ZAKON O TUŽILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O TUŽILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

I OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Sadržaj zakona)

Ovim zakonom se uređuju opće nadležnosti i ovlaštenja Tužilaštva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Tužilaštvo Distrikta), dužnosti i odgovornosti tužilaca, službenika i namještenika, unutarnja organizacija i poslovanje, javnost rada, finansiranje i druga pitanja od značaja za funkcioniranje Tužilaštva Distrikta.

Član 2.
(Opće nadležnosti)

Tužilaštvo Distrikta je samostalan i nezavisan organ koji u okviru Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt) preduzima propisane mjere i radnje u otkrivanju i gonjenju počinilaca krivičnih djela i privrednih prestupa, te vrši druge poslove određene zakonom.

Član 3.
(Nezavisnost)

(1) Tužilaštvo Distrikta je u svom radu nezavisno od zakonodavne i izvršne vlasti, kao i od policije i sudova.

(2) Nijedan državni organ, institucija ili pojedinac nemaju pravo da naređuju, upućuju ili na bilo koji način utiču na Tužilaštvo Distrikta u vršenju njegove funkcije.

Član 4.
(Zaštita prava)

U okviru svojih nadležnosti Tužilaštvo Distrikta štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda garantiranih Ustavom Bosne i Hercegovine i Statutom Brčko Distrikta, kao i ostvarivanje prava i interesa pravnih osoba utvrđenih zakonom, te osigurava statutarnost i zakonitost.

Član 5.
(Osnov postupanja)

Tužilaštvo Distrikta vrši svoju funkciju sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i Statutu Brčko Distrikta, te na temelju zakona Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta.

Član 6.
(Mišljenje o zakonima)

Tužilaštvo Distrikta, putem Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH, ima pravo Vladi i Skupštini Brčko Distrikta davati svoje mišljenje o svim zakonima koji se tiču obavljanja njegove funkcije kao i inicirati promjene zakona Brčko Distrikta u navedenom smislu.

Član 7.
(Ocjena statutarnosti)

Ukoliko primjena nekog zakona Brčko Distrikta zadire u rad i funkcioniranje Tužilaštva Distrikta ili je bitna za obavljanje njegovih nadležnosti, Tužilaštvo Distrikta može u skladu sa članom 40. Statuta Brčko Distrikta pred sudovima Brčko Distrikta pokrenuti postupak radi ocjene usklađenosti takvih zakona sa Statutom Brčko Distrikta.

Član 8.
(Osnivanje)

Osnivanje, organizacija, nadležnost i ukidanje Tužilaštva Distrikta se isključivo utvrđuju zakonom.

Član 9.
(Naziv i sjedište)

(1) Puni naziv Tužilaštva je: Tužilaštvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Sjedište Tužilaštva Distrikta se nalazi u Brčkom.

Član 10.
(Pečat tužilaštva)

Tužilaštvo Distrikta ima pečat saglasno odgovarajućem zakonu Brčko Distrikta koji sadrži sljedeći tekst: «Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt BiH, Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH», kružno ispisan latinicom i ćirilicom, a u središte pečata je utisnut grb Bosne i Hercegovine.

II OPĆE NADLEŽNOSTI I OVLAŠTENJA

Član 11.
(Mjesna nadležnost)

(1) Tužilaštvo Distrikta se osniva i uspostavlja sa jurisdikcijom za teritoriju Brčko Distrikta.

(2) U ispunjavanju svoje funkcije Tužilaštvo Distrikta sudjeluje u postupcima pred Apelacionim sudom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i pred Osnovnim sudom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 12.
(Nadležnost u krivičnom postupku)

U obavljanju svoje osnovne funkcije otkrivanja i gonjenja počinilaca krivičnih djela Tužilaštvo Distrikta provodi istragu, podiže i zastupa optužne akte, podnosi pravne lijekove i vrši druge poslove na koje je zakonom ovlašten.

Član 13.
(Saradnja sa Pravobranilaštvom)

Ukoliko je krivičnim djelom ugrožena ili oštećena imovina ili imovinski interesi Brčko Distrikta, Tužilaštvo Distrikta o tome obavještava Pravobranilaštvo Brčko Distrikta BiH, najkasnije odmah nakon potvrđivanja optužnice, odnosno druge odluke kojom se okončava istraga.

Član 14.
(Tužilačka funkcija)

(1) Funkciju Tužilaštva Distrikta ostvaruju, odnosno obnašaju glavni tužilac Tužilaštva Distrikta, (u daljem tekstu: glavni tužilac), zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva Distrikta (u daljem tekstu: zamjenik glavnog tužioca) i tužioci Tužilaštva Distrikta (u daljem tekstu: Tužioci).

(2) Glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužioce bira i imenuje, odnosno razrješava Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

Član 15.
(Primjena drugih zakona)

Uslovi i mandat za vršenje dužnosti, imenovanje glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužilaca, njihova disciplinska odgovornost, privremeno udaljavanje od vršenja dužnosti do okončanja krivičnog postupka, disciplinskog postupka ili postupka razrješenja, nespojivost tužilačke dužnosti sa drugim dužnostima, imunitet u vršenju funkcije, prestanak vršenja dužnosti, utvrđivanje kriterija za ocjenjivanje rada, utvrđivanje broja tužilaca i zamjenika glavnog tužioca su propisani Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 25/04.).

Član 16.
(Kolegij tužilaštva)

Kada je zakonom i unutarnjim aktom Tužilaštva Distrikta propisano da određene poslove vrši Kolegij Tužilaštva Distrikta, onda takav Kolegij čine glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i tužioci.

Član 17.
(Odgovornost za štetu)

(1) Za štetu koju u vršenju službe svojim nezakonitim i nepravilnim radom glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca ili tužilac nanesu fizičkoj ili pravnoj osobi tokom obavljanja svojih službenih dužnosti odgovara Brčko Distrikt.

(2) Brčko Distrikt može zahtijevati da glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca ili tužilac izvrše naknadu plaćenog iznosa za štetu samo ukoliko je šteta prouzrokovana namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(3) Regresni zahtjev za naknadu štete iz stava (2) ovog člana zastarijeva u roku od šest mjeseci računajući od dana isplaćene naknade.

III DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI TUŽILACA I OSOBLJA

Član 18.
(Lična svojstva tužilaca)

(1) Glavni tužilac je dužan održavati integritet, nezavisnost i profesionalnost Tužilaštva Distrikta.

(2) U svim službenim i privatnim aktivnostima nosioci tužilačkih funkcija su dužni poštovati i podržavati vladavinu prava, sprečavati sumnju u svoje neprilično ponašanje i postupati na način koji osigurava povjerenje javnosti u integritet, nezavisnost i profesionalnost Tužilaštva Distrikta.

Član 19.
(Uvid u finansije)

Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i tužioci podnose na uvid Skupštini Distrikta godišnji finansijski izvještaj o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i o prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima bliskih članova porodice do prvog stepena srodstva, te o načinima sticanja istih.

Član 20
(Sukob interesa)

(1) Tužioci mogu formirati profesionalna udruženja.

(2) Tužioci ne mogu biti članovi političkih stranaka niti podržavati političke kandidate ili platforme političkih stranaka ili na bilo koji način biti uključeni u neku političku aktivnost.

(3) Tužioci ne mogu obavljati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njihovog mandata, niti obavljati bilo koji drugi posao.

Član 21.
(Komunikacija sa sudom i strankama)

Svi zaposleni u Tužilaštvu Distrikta su dužni u komunikaciji sa sudom, strankama, svjedocima i advokatima, te svim drugim osobama sa kojima u službi kontaktiraju manifestovati dostojanstvo, ljubaznost i strpljivost.

Član 22.
(Povjerljivost rada)

(1) Svi zaposleni u Tužilaštvu Distrikta su dužni čuvati kao službenu tajnu sve informacije do kojih su došli vršeći svoju dužnost, izuzev informacija koje su iznesene tokom javnog pretresa ili drugog ročišta koje je po zakonu javno.

(2) Obaveza čuvanja službene tajne traje i nakon prestanka rada u Tužilaštvu Distrikta.

Član 23.
(Odgovornost za nadzor)

Glavni tužilac je dužan preduzeti odgovarajuće mjere kako bi obezbijedio da svi zaposleni u Tužilaštvu Distrikta poštuju mjerila vladavine prava, marljivosti i profesionalizma u obavljanju svojih službenih poslova.

IV UNUTARNJA ORGANIZACIJA I POSLOVANJE

Član 24.
(Rukovođenje i nadležnosti tužilaca)

(1) Tužilaštvo Distrikta kao instituciju predstavlja i njegovim radom rukovodi glavni tužilac.

(2) Zamjenik glavnog tužioca i tužioci vrše poslove i zadatke koji su im povjereni od strane glavnog tužioca i u pogledu izvršavanja tih poslova odgovorni su glavnom tužiocu.

(3) Zamjenik glavnog tužioca i tužioci, u pojedinim predmetima u kojima postupaju, mogu vršiti svaku radnju u postupku pred sudom, drugim organima ili institucijama za koju je po zakonu ovlašten glavni tužilac.

Član 25.
(Rukovođenje u odsustvu glavnog tužioca)

(1) Kada je glavni tužilac odsutan ili spriječen da rukovodi radom Tužilaštva Distrikta, zamjenjuje ga zamjenik glavnog tužioca.

(2) Ukoliko su i glavni tužilac i zamjenik glavnog tužioca istovremeno odsutni ili spriječeni da rukovode radom Tužilaštva Distrikta, zamjenjuje ih tužilac koji ima najduže ukupno radno iskustvo kao nosilac bilo koje pravosudne funkcije.

(3) Ako su glavni tužilac i zamjenik glavnog tužioca istovremeno odsutni ili spriječeni u obavljanju svojih dužnosti u periodu dužem od šest mjeseca, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenuje vršioca dužnosti glavnog tužioca.

Član 26.
(Obavezujuća uputstva)

Glavni tužilac ima pravo i dužnost da daje obavezujuća upustva zamjeniku glavnog tužioca i tužiocima u vezi njihovog rada, a pored toga može učiniti i sljedeće:

1. preduzeti sve ili određene radnje iz djelokruga zamjenika glavnog tužioca ili tužioca,
2. ovlastiti zamjenika glavnog tužioca ili tužioca da vodi pojedine predmete iz djelokruga nekog drugog tužioca,
3. ovlastiti tužioca da vodi pojedine predmete iz djelokruga zamjenika glavnog tužioca,
4. ovlastiti zamjenika glavnog tužioca ili tužioca da preduzimaju određene pojedine radnje iz djelokruga nekog drugog tužioca,
5. ovlastiti tužioca da preduzima određene pojedine radnje iz djelokruga zamjenika glavnog tužioca.

Član 27.
(Opća i pojedinačna uputstva)

(1) U smislu ovog zakona obavezujuća uputstva za rad zamjeniku glavnog tužioca i tužiocima podrazumijevaju uputstva općeg karaktera u pogledu rada i aktivnosti kao i uputstva za preduzimanje konkretnih radnji i mjera u određenim predmetima.

(2) Glavni tužilac daje obavezna radna uputstva općeg karaktera u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju i Pravilnikom o radu.

Član 28.
(Stručni saradnici i prpipravnici)

Tužilaštvo Distrikta upošljava određen broj stručnih saradnika i pripravnika da pomažu nosiocima tužilačkih funkcija u vršenju pravnih poslova.

Član 29.
(Ovlasti stručnih saradnika)

(1) Za stručnog saradnika u Tužilaštvu Distrikta u radni odnos može biti primljen diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

(2) Stručni saradnik vrši pravna istraživanja, izradu prijedloga odluka, rješenja, naredbi i dopisa, kao i druge slične poslove i zadatke, sve pod nadzorom i uputama glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca ili tužilaca.

Član 30.
(Pripravnički staž)

(1) Državljanin Bosne i Hercegovine koji je diplomirani pravnik i koji ispunjava opće uvjete za upošljavanje u državnim organima može biti uposlen kao pripravnik.

(2) Pripravnicima se postepeno dodjeljuju razne vrste poslova kako bi stekli neophodno praktično iskustvo na svim poljima rada u Tužilaštvu Distrikta, kako na tužilačkim, tako i na administrativnim poslovima.

(3) Pripravnici se zapošljavaju na određeno vrijeme do sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, a najduže do dvije godine.

(4) Pripravnici se u određenom periodu svoje službe mogu uputiti na rad u Osnovni odnosno Apelacioni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(5) Strukturu obuke pripravnika, vrijeme koje će provesti u pojedinim insititucijama pravosuđa Brčko Distrikta, poslove koje će tokom pripravničkog staža raditi, praćenje njegove obuke i slične odredbe o pripravničkom stažu uredit će Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH posebnim pravilnikom.

Član 31.
(Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji)

(1) Detaljnije odredbe o unutarnjoj organizaciji i radu Tužilaštva Distrikta, broj službenika i namještenika neophodan za vršenje svakodnevnih poslova i uslovi za obavljanje tih poslova se uređuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju.

(2) Pravilnik iz stava (1) ovog člana donosi glavni tužilac uz pozitivno mišljenje Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH i odobrenje Pravilnika od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Član 32.
(Shodna primjena drugih propisa)

(1) Odgovarajući propisi koji se primjenjuju u Brčko Distriktu, a koji se odnose na rukovođenje i odgovornost funkcionera, sukladno se primjenjuju i na glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužioce, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Odgovarajući propisi o radnom odnosu uposlenika u organima uprave i njihovim pravima i dužnostima koji se primjenjuju u Brčko Distriktu, sukladno se primjenjuju i na upošljavanje u Tužilaštvu Distrikta, ako ovim ili posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Član 33.
(Evidencije)

(1) Tužilaštvo Distrikta vodi evidencije o svim predmetima koje primi i u kojima postupa.

(2) Pri prijemu predmeta u Tužilaštvu Distrikta isti se upisuje u odgovarajući registar-upisnik u kojem su, između ostalog, utvrđeni minimalno sljedeći podaci ako su poznati:

1. ime i prezime osobe protiv koje je podnesena krivična optužba,
2. državljanstvo optužene osobe,
3. adresa optužene osobe,
4. datum izvršenja krivičnog djela,
5. pravna kvalifikacija krivičnog djela,
6. odnosne odredbe Krivičnog zakona,
7. evidencijski broj tužilaštva,
8. datum evidentiranja u tužilaštvu.

(3) Glavni tužilac utvrđuje podrobnije administrativne pojedinosti o vođenju registra-upisnika.

V JAVNOST RADA

Član 34.
(Izvještavanje Skupštine Brčko Distrikta)

(1) Tužilaštvo Distrikta ima pravo i dužnost u okviru ostvarivanja svojih dužnosti, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, izvještavati Skupštinu Brčko Distrikta BiH o svom radu kao i primjeni krivičnih zakona u Brčko Distriktu, stanju kriminaliteta i tokovima kriminala, te rješavanju predmeta.

(2) Skupština Brčko Distrikta BiH prima na znanje prezentirani izvještaj uz moguće sugestije i preporuke opće prirode za unapređenje rada Tužilaštva Distrikta.

Član 35.
(Informiranje javnosti)

(1) Tužilaštvo Distrikta može informirati javnost o stanju kriminaliteta u Brčko Distriktu kao i o drugim pojavama i problemima od općeg javnog značaja putem sredstava informiranja ili na drugi pogodan način.

(2) U okviru djelokruga rada utvrđenog zakonom i sukladno interesima postupka, Tužilaštvo Distrikta može izvještavati javnost i o pojedinim predmetima u kojima postupa ukoliko su takve informacije od interesa za javnost i pod uslovom da se rukovodi interesima pravednosti, poštujući presumpciju nevinosti i ograničenja na davanje takvih informacija propisana zakonom, a imajući u vidu standarde navedene u članu 6 (1) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Član 36.
(Sadržaj Izvještaja o radu)

Kao dio godišnjeg izvještaja o radu, na kraju svake kalendarske godine glavni tužilac izrađuje statistički pregled rada Tužilaštva Distrikta, koji obavezno i najmanje sadrži:

1. broj primljenih predmeta tokom izvještajnog perioda,
2. neriješene i riješene predmete prema vrstama upisa koji se vode,
3. načini okončanja predmeta,
4. struktura presuđenih predmeta po vrstama sudskih odluka,
5. ocjena stanja bezbjednosti u stanja kriminaliteta u Brčko Distriktu.

Član 37.
(Ovlasti za obavještavanje javnosti)

(1) Glavni tužilac, a u njegovom odsustvu lice koje ga po ovom zakonu mijenja, daje obavještenja javnosti o aktivnostima Tužilaštva Distrikta.

(2) Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Tužilaštva Distrikta i Tužilaštvo Distrikta ima odgovarajuću obavezu objaviti takve informacije, po proceduri i uz moguća ograničenja kako je to propisano posebnim Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

VI FINANSIRANJE RADA

Član 38.
(Sredstva za rad)

(1) Brčko Distrikt je obavezan da obezbijedi neophodnu finansijsku i svaku drugu podršku kako bi se obezbijedilo nesmetano i pravilno funkcioniranje Tužilaštva Distrikta.

(2) Tužilaštvo Distrikta ima jasno izdvojeni i prikazani dio u okviru budžeta Brčko Distrikta.

Član 39.
(Priprema i izvršenje budžeta Tužilaštva)

(1) U propisanoj proceduri usvajanja budžeta glavni tužilac sačinjava inicijalni prijedlog budžeta Tužilaštva Distrikta kojeg potom dostavlja Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH radi upoznavanja i davanja eventualnih mišljenja i preporuka, kao i Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja konačnog prijedloga budžeta za Tužilaštvo Distrikta.

(2) Glavni tužilac ima pravo prisustvovati sjednicama Skupštine Brčko Distrikta BiH i njenih odgovarajućih tijela (odbori, komisije i sl.) i zastupati predloženi budžet kad god se vodi rasprava i odlučuje o pitanjima budžeta koja se odnose na Tužilaštvo Distrikta.

(3) Glavni tužilac je nadležan i odgovoran za izvršenje budžeta.

Član 40.
(Plata i druga primanja tužilaca)

(1) Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i tužioci imaju pravo na platu koja odgovara tužilačkom mjestu odnosno položaju na koji su izabrani, te pravo na druge naknade i lična primanja, u skladu sa posebnim zakonom.

(2) Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i tužioci imaju pravo na penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje i prava koja iz toga proizilaze po općim propisimna, te pravo na plaćeni odmor i odsustva pod istim uslovima kao i svi zaposleni u Brčko Distriktu, u skladu sa posebnim zakonom.

Član 41.
(Zabrana umanjenja naknada)

Plate, beneficije i druge naknade glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužilaca se ne mogu umanjivati tokom trajanja njihovog mandata.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.
(Promjena i tumačenje pojmova)

Poslovi, odnosno prava i obaveze koje je raniji zakon definirao za javnog tužioca, šefa zamjenika javnog tužioca i zamjenike javnog tužioca sukladno terminološkim izmjenama iz ovog zakona predstavljaju poslove, prava i obaveze glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužilaca.

Član 43.
(Probno imenovanje)

Tužioci koji su u skladu sa ranije važećim zakonom, kao zamjenici javnog tužioca imenovani na obavezni probni period od jedne godine, stupanjem na snagu ovog zakona imaju se smatrati imenovanim u stalno zvanje, odnosno na mandat neograničenog trajanja.

Član 44.
(Podzakonski akti)

Podzakonske akte potrebne za provođenje ovog zakona, Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH, odnosno glavni tužilac će donijeti ili već postojeće uskladiti sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci, računajući od dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tada će se primjenjivati postojeći akti ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 45.
(Prestanak važenja dosadašnjeg zakona)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnom tužilaštvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 4/00, 1/01 i 5/01).

Član 46.
(Objavljivanje i stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije