ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
У Закону о јавној имовини у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 28/06) у члану 8 став (1) мијења се и гласи:
“(1) Имовином Дистрикта, у складу са одредбама овог закона, и под условом да није другачије одређено посебним законом, располаже градоначелник Дистрикта одлуком о располагању јавном имовином.”
Иза става (1) овог члана додају се нови ставови (2), (3), (4) и (5) који гласе:
“(2) Градоначелник може овластити замјеника градоначелника за доношење одлука из става (1) овог члана.
(3) Градоначелник одлуку из става (1) овог члана доноси на основу приједлога директора Канцеларије за управљање јавном имовином у року од 15 дана од дана достављања приједлога.
(4) Градоначелник може одбити доношење одлуке о располагању јавном имовином, само уколико у року из става (3) овог члана, донесе одлуку у писменој форми, којом се утврђује да се располагање јавном имовином не може извршити из разлога прописаних законима.
(5) Уколико градоначелник, у прописаном року, не донесе одлуку из става (3) или (4) овог члана, одлуку о располагању јавном имовином доноси директор Канцеларије за управљање јавном имовином.”

Досадашњи ставови (2), (3), (4),(5) и (6) постају ставови (6), (7), (8), (9) и (10).

Члан 2.
У члану 12 став (1) тачка е) ријечи “Пореска управа” замјењују се ријечима “Дирекција за финансије Дистрикта (у даљем тексту: Дирекција за финансије)”.
У тачки г) алинеја 1) и 2) овог става ријечи “Пореске управе” замјењују се ријечима “Дирекције за финансије”.

Члан 3.
У члану 28 став (1) тачка ц) и члану 31 став (2) ријечи “Пореска управа” у различитим падежима, замјењују се ријечима “Дирекција за финансије Дистрикта” у одговарајућим падежима.

Члан 4.
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije