ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
U Zakonu o javnoj imovini u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 28/06) u članu 8 stav (1) mijenja se i glasi:
“(1) Imovinom Distrikta, u skladu sa odredbama ovog zakona, i pod uslovom da nije drugačije određeno posebnim zakonom, raspolaže gradonačelnik Distrikta odlukom o raspolaganju javnom imovinom.”
Iza stava (1) ovog člana dodaju se novi stavovi (2), (3), (4) i (5) koji glase:
“(2) Gradonačelnik može ovlastiti zamjenika gradonačelnika za donošenje odluka iz stava (1) ovog člana.
(3) Gradonačelnik odluku iz stava (1) ovog člana donosi na osnovu prijedloga direktora Kancelarije za upravljanje javnom imovinom u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.
(4) Gradonačelnik može odbiti donošenje odluke o raspolaganju javnom imovinom, samo ukoliko u roku iz stava (3) ovog člana, donese odluku u pismenoj formi, kojom se utvrđuje da se raspolaganje javnom imovinom ne može izvršiti iz razloga propisanih zakonima.
(5) Ukoliko gradonačelnik, u propisanom roku, ne donese odluku iz stava (3) ili (4) ovog člana, odluku o raspolaganju javnom imovinom donosi direktor Ureda za upravljanje javnom imovinom.”

Dosadašnji stavovi (2), (3), (4),(5) i (6) postaju stavovi (6), (7), (8), (9) i (10).

Član 2.
U članu 12 stav (1) tačka e) riječi “Poreska uprava” zamjenjuju se riječima “Direkcija za finansije Distrikta (u daljem tekstu: Direkcija za finansije)”.
U tački g) alineja 1) i 2) ovog stava riječi “Poreske uprave” zamjenjuju se riječima “Direkcije za finansije”.

Član 3.
U članu 28 stav (1) tačka c) i članu 31 stav (2) riječi “Poreska uprava” u različitim padežima, zamjenjuju se riječima “Direkcija za finansije Distrikta” u odgovarajućim padežima.

Član 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije