlaštenja, odgovornosti kao i ostala pitanja od važnosti za funkcioniranje Trezora i Poreske uprave je regulirano posebnim zakonima.

Član 6.
(Direktor)

(1) Direkcija ima direktora koji je odgovoran za upravljanje Direkcijom.

(2) Direktor predstavlja Direkciju.

(3) Direktor Direkcije ima status rukovodećeg državnog službenika i ima izvršna ovlaštenja koja su mu povjerena zakonima Distrikta.

Član 7.
(Dužnosti direktora)

(1) Direktor Direkcije je dužan osigurati adekvatno provođenje zakona iz oblasti finansija Distrikta.

(2) Direktor je odgovoran za pružanje statističkih podataka nadležnim tijelima, uključujući Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine.

Član 8.
(Odgovornosti direktora)

(1) Direktor Direkcije je za svoj rad odgovoran gradonačelniku Distrikta (u daljem tekstu: gradonačelnik) i Skupštini za pravilno rukovođenje i upravljanje Direkcijom.

(2) Direktor Direkcije je naročito odgovoran za:
a) Ubiranje svih prihoda Distrikta;
b) Investiranje finansijskih sredstava Distrikta;
c) Dostavljanje prijedloga godišnjeg budžeta u skladu sa instrukcijama gradonačelnika;
d) Predviđanje i procjenu prihoda Distrikta kao i podnošenje izvještaja Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji budžet Distrikta;
e) Finansijsko stanje Distrikta.

Član 9.
(Izbor i imenovanje direktora)

(1) Direktora Direkcije imenuje gradonačelnik na osnovu kriterija stručnosti i obavezujuće preporuke nezavisnog Odbora za izbor kandidata u skladu sa zakonom.

(2) Kriteriji za imenovanje direktora uključuju uslov da je direktor stručan u odgovarajućoj oblasti i da je pokazao visoke standarde poštenja i integriteta u obavljanju svog posla.

Član 10.
(Razrješenje direktora)

(1) Direktoru Direkcije prestaje radni odnos u skladu sa Zakonom o državnoj službi u organima uprave Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi).

(2) Direktor Trezora obavlja dužnosti direktora Direkcije, po prestanku radnog odnosa iz stava (1) ovog člana.

(3) Obavljanje dužnosti iz stava (2) ovog člana traje najduže 3 mjeseca.

Član 11.
(Sukob interesa)

Direktor Direkcije ne može obavljati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njegovog imenovanja, niti može biti član političke stranke ili na bilo koji način uključen u neku političku aktivnost, a u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

III DJELOKRUG RADA DIREKCIJE

Član 12.
(Nadležnost)

Nadležnosti Direkcije su:
a) Prikupljanje i raspodjela javnih prihoda Distrikta,
b) Provođenje politike u oblasti finansija Distrikta,
c) Donošenje provedbenih propisa iz oblasti finansija i njihovo objavljivanje u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH,
d) Provođenje zakona i drugih propisa,
e) Davanje mišljenja o primjeni propisa iz oblasti finansija,
f) Podnošenje izvještaja Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji budžet,
g) Učestvovanje u pripremi prijedloga godišnjeg budžeta u koordinaciji sa dogradonačelnikom Distrikta,
h) Dostavljanje izvještaja o izvršenju budžeta u skladu sa zakonom, a za potrebe gradonačelnika,
i) Potvrđivanje raspoloživosti sredstava za sve rashode, transfere, investicije i kretanja sredstava Distrikta na svim računima Distrikta,
j) Obavljanje drugih nadležnosti u skladu sa Statutom i zakonom.

Član 13.
(Kontrola)

(1) Direkcija vrši kontrolu utroška i opterećenja sredstava Distrikta u skladu sa budžetom.

(2) Direkcija može odobriti izdatke u skladu sa budžetom.

Član 14.
(Budžetska analiza)

(1) Direkcija dostavlja Vladi Distrikta (u daljem tekstu: Vlada) budžetsku analizu nacrta zakona i prijedloga odluka.

(2) Budžetska analiza se dostavlja u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva.

Član 15.
(Izmjene budžeta)

(1) Direkcija nadzire prikupljanje prihoda u toku fiskalne godine.

(2) U slučaju da stvarni prihodi od planiranih odstupe za više od 10% u bilo kom predviđenom periodu, Direkcija će sačiniti izvještaj o uzrocima i razlozima nastalog odstupanja.

(3) Izvještaj se dostavlja gradonačelniku u cilju pokretanja procedure izmjene budžeta.

Član 16.
(Izvještavanje)

Na kraju svake kalendarske godine Direkcija podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu Direkcije i program rada Direkcije za narednu godinu.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.
(Revizija)

(1) Rad Direkcije podložan je unutrašnjoj kontroli i reviziji u skladu sa zakonom.

(2) Direkcija je dužna sarađivati sa licima određenim da vrše kontrolu i reviziju.

Član 18.
(Primjena)

Odredbe članova 9, 10. stav (1) i 11. ovog zakona primjenjuju se i na direktora Trezora i direktora Poreske uprave.

Član 19.
(Organizacioni plan)

Direktor Direkcije u roku od 30 dana stupanja na snagu ovog zakona donosi Organizacioni plan Direkcije.

Član 20.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije