ZAKON O PRAVOSUDNOJ KOMISIJI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O PRAVOSUDNOJ KOMISIJI
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

I OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

(1) Pravosudna komisija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) obezbjeđuje nezavisno i nepristrasno sudstvo Distrikta, tužilaštvo Distrikta, pravobranilaštvo Distrikta i Kancelariju za pravnu pomoć (u daljem tekstu: pravosuđe).

(2) Ovim zakonom se uređuje opća nadležnost, ovlaštenja, sastav i rad Pravosudne komisije.

Član 2.
(Nezavisnost)

Komisija je samostalno i od drugih organa vlasti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt) nezavisno tijelo, koja svoja ovlaštenja obavlja u okviru djelokruga utvrđenog Statutom Brčko Distrikta (u daljem tekstu: Statut) i zakonima Distrikta.

Član 3.
(Naziv i sjedište)

(1) Puni naziv Komisije: Pravosudna komisija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Sjedište Komisije je u gradu Brčko.

Član 4.
(Pečat)

Komisija ima okrugli pečat sa tekstom: “Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt BiH, Pravosudna komisija” kružno ispisano ćirilicom i latinicom, a u središtu pečata utisnut je grb Bosne i Hercegovine.

II IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE ČLANOVA KOMISIJE

Član 5.
(Sastav Komisije)

(1) Komisiju čini 8 članova.

(2) Članovi Komisije su:
a) Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili sudija tog suda koga on odredi kao svog zamjenika,
b) Predsjednik Apelacionog suda Distrikta,
c) Predsjednik Osnovnog suda Distrikta,
d) Glavni tužilac Distrikta,
e) Direktor Kancelarije za pravnu pomoć Distrikta,
f) Pravobranilac Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine,
f)g) Dva građanina Distrikta,

(3) Članovi Komisije iz stava (2), tačke b),c), d), e) i f)su članovi Komisije po funkciji koju obavljaju.

(4) Članovi Komisije iz stava (2), tačka f) ovog člana su dva građanina Distrikta visokih profesionalnih i moralnih kvaliteta:
a) koji nisu bili članovi političkih stranaka u četvorogodišnjem periodu koji je prethodio njihovom imenovanju u Komisiju,
b) koji nisu članovi političkih stranaka i nisu na bilo koji način uključeni u bilo kakvu političku aktivnost,
c) koji nisu javni zaposlenici ili zvaničnici Distrikta, nisu zaposleni u Skupštini distrikta, pravosudju kao ni članovi njihovog porodičnog domaćinstva.

Član 6.
(Izbor člana iz reda građana)

(1) Pravosudna komisija, najmanje mjesec dana prije isteka mandata člana iz reda građana, obavještava Skupštinu o isteku mandata kao i o prijevremenom odlasku.

(2) Skupština u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja objavljuje poziv, lako dostupan svim građanima, za prijavu na ovu funkciju i u pozivu navodi standarde propisane u tački a), b), i c) stav (4) član 5. ovog zakona.

(3) Rok za prijavljivanje zainteresiranog kandidata na objavljeni poziv je 15 dana.

(4) Skupština na prvoj narednoj sjednici saziva mandatno-imunitetsku komisiju koja u roku od tri dana intervjuira sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete i odmah nakon provedenog intervjua daje preporuku Skupštini za imenovanje. Ukoliko u roku od jednog mjeseca od dana prijema preporuke Skupština ne izvrši imenovanje smatra se da je predloženi kandidat imenovan.

(5) Članovi se biraju na period od četiri godine i ne mogu biti ponovo birani.

Član 7.
(Prijevremeno razrješenje)

(1) Članovima Pravosudne komisije prije vremena prestaje mandat u slučaju prestanka funkcije na koju su izabrani, a članovima iz reda građana ukoliko se promijene ili nastupe okolnosti suprotne standardima iz člana 5., stav (4) tačka a), b),c) i d).

(2) Postupak prijevremenog razrješenja reguliran je podzakonskim aktima Pravosudne komisije.

Član 8.
(Imunitet)

Članovi Komisije ne mogu biti pozvani na krivičnu niti građansko-pravnu odgovornost za izvršene radnje, date izjave i mišljenja u obavljanju dužnosti člana Komisije.

Član 9.
(Dužnosti članova)

(1) Članovi Komisije dužni su čuvati ugled Komisije.

(2) Članovi Komisije dužni su voditi računa o svom ponašanju i ne mogu obavljati aktivnosti koje bi mogle dovesti u pitanje njihovu nepristrasnost, ugled ili integritet.

(3) Nijedan član Komisije ne može biti član političke stranke niti može biti uključen u bilo kakvu političku aktivnost.

Član 10.
(Uvid u finansije)

Članovi Pravosudne komisije pojedinačno podnose na uvid Skupštini Distrikta godišnji finansijski izvještaj o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i o prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima bliskih članova porodice, do prvog stepena srodstva, te o načinima sticanja istih.

Član 11.
(Izbor predsjednika i potpredsjednika komisije)

(1) Komisija bira predsjednika i potpredsjednika.

(1) Predsjednik i potpredsjednik Komisije biraju se iz reda članova Komisije. Njihov mandat traje četiri godine, a po isteku mandata mogu biti ponovo birani.

(2) Za izbor predsjednika i potpredsjednika potrebno je prisustvo svih članova Komisije. Biranje predsjednika i potpredsjednika se vrši tajnim glasanjem članova Komisije.

(3) Svaki član Komisije može predložiti kandidata za funkciju predsjednika i potpredsjednika. Kandidat koji dobije tropetinsku većinu – tročetvrtinsku većinu glasova ukupnog broja članova Komisije izabran je za predsjednika, odnosno potpredsjednika Komisije.

(4) Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu u prvom krugu izbora, održaće se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije većinu glasova ukupnog broja članova Komisije u drugom krugu, izabran je za predsjednika Komisije, odnosno potpredsjednika.

(5) Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova u drugom krugu izbora, održaće se treći krug izbora između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Kandidat koji dobije veći broj glasova u trećem krugu izbora izabran je za predsjednika, odnosno potpredsjednika.

(6) Predsjednika u slučaju odsustva zamjenjuje potpredsjednik.

Član 12.
(Izuzeće)

(1) Član Komisije ne može učestvovati u donošenju odluke koja se odnosi na njegovog bračnog druga, srodnika po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog, a po tazbini do drugog stepena, i ako postoji druga okolnost koja bi izazvala sumnju u nepristrasnost člana Komisije.

(2) U slučaju postojanja ovih okolnosti, član Komisije se povlači iz procesa donošenja odluke i pismeno iznosi razloge za izuzeće.

(3) O razlozima za izuzeće odlučuju ostali članovi Komisije.

Član 13.
(Pravo na naknadu)

(1) Članovima Komisije iz člana 5., stav (2) tačka a) i f) pripada pravo na naknadu po osnovu učešća u radu Komisije i pravo na naknadu putnih troškova dolaska na sjednice Komisije izvan teritorije Distrikta.

(2) Visina naknade iz stava (1) ovog člana utvrđuje se Poslovnikom o radu Komisije.

III NADLEŽNOSTI I NAČIN RADA KOMISIJE

Član 14.
(Opće nadležnosti)

Komisija obavlja sljedeće poslove:

a) obezbjeđuje nezavisnost Osnovnog i Apelacionog suda, Tužilaštva Distrikta, Kancelarije i Pravobranilaštva;
b) obezbjedjuje stručno usavršavanje sudija, tužilaca, pravobranioca, advokata Kancelarije, i stručnih saradnika u Pravosuđu i Tužilaštvu Distrikta
c) donosi i sprovodi etički kodeks zaposlenih u pravosuđu (izuzimajući sudije Osnovnog i Apelacionog suda), zaposlenih u Tužilaštvu (izuzimajući tužioce), Pravobranilaštvu, Kancelariji i pokreće disciplinski postupak zbog kršenja kodeksa,
d) imenuje i razrješava, pravobranioca i njegove zamjenike,
e) imenuje i razrješava direktora Kancelarije i advokate Kancelarije,
f) imenuje i razrješava stručne saradnike i pripravnike u Osnovnom i Apelacionom sudu, Tužilaštvu Distrikta, Kancelariji i Pavobranilaštvu Brčko Distrikta BiH
g) imenuje i razrješava službenike i namještenike Pravosudne komisije, Apelacionog i Osnovnog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva i Kancelarije,
h) priprema i dostavlja Skupštini zakone koji se odnose na organizaciju i rad Apelacionog i Osnovnog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva, Kancelarije, kao i na regulisanje rada advokata i notara u Distriktu,
i) imenuje notara i regulira rad notara u Distriktu,
j) priprema i predlaže Skupštini onaj dio budžeta kojim se obezbjeđuju operativni troškovi za rad Apelacionog i Osnovnog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva, Kancelarije i za rad Pravosudne komisije,
k) ostvaruje saradnju sa ministarstvima pravde i drugim nadležnim institucijama u BiH,
l) izbor člana za Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
m) utvrđuje potreban broj advokata Kancelarije za pravnu pomoć
n) donosi ili daje saglasnost na pravilnike kojima se regulira rad Apelacioinog i Osnovnog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva, Kancelarije i stručne službe Pravosudne komisije,
o) donosi pravilnike o uvjetima za obavljanje poslova vještačenja i poslova sudskih tumača,
p) imenuje i razrješava dužnosti komandira Sudske policije i određuje broj sudskih policajaca,
q) objavljuje javni konkurs i vrši izbor za sva upražnjena radna mjesta službenika i namještenika u Apelacionom i Osnovnom sudu, Tužilaštvu Distrikta, Kancelariji, Sudskoj policiji, Pravobranilaštvu i stručnoj službi Pravosudne komisije,
r) najmanje dva puta godišnje razmatra izvještaj o radu Apelacionog i Osnovnog suda, Tužilaštva Distrikta, Pravobranilaštva, Kancelarije i Komisije, iste u vidu informacije dostavlja Skupštini ukoliko nije drugačije regulirano posebnim zakonima,
s) koordinira projekte koje je pokrenulo Vijeće, a koji se odnose na poboljšanje rada sudova i Tužilaštva i efikasnost upravljanja predmetima,
t) unapređuje rad Pravobranilaštva, Kancelarije i stručne službe Pravosudne komisije
u) obavlja i druge poslove utvrđene Ustavom BiH, Statutom Brčko Distrikta BiH i Zakonima.

Član 15.
(Izbor člana za Visoko sudsko i tužilačko vijeće)

Komisija bira člana za Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine iz reda sudija i tužilaca Brčko Distrikta u skladu sa procedurom koju je propisalo Vijeće.

Član 16.
(Sjednice)

(1) Komisija odlučuje u sjednicama.

(2) Sjednicu Komisije saziva predsjednik Komisije, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik Komisije.

(3) Sjednica može biti sazvana i na prijedlog najmanje dva člana Komisije.

(4) O održavanju sjednice članovi moraju biti obaviješteni lično, telefonom, faksom, e-mailom, poštom, najkasnije osam (8) dana prije zakazane redovne sjednice. Ako se zakazuje vanredna sjednica, rok za obavještenje je 48 sati prije održavanja sjednice.

(5) Sjednica Komisije ne može se održati ukoliko nisu prisutni predsjednik ili potpredsjednik i najmanje četiri (4) člana.

Član 17.
(Donošenje odluka)

(1) Komisija donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Glasanje je u pravilu javno, a tajno ako je tako određeno podzakonskim aktima ili odlukom Komisije.

(2) U slučaju izjednačenog broja glasova, glasanje se ponavlja. Ukoliko je ponovo izjednačen broj glasova, predsjednik Komisije se izjašnjava javno i njegov glas je odlučujući.

Član 18.
(Predsjednik Pravosudne komisije)

(1) Predsjednik predstavlja i zastupa Pravosudnu komisiju.

(2) Predsjednik Komisije saziva sjednice, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama.

(3) Predsjednik komisije i svi članovi mogu predlagati donošenje odluka, rješenja, zaključaka i drugih akata iz nadležnosti Komisije.

(4) U odsustvu predsjednika zamjenjuje ga potpredsjednik.

Član 19.
(Način rada)

Način rada Komisije utvrđuje se Poslovnikom o radu Komisije.

IV STRUČNA SLUŽBA PRAVOSUDNE KOMISIJE

Član 20.
(Pružanje usluga)

(1) Tehničko-računovodstvene, poslove informacione tehnologije, stručne i administrativne poslove za potrebe Pravosuđa obavlja Stručna služba Pravosudne komisije.

(2) Rad stručne službe, broj službenika i namještenika, poslovi i zadaci i uvjeti za popunjavanje radnih mjesta uređuju se podzakonskim aktima.

Član 21.
(Sekretar)

(1) Komisija ima sekretara.

(2) Sekretara bira Komisija na period od četiri godine i može biti ponovo izabran.

(3) Za sekretara može biti izabrano lice koje ima završen Pravni fakultet sa položenim pravosudnim ispitom i tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita.

(4) Sekretar Komisije obavlja pravne, stručne i administrativne poslove iz nadležnosti Komisije, priprema sjednice, vodi zapisnike i obavlja sve druge poslove propisane podzakonskim aktima.

(5) Sekretar je odgovoran za rad službenika i namještenika u stručnoj službi, a za svoj rad odgovoran je Pravosudnoj komisiji i predsjedniku Komisije. U izvršavanju poslova sekretaru pomaže glasnogovornik i zamjenjuje ga u njegovom odsustvu.

Član 22.
(Glasnogovornik)

(1) Komisija ima glasnogovornika.

(2) Glasnogovornika bira Komisija u stalni radni odnos i ima status službenika.

(3) Za glasnogovornika može biti izabrano lice koje ima završen Pravni fakultet sa položenim pravosudnim ispitom i tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Član 23.
(Javno informiranje)

Glasnogovornik Pravosudne komisije obavještava javnost o radu Apelacionog i Osnovnog suda, Tužilaštva Distrikta, Kancelarije za pravnu pomoć i Pravosudne komisije i vodi postupak pristupa informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.

V POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA

Član 24.
(Postupak zapošljavanja)

(1) Pravosudna komisija, na principu otvorene konkurencije, neposredno provodi postupak zapošljavanja direktora i advokata Kancelarije, sekretara Komisije, stručnih saradnika, sekretara suda, glasnogovornika, pravobranioca i zamjenika pravobranioca i komandira Sudske policije.

(2) Postupak zapošljavanja drugih službenika i namještenika provodi se po postupku i u skladu sa zakonom koji uređuje postupak zapošljavanja službenika i namještenika.

VI FINANSIRANJE RADA PRAVOSUDNE KOMISIJE

Član 25.
(Sredstva za rad)

(1) Sredstva za rad Komisije obezbjeđuju se iz budžeta Distrikta.

(2) U budžetu su precizno prikazani proračuni rashoda Komisije za tekuću fiskalnu godinu.

Član 26.
(Priprema i izvršenje budžeta)

(1) Predsjednik Komisije u saradnji sa stručnom službom sačinjava prijedlog budžeta Komisije i dostavlja ga Komisiji, radi utvrđivanja konačnog prijedloga budžeta.

(2) Komisija razmatra dostavljene prijedloge budžeta Apelacionog i Osnovnog suda, Tužilaštva, Kancelarije, Pravobranilaštva i Komisije i sačinjava konačni prijedlog budžeta koji dostavlja Skupštini.

(3) Predsjednik Komisije prisustvuje sjednicama Skupštine i skupštinskih organa na kojima se raspravlja o budžetu i pitanjima koja se tiču budžeta i zastupa predloženi budžet.

(4) Predsjednik je odgovoran za izvršenje budžeta Komisije.

Član 27.
(Plate i naknade)

(1) Službenici i namještenici zaposleni u stručnoj službi Komisije imaju pravo na platu i druge naknade u skladu sa zakonom koji uređuje pitanja o platama i naknadama službenika i namještenika u Komisiji.

(2) Članovi komisije imaju pravo na naknadu kako je to regulirano ovim zakonom.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.
(Prestanak važenja zakona)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje važiti Zakon o pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 4/00), kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 1/01 i 5/01)

Član 29.
(Rok za donošenje podzakonskih akata)

U roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Komisija će donijeti podzakonske akte.

Član 30.
(Objavljivanje i stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije