ЗАКОН О ТУЖИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ТУЖИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Садржај закона)

Овим законом се уређују опште надлежности и овлаштења Тужилаштва Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Тужилаштво Дистрикта), дужности и одговорности тужилаца, службеника и намјештеника, унутрашња организација и пословање, јавност рада, финансирање и друга питања од значаја за функционисање Тужилаштва Дистрикта.

Члан 2.
(Опште надлежности)

Тужилаштво Дистрикта је самосталан и независан орган који у оквиру Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко Дистрикт) предузима прописане мјере и радње у откривању и гоњењу починилаца кривичних дјела и привредних пријеступа те врши друге послове одређене законом.

Члан 3.
(Независност)

(1) Тужилаштво Дистрикта је у свом раду независно од законодавне и извршне власти, као и од полиције и судова.

(2) Ниједан државни орган, институција или појединац немају право да наређују, упућују или на било који начин утичу на Тужилаштво Дистрикта у вршењу његове функције.

Члан 4.
(Заштита права)

У оквиру својих надлежности Тужилаштво Дистрикта штити остваривање људских права и грађанских слобода гарантованих Уставом Босне и Херцеговине и Статутом Брчко Дистрикта, као и остваривање права и интереса правних особа утврђених законом, те осигурава статутарност и законитост.

Члан 5.
(Основ поступања)

Тужилаштво Дистрикта врши своју функцију у складу са Уставом Босне и Херцеговине и Статутом Брчко Дистрикта, те на основу закона Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта.

Члан 6.
(Мишљење о законима)

Тужилаштво Дистрикта, путем Правосудне комисије Брчко Дистрикта БиХ, има право Влади и Скупштини Брчко Дистрикта давати своје мишљење о свим законима који се тичу обављања његове функције као и иницирати промјене закона Брчко Дистрикта у наведеном смислу.

Члан 7.
(Оцјена статутарности)

Уколико примјена неког закона Брчко Дистрикта задире у рад и функционисање Тужилаштва Дистрикта или је битна за обављање његових надлежности, Тужилаштво Дистрикта може у складу са чланом 40. Статута Брчко Дистрикта пред судовима Брчко Дистрикта покренути поступак ради оцјене усклађености таквих закона са Статутом Брчко Дистрикта.

Члан 8.
(Оснивање)

Оснивање, организација, надлежност и укидање Тужилаштва Дистрикта се искључиво утврђују законом.

Члан 9.
(Назив и сједиште)

(1) Пуни назив тужилаштва је: Тужилаштво Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

(2) Сједиште Тужилаштва Дистрикта се налази у Брчком.

Члан 10.
(Печат тужилаштва)

Тужилаштво Дистрикта има печат сагласно одговарајућем закону Брчко Дистрикта који садржи сљедећи текст: «Босна и Херцеговина, Брчко Дистрикт БиХ, Тужилаштво Брчко Дистрикта БиХ», кружно исписан латиницом и ћирилицом, а у средиште печата је утиснут грб Босне и Херцеговине.

II ОПШТЕ НАДЛЕЖНОСТИ И ОВЛАШТЕЊА

Члан 11.
(Мјесна надлежност)

(1) Тужилаштво Дистрикта се оснива и успоставља са јурисдикцијом за територију Брчко Дистрикта.

(2) У испуњавању своје функције Тужилаштво Дистрикта судјелује у поступцима пред Апелационим судом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и пред Основним судом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 12.
(Надлежност у кривичном поступку)

У обављању своје основне функције откривања и гоњења починилаца кривичних дјела Тужилаштво Дистрикта спроводи истрагу, подиже и заступа оптужне акте, подноси правне лијекове и врши друге послове на које је законом овлаштен.

Члан 13.
(Сарадња са Правобранилаштвом)

Уколико је кривичним дјелом угрожена или оштећена имовина или имовински интереси Брчко Дистрикта, Тужилаштво Дистрикта о томе обавјештава Правобранилаштво Брчко Дистрикта БиХ, најкасније одмах након потврђивања оптужнице односно друге одлуке којом се окончава истрага.

Члан 14.
(Тужилачка функција)

(1) Функцију Тужилаштва Дистрикта остварују односно обављају главни тужилац Тужилаштва Дистрикта, (у даљем тексту: главни тужилац), замјеник главног тужиоца Тужилаштва Дистрикта (у даљем тексту: замјеник главног тужиоца) и тужиоци Тужилаштва Дистрикта (у даљем тексту: тужиоци).

(2) Главног тужиоца, замјеника главног тужиоца и тужиоце бира и именује односно разрјешава Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине.

Члан 15.
(Примјена других закона)

Услови и мандат за вршење дужности, именовање главног тужиоца, замјеника главног тужиоца и тужилаца, њихова дисциплинска одговорност, привремено удаљавање од вршења дужности до окончања кривичног поступка, дисциплинског поступка или поступка разрјешења, неспојивост тужилачке дужности са другим дужностима, имунитет у вршењу функције, престанак вршења дужности, утврђивање критеријума за оцјењивање рада, утврђивање броја тужилаца и замјеника главног тужиоца су прописани Законом о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ» број 25/04.).

Члан 16.
(Колегијум тужилаштва)

Када је законом и унутрашњим актом Тужилаштва Дистрикта прописано да одређене послове врши Колегијум Тужилаштва Дистрикта онда такав Колегијум чине главни тужилац, замјеник главног тужиоца и тужиоци.

Члан 17.
(Одговорност за штету)

(1) За штету коју у вршењу службе својим незаконитим и неправилним радом главни тужилац, замјеник главног тужиоца или тужилац нанесу физичкој или правној особи током обављања својих службених дужности одговара Брчко Дистрикт.

(2) Брчко Дистрикт може захтијевати да главни тужилац, замјеник главног тужиоца или тужилац изврше накнаду плаћеног износа за штету само уколико је штета проузрокована намјерно или из крајње непажње.

(3) Регресни захтјев за накнаду штете из става (2) овог члана застаријева у року од шест мјесеци рачунајући од дана исплаћене накнаде.

III ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ТУЖИЛАЦА И ОСОБЉА

Члан 18.
(Лична својства тужилаца)

(1) Главни тужилац је дужан одржавати интегритет, независност и професионалност Тужилаштва Дистрикта.

(2) У свим службеним и приватним активностима носиоци тужилачких функција су дужни поштовати и подржавати владавину права, спречавати сумњу у своје неприлично понашање и поступати на начин који осигурава повјерење јавности у интегритет, независност и професионалност Тужилаштва Дистрикта.

Члан 19.
(Увид у финансије)

Главни тужилац, замјеник главног тужиоца и тужиоци подносе на увид Скупштини Дистрикта годишњи финансијски извјештај о својим укупним приходима, изворима, имовини и дуговањима, као и о приходима, изворима, имовини и дуговањима блиских чланова породице до првог степена сродства, те о начинима стицања истих.

Члан 20
(Сукоб интереса)

(1) Тужиоци могу формирати професионална удружења.

(2) Тужиоци не могу бити чланови политичких странака нити подржавати политичке кандидате или платформе политичких странака или на било који начин бити укључени у неку политичку активност.

(3) Тужиоци не могу обављати никакву другу функцију у јавном или приватном сектору за вријеме трајања њиховог мандата, нити обављати било који други посао.

Члан 21.
(Комуникација са судом и странкама)

Сви запослени у Тужилаштву Дистрикта су дужни у комуникацији са судом, странкама, свједоцима и адвокатима, те свим другим особама са којима у служби контактирају манифестовати достојанство, љубазност и стрпљивост.

Члан 22.
(Повјерљивост рада)

(1) Сви запослени у Тужилаштву Дистрикта су дужни чувати као службену тајну све информације до којих су дошли вршећи своју дужност, изузев информација које су изнијете током јавног претреса или другог рочишта које је по закону јавно.

(2) Обавеза чувања службене тајне траје и након престанка рада у Тужилаштву Дистрикта.

Члан 23.
(Одговорност за надзор)

Главни тужилац је дужан предузети одговарајуће мјере како би обезбиједио да сви запослени у Тужилаштву Дистрикта поштују мјерила владавине права, марљивости и професионализма у обављању својих службених послова.

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВАЊЕ

Члан 24.
(Руковођење и надлежности тужилаца)

(1) Тужилаштво Дистрикта као институцију представља и његовим радом руководи главни тужилац.

(2) Замјеник главног тужиоца и тужиоци врше послове и задатке који су им повјерени од стране главног тужиоца и у погледу извршавања тих послова одговорни су главном тужиоцу.

(3) Замјеник главног тужиоца и тужиоци, у појединим предметима у којима поступају, могу вршити сваку радњу у посутпку пред судом, другим органима или институцијама за коју је по закону овлаштен главни тужилац.

Члан 25.
(Руковођење у одсуству главног тужиоца)

(1) Када је главни тужилац одсутан или спријечен да руководи радом Тужилаштва Дистрикта, замјењује га замјеник главног тужиоца.

(2) Уколико су и главни тужилац и замјеник главног тужиоца истовремено одсутни или спријечени да руководе радом Тужилаштва Дистрикта, замјењује их тужилац који има најдуже укупно радно искуство као носилац било које правосудне функције.

(3) Ако су главни тужилац и замјеник главног тужиоца истовремено одсутни или спријечени у обављању својих дужности у периоду дужем од шест мјесеци, Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине именује вршиоца дужности главног тужиоца.

Члан 26.
(Обавезујућа упутства)

Главни тужилац има право и дужност да даје обавезујућа упуства замјенику главног тужиоца и тужиоцима у вези њиховог рада, а поред тога може учинити и сљедеће:

1. предузети све или одређене радње из дјелокруга замјеника главног тужиоца или тужиоца,
2. овластити замјеника главног тужиоца или тужиоца да води поједине предмете из дјелокруга неког другог тужиоца,
3. овластити тужиоца да води поједине предмете из дјелокруга замјеника главног тужиоца,
4. овластити замјеника главног тужиоца или тужиоца да предузимају одређене поједине радње из дјелокруга неког другог тужиоца,
5. овластити тужиоца да предузима одређене поједине радње из дјелокруга замјеника главног тужиоца.

Члан 27.
(Општа и појединачна упутства)

(1) У смислу овог закона обавезујућа упутства за рад замјенику главног тужиоца и тужиоцима подразумијевају упутства општег карактера у погледу рада и активности као и упутства за предузимање конкретних радњи и мјера у одређеним предметима.

(2) Главни тужилац даје обавезна радна упутства општег карактера у складу са Правилником о унутрашњој организацији и пословању и Правилником о раду.

Члан 28.
(Стручни сарадници и прпиправници)

Тужилаштво Дистрикта запошљава одређен број стручних сарадника и приправника да помажу носиоцима тужилачких функција у вршењу правних послова.

Члан 29.
(Овлаштења стручних сарадника)

(1) За стручног сарадника у Тужилаштву Дистрикта у радни однос може бити примљен дипломирани правник са положеним правосудним испитом.

(2) Стручни сарадник врши правна истраживања, израду приједлога одлука, рјешења, наредби и дописа, као и друге сличне послове и задатке, све под надзором и упутама главног тужиоца, замјеника главног тужиоца или тужилаца.

Члан 30.
(Приправнички стаж)

(1) Држављанин Босне и Херцеговине који је дипломирани правник и који испуњава опште услове за запошљавање у државним органима може бити запослен као приправник.

(2) Приправницима се постепено додјељују разне врсте послова како би стекли неопходно практично искуство на свим пољима рада у Тужилаштву Дистрикта, како на тужилачким тако и на административним пословима.

(3) Приправници се запошљавају на одређено вријеме до стицања услова за полагање правосудног испита, а најдуже до двије године.

(4) Приправници се у одређеном периоду своје службе могу упутити на рад у Основни односно Апелациони суд Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

(5) Структуру обуке приправника, вријеме које ће провести у појединим инсититуцијама правосуђа Брчко Дистрикта, послове које ће током приправничког стажа радити, праћење његове обуке и сличне одредбе о приправничком стажу уредиће Правосудна комисија Брчко Дистрикта БиХ посебним правилником.

Члан 31.
(Правилник о унутрашњој организацији)

(1) Детаљније одредбе о унутрашњој организацији и раду Тужилаштва Дистрикта, број службеника и намјештеника неопходан за вршење свакодневних послова и услови за обављање тих послова се уређују Правилником о унутрашњој организацији и пословању.

(2) Правилник из става (1) овог члана доноси главни тужилац уз позитивно мишљење Правосудне комисије Брчко Дистрикта БиХ и одобрење Правилника од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ.

Члан 32.
(Сходна примјена других прописа)

(1) Одговарајући прописи који се примјењују у Брчко Дистрикту, а који се односе на руковођење и одговорност функционера, сходно томе се примјењују и на главног тужиоца, замјеника главног тужиоца и тужиоце, ако овим законом није другачије одређено.

(2) Одговарајући прописи о радном односу запослених у органима управе и њиховим правима и дужностима који се примјењују у Брчко Дистрикту, сходно томе се примјењују и на запошљавање у Тужилаштву Дистрикта, ако овим или посебним законом није другачије одређено.

Члан 33.
(Евиденције)

(1) Тужилаштво Дистрикта води евиденције о свим предметима које прими и у којима поступа.

(2) При пријему предмета у Тужилаштву Дистрикта исти се уписује у одговарајући регистар-уписник у којем су, између осталог, утврђени минимално сљедећи подаци ако су познати:

1. име и презиме особе против које је поднесена кривична оптужба,
2. држављанство оптужене особе,
3. адреса оптужене особе,
4. датум извршења кривичног дјела,
5. правна квалификација кривичног дјела,
6. односне одредбе Кривичног закона,
7. евиденцијски број тужилаштва,
8. датум евидентирања у тужилаштву.

(3) Главни тужилац утврђује подробније административне појединости о вођењу регистра-уписника.

В ЈАВНОСТ РАДА

Члан 34.
(Извјештавање Скупштине Брчко Дистрикта)

(1) Тужилаштво Дистрикта има право и дужност у оквиру остваривања својих дужности, на властиту иницијативу или на захтјев, извјештавати Скупштину Брчко Дистрикта БиХ о свом раду као и примјени кривичних закона у Брчко Дистрикту, стању криминалитета и токовима криминала, те рјешавању предмета.

(2) Скупштина Брчко Дистрикта БиХ прима на знање презентирани извјештај уз могуће сугестије и препоруке опште природе за унапређење рада Тужилаштва Дистрикта.

Члан 35.
(Информисање јавности)

(1) Тужилаштво Дистрикта може информисати јавност о стању криминалитета у Брчко Дистрикту као и о другим појавама и проблемима од општег јавног значаја путем средстава информисања или на други погодан начин.

(2) У оквиру дјелокруга рада утврђеног законом и у складу интересима поступка Тужилаштво Дистрикта може извјештавати јавност и о појединим предметима у којима поступа уколико су такве информације од интереса за јавност и под условом да се руководи интересима праведности, поштујући пресумпцију невиности и ограничења на давање таквих информација прописана законом, а имајући у виду стандарде наведене у члану 6 (1) Европске конвенције о заштити људских права и темељних слобода.

Члан 36.
(Садржај Извјештаја о раду)

Као дио годишњег извјештаја о раду, на крају сваке календарске године главни тужилац израђује статистички преглед рада Тужилаштва Дистрикта, који обавезно и најмање садржи:

1. број примљених предмета током извјештајног периода,
2. неријешене и ријешене предмете према врстама уписа који се воде,
3. начини окончања предмета,
4. структура пресуђених предмета по врстама судских одлука,
5. оцјена стања безбједности у стања криминалитета у Брчко Дистрикту.

Члан 37.
(Овлаштења за обавјештавање јавности)

(1) Главни тужилац, а у његовом одсуству лице које га по овом закону мијења, даје обавјештења јавности о активностима Тужилаштва Дистрикта.

(2) Свако физичко и правно лице има право приступа информацијама које су под контролом Тужилаштва Дистрикта и Тужилаштво Дистрикта има одговарајућу обавезу објавити такве информације, по процедури и уз могућа ограничења како је то прописано посебним Законом о слободи приступа информацијама.

VI ФИНАНСИРАЊЕ РАДА

Члан 38.
(Средства за рад)

(1) Брчко Дистрикт је обавезан да обезбиједи неопходну финансијску и сваку другу подршку како би се обезбиједило несметано и правилно функционирање Тужилаштва Дистрикта.

(2) Тужилаштво Дистрикта има јасно издвојени и приказани дио у оквиру буџета Брчко Дистрикта,.

Члан 39.
(Припрема и извршење буџета Тужилаштва)

(1) У прописаној процедури усвајања буџета главни тужилац сачињава иницијални приједлог буџета Тужилаштва Дистрикта којег потом доставља Високом судском и тужилачком савјету БиХ ради упознавања и давања евентуалних мишљења и препорука као и Правосудној комисији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине ради утврђивања коначног приједлога буџета за Тужилаштво Дистрикта.

(2) Главни тужилац има право присуствовати сједницама Скупштине Брчко Дистрикта БиХ и њених одговарајућих тијела (одбори, комисије и сл.) и заступати предложени буџет кад год се води расправа и одлучује о питањима буџета која се односе на Тужилаштво Дистрикта.

(3) Главни тужилац је надлежан и одговоран за извршење буџета.

Члан 40.
(Плата и друга примања тужилаца)

(1) Главни тужилац, замјеник главног тужиоца и тужиоци имају право на плату која одговара тужилачком мјесту односно положају на који су изабрани, те право на друге накнаде и лична примања, у складу са посебним законом.

(2) Главни тужилац, замјеник главног тужиоца и тужиоци имају право на пензионо, инвалидско и здравствено осигурање и права која из тога произилазе по опћим прописимна, те право на плаћени одмор и одсуства под истим условима као и сви запослени у Брчко Дистрикту, у складу са посебним законом.

Члан 41.
(Забрана умањења накнада)

Плате, бенефиције и друге накнаде главног тужиоца, замјеника главног тужиоца и тужилаца се не могу умањивати током трајања њиховог мандата.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.
(Промјена и тумачење појмова)

Послови, односно права и обавезе које је ранији закон дефинисао за јавног тужиоца, шефа замјеника јавног тужиоца и замјенике јавног тужиоца у складу са терминолошким измјенама из овог закона представљају послове, права и обавезе главног тужиоца, замјеника главног тужиоца и тужилаца.

Члан 43.
(Пробно именовање)

Тужиоци који су у складу са раније важећим законом, као замјеници јавног тужиоца именовани на обавезни пробни период од једне године, ступањем на снагу овог закона имају се сматрати именованим у стално звање, односно на мандат неограниченог трајања.

Члан 44.
(Подзаконски акти)

Подзаконске акте потребне за спровођење овог закона, Правосудна комисија Брчко Дистрикта БиХ односно главни тужилац ће донијети или већ постојеће ускладити са овим законом у року од шест мјесеци, рачунајући од дана ступања на снагу овог закона, а до тада ће се примјењивати постојећи акти уколико нису у супротности са овим законом.

Члан 45.
(Престанак важења досадашњег закона)

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о јавном тужилаштву Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 4/00, 1/01 и 5/01).

Члан 46.
(Објављивање и ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу и примјењује се осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije