ЗАКОН О ЈАВНОЈ УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

З А К О Н
О ЈАВНОЈ УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет)

Овим законом утврђују се основе јавне управе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикта) које се односе на оснивање, организовање, положај, улогу, овлаштења и обавезе јавне управе Дистрикта, као и друга питања од значаја за организовање и рад јавне управе.

Члан 2.
(Састав јавне управе)

Јавну управу Дистрикта (у даљем тексту: Јавна управа) чине: одјељења Владе Дистрикта (у даљем тексту: Одјељења), Канцеларија градоначелника, Дирекција за финансије Дистрикта, Канцеларија за управљање јавном имовином, Канцеларија координатора за Дистрикт при Савјету министара Босне и Херцеговине и други органи управе када је то законом одређено.

Члан 3.
(Послови)

(1) Послове Јавне управе обављају органи Јавне управе из своје надлежности у складу са Статутом Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Статут) овим законом, законима и актима Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Скупштина), законима Босне и Херцеговине, као и актима Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада) и градоначелника.

(2) Органи Јавне управе обављају своје послове независно и у складу с принципима законитости, материјалне истине, јавности рада, професионалне непристрасности, одговорности, политичке независности, ефикасности и економичности.

(3) Одређене послове Јавне управе могу обављати и јавна предузећа и друга правна лица када су им законом пренесене надлежности Јавне управе.

Члан 4.
(Основи принципи Јавне управе)

(1) Органи Јавне управе, у оквиру својих надлежности, осигуравају ефикасно и потпуно остваривање права и слобода грађана прописаних Уставом Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Устав) и Статутом.

(2) Општи принципи, стандарди и правила етике службеника органа Јавне управе прописују се законом.

(3) Запошљавање у органима Јавне управе врши се на основу професионалних способности, путем отвореног конкурса и одражава састав становништва у складу са Статутом и законом.

Члан 5.
(Језик и писмо)

(1) У органима Јавне управе у равноправној употреби, као службени језици су српски, босански и хрватски језик.

(2) Службена писма у органима Јавне управе су ћирилица и латиница.

Члан 6.
(Одговорност за штету)

(1) У складу са законом, Дистрикт одговара за штету коју орган Јавне управе незаконитим радом нанесе физичком или правном лицу.

(2) Дистрикт има право да од службеника или намјештеника захтијева накнаду износа који је исплатио, због његовог незаконитог рада, на име накнаде штете.

II ОСНИВАЊЕ И ОСНОВИ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Члан 7.
(Оснивање органа Јавне управе)

(1) Органи Јавне управе оснивају се законом.

(2) Статутом и овим Законом уређује се и осигурава потпуно и рационално обављање послова органа Јавне управе, као и ефикасно остваривање права и извршење обавеза грађана и правних лица.

(3) Органи Јавне управе оснивају се у складу са начелима груписања послова према врсти, сродности, међусобној повезаности и потребама ефикасног руковођења радом и осигурања самосталности у раду.

Члан 8.
(Основи унутрашње организације органа Јавне управе)

Организационим планом органа Јавне управе се утврђују:
a) Начела унутрашње организације органа Јавне управе;
b) Организационе јединице;
c) Руковођење;
d) Назив и распоред радних мјеста по организационим јединицама са описом послова руководилаца органа Јавне управе, руководећих службеника, службеника и намјештеника;
e) Услове у погледу стручне спреме и остале услове за обављање послова;
f) Број службеника и намјештеника;
g) Платни разред радног мјеста;
h) Остала питања везана за рад у органима Јавне управе Дистрикта.

Члан 9.
(Начела унутрашње организације)

(1) Унутрашња организација органа Јавне управе заснива се на начелу рационалног и ефикасног рада органа Јавне управе и начелу осигурања стручног рада органа Јавне управе.

(2) У циљу реализовања начела прописаних одредбом става 1. овог члана, органи Јавне управе организују се у ниже организационе јединице, чиме се осигурава рационална организација рада, ефикасно обављање послова, успјешно руковођење органом Јавне управе, као и груписање послова у складу са њиховом природом, врстом, обимом, степеном сложености и начином обављања.

III. ПОСЛОВИ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Члан 10.
(Заједничке одредбе)

Органи Јавне управе у оквиру својих надлежности врше сљедеће послове:
a) извршавају законе и друге прописе који се примјењују на територији Дистрикта;
b) прате стање у областима за које су основани и предлажу мјере у тим областима,
c) рјешавају у управним стварима,
d) врше управни надзор и друге управне послове;
e) припремају и предлажу прописе из области за које су основани,
f) обављају друге послове одређене законом.

Члан 11.
(Врсте аката органа Јавне управе)

У вршењу послова из члана 10. овог Закона, органи Јавне управе доносе опште акте (нормативне правне акте), појединачне акте (управне акте и остале појединачне акте) и материјалне акте (просте управне радње и стручне радње) у складу са Статутом, законом и другим прописима.

Члан 12.
(Извршавање закона и других прописа)

Органи Јавне управе извршавају законе и друге прописе, рјешавањем у управном поступку, обављањем управног надзора и обављањем других послова, који спадају у њихову надлежност.

Члан 13.
(Праћење стања и предлагање мјера)

Органи Јавне управе одговорни су за трајно праћење стања у областима за које су организовани, за потпуност и ажурност података и обавјештења и за стручну основаност оцјена о стању, појавама и иницијативама за рјешавање питања из те области.

Члан 14.
(Рјешавање у управним стварима)

Органи Јавне управе рјешавају у управним стварима непосредно примјењујући прописе, одлучују о правима, обавезама и на закону заснованим интересима грађана и правних лица, воде поступак и врше радње за које су овлаштени законом.

Члан 15.
(Вршење управног надзора)

Органи Јавне управе врше управни надзор над законитошћу аката којима се рјешава у управним стварима о правима и дужностима субјеката права, надзор над законитошћу рада правних субјеката и инспекцијски надзор, када су за то овлаштени законом и другим прописима.

Члан 16.
(Припремање и предлагање прописа)

Органи Јавне управе припремају и предлажу прописе и друге опште акте у складу са општом политиком Дистрикта и програмом рада Владе као и по сопственој иницијативи из области за које су основани.

Члан 17.
(Обављање других стручних послова)

Органи Јавне управе израђују аналитичке, информативне и друге материјале за Скупштину, Владу и градоначелника и при том сарађују са стручним и научним организацијама, када је за израду потребна примјена посебних стручних и научних метода.

Члан 18.
(Јавност рада)

Органи Јавне управе осигуравају јавност рада у складу са законом, путем давања информација средствима јавног информисања, издавања службених публикација и осигуравања услова за несметано обавјештавање јавности о обављању послова из њихове надлежности.

IV. НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Члан 19.
(Надлежност Канцеларије градоначелника)

Канцеларија градоначелника је надлежна за:
a) Вођење послова градоначелника, доградоначелника и главног координатора владе;
b) Односе Владе с јавношћу;
c) Стручне и административне послове за потребе Владе;
d) Правне послове;
e) Реформу Јавне управе;
f) Поступање по жалбама и притужбама грађана ;
g) Инспекцијске послове;
h) Другостепени управни поступак;
i) Провођење поступка запошљавања у органима Јавне управе;
j) Законодавство;
k) Европске интеграције;
l) Праћење и предузимање мјера у спровођењу општих принципа, стандарда и правила етике државних службеника и намјештеника.

Члан 20.
(Одјељење за стручне и административне послове)

Одјељење за стручне и административне послове надлежно је за:
a) Односе с удружењима, фондацијама, невладиним организацијама и мјесним заједницама;
b) Осигуравање рада информационог система Јавне управе;
c) Спровођење поступка јавних набавки;
д) Управљање људским ресурсима у органима јавне управе;
е) И друге послове из надлежности Одјељења одређене законом и другим прописима.

Члан 21.
(Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове)

Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове надлежно је за:
a) Просторно и урбанистичко планирање;
b) Издавање урбанистичких сагласности, извода и других аката из надлежности одјељења;
ц) Заштиту животне средине и еколошке дозволе;
д) Легализација бесправно изграђених објеката;
d) Имовинско-правне послове;
e) Област заштите објеката културног и историјског значаја и природног насљеђа са аспекта издавања урбанистичке сагласности и утврђивања процедуре за листу заштићених објеката;
f) И друге послове из надлежности Одјељења одређене законом и другим прописима.

Члан 22.
(Одјељење за привредни развој, спорт и културу)

Одјељење за привредни развој, спорт и културу надлежно је за:
a) Статистику и анализу, стратешко планирање и регионалну сарадњу;
b) Пословне иницијативе и услуге, маркетинг и односе с јавношћу и мјере за унапређивање инвестиција;
c) Спровођење процеса приватизације државног капитала предузећа у Дистрикту;
d) Позоришта, галерије, удружења културе, манифестације и библиотеку;
e) Спорт и туризам;
f) И друге послове из надлежности Одјељења одређене законом и другим прописима.

Члан 23.
(Одјељење за јавне послове)

Одјељење за јавне послове надлежно је за:
a) Одржавања градских улица, сеоских путева, паркова и других јавних површина у Дистрикту;
b) Одржавање јавне имовине Дистрикта;
c) Управљање возним парком Владе;
d) Организовање и функционисање јавног саобраћаја у Дистрикту;
e) Дјелатност откупа станова у складу са Законом о откупу станова на којима постоји станарско право у Брчко Дистрикту БиХ;
ф) И друге послове из надлежности Одјељења одређене законом и другим прописима.

Члан 24.
(Одјељење за комуналне послове)

Одјељење за комуналне послове надлежно је за:
a) Развој политике, стратегије и правног оквира за управљање снабдијевањем електричном енергијом, водом и гасом;
b) Развој политике, стратегије и правног оквира за управљање збрињавањем чврстог отпада и отпадних вода;
ц) Управљање и даљњи развој система уличне расвјете;
д) Праћење политике цијена комуналних услуга;
e) Планирање, припрему и вођење капиталних инвестиција у области комуналне инфраструктуре;
ф) И друге послове из надлежности Одјељења одређене законом и другим прописима.

Члан 25.
(Одјељење за здравство и остале услуге)

Одјељење за здравство и остале услуге надлежно је за:
a) Превентиву и заштиту здравља становништава и функционисање институција здравствене заштите Дистрикта;
b) Социјалну помоћ и заштиту грађана;
c) Борачка питања, ратне војне инвалиде и цивилне жртве рата;
d) И друге послове из надлежности Одјељења одређене законом и другим прописима.

Члан 26.
(Одјељење за образовање)

Одјељење за образовање надлежно је за:
a) Предшколско и основно образовање и васпитање;
b) Средње опће и стручно образовање;
c) Подршку образовним институцијама Дистрикта;
d) Материјално-техничку, кадровску и стручно-педагошку подршку образовним институцијама БиХ;
e) Наставне планове и програме, програме стручног усавршавања наставника и сарадника у настави и стручно-педагошки надзор;
f) И друге послове из надлежности Одјељења одређене законом и другим прописима.

Члан 27.
(Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду)

Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду надлежно је за:
a) Унапређење и развој пољопривреде, шумарства, узгој животиња, лов и риболов;
b) Режим, употребу, кориштење и заштиту вода и водотока;
c) Агроиндустрију;
d) Ветеринарску дјелатност;
e) Заштиту и унапређење шума;
f) Рурални развој;
g) И друге послове из надлежности Одјељења одређене законом и другим прописима.

Члан 28.
(Одјељење за јавни регистар)

Одјељење за јавни регистар надлежно је за:
a) Издавање личних докумената;
b) Одржавање и унапређење јавних регистара и архива;
c) Одржавање катастра земљишта и јавних регистара;
d) Издавање извода из регистара;
e) Вођење матичне евиденције;
f) Пријаве и одјаве пребивалишта и боравишта грађана;
g) Регистрацију моторних возила;
h) Обављање канцеларијског пословања и овјере потписа, изјава, докумената и уговора;
i) И друге послове из надлежности Одјељења одређене законом и другим прописима.

Члан 29.
(Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања)

Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања надлежно је за:
a) Спровођење закона и прописа у области стамбених односа, имовинских и стамбених питања избјеглих и расељених лица;
b) Рјешавање имовинских питања власника и носилаца станарских права и права избјеглих и расељених лица на алтернативни смјештај;
c) Увођење у посјед власника и носилаца станарских права;
d) Одржавање стамбеног фонда у власништву Дистрикта;
e) Стамбено збрињавање социјалних категорија становништва Дистрикта;
f) Припрема и реализација програма обнове приватних и друштвених стамбених јединица;
g) И друге послове из надлежности Одјељења одређене законом и другим прописима.

Члан 30.
(Одјељење за јавну сигурност)

Одјељење за јавну сигурност надлежно је за:
a) Превентивно дјеловање и спашавање људи и материјалних добара угрожених: пожаром, акцидентним и другим несрећама, поплавама, саобраћајним несрећама;
b) Цивилну заштиту и послове заштите од природних непогода;
c) Деминирање, уклањања и уништавање неексплодираних убојних средстава и минско-експлозивних средстава;
d) Послове осматрања и обавјештавања;
e) Издавање одобрења за грађење и одобрења за употребу објеката;
f) Издавање рјешења о испуњавању услова за обављање дјелатности физичких и правних лица;
g) Издавање одобрења о обављању превоза за властите потребе;
h) Издавање рјешења за техничку контролу пројектне документације;
i) Овјеру плана етажног власништва;
j) Обрачун предмјера земљишта, ренте и такси;
k) Издавање рјешења о испуњености услова за рад физичких и правних лица у области израде техничке документације и грађења;
l) И друге послове из надлежности Одјељења одређене законом и другим прописима.

Члан 31.
(Дирекција за финансије Дистрикта)

(1) Дирекцију за финансије Дистрикта чине:
a) Канцеларија директора,
b) Трезор,
c) Пореска управа.

(2) Дирекција за финансије Дистрикта надлежна је прикупљење и расподјелу јавних прихода као и других послова утврђених посебним законом.

Члан 32.
(Канцеларија за управљање јавном имовином)

Канцеларија за управљање јавном имовином надлежна је за спровођење закона и других прописа у вршењу послова управљања јавном имовином Дистрикта.

Члан 33.
(Канцеларија координатора за Дистрикт при Савјету министара Босне и Херцеговине)

Канцеларија координатора Дистрикта при Савјету министара Босне и Херцеговине надлежна је за заступање интереса Дистрикта пред институцијама Босне и Херцеговине.

V. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Члан 34.
(Руковођење органима Јавне управе)

Органима Јавне управе руководе градоначелник, шефови одјељења, директор Дирекције за финансије Дистрикта, директор Канцеларије за управљање јавном имовином и координатор Канцеларије Дистрикта при Савјету министара Босне и Херцеговине.

Члан 35.
(Руководећи службеник)

(1) Унутрашњим организационим јединицама у органима Јавне управе утврђеним организационим плановима руководе руководећи службеници.

(2) Организационим планом органа Јавне управе, утврђују се овлаштења и радна мјеста руководећих службеника.

(3) У обављању повјерених му послова, руководећи службеник дужан је да:
a) организује рад организационе јединице и осигурава ефикасно, професионално и законито обављање послова организационе јединице,
b) помаже руководиоцу органа Јавне управе, односно непосредно претпостављеном руководећем службенику у руковођењу из подручја рада организационе јединице,
c) надзире рад службеника и намјештеника организационе јединице и о постигнутим резултатима њиховог и свог рада извјештава руководиоца органа Јавне управе.

Члан 36.
(Замјеник руководиоца)

Уколико руководилац органа Јавне управе није у могућности да обавља своју дужност, замјењује га руководећи службеник одређен Организационим планом у складу са законом.

Члан 37.
(Пренос овлаштења)

(1) Руководиоци органа Јавне управе могу пренијети овлаштења на руководеће службенике и друге службенике у складу са законом.

(2) Пренос овлаштења врши се у писменој форми, а што не ослобађа одговорности руководиоца органа Јавне управе који је пренио овлаштења на начин прописан ставом 1. овог члана.

Члан 38.
(Службеници са посебним овлаштењима)

Послове инспекцијског надзора и друге значајније управне и стручне послове прописане законом и Организационим планом, обављају инспектори, као и службеници с посебним овлаштењима и одговорностима (у даљем тексту: службеници с посебним овлаштењима).

Члан 39.
(Одговорност руководиоца органа Јавне управе, његовог замјеника и руководећих службеника)

Руководилац органа Јавне управе, као и руководећи службеник, лично су одговорни за извршење повјерених им дужности, као и за рад органа, односно организационе јединице којом руководе, у складу са Статутом и законом.

VI ПОВЈЕРАВАЊЕ ЈАВНИХ ОВЛАШТЕЊА

Члан 40.
(Повјеравање и пренос јавних овлаштења)

Правним лицима, законом се може повјерити или пренијети вршење одређених управних и стручних послова из надлежности органа Јавне управе, да у подручју своје дјелатности одлучују о појединачним стварима, о одређеним правима и обавезама грађана и правних лица (у даљем тексту: Институције са јавним овлаштењима).

VII ОДНОС ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ ПРЕМА СКУПШТИНИ, ВЛАДИ И
ГРАДОНАЧЕЛНИКУ, МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Члан 41.
(Однос органа Јавне управе према Скупштини)

(1) Однос органа Јавне управе према Скупштини заснива се на правима и дужностима прописаним Статутом и овим законом.
(2) Органи Јавне управе су дужни да на захтјев Скупштине, Владе или градоначелника дају одговоре на сва питања у вези са извршавањем закона из области њихове надлежности, као и о стању и проблемима у области за које су ти органи основани.

Члан 42.
(Однос органа Јавне управе према Влади и градоначелнику)

Органи Јавне управе извјештавају Владу и градоначелника о свом раду у складу са законом.

Члан 43.
(Међусобни односи органа Јавне управе)

(1) Међусобни односи органа Јавне управе заснивају се на сарадњи, информисању и договарању.

(2) Међусобна сарадња органа Јавне управе осигурава ефикасан рад Јавне управе.

(3) У остваривању међусобне сарадње органи Јавне управе обавезни су да међусобно достављају и у прописаним роковима размјењују податке и информације потребне за обављање послова за које су основани као и обавеза давања савјета о питањима из дјелокруга њиховог рада.

Члан 44.
(Надлежности више органа Јавне управе)

У предметима за чије рјешавање је надлежно више органа Јавне управе, руководиоци тих органа обавезни су договорити се о томе који ће орган Јавне управе имати координишућу улогу или тражити од градоначелника да о томе донесе одлуку.

Члан 45.
(Радна тијела)

(1) У циљу рјешавања комплексних предмета градоначелник је овлаштен да формира радно тијело.

(2) Актом којим градоначелник формира радно тијело из става 1. овог члана, именује се координатор радног тијела, који организује рад радног тијела.

Члан 46.
(Однос органа Јавне управе према органима управе Босне и Херцеговине и ентитета)

Органи Јавне управе су дужни сарађивати са органима управе Босне и Херцеговне и ентитета у складу са законом и другим прописима.

VIII ОДНОС ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ ПРЕМА ГРАЂАНИМА И ПРАВНИМ
ЛИЦИМА

Члан 47.
(Однос органа Јавне управе према грађанима)

(1) Органи јавне управе дужни су да рјешавају захтјеве грађана у законом прописаним роковима.

(2) У вршењу послова из своје надлежности, органи Јавне управе остварују непосредне контакте са грађанима у сврху рјешавања њихових права и обавеза, обавезни су да организују обављање послова од значаја за остваривање права и обавеза грађана на начин и под условима којима се грађанима омогућава да што једноставније, брже и ефикасније остварују своја права и извршавају обавезе код тих органа Јавне управе.

Члан 48.
(Опхођење према грађанима)

(1) У раду са грађанима службеници и намјештеници су дужни да се опходе љубазно, да с пажњом размотре потребе и питања грађана и да им помогну.

(2) У раду са хендикепираним и старим особама, трудницама и родитељима с малом дјецом службеници и намјештеници су обавезни поступати приоритетно.

Члан 49.
(Однос органа Јавне управе према правним лицима)

Органи Јавне управе, у оквиру своје надлежности имају према правним лицима овлаштења и обавезе прописане законом, а нарочито у погледу надзора над законитошћу рада тих правних лица.

Члан 50.
(Сарадња са правним лицима)

(1) Органи јавне управе сарађују са правним лицима по питањима из своје надлежности која су од значаја за рад органа Јавне управе или су од интереса за рад правних лица.

(2) Правна лица обавезна су, у складу са законом, на захтјев органа Јавне управе достављати податке и информације од значаја за остваривање законом утврђених надлежности органа Јавне управе.

Члан 51.
(Жалбе и притужбе)

(1) У вези с радом органа Јавне управе странке могу подносити жалбе и притужбе.

(2) Поступак рјешавања жалби и притужби странака прописује се посебним правилником који доноси градоначелник.

Члан 52.
(Прибављање исправа)

(1) Органи Јавне управе у рјешавању ствари у управном поступку не смију од странака захтијевати да прибављају увјерења и друге јавне исправе о чињеницама о којима органи Јавне управе или институције са јавним овлаштењима, воде службене евиденције.

(2) Увјерења и исправе из става 1. овог члана, орган Јавне управе, односно институција са јавним овлаштењима обавезно прибавља по службеној дужности и у законом прописаном року.

Члан 53.
(Примјена одредаба)

Одредбе чланова од 47. до 52. овог Закона сходно се примјењују и на институције са јавним овлаштењима, када у обављању јавних овлаштења рјешавају о правима о обавезама грађана и правних лица.

IX. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Члан 54.
(Заједничке одредбе о инспекцијском надзору)

(1) Послове инспекцијског надзора врше инспектори.

(2) За инспектора се може именовати лице које испуњава услове прописане посебним законом.

Члан 55.
(Покретање поступка инспекцијског надзора)

Поступак инспекцијског надзора покреће и води инспектор по службеној дужности у складу са посебним законом којим се регулише инспекцијски надзор у појединим областима и који ће се примјењивати на сва остала питања инспекцијског надзора која нису регулисана овим Законом.

Члан 56.
Управна инспекција

(1) Послове управне инспекције, којима се врши надзор над извршењем овог закона, закона који се односе на службенике и намјештенике, управни поступак и посебне управне поступке, као и канцеларијско пословање, обавља управни инспектор.

(2) За управног инспектора може се именовати дипломирани правник који има положен испит за рад у органима јавне управе и најмање пет година радног искуства на најсложенијим управним пословима.

Члан 57.
(Надлежности управног инспектора)

У вршењу инспекцијског надзора над извршењем закона и других аката, управни инспектор врши надзор у погледу:
a) остваривања права и правних интереса и извршавања обавеза грађана и правних лица и институција с јавним овлаштењима у управном поступку,
b) примјене закона и аката који се односе на организацију органа Јавне управе,
c) радних односа у органима Јавне управе и испуњавање услова за рад службеника који раде на пословима управног рјешавања у институцијама са јавним овлаштењима,
d) рјешавања управних ствари у прописаним роковима,
e) правилности примјене прописа у управном поступку,
f) начина прикупљања доказа у управном поступку,
g) спровођења административног извршавања,
h) вођења евиденције у управним предметима,
i) примјене прописа о канцеларијском пословању,
j) и друге надлежности предвиђене посебним законом.

Члан 58.
(Записник управног инспектора)

(1) У вршењу инспекцијског надзора управни инспектор саставља записник о извршеном инспекцијском надзору који садржи утврђено чињенично стање и опис неправилности и недостатака у раду.

(2) Записник о инспекцијском надзору потписују руководилац органа јавне управе у којем је вршен инспекцијски надзор и управни инспектор.

(3) Примјерак записника из става 2. овог члана доставља се руководиоцу органа Јавне управе, а по потреби и градоначелнику.

Члан 59.
(Дужности управног инспектора)

(1) Ако у вршењу инспекцијског надзора управни инспектор утврди да је повредом закона или другог акта учињена повреда службене дужности, извршен прекршај или кривично дјело, дужан је без одгађања, поднијети захтјев за утврђивање одговорности због повреде службене дужности, учињеног прекршаја или кривичног дјела.

(2) Управни инспектор може привремено одузети документе и предмете који у дисциплинском, прекршајном или кривичном поступку могу послужити као доказ, о чему је дужан издати потврду.

(3) Ако управни инспектор у вршењу управног надзора утврди да је повријеђен закон или други акт, дужан је да донесе рјешење и њиме наложи мјере у циљу отклањања недостатака.

(4) Рјешење управног инспектора је коначно у управном поступку осим ако другим законом није другачије прописано.

Члан 60.
(Обавезе органа Јавне управе)

(1) Органи Јавне управе и институције са јавним овлаштењима дужни су омогућити управном инспектору вршење инспекцијског надзора и дати му све потребне податке и обавјештења у вези са вршењем надзора.

(2) Органи Јавне управе и институције са јавним овлаштењима код којих је извршен инспекцијски надзор, обавезни су поступити по рјешењу управног инспектора донесеног у складу са ставом 3. и 4. члана 59. овог Закона.

(3) Свако непоступање по рјешењу управног инспектора представља прекршај, односно тежу повреду службене дужности у складу са посебним законом.

Члан 61.
(Права грађана и правних лица на обраћање управном инспектору)

(1) Грађани и правна лица имају право да се, у циљу заштите својих права утврђених овим и другим законом и актом, обрате управном инспектору усмено или писмено у сљедећим случајевима:
a) ако им се у законом прописаном року не рјешавају захтјеви или жалба у управном поступку;
b) ако се од њих тражи да у управном поступку доказују чињенице увјерењима и другим јавним исправама које је по службеној дужности обавезан да прибавља службеник,
c) ако им се не извршавају управни акти донесени ради остваривања права и правних интереса у управном поступку.

(2) У складу са ставом 1. овог члана, управни инспектор је дужан без одлагања извршити инспекцијски надзор, сачинити записник у складу са одредбама Закона о управном поступку Брчко Дистрикта БиХ те предузети одговарајуће мјере и о томе писмено обавијестити подносиоца захтјева у року од 8 дана, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтјева.

X СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Члан 62.
(Заједничке одредбе)

(1) Средства за рад органа Јавне управе осигуравају се у буџету Дистрикта.
(2) Средства која органи Јавне управе остварују у вршењу својих надлежности, приходи су буџета у складу са законом.

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.

(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 8.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, предузетник и институције са јавним овлаштењима ако:
a) на захтјев органа Јавне управе не доставе извјештај, податке и информације из подручја своје дјелатности (члан 50. став 2.),
b) не ријеше захтјев странке у прописаним роковима (члан 47. став 1.),
c) по службеној дужности не прибаве увјерења и друге јавне исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција или ако захтијевају од странке да прибави та увјерења и јавне исправе (члан 52.),
d) не поступе по превентивним мјерама или по рјешењу управног инспектора (члан 60.),
e) управног инспектора онемогућавају у вршењу инспекцијског надзора и не дају му потребне податке и обавјештења ( члан 60. став 1.),
f) грађанима и правним лицима онемогућавају или отежавају остваривање њихових права и правних интереса (члан 61.),

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 200 КМ до 1.000 КМ и одговорно лице у органу Јавне управе, правном лицу и институцији са јавним овлаштењима.

Члан 64.

(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 4.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, предузетник и институција са јавним овлаштењем ако у прописаном року органу Јавне управе не доставе тражене податке или акте у вези с поступањем у управном поступку, вршењем управног надзора или праћењем стања у одређеном подручју.

(2) За прекршај описан у ставу 1. овог члана казниће се новчаном казном од 200 КМ до 800 КМ и одговорно лице у органима Јавне управе, правном лицу и институцији са јавним овлаштењем.

Члан 65.

(1) Новчаном казном до 500 КМ казниће се за прекршај одговорно лице у органу Јавне управе ако не поступи у складу са одредбом члана 12., а у вези с чланом 4. став 3., члана 46., чланом 50. став 1., чланом 48. и чланом 59. став 3. овог закона.

(2) Одговорним лицем органа јавне управе у смислу овог закона, сматра се руководилац органа Јавне управе, инспектор, надлежно лице у правном лицу, институцији с јавним овлаштењима као и руководећи јавни службеник, односно јавни службеник који је задужен да изврши одређењу радњу у складу са законом, а није извршио ту радњу или је радњу извршио супротно законској одредби.

Члан 66.
(Спровођење поступка)

(1) Прекршајни поступак по одредбама овог закона проводи Основни суд Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

(2) Средства од наплаћених новчаних казни уплаћују се на Јединствен рачун Трезора Дистрикта и приходи су буџета Дистрика.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.
(Усклађивање општих аката)

Сви општи акти органа Јавне управе чије су одредбе у супротности са овим законом, морају бити измијењени и усклађени са истим у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Закона.

Члан 68.
(Стављање ван снаге)

Ступањем на снагу овог закона ставља се ван снаге Закон о управи Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 31/04).

Члан 69.
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije