ЗАКОН О ПРАВОСУДНОЈ КОМИСИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ПРАВОСУДНОЈ КОМИСИЈИ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет)

(1) Правосудна комисија Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија)обезбјеђује независно и непристрасно Судство Дистрикта, Тужилаштво Дистрикта, Правобранилаштво Дистрикта и Канцеларију за правну помоћ (у даљем тексту: Правосуђе).

(2) Овим законом се уређује општа надлежност, овлаштења, састав и рад Правосудне комисије.

Члан 2.
(Независност)

Комисија је самостално и од других органа власти Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт) независно тијело, која своја овлаштења обавља у оквиру дјелокруга утврђеног Статутом Брчко Дистрикта (у даљем тексту: Статут) и законима Дистрикта.

Члан 3.
(Назив и сједиште)

(1) Пуни назив Комисије: Правосудна комисија Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

(2) Сједиште Комисије је у граду Брчко.

Члан 4.
(Печат)

Комисија има округли печат са текстом: “Босна и Херцеговина, Брчко Дистрикт БиХ, Правосудна комисија” кружно исписано ћирилицом и латиницом, а у средишту печата утиснут је грб Босне и Херцеговине.

II ИМЕНОВАЊЕ И РАЗРЈЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Члан 5.
(Састав Комисије)

(1) Комисију чини 8 чланова.

(2) Чланови Комисије су:
a) Предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине или судија тог суда кога он одреди као свог замјеника,
b) Предсједник Апелационог суда Дистрикта,
c) Предсједник Основног суда Дистрикта,
d) Главни тужилац Дистрикта,
e) Директор Канцеларије за правну помоћ Дистрикта,
f) Правобранилац Брчко дистрикта Босне и Херцеговине,
f)g) Два грађанина Дистрикта,

(3) Чланови Комисије из става (2), тачке б), ц), д), и е) и ф) су чланови Комисије по функцији коју обављају.

(4) Чланови Комисије из става (2), тачка ф) овог члана су два грађанина Дистрикта високих професионалних и моралних квалитета:
a) који нису били чланови политичких странака у четворогодишњем периоду који је претходио њиховом именовању у Комисију,
b) који нису чланови политичких странака и нису на било који начин укључени у било какву политичку активност,
c) који нису јавни запосленици или званичници Дистрикта, нису запослени у Скупштини дистрикта, Правосуђу као ни чланови њиховог породичног домаћинства.

Члан 6.
(Избор члана из реда грађана)

(1) Правосудна комисија, најмање мјесец дана прије истека мандата члана из реда грађана, обавјештава Скупштину о истеку мандата као и о пријевременом одласку.

(2) Скупштина у року од 15 дана од дана пријема обавјештења објављује позив, лако доступан свим грађанима, за пријаву на ову функцију и у позиву наводи стандарде прописане у тачки а), б), и ц) став (4) члан 5. овог закона.

(3) Рок за пријављивање заинтересованог кандидата на објављени позив је 15 дана.

(4) Скупштина на првој наредној сједници сазива мандатно-имунитетну комисију која у року од три дана интервјуише све пријављене кандидате који испуњавају прописане услове и одмах након спроведеног интервјуа даје препоруку Скупштини за именовање. Уколико у року од једног мјесеца од дана пријема препоруке Скупштина не изврши именовање сматра се да је предложени кандидат именован.

(5) Чланови се бирају на период од четири године и не могу бити поново бирани.

Члан 7.
(Пријевремено разрјешење)

(1) Члановима Правосудне комисије прије времена престаје мандат у случају престанка функције на коју су изабрани, а члановима из реда грађана уколико се промијене или наступе околности супротне стандардима из члана 5., став (4) тачка а), б), ц) и д).

(2) Поступак пријевременог разрјешења регулисан је подзаконским актима Правосудне комисије.

Члан 8.
(Имунитет)

Чланови Комисије не могу бити позвани на кривичну нити грађанско-правну одговорност за извршене радње, дате изјаве и мишљења у обављању дужности члана Комисије.

Члан 9.
(Дужности чланова)

(1) Чланови Комисије дужни су чувати углед Комисије.

(2) Чланови Комисије дужни су водити рачуна о свом понашању и не могу обављати активности које би могле довести у питање њихову непристрасност, углед или интегритет.

(3) Ниједан члан Комисије не може бити члан политичке странке нити може бити укључен у било какву политичку активност.

Члан 10.
(Увид у финансије)

Чланови Правосудне комисије појединачно подносе на увид Скупштини Дистрикта годишњи финансијски извјештај о својим укупним приходима, изворима, имовини и дуговањима, као и о приходима, изворима, имовини и дуговањима блиских чланова породице, до првог степена сродства, те о начинима стицања истих.

Члан 11.
(Избор предсједника и потпредсједника комисије)

(1) Комисија бира предсједника и потпредсједника.

(2) Предсједник и потпредсједник Комисије бирају се из реда чланова Комисије. Њихов мандат траје четири године, а по истеку мандата могу бити поново бирани.

(3) За избор предсједника и потпредсједника потребно је присуство свих чланова Комисије. Бирање предсједника и потпредсједника се врши тајним гласањем чланова Комисије.

(4) Сваки члан Комисије може предложити кандидата за функцију предсједника и потпредсједника. Кандидат који добије тропетинску већину – трочетвртинску већину гласова укупног броја чланова Комисије изабран је за предсједника, односно потпредсједника Комисије.

(5) Ако ниједан кандидат не добије потребну већину у првом кругу избора, одржаће се други круг избора. Кандидат који добије већину гласова укупног броја чланова Комисије у другом кругу, изабран је за предсједника Комисије, односно потпредсједника.

(6) Ако ниједан кандидат не добије потребну већину гласова у другом кругу избора, одржаће се трећи круг избора између два кандидата који су добили највећи број гласова. Кандидат који добије већи број гласова у трећем кругу избора изабран је за предсједника, односно потпредсједника.

(7) Предсједника у случају одсуства замјењује потпредсједник.

Члан 12.
(Изузеће)

(1) Члан Комисије не може учествовати у доношењу одлуке која се односи на његовог брачног друга, сродника по крви у правој линији до било ког степена, у побочној линији до четвртог, а по тазбини до другог степена, и ако постоји друга околност која би изазвала сумњу у непристрасност члана Комисије.

(2) У случају постојања ових околности, члан Комисије се повлачи из процеса доношења одлуке и писмено износи разлоге за изузеће.

(3) О разлозима за изузеће одлучују остали чланови Комисије.

Члан 13.
(Право на накнаду)

(1) Члановима Комисије из члана 5., став (2) тачка а) и ф) припада право на накнаду по основу учешћа у раду Комисије и право на накнаду путних трошкова доласка на сједнице Комисије изван територије Дистрикта.

(2) Висина накнаде из става (1) овог члана утврђује се Пословником о раду Комисије.

III НАДЛЕЖНОСТИ И НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ

Члан 14.
(Опште надлежности)

Комисија обавља сљедеће послове:

a) обезбјеђује независност Основног и Апелационог суда, Тужилаштва Дистрикта, Канцеларије и Правобранилаштва;
b) обезбјеђује стручно усавршавање судија, тужилаца, правобранилаца, адвоката Канцеларије и стручних сарадника у Правосуђу и Тужилаштву Дистрикта
c) доноси и спроводи етички кодекс запослених у правосуђу (изузимајући судије Основног и Апелационог суда), запослених у Тужилаштву (изузимајући тужиоце), Правобранилаштву, Канцеларији и покреће дисциплински поступак због кршења кодекса,
d) именује и разрјешава, правобраниоца и његове замјенике,
e) именује и разрјешава директора Канцеларије и адвокате Канцеларије,
f) именује и разрјешава стручне сараднике и приправнике у Основном и Апелационом суду, Тужилаштву Дистрикта Канцеларији и Павобранилаштву Брчко Дистрикта БиХ
g) именује и разрјешава службенике и намјештенике Правосудне комисије, Апелационог и Основног суда, Тужилаштва Дистрикта, Правобранилаштва, и Канцеларије,
h) припрема и доставља Скупштини законе који се односе на организацију и рад Апелационог и Основног суда, Тужилаштва Дистрикта, Правобранилаштва, Канцеларије, као и на регулисање рада адвоката и нотара у Дисрикту,
i) именује нотара и регулише рад нотара у Дистрикту,
j) припрема и предлаже Скупштини онај дио буџета којим се обезбјеђују оперативни трошкови за рад Апелационог и Основног суда, Тужилаштва Дистрикта, Правобранилаштва, Канцеларије и за рад Правосудне комисије,
k) остварује сарадњу са Министарствима правде и другим надлежним институцијама у БиХ,
l) избор члана за Високи судски и тужилачки савјет БиХ
m) утврђује потребан број адвоката Канцеларије за правну помоћ
n) доноси или даје сагласност на правилнике којима се регулише рад Апелациоиног и Основног суда, Тужилаштва Дистрикта, Правобранилаштва, Канцеларије и стручне службе Правосудне комисије,
o) доноси правилнике о условима за обављање послова вјештачења и послова судских тумача,
p) именује и разрјешава дужности командира Судске полиције и одређује број судских полицајаца,
q) објављује јавни конкурс и врши избор за сва упражњена радна мјеста службеника и намјештеника у Апелационом и Основном суду, Тужилаштву Дистрикта, Канцеларији, Судској полицији, Правобранилаштву и стручној служби Правосудне комисије,
r) најмање два пута годишње разматра извјештај о раду Апелационог и Основног суда, Тужилаштва Дистрикта, Правобранилаштва, Канцеларије и Комисије, исте у виду информације доставља Скупштини уколико није другачије регулисано посебним законима,
s) координише пројекте које је покренуо Савјет, а који се односе на побољшање рада судова и Тужилаштва и ефикасност управљања предметима,
t) унапређује рад Правобранилаштва, Канцеларије и стручне службе Правосудне комисије
u) обавља и друге послове утврђене Уставом БиХ, Статутом Брчко Дистрикта БиХ и Законима.

Члан 15.
(Избор члана за Високи судски и тужилачки савјет)

Комисија бира члана за Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине из реда судија и тужилаца Брчко Дистрикта у складу са процедуром коју је прописао Савјет.

Члан 16.
(Сједнице)

(1) Комисија одлучује у сједницама.

(2) Сједницу Комисије сазива предсједник Комисије, а у његовој одсутности потпредсједник Комисије.

(3) Сједница може бити сазвана и на приједлог најмање два члана Комисије.

(4) О одржавању сједнице чланови морају бити обавијештени лично, телефоном, факсом, е-маилом, поштом, најкасније осам (8) дана прије заказане редовне сједнице. Ако се заказује ванредна сједница, рок за обавјештење је 48 сати прије одржавања сједнице.

(5) Сједница Комисије не може се одржати уколико нису присутни предсједник или потпредсједник и најмање четири (4) члана.

Члан 17.
(Доношење одлука)

(1) Комисија доноси одлуке већином гласова присутних чланова. Гласање је у правилу јавно, а тајно ако је тако одређено подзаконским актима или одлуком Комисије.

(2) У случају изједначеног броја гласова, гласање се понавља. Уколико је поново изједначен број гласова, предсједник Комисије се изјашњава јавно и његов глас је одлучујући.

Члан 18.
(Предсједник Правосудне комисије)

(1) Предсједник представља и заступа Правосудну комисију.

(2) Предсједник Комисије сазива сједнице, утврђује дневни ред и предсједава сједницама.

(3) Предсједник комисије и сви чланови могу предлагати доношење одлука, решења, закључака и других аката из надлежности Комисије.

(4) У одсуству предсједника замјењује га потпредсједник.

Члан 19.
(Начин рада)

Начин рада Комисије утврђује се Пословником о раду комисије.

IV СТРУЧНА СЛУЖБА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ

Члан 20.
(Пружање услуга)

(1) Техничко-рачуноводствене, послове информационе технологије, стручне и административне послове за потребе Правосуђа обавља Стручна служба Правосудне комисије.

(2) Рад стручне службе, број службеника и намјештеника, послови и задаци и услови за попуњавање радних мјеста уређују се подзаконским актима.

Члан 21.
(Секретар)

(1) Комисија има секретара.

(2) Секретара бира Комисија на период од четири године и може бити поново изабран.

(3) За секретара може бити изабрано лице које има завршен Правни факултет са положеним правосудним испитом и три године радног искуства на правним пословима након положеног правосудног испита.

(4) Секретар Комисије обавља правне, стручне и административне послове из надлежности Комисије, припрема сједнице, води записнике и обавља све друге послове прописане подзаконским актима.

(5) Секретар је одговоран за рад службеника и намјештеника у стручној служби а за свој рад одговоран је Правосудној комисији и предсједнику Комисије. У извршавању послова секретару помаже портпарол и замјењује га у његовом одсуству.

Члан 22.
(Портпарол)

(1) Комисија има портпарола.

(2) Портпарола бира Комисија у стални радни однос и има статус службеника.

(3) За портпарола може бити изабрано лице које има завршен Правни факултет са положеним правосудним испитом и три године радног искуства на правним пословима.

Члан 23.
(Јавно информисање)

Портпарол Правосудне комисије обавјештава јавност о раду Апелационог и Основног суда, Тужилаштва Дистрикта, Канцеларије за правну помоћ и Правосудне комисије и води поступак приступа информацијама у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини.

V ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА

Члан 24.
(Поступак запошљавања)

(1) Правосудна комисија, на принципу отворене конкуренције, непосредно спроводи поступак запошљавања директора и адвоката Канцеларије, секретара Комисије, стручних сарадника, секретара суда, портпарола, правобраниоца и замјеника правобраниоца и командира Судске полиције.

(2) Поступак запошљавања других службеника и намјештеника спроводи се по поступку и у складу са законом који уређује поступак запошљавања службеника и намјештеника.

VI ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ

Члан 25.
(Средства за рад)

(1) Средства за рад Комисије обезбјеђују се из буџета Дистрикта.

(2) У буџету су прецизно приказани прорачуни расхода Комисије за текућу фискалну годину.

Члан 26.
(Припрема и извршење буџета)

(1) Предсједник Комисије у сарадњи са стручном службом сачињава приједлог буџета Комисије и доставља га Комисији, ради утврђивања коначног приједлога буџета.

(2) Комисија разматра достављене приједлоге буџета Апелационог и Основног суда, Тужилаштва, Канцеларије, Правобранилаштва и Комисије и сачињава коначни приједлог буџета који доставља Скупштини.

(3) Предсједник Комисије присуствује сједницама Скупштине и скупштинских органа на којима се расправља о буџету и питањима која се тичу буџета и заступа предложени буџет.

(4) Предсједник је одговоран за извршење буџета Комисије.

Члан 27.
(Плате и накнаде)

(1) Службеници и намјештеници запослени у стручној служби Комисије имају право на плату и друге накнаде у складу са законом који уређује питања о платама и накнадама службеника и намјештеника у Комисији.

(2) Чланови комисије имају право на накнаду како је то регулисано овим законом.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
(Престанак важења закона)

Даном ступања на снагу овог Закона, престаје важити Закон о правосудној комисији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 4/00), као и Закон о измјенама и допунама Закона о правосудној комисији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 1/01 и 5/01)

Члан 29.
(Рок за доношење подзаконских аката)

У року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона Комисија ће донијети подзаконске акте.

Члан 30.
(Објављивање и ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije