ZAKON O UREDU ZA PRAVNU POMOĆ

ZAKON
O UREDU ZA PRAVNU POMOĆ

I OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Sadržaj zakona)

Ovim zakonom se uređuju opće nadležnosti i ovlaštenja Ureda za pravnu pomoć Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ureda), dužnosti i odgovornosti direktora, advokata, službenika i namještenika, unutrašnja organizacija i poslovanje, javnost rada, finansiranje i druga pitanja od značaja za funkcioniranje Ureda.

Član 2.
(Opće nadležnosti i ovlaštenja)

(1) Ured je samostalan i nezavisan organ Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt), koji na teritoriji Distrikta pruža pravnu pomoć građanima slabog imovnog stanja u skladu sa Zakonom.

(2) U okviru svojih nadležnosti Ured omogućava građanima Brčko Distrikta slabog imovnog stanja ostvarivanje prava garantiranih Ustavom BiH, Statutom Distrikta, zakonima Bosne i Hercegovine i zakonima Distrikta.

(3) Pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava građana Distrikta na jednak pristup pravdi i pravu na pravično suđenje.

Član 3.
(Nezavisnost)

(1) Ured obavlja svoju funkciju nezavisno od drugih organa vlasti i institucija Distrikta.

(2) Ured je samostalan i nezavisan organ u okviru pravosuđa Distrikta.

(3) Nijedan državni organ ili institucija nemaju pravo da na bilo koji način utiču na rad Ureda.

Član 4.
(Osnivanje)

(1) Osnivanje, organizacija, nadležnost i ukidanje Ureda utvrđuje se Zakonom.

(2) Broj advokata u Uredu, kao i izbor i razrješenje istih određuje, odnosno provodi Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Pravosudna komisija).

Član 5.
(Naziv i sjedište)

(1) Puni naziv Ureda je: Ured za pravnu pomoć Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Sjedište Ureda se nalazi u Brčkom.

Član 6.
(Pečat)

Ured ima pečat saglasno Zakonu o pečatu Brčko Distrikta BiH, koji sadrži sljedeći tekst: “Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt BiH, Ured za pravnu pomoć” kružno ispisan ćirilicom i latinicom, a u središtu je utisnut grb BiH.

II OPĆE NADLEŽNOSTI I OVLAŠTENJA

Član 7.
(Nadležnost Ureda)

Ured je odgovoran za pružanje pravnih savjeta i zastupanje građana Distrikta slabog imovnog stanja i preduzima sve radnje pred Osnovnim sudom Brčko Distrikta BiH, Apelacionim sudom Brčko Distrikta BiH i Tužilaštvom Brčko Distrikta BiH.

Član 8.
(Funkcije u Uredu)

(1) Funkciju u Uredu obavljaju Direktor Ureda za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: direktor) i advokati Ureda za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: advokati).

(2) Advokati Ureda su ovlašteni da obavljaju sve poslove iz nadležnosti Ureda, osim ukoliko je po zakonu predviđeno da te poslove obavlja direktor.

Član 9.
(Zastupanje)

(1) Ured preduzima sve radnje i učestvuje u svim fazama postupka do pravosnažnog okončanja postupka.

(2) Ured ne može zastupati više od jedne stranke u jednom predmetu.

(3) Ured zastupa građane Distrikta slabog imovnog stanja u sljedećim postupcima:
– krivičnom,
- parničnom,
- vanparničnom,
- izvršnom,
- prekršajnom,
- upravnom,
- upravnim sporovima,
i drugim postupcima propisanim posebnim zakonima.

Član 10.
(Oblici ostvarivanja pravne pomoći)

Pravna pomoć ostvaruje se kao pravo na:
- usmeni savjeti o svim pravima i obavezama,
- pomoć u popunjavanju obrazaca,
- pravna pomoć u popunjavanju svih vrsta pismena,
- zastupanje pred organom uprave,
- zastupanje na sudu,
- sačinjavanje apelacija,
- pravna pomoć u postupku medijacije.

Član 11.
(Korisnik pravne pomoći)

Korisnik pravne pomoći je svaki građanin Distrikta kome se pruža pravna pomoć po kriterijima o uvjetima i načinu ostvarivanja pravne pomoći propisanim ovim zakonom.

Član 12.
(Zabrana diskriminacije)

U vršenju svojih dužnosti, direktor i advokati Ureda moraju postupati bez predubjeđenja ili predrasuda, ne smiju pokazati riječima ili ponašanjem predubjeđenja ili predrasude po pitanju rase, boje kože, pola, vjeroispovjesti, nacionalnog porijekla, hendikepiranosti, starosne dobi, bračnog stanja, promjena bračnog stanja, trudnoće, roditeljstva, seksualnog opredjeljenja ili društvenog i ekonomskog statusa.

III UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVNE POMOĆI

Član 13.
(Uvjeti za ostvarivanje pravne pomoći)

Građanin Distrikta ima pravo na pravnu pomoć, ako ne posjeduje dovoljno sredstava da plati advokata i troškove zastupanja i da ispunjava finansijske kriterije za zastupanje.

Član 14.
(Finansijski kriterij)

Pravo na pravnu pomoć po finansijskom kriterijumu imaju građani koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- lice koje prima socijalnu pomoć,
- nezaposleni, bez drugih redovnih primanja ili prihoda,
- lica lošeg imovnog stanja,
- djeca bez roditeljskog staranja,
- lica lošeg zdravstvenog stanja bez prihoda.

Član 15.
(Imovno stanje)

(1) Osnov za određivanje prava građanima Distrikta na pravnu pomoć zbog slabog imovnog stanja predstavljaju sva primanja i imovina koja se ne smatraju prihodom, na koja podnosilac zahtjeva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne plaćaju porez.

(2) Kod utvrđivanja prava na pravnu pomoć na osnovu finansijskog kriterija neće se uzimati u obzir prihod i imovina onih članova domaćinstva koji su protivstranka podnosioca zahtjeva.

(3) Ne smatra se osobom slabog imovnog stanja osoba koja živi u zajedničkom domaćinstvu sa punoljetnim članom svoje porodice, a koji je takvog imovnog stanja da je u mogućnosti snositi troškove advokatskih usluga osobe koja sa njim živi u zajedničkom domaćinstvu.

Član 16.
(Obaveznost zastupanja po međunarodnim konvencijama)

Pravna pomoć se pruža licima po međunarodnim konvencijama koje obavezuju Bosnu i Hercegovinu.

Član 17.
(Odbijanje prava na pravnu pomoć)

(1) Pravna pomoć neće se odobriti podnosiocu, ili će se to pravo uskratiti:
- ako se radi o neopravdanom vođenju postupka,
- ako se radi o zloupotrebi prava na pravnu pomoć,
- ako postoji sukob interesa.

(2) Pravna pomoć će se uskratiti licu koje se izrazito ponaša nasilnički, nepristojno i uvredljivo prema advokatu ili službeniku i namješteniku Ureda.

(3) Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stava (1) i (2) ovog člana, direktor će rješenjem uskratiti pravo na pravnu pomoć.
Protiv istog dozvoljena je žalba Pravosudnoj komisiji.

Član 18.
(Zahtjev za pravnu pomoć)

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na pravnu pomoć podnosi se predsjedniku Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH uz priložene dokaze o ispunjavanju finansijskog kriterija za zastupanje u svim postupcima, osim obavezne odbrane u krivičnom postupku.

(2) O zahtjevu za ostvarivanje pravne pomoći u upravnom postupku odlučuje direktor Ureda po finansijskom kriteriju.

Član 19.
(Rješenje o pravu na pravnu pomoć)

(1) O pravu na pravnu pomoć odlučuje rješenjem predsjednik Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH u što kraćem roku.

(2) Rješenje o angažovanju Ureda za zastupanje pred tužilaštvom i sudom donijeće u krivičnom postupku predsjednik suda, sudija ili vijeće u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Brčko Distrikta BiH, a u parničnom i drugim postupcima predsjednik suda po proceduri propisanoj ovim zakonom ili posebnim propisima.

(3) Protiv rješenja predsjednika suda i direktora Ureda kojim se odbija zahtjev za pravnu pomoć, podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe u roku od 15 dana Pravosudnoj komisiji.

Član 20.
(Plaćanje troškova u postupku pravne pomoći)

(1) Obaveza plaćanja sredstava za pruženu pravnu pomoć (vještačenja i drugih stvarnih troškova) postoji kada se tokom postupka ili po završetku istog utvrdi da korisnik pravne pomoći ima dovoljno sredstava za plaćanje zastupanja i da nije imao pravo na pravnu pomoć, a što je utvrđeno po službenoj dužnosti ili po zahtjevu zainteresirane strane.

(2) Predsjednik suda ili direktor Ureda će rješenje o zastupanju staviti van snage.

Član 21.
(Postupak naplate)

(1) Kada se rješenje o zastupanju stavi van snage, Ured će podnijeti zahtjev predsjedniku Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH za naplatu stvarnih troškova koje je imao u postupku zastupanja.

(2) Predsjednik suda će donijeti rješenje i obavezati stranku da u roku od 15 dana isplati stvarne troškove koje je Ured imao u zastupanju.

(3) Rješenje ima snagu izvršnog naslova.

IV DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI DIREKTORA,
ADVOKATA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Član 22.
(Obaveze direktora)

(1) Direktor je obavezan da održava integritet, nezavisnost i profesionalnost u radu Ureda.

(2) Direktor je obavezan da daje opća upustva advokatima Ureda i naredbe službenicima i namještenicima u izvršavanju njihovih dužnosti i obaveza.

(3) Direktor je obavezan organizovati posao i obezbijediti da zaposleni u Uredu poštuju zakon, obavljaju poslove savjesno i bez predrasuda.

Član 23.
(Angažiranje vještaka)

(1) Direktor donosi rješenje o angažiranju vještaka, sudskih tumača i drugih lica potrebnih za angažiranje u predmetu.

(2) Direktor neće nepotrebno angažirati vještake, sudske tumače i druga lica, dužan je izbjegavati nepotizam i favoriziranje.

(3) Direktor neće odobriti naknadu imenovanim vještacima, tumačima i ostalim licima veću od pravične vrijednosti usluga koje je imenovano lice pružilo.

Član 24.
(Dužnosti i obaveze direktora, advokata, službenika i namještenika)

(1) Direktor, advokati, službenici i namještenici Ureda su dužni poštovati odluke Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog i nalozima supervizora koji su doneseni u skladu sa istim, Ustav Bosne i Hercegovine, Statut Distrikta i zakone Bosne i Hercegovine i zakone Distrikta i obavljati poslove u Uredu nepristrasno i marljivo.

(2) Direktor i advokati Ureda su dužni pružati pravnu pomoć savjesno, stručno i postupati po svim predmetima koji su im dodijeljeni.

(3) Direktor, advokati, službenici i namještenici Ureda su dužni postupati na način koji osigurava povjerenje javnosti u integritet Ureda i izbjegavati nedolično ponašanje (kršenje sudskih pravila i etičkog kodeksa)

(4) Direktor, advokati, službenici i namještenici Ureda su dužni da budu strpljivi, dostojanstveni i ljubazni prema sudu, strankama, svjedocima, tužiocima, advokatima i svima sa kojima sarađuju.

Član 25.
(Odgovornost za štetu)

(1) Za štetu koju u vršenju službe ili zastupanja, svojim nezakonitim i nepravilnim radom, učine direktor i advokati Ureda osobi koju zastupa Ured tokom obavljanja svojih službenih radnji, odgovara Distrikt.

(2) Distrikt može zahtijevati da direktor i advokati Ureda izvrše naknadu isplaćene štete, ukoliko je ista prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom.

(3) Regresni zahtjev zastarijeva za 6 (šest) mjeseci, od dana isplaćene naknade.

Član 26.
(Obaveza stručnog usavršavanja)

Direktor, advokati, službenici i namještenici Ureda su dužni stručno se usavršavati po proceduri koju propiše Pravosudna komisija.

Član 27.
(Lična svojstva)

Direktor, advokati, službenici i namještenici Ureda ne mogu:
- da upotrijebe ili da se koriste ugledom Ureda za ostvarivanje privatnih interesa,
- namjerno odavati ili dopustiti drugima da steknu utisak da je bilo ko u posebnom položaju
i da može vršiti uticaj na direktora ili advokata Ureda ili na ishod zastupanja,
- dobrovoljno svjedočiti o karakteru osobe, osim ako su svjedoci u krivičnom postupku kada su oni ili članovi njihove porodice oštećene strane, ili ako je optuženi član njegove porodice.

Član 28.
(Dužnosti i obaveze direktora i advokata u poštovanju obaveza)

(1) Direktor ili advokat Ureda koji raspolaže informacijom koja ukazuje da postoji vjerovatnoća da je drugi advokat Ureda prekršio Etički kodeks, dužan je da preduzme odgovarajuće mjere. Advokat Ureda kome je poznato da je drugi advokat Ureda umiješan u vršenje neke radnje koja tog advokata Ureda čini nepodobnim za obavljanje njegove funkcije, dužan je o tome obavijestiti direktora i Pravosudnu komisiju. Advokat Ureda koji posjeduje informaciju koja nije povjerljiva, a koja se odnosi na moguće kršenje ovog zakona od strane drugog advokata Urede, dužan je u potpunosti otkriti tu informaciju direktoru i Pravosudnoj komisiji ili bilo kojem tijelu ovlaštenom da istražuje ili preduzme akciju u vezi sa zloupotrebom funkcije. U ponašanje koje se smatra neprikladnim za obavljanje funkcije spadaju:
1. traženje ili primanje novca, poklona, usluga i/ili drugih pogodnosti od stranaka, njihovih srodnika, prijatelja ili bilo kakvih posrednika;
2. neprikladno korištenje ili prijetnja korištenjem funkcije na način koji je u suprotnosti sa interesima drugog lica, a u svrhu navođenja te osobe da učini neku pogodnost advokatu Ureda ili nekom drugom, shodno njegovoj želji, ili
3. izvršenje krivičnog djela.

(2) Direktor ili advokati Ureda koji posjeduju informaciju kojom se potvrđuje vjerovatnoća da je tužilac ili sudija prekršio Etički kodeks, dužni su da preduzmu odgovarajuće mjere, obavještavajući o tome Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

Član 29.
(Dužnosti i obaveze direktora i advokata u postupku zastupanja)

(1) Direktor i advokati će sve poslove koje obavljaju u postupku zastupanja rješavati na zakonit način, stručno i efikasno pokazujući poštovanje prema strankama, sa ciljem da se postupci riješe bez nepotrebnog odlaganja ili troškova.

(2) Advokat je obavezan čuvati kao službenu tajnu sve što mu je stranka povjerila, izuzev ako je oslobođen ove obaveze uz odobrenje stranke ili u slučajevima kada advokat posumnja da predstoji izvršenje težeg krivičnog djela.

(3) Advokat je dužan da informira stranku o predmetu u kojem je zastupa.

Član 30.
(Zastupanje u krivičnom, parničnom, vanparničnom i ostalim postupcima)

(1) Advokati Urede su obavezni, kada zastupaju osumnjičenog, optuženog, ili su punomoćnici u postupku, preduzeti sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza bitnih za odbranu ili zastupanje.

(2) Obaveze prestaju kada predsjednik suda, sudija ili vijeće donese rješenje o razrješenju advokata Ureda.

Član 31.
(Političko udruživanje i djelovanje)

(1) Direktor, advokati, službenici i namještenici Ureda ne mogu biti članovi političkih stranaka niti podržavati političke kandidate ili platforme političkih stranaka ili na bilo koji način biti uključeni u neku političku aktivnost, ne mogu biti članovi upravnih i drugih odbora.

(2) Direktor, advokati, službenici i namještenici Ureda u svom radu ne mogu slijediti instrukcije političkih organizacija i za vrijeme radnog vremena ni na koji način ne smiju podsticati ostale službenike ili namještenike da se uključe u rad političke stranke ili organizacije.

(3) Direktor i advokati ne mogu:
a) da imaju funkciju u političkoj organizaciji;
b) da budu kandidati na izborima za bilo koji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini;
c) da javno podržavaju ili se suprotstavljaju bilo kom kandidatu za neku javnu funkciju;
d) da drže govore u ime neke političke organizacije;
e) da sakupljaju finansijska sredstva za bilo koju političku organizaciju ili kandidata za javnu funkciju;
f) da daju novčani doprinos za političku organizaciju ili za kandidata za javnu funkciju.

Član 32.
(Izuzeće direktora i advokata u postupku zastupanja)

(1) Direktor ili advokat Ureda ima obavezu da se izuzme ili će biti izuzet od strane sudije koji sudi u sljedećim slučajevima:
1) ako je stranka u postupku;
2) ako ima zajedničko vlasništvo, zajedničku obavezu ili regresivnu obavezu u odnosu na stranku u postupku;
3) ako ima lični interes u postupku;
4) ako je u krvnom ili bračnom srodstvu sa nekom od stranaka u postupku. Ovdje naročito spadaju:
(a) direktno srodstvo u prvoj liniji,
(b) srodstvo u bočnoj liniji u prvom stepenu (braća i sestre);
5) ako ima ili je imao blisku vezu sa jednom od stranaka u postupku;
6) ako je staratelj ili je bio staratelj neke od stranaka u postupku;
7) ako je prethodno učestvovao u postupku za bilo koju stranku u drugoj funkciji osim u funkciji odbrane;
8) ako je u krvnom srodstvu ili bračnoj zajednici sa bilo kojom osobom koja učestvuje u postupku;
9) ako je u nekom drugom svojstvu prethodno imao neke veze sa predmetom;

(2) Advokat Ureda koji učestvuje u predmetu ne može biti vještak u tom predmetu.

(3) Direktor i advokati Ureda ne mogu biti svjedoci u postupku. Ako se utvrdi da direktor ili advokat Ureda ima relevantne informacije u vezi sa konkretnim slučajem, izuzeće se na lični zahtjev u tom predmetu, ili će sudija u tom predmetu donijeti rješenje o izuzeću i biće upućen da predoči dokaze kojima raspolaže novoimenovanom braniocu.

(4) Ako direktor ili advokat Ureda sazna da se nalazi u takvoj situaciji koja daje pravo strankama da zahtijevaju njegovo izuzeće, on će u potpunosti, odmah nakon saznanja da postoji konflikt, iznijeti okolnosti strankama. Ako otkrivanje tih okolnosti može uticati ili povrijediti privilegiju povjerenja u odnosima advokat-stranka, te okolnosti će se otkriti samo sudiji koji sudi u tom predmetu bez obaveze obavještavanja bilo koje stranke.
(5) O izuzeću direktora ili advokata Ureda će odlučiti sudija koji sudi.

(6) U situaciji kada se dovodi u pitanje njegovo vršenje dužnosti odlučiće Pravosudna komisija.

(7) Ako se pitanje izuzeća pokrene prije početka postupka, to pitanje mora odmah riješiti direktor Ureda.

Član 33.
(Sukob interesa)

(1) Direktor i advokati Ureda ne mogu se baviti privatno advokaturom.

(2) O aktivnostima direktora i advokata Ureda vezanim za sukob interesa odlučuje Pravosudna komisija po propisanoj proceduri.

Član 34.
(Povjerljivost rada)

Svi zaposleni u Uredu su dužni čuvati kao službenu tajnu sve informacije do kojih dođu u vršenju svojih dužnosti, osim informacija za koje stranka da saglasnost i koje se prezentiraju u skladu sa zakonom.

Član 35.
(Odgovornost za nadzor)

Direktor je dužan preduzeti odgovarajuće mjere kako bi obezbijedio da svi zaposleni u Uredu poštuju vladavinu prava, marljivost i profesionalizam u obavljanju svojih dužnosti.

V UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I POSLOVANJE

Član 36.
(Rukovođenje i nadležnost direktora i advokata)

(1) Uredu kao institituciju predstavlja i rukovodi njenim radom direktor.

(2) Advokati Ureda obavljaju poslove propisane ovim zakonom i drugim posebnim zakonima, a za svoj rad su odgovorni direktoru.

Član 37.
(Uvjeti za obavljanje poslova direktora i advokata)

(1) Direktora i advokate Ureda bira i razrješava Pravosudna komisija po proceduri propisanoj Zakonom o Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta BiH.

(2) Za direktora se imenuje diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i 5 godina iskustva u radu sudije, tužioca, advokata.

(3) Direktor je jedan od advokata imenovanih u Uredu, koji ima dokazane rukovodne i organizacione sposobnosti bitne za rad iste. Direktor se imenuje na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovo imenovan.

(4) Za advokata Ureda se imenuje diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i 3 godine radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita.

(5) U slučaju neizbora za direktora Ureda ostaje da radi kao advokat u Uredu.

Član 38.
(Rukovođenje u odsutnosti direkora)

Ukoliko je direktor odsutan ili spriječen da rukovodi radom Ureda, zamjenjivaće ga jedan od advokata, kako je utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju u Uredu za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH.

Član 39.
(Obavezujuća uputstva)

(1) Direktor ima pravo i dužnost da daje obavezujuća uputstva advokatima, službenicima i namještenicima u vezi njihovog rada, a pored toga može učiniti sljedeće:
- preduzeti sve ili određene radnje za koje je zadužen advokat Ureda,
- vršiti unutrašnju raspodjelu predmeta i način rada u određenim predmetima.

(2) Direktor daje obavezna radna uputstva općeg karaktera u skladu sa Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji Ureda za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH i Pravilima o radu Ureda za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH.

Član 40.
(Stručni saradnici i pripravnici)

Ured može zaposliti određeni broj stručnih saradnika i pripravnika da pomažu u radu advokatima Ureda u vršenju pravnih poslova.

Član 41.
(Stručni saradnici)

(1) Za stručnog saradnika u Uredu može biti primljen državljanin Bosne i Hercegovine, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

(2) Stručni saradnik vrši pravna istraživanja, sačinjava dopise, podneske i dio drugih pravnih poslova pod nadzorom direktora Ureda.

Član 42
(Pripravnici)

(1) Za pripravnika u Uredu može biti primljen državljanin BiH, koji je završio pravni fakultet i koji ispunjava opće uvjete za zapošljavanje u državnim organima.

(2) Pripravnicima se omogućuje da kroz obuku u radu u Uredu steknu neophodno praktično iskustvo u pravnoj struci.

(3) Pripravnici se zapošljavaju na određeno vrijeme do sticanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita, a najduže 2 godine.

(4) Pripravnici se u određenom periodu svog rada mogu uputiti na rad u Javno tužilaštvo, Osnovni i Apelacioni sud. Strukturu obuke, vrijeme koje će provesti u pojedinim institucijama pravosuđa Distrikta, poslove koje će obavljati propisaće Pravosudna komisija.

Član 43.
(Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji)

(1) Unutrašnja organizacija i poslovanje Ureda, broj službenika i namještenika neophodnih za vršenje svakodnevnih poslova i uvjeti za obavljanje tih poslova uređuju se Pravilnikom o unutrašnoj organizaciji i poslovanju.

(2) Pravilnik iz stava jedan donosi direktor uz saglasnost Pravosudne komisije.

Član 44.
(Primjena drugih propisa)

Odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u Pravosuđu Brčko distrikta BiH regulisaće se radno-pravni status svih zaposlenih u Uredi, ako ovim zakonom ili drugim zakonom nije drugačije regulisano.

Član 45.
(Imunitet Direktora i advokata)

(1) Direktor i advokati Urede ne mogu biti krivično ni građansko-pravno odgovorni za počinjena djela, date izjave i mišljenja izražena u vršenju svojih dužnosti.

(2) O oduzimanju imuniteta direktoru i advokatima odlučuje Pravosudna komisija.

(3) Pravosudna komisija će donijeti odluku o oduzimanju imuniteta advokatima, uz prethodno pribavljeno mišljenje direktora.

Član 46.
(Evidencije)

(1) Ured vodi evidencije o svim predmetima po kojima postupa i evidenciju usmenih savjeta.

(2) Način vođenja svih evidencija u Uredu kao i čuvanja završenih predmeta, biće propisan Poslovnikom Ureda koji donosi direktor uz saglasnost Pravosudne komisije.

VI JAVNOST RADA

Član 47.
(Izvještavanje Pravosudne komisije i Skupštine Distrikta)

(1) Ured je odgovoran za zakonito i efikasno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

(2) Ured izvještaj o svom radu podnosi Pravosudnoj komisiji. U izvještaju će, između ostalog, navesti: broj i vrstu predmeta u kojima su vršena zastupanja, broj zastupanih lica, broj završenih predmeta, broj nezavršenih predmeta, način okončanja predmeta i visinu troškova zastupanja.

(3) Ured ima pravo i dužnost, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, izvještavati Skupštinu Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu Skupština) o svom radu. Izvještaj se Skupštini dostavlja nakon što ga razmotri Pravosudna komisija, koja će o izvještaju dati ocjenu, sugestije i prijedloge koji ne osporavaju nezavisnost i samostalnost Ureda. Na poziv Skupštine, direktor Ureda će na sjednici Skupštine obrazložiti izvještaj. Nakon razmatranja izvještaja Skupština će dati ocjene, sugestije i prijedloge koji ne utiču na nezavisnost i samostalnost Ureda.

VII FINANSIRANJE RADA

Član 48.
(Sredstva za rad)

(1) Distrikt je obavezan da obezbijedi neophodnu finansijsku i svaku drugu podršku kako bi se obezbijedilo nesmetano i pravilno funkcioniranje Ureda.

(2) Ured ima jasno izdvojen i prikazan dio budžeta u okviru budžeta Distrikta.

Član 49.
(Priprema i izvršenje budžeta)

(1) U propisanoj proceduri pripreme i usvajanja budžeta, direktor Ureda sačinjava prijedlog budžeta Ureda koji dostavlja Pravosudnoj komisiji radi utvrđivanja konačnog prijedloga budžeta za Ured.

(2) Direktor Ureda ima pravo prisustvovati sjednicama Skupštine Distrikta i odgovarajućih tijela (odbori, komisije i sl.) i zastupati predloženi budžet kada se vodi rasprava i odlučuje o pitanjima budžeta koji se odnosi na Ured.

(3) Direktor je odgovoran za izvršenje budžeta Ureda.

Član 50.
(Plate i druga primanja)

Dirketor, advokati, službenici i namještenici Ureda imaju pravo na platu i na druge naknade u skladu sa propisima koji reguliraju plate i naknade službenika i namještenika u pravosudnim institucijama Distrikta.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.
(Prestanak važenja zakona)

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o Uredu za pravnu pomoć Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 5/01) od 10.05.2001. godine.

Član 52.
(Podzakonski akti)

Podzakonske akte potrebne za provođenje ovog zakona, Pravosudna komisija, odnosno direktor će donijeti ili već postojeće uskladiti sa ovim zakonom u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tada će se primjenjivati postojeći akti ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 53.
(Objavljivanje i stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osam (8) dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije