ЗАКОН О КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ПРАВНУ ПОМОЋ

ЗАКОН
О КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ПРАВНУ ПОМОЋ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Садржај закона)

Овим законом се уређују опште надлежности и овлаштења Канцеларије за правну помоћ Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Канцеларија), дужности и одговорности директора, адвоката, службеника и намјештеника, унутрашња организација и пословање, јавност рада, финансирање и друга питања од значаја за функционисање Канцеларије.

Члан 2.
(Опште надлежности и овлаштења)

(1) Канцеларија је самосталан и независан орган Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт), који на територији Дистрикта пружа правну помоћ грађанима слабог имовног стања у складу са Законом.

(2) У оквиру својих надлежности Канцеларија омогућава грађанима Брчко Дистрикта слабог имовног стања остваривање права гарантованих Уставом БиХ, Статутом Дистрикта, законима Босне и Херцеговине и законима Дистрикта.

(3) Правна помоћ је облик остваривања права грађана Дистрикта на једнак приступ правди и праву на правично суђење.

Члан 3.
(Независност)

(1) Канцеларија обавља своју функцију независно од других органа власти и институција Дистрикта.

(2) Канцеларија је самосталан и независан орган у оквиру правосуђа Дистрикта.

(3) Ниједан државни орган или институција немају право да на било који начин утичу на рад Канцеларије.

Члан 4.
(Оснивање)

(1) Оснивање, организација, надлежност и укидање Канцеларије утврђује се Законом.

(2) Број адвоката у Канцеларији, као и избор и разрјешење истих одређује, односно проводи Правосудна комисија Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Правосудна комисија).

Члан 5.
(Назив и сједиште)

(1) Пуни назив Канцеларије је: Канцеларија за правну помоћ Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

(2) Сједиште Канцеларије се налази у Брчком.

Члан 6.
(Печат)

Канцеларија има печат сагласно Закону о печату Брчко Дистрикта БиХ, који садржи сљедећи текст: “Босна и Херцеговина, Брчко Дистрикт БиХ, Канцеларија за правну помоћ” кружно исписан ћирилицом и латиницом, а у средишту је утиснут грб БиХ.

II ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ И ОВЛАШТЕЊА

Члан 7.
(Надлежност Канцеларије)

Канцеларија је одговорна за пружање правних савјета и заступање грађана Дистрикта слабог имовног стања и предузима све радње пред Основним судом Брчко дистрикта БиХ, Апелационим судом Брчко дистрикта БиХ и Тужилаштвом Брчко Дистрикта БиХ.

Члан 8.
(Функције у Канцеларији)

(1) Функцију у Канцеларији обављају директор Канцеларије за правну помоћ Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: директор) и адвокати Канцеларије за правну помоћ Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: адвокати).

(2) Адвокати Канцеларије су овлаштени да обављају све послове из надлежности Канцеларије, осим уколико је по закону предвиђено да те послове обавља директор.

Члан 9.
(Заступање)

(1) Канцеларија предузима све радње и учествује у свим фазама поступка до правоснажног окончања поступка.

(2) Канцеларија не може заступати више од једне странке у једном предмету.

(3) Канцеларија заступа грађане Дистрикта слабог имовног стања у сљедећим поступцима:
– кривичном,
- парничном,
- ванпарничном,
- извршном,
- прекршајном,
- управном,
- управним споровима,
и другим поступцима прописаним посебним законима.

Члан 10.
(Облици остваривања правне помоћи)

Правна помоћ остварује се као право на:
- усмени савјети о свим правима и обавезама,
- помоћ у попуњавању образаца,
- правна помоћ у попуњавању свих врста писмена,
- заступање пред органом управе,
- заступање на суду,
- сачињавање апелација,
- правна помоћ у поступку медијације.

Члан 11.
(Корисник правне помоћи)

Корисник правне помоћи је сваки грађанин Дистрикта коме се пружа правна помоћ по критеријумима о условима и начину остваривања правне помоћи прописаним овим законом.

Члан 12.
(Забрана дискриминације)

У вршењу својих дужности, директор и адвокати Канцеларије морају поступати без предубјеђења или предрасуда, не смију показати ријечима или понашањем предубјеђења или предрасуде по питању расе, боје коже, пола, вјероисповјести, националног поријекла, хендикепираности, старосне доби, брачног стања, промјена брачног стања, трудноће, родитељства, сексуалног опредјељења или друштвеног и економског статуса.

III УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Члан 13.
(Услови за остваривање правне помоћи)

Грађанин Дистрикта има право на правну помоћ, ако не посједује довољно средстава да плати адвоката и трошкове заступања и да испуњава финансијске критеријуме за заступање.

Члан 14.
(Финансијски критеријум)

Право на правну помоћ по финансијском критеријуму имају грађани који испуњавају сљедеће услове:
- лице које прима социјалну помоћ,
- незапослени, без других редовних примања или прихода,
- лица лошег имовног стања,
- дјеца без родитељског старања,
- лица лошег здравственог стања без прихода.

Члан 15.
(Имовно стање)

(1) Основ за одређивање права грађанима Дистрикта на правну помоћ због слабог имовног стања представљају сва примања и имовина која се не сматрају приходом, на која подносилац захтјева и чланови његовог породичног домаћинства не плаћају порез.

(2) Код утврђивања права на правну помоћ на основу финансијског критеријума неће се узимати у обзир приход и имовина оних чланова домаћинства који су противстранка подносиоца захтјева.

(3) Не сматра се особом слабог имовног стања особа која живи у заједничком домаћинству са пунољетним чланом своје породице, а који је таквог имовног стања да је у могућности сносити трошкове адвокатских услуга особе која са њим живи у заједничком домаћинству.

Члан 16.
(Обавезност заступања по међународним конвенцијама)

Правна помоћ се пружа лицима по међународним конвенцијама које обавезују Босну и Херцеговину.

Члан 17.
(Одбијање права на правну помоћ)

(1) Правна помоћ неће се одобрити подносиоцу, или ће се то право ускратити:
- ако се ради о неоправданом вођењу поступка,
- ако се ради о злоупотреби права на правну помоћ,
- ако постоји сукоб интереса.

(2) Правна помоћ ће се ускратити лицу које се изразито понаша насилнички, непристојно и увредљиво према адвокату или службенику и намјештенику Канцеларије.

(3) Уколико су испуњени услови из става (1) и (2) овог члана, директор ће рјешењем ускратити право на правну помоћ.
Против истог дозвољена је жалба Правосудној комисији.

Члан 18.
(Захтјев за правну помоћ)

(1) Захтјев за остваривање права на правну помоћ подноси се предсједнику Основног суда Брчко Дистрикта БиХ уз приложене доказе о испуњавању финансијског критеријума за заступање у свим поступцима, осим обавезне одбране у кривичном поступку.

(2) О захтјеву за остваривање правне помоћи у управном поступку одлучује директор Канцеларије по финансијском критеријуму.

Члан 19.
(Рјешење о праву на правну помоћ)

(1) О праву на правну помоћ одлучује рјешењем предсједник Основног суда Брчко Дистрикта БиХ у што краћем року.

(2) Рјешење о ангажовању Канцеларије за заступање пред тужилаштвом и судом донијеће у кривичном поступку предсједник суда, судија или вијеће у складу са Законом о кривичном поступку Брчко Дистрикта БиХ, а у парничном и другим поступцима предсједник суда по процедури прописаној овим законом или посебним прописима.

(3) Против рјешења предсједника суда и директора Канцеларије којим се одбија захтјев за правну помоћ, подносилац захтјева има право жалбе у року од 15 дана Правосудној комисији.

Члан 20.
(Плаћање трошкова у поступку правне помоћи)

(1) Обавеза плаћања средстава за пружену правну помоћ (вјештачења и других стварних трошкова) постоји када се током поступка или по завршетку истог утврди да корисник правне помоћи има довољно средстава за плаћање заступања и да није имао право на правну помоћ, а што је утврђено по службеној дужности или по захтјеву заинтересоване стране.

(2) Предсједник суда или директор Канцеларије ће рјешење о заступању ставити ван снаге.

Члан 21.
(Поступак наплате)

(1) Када се рјешење о заступању стави ван снаге, Канцеларија ће поднијети захтјев предсједнику Основног суда Брчко Дистрикта БиХ за наплату стварних трошкова које је имала у поступку заступања.

(2) Предсједник суда ће донијети рјешење и обавезати странку да у року од 15 дана исплати стварне трошкове које је Канцеларија имала у заступању.

(3) Рјешење има снагу извршног наслова.

IV ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА,
АДВОКАТА, СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА

Члан 22.
(Обавезе директора)

(1) Директор је обавезан да одржава интегритет, независност и професионалност у раду Канцеларије.

(2) Директор је обавезан да даје општа упуства адвокатима Канцеларије и наредбе службеницима и намјештеницима у извршавању њихових дужности и обавеза.

(3) Директор је обавезан да организује посао и обезбиједи да запослени у Канцеларији поштују закон, обављају послове савјесно и без предрасуда.

Члан 23.
(Ангажовање вјештака)

(1) Директор доноси рјешење о ангажовању вјештака, судских тумача и других лица потребних за ангажовање у предмету.

(2) Директор неће непотребно ангажовати вјештаке, судске тумаче и друга лица, дужан је избјегавати непотизам и фаворизовање.

(3) Директор неће одобрити накнаду именованим вјештацима, тумачима и осталим лицима већу од правичне вриједности услуга које је именовано лице пружило.

Члан 24.
(Дужности и обавезе директора, адвоката, службеника и намјештеника)

(1) Директор, адвокати, службеници и намјештеници Канцеларије су дужни поштовати одлуке Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког и налозима супервизора који су донијети у складу са истим, Устав Босне и Херцеговине, Статут Дистрикта и законе Босне и Херцеговине и законе Дистрикта и обављати послове у Канцеларији непристрасно и марљиво.

(2) Директор и адвокати Канцеларије су дужни пружати правну помоћ савјесно, стручно и поступати по свим предметима који су им додијељени.

(3) Директор, адвокати, службеници и намјештеници Канцеларије су дужни поступати на начин који осигурава повјерење јавности у интегритет Канцеларије и избјегавати недолично понашање (кршење судских правила и етичког кодекса)

(4) Директор, адвокати, службеници и намјештеници Канцеларије су дужни да буду стрпљиви, достојанствени и љубазни према суду, странкама, свједоцима, тужиоцима, адвокатима и свима са којима сарађују.

Члан 25.
(Одговорност за штету)

(1) За штету коју у вршењу службе или заступања, својим незаконитим и неправилним радом, учине директор и адвокати Канцеларије особи коју заступа Канцеларија током обављања својих службених радњи, одговара Дистрикт.

(2) Дистрикт може захтијевати да директор и адвокати Канцеларије изврше накнаду исплаћене штете, уколико је иста проузрокована намјерно или крајњом непажњом.

(3) Регресни захтјев застаријева за 6 (шест) мјесеци, од дана исплаћене накнаде.

Члан 26.
(Обавеза стручног усавршавања)

Директор, адвокати, службеници и намјештеници Канцеларије су дужни да се стручно усавршавају по процедури коју пропише Правосудна комисија.

Члан 27.
(Лична својства)

Директор, адвокати, службеници и намјештеници Канцеларије не могу:
- да употријебе или да се користе угледом Канцеларије за остваривање приватних интереса,
- намјерно одавати или допустити другима да стекну утисак да је било ко у посебном положају
и да може вршити утицај на директора или адвоката Канцеларије или на исход заступања,
- добровољно свједочити о карактеру особе, осим ако су свједоци у кривичном поступку када су они или чланови њихове породице оштећене стране, или ако је оптужени члан његове породице.

Члан 28.
(Дужности и обавезе директора и адвоката у поштовању обавеза)

(1) Директор или адвокат Канцеларије који располаже информацијом која указује да постоји вјероватноћа да је други адвокат Канцеларије прекршио Етички кодекс, дужан је да предузме одговарајуће мјере. Адвокат Канцеларије коме је познато да је други адвокат Канцеларије умијешан у вршење неке радње која тог адвоката Канцеларије чини неподобним за обављање његове функције, дужан је о томе обавијестити директора и Правосудну комисију. Адвокат Канцеларије који посједује информацију која није повјерљива, а која се односи на могуће кршење овог закона од стране другог адвоката Канцеларије, дужан је у потпуности открити ту информацију директору и Правосудној комисији или било којем тијелу овлаштеном да истражује или предузме акцију у вези са злоупотребом функције. У понашање које се сматра неприкладним за обављање функције спадају:
1. тражење или примање новца, поклона, услуга и/или других погодности од странака, њихових сродника, пријатеља или било каквих посредника;
2. неприкладно коришћење или пријетња коришћењем функције на начин који је у супротности са интересима другог лица, а у сврху навођења те особе да учини неку погодност адвокату Канцеларије или неком другом, сходно његовој жељи, или
3. извршење кривичног дјела.

(2) Директор или адвокати Канцеларије који посједују информацију којом се потврђује вјероватноћа да је тужилац или судија прекршио Етички кодекс, дужни су да предузму одговарајуће мјере, обавјештавајући о томе Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине.

Члан 29.
(Дужности и обавезе директора и адвоката у поступку заступања)

(1) Директор и адвокати ће све послове које обављају у поступку заступања рјешавати на законит начин, стручно и ефикасно показујући поштовање према странкама, са циљем да се поступци ријеше без непотребног одлагања или трошкова.

(2) Адвокат је обавезан чувати као службену тајну све што му је странка повјерила, изузев ако је ослобођен ове обавезе уз одобрење странке или у случајевима када адвокат постумња да предстоји извршење тежег кривичног дјела.

(3) Адвокат је дужан да информише странку о предмету у којем је заступа.

Члан 30.
(Заступање у кривичном, парничном, ванпарничном и осталим поступцима)

(1) Адвокати Канцеларије су обавезни, када заступају осумњиченог, оптуженог, или су пуномоћници у поступку, предузети све неопходне радње у циљу утврђивања чињеница и прикупљања доказа битних за одбрану или заступање.

(2) Обавезе престају када предсједник суда, судија или вијеће донесе рјешење о разрјешењу адвоката Канцеларије.

Члан 31.
(Политичко удруживање и дјеловање)

(1) Директор, адвокати, службеници и намјештеници Канцеларије не могу бити чланови политичких странака нити подржавати политичке кандидате или платформе политичких странака или на било који начин бити укључени у неку политичку активност, не могу бити чланови управних и других одбора.

(2) Директор, адвокати, службеници и намјештеници Канцеларије у свом раду не могу слиједити инструкције политичких организација и за вријеме радног времена ни на који начин не смију подстицати остале службенике или намјештенике да се укључе у рад политичке странке или организације.

(3) Директор и адвокати не могу:
a) да имају функцију у политичкој организацији;
b) да буду кандидати на изборима за било који ниво власти у Босни и Херцеговини;
c) да јавно подржавају или се супротстављају било ком кандидату за неку јавну функцију;
d) да држе говоре у име неке политичке организације;
e) да сакупљају финансијска средства за било коју политичку организацију или кандидата за јавну функцију;
f) да дају новчани допринос за политичку организацију или за кандидата за јавну функцију.

Члан 32.
(Изузеће директора и адвоката у поступку заступања)

(1) Директор или адвокат Канцеларије има обавезу да се изузме или ће бити изузет од стране судије који суди у сљедећим случајевима:
1) ако је странка у поступку;
2) ако има заједничко власништво, заједничку обавезу или регресивну обавезу у односу на странку у поступку;
3) ако има лични интерес у поступку;
4) ако је у крвном или брачном сродству са неком од странака у поступку. Овдје нарочито спадају:
(а) директно сродство у првој линији,
(б) сродство у бочној линији у првом степену (браћа и сестре);
5) ако има или је имао блиску везу са једном од странака у поступку;
6) ако је старатељ или је био старатељ неке од странака у поступку;
7) ако је претходно учествовао у поступку за било коју странку у другој функцији осим у функцији одбране;
8) ако је у крвном сродству или брачној заједници са било којом особом која учествује у поступку;
9) ако је у неком другом својству претходно имао неке везе са предметом;

(2) Адвокат Канцеларије који учествује у предмету не може бити вјештак у том предмету.

(3) Директор и адвокати Канцеларије не могу бити свједоци у поступку. Ако се утврди да директор или адвокат Канцеларије има релевантне информације у вези са конкретним случајем, изузеће се на лични захтјев у том предмету, или ће судија у том предмету донијети рјешење о изузећу и биће упућен да предочи доказе којима располаже новоименованом браниоцу.

(4) Ако директор или адвокат Канцеларије сазна да се налази у таквој ситуацији која даје право странкама да захтијевају његово изузеће, он ће у потпуности, одмах након сазнања да постоји конфликт, изнијети околности странкама. Ако откривање тих околности може утицати или повриједити привилегију повјерења у односима адвокат-странка, те околности ће се открити само судији који суди у том предмету без обавезе обавјештавања било које странке.
(5) О изузећу директора или адвоката Канцеларије ће одлучити судија који суди.

(6) У ситуацији када се доводи у питање његово вршење дужности одлучиће Правосудна комисија.

(7) Ако се питање изузећа покрене прије почетка поступка, то питање мора одмах ријешити директор Канцеларије.

Члан 33.
(Сукоб интереса)

(1) Директор и адвокати Канцеларије не могу се бавити приватно адвокатуром.

(2) О активностима директора и адвоката Канцеларије везаним за сукоб интереса одлучује Правосудна комисија по прописаној процедури.

Члан 34.
(Повјерљивост рада)

Сви запослени у Канцеларији су дужни чувати као службену тајну све информације до којих дођу у вршењу својих дужности, осим информација за које странка да сагласност и које се презентирају у складу са законом.

Члан 35.
(Одговорност за надзор)

Директор је дужан предузети одговарајуће мјере како би обезбиједио да сви запослени у Канцеларији поштују владавину права, марљивост и професионализам у обављању својих дужности.

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВАЊЕ

Члан 36.
(Руковођење и надлежност директора и адвоката)

(1) Канцеларију као инстититуцију представља и руководи њеним радом директор.

(2) Адвокати Канцеларије обављају послове прописане овим законом и другим посебним законима, а за свој рад су одговорни директору.

Члан 37.
(Услови за обављање послова директора и адвоката)

(1) Директора и адвокате Канцеларије бира и разрјешава Правосудна комисија по процедури прописаној Законом о Правосудној комисији Брчко Дистрикта БиХ.

(2) За директора се именује дипломирани правник са положеним правосудним испитом и 5 година искуства у раду судије, тужиоца, адвоката.

(3) Директор је један од адвоката именованих у Канцеларију, који има доказане руководне и организационе способности битне за рад исте. Директор се именује на мандат од четири (4) године и може бити поново именован.

(4) За адвоката Канцеларије се именује дипломирани правник са положеним правосудним испитом и 3 године радног искуства послије положеног правосудног испита.

(5) У случају неизбора за директора Канцеларије остаје да ради као адвокат у Канцеларији.

Члан 38.
(Руковођење у одсутности дирекора)

Уколико је директор одсутан или спријечен да руководи радом Канцеларије, замјењиваће га један од адвоката, како је утврђено Правилником о унутрашњој организацији и пословању у Канцеларији за правну помоћ Брчко Дистрикта БиХ.

Члан 39.
(Обавезујућа упутства)

(1) Директор има право и дужност да даје обавезујућа упутства адвокатима, службеницима и намјештеницима у вези њиховог рада, а поред тога може учинити сљедеће:
- предузети све или одређене радње за које је задужен адвокат Канцеларије,
- вршити унутрашњу расподјелу предмета и начин рада у одређеним предметима.

(2) Директор даје обавезна радна упутства општег карактера у складу са Правилником о унутрашној организацији Канцеларије за правну помоћ Брчко Дистрикта БиХ и Правилима о раду Канцеларије за правну помоћ Брчко Дистрикта БиХ.

Члан 40.
(Стручни сарадници и приправници)

Канцеларија може запослити одређени број стручних сарадника и приправника да помажу у раду адвокатима Канцеларије у вршењу правних послова.

Члан 41.
(Стручни сарадници)

(1) За стручног сарадника у Канцеларији може бити примљен држављанин Босне и Херцеговине, дипломирани правник са положеним правосудним испитом.

(2) Стручни сарадник врши правна истраживања, сачињава дописе, поднеске и дио других правних послова под надзором директора Канцеларије.

Члан 42
(Приправници)

(1) За приправника у Канцеларији може бити примљен држављанин БиХ, који је завршио правни факултет и који испуњава опште услове за запошљавање у државним органима.

(2) Приправницима се омогућује да кроз обуку у раду у Канцеларији стекну неопходно практично искуство у правној струци.

(3) Приправници се запошљавају на одређено вријеме до стицања услова за полагање правосудног испита, а најдуже 2 године.

(4) Приправници се у одређеном периоду свог рада могу упутити на рад у Јавно тужилаштво, Основни и Апелациони суд. Структуру обуке, вријеме које ће провести у појединим институцијама правосуђа Дистрикта, послове које ће обављати прописаће Правосудна комисија.

Члан 43.
(Правилник о унутрашњој организацији)

(1) Унутрашња организација и пословање Канцеларије, број службеника и намјештеника неопходних за вршење свакодневних послова и услови за обављање тих послова уређују се Правилником о унутрашној организацији и пословању.

(2) Правилник из става један доноси директор уз сагласност Правосудне комисије.

Члан 44.
(Примјена других прописа)

Одредбама Закона о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко Дистрикта БиХ регулисаће се радно-правни статус свих запослених у Канцеларији, ако овим законом или другим законом није другачије регулисано.

Члан 45.
(Имунитет директора и адвоката)

(1) Директор и адвокати Канцеларије не могу бити кривично ни грађанско правно одговорни за почињена дјела, дате изјаве и мишљења изражена у вршењу својих дужности.

(2) О одузимању имунитета директору и адвокатима одлучује Правосудна комисија.

(3) Правосудна комисија ће донијети одлуку о одузимању имунитета адвокатима, уз претходно прибављено мишљење директора.

Члан 46.
(Евиденције)

(1) Канцеларија води евиденције о свим предметима по којима поступа и евиденцију усмених савјета.

(2) Начин вођења свих евиденција у Канцеларији као и чувања завршених предмета, биће прописан Пословником Канцеларије који доноси директор уз сагласност Правосудне комисије.

VI ЈАВНОСТ РАДА

Члан 47.
(Извјештавање Правосудне комисије и Скупштине Дистрикта)

(1) Канцеларија је одговорна за законито и ефикасно обављање послова из своје надлежности.

(2) Канцеларија извјештај о свом раду подноси Правосудној комисији. У извјештају ће између осталог навести: број и врсту предмета у којим су вршена заступања, број заступаних лица, број завршених предмета, број незавршених предмета, начин окончања предмета и висину трошкова заступања.

(3) Канцеларија има право и дужност, на властиту иницијативу или на захтјев, извјештавати Скупштину Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту Скупштина) о свом раду. Извјештај се Скупштини доставља након што га размотри Правосудна комисија, која ће о звјештају дати оцјену, сугестије и приједлоге који не оспоравају независност и самосталност Канцеларије. На позив Скупштине, директор Канцеларије ће на сједници Скупштине образложити извјештај. Након разматрања извјештаја Скупштина ће дати оцјене, сугестије и приједлоге који не утичу на независност и самосталност Канцеларије.

VII ФИНАНСИРАЊЕ РАДА

Члан 48.
(Средства за рад)

(1) Дистрикт је обавезан да обезбиједи неопходну финансијску и сваку другу подршку како би се обезбиједило несметано и правилно функционисање Канцеларије.

(2) Канцеларија има јасно издвојен и приказан дио буџета у оквиру буџета Дистрикта.

Члан 49.
(Припрема и извршење буџета)

(1) У прописаној процедури припреме и усвајања буџета, директор Канцеларије сачињава приједлог буџета Канцеларије који доставља Правосудној комисији ради утврђивања коначног приједлога буџета за Канцеларију.

(2) Директор Канцеларије има право да присуствује сједницама Скупштине Дистрикта и одговарајућих тијела (одбори, комисије и сл.) и заступа предложени буџет када се води расправа и одлучује о питањима буџета који се односи на Канцеларију.

(3) Директор је одговоран за извршење буџета Канцеларије.

Члан 50.
(Плате и друга примања)

Диркетор, адвокати, службеници и намјештеници Канцеларије имају право на плату и на друге накнаде у складу са прописима који регулишу плате и накнаде службеника и намјештеника у правосудним институцијама Дистрикта.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.
(Престанак важења закона)

Ступањем на снагу овог Закона престаје да важи Закон о Канцеларији за правну помоћ Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 5/01) од 10.05.2001. године.

Члан 52.
(Подзаконски акти)

Подзаконске акте потребне за спровођење овог закона, Правосудна комисија, односно директор ће донијети или већ постојеће ускладити са овим законом у року од 3 мјесеца од дана ступања на снагу овог закона, а до тада ће се примјењивати постојећи акти уколико нису у супротности са овим законом.

Члан 53.
(Објављивање и ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осам (8) дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije