ЗАКОН О СУДОВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О СУДОВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Садржај закона)

Овим законом се уређују опште надлежности, организација судова, унутрашња организација, надлежност, изузеће судија и службеника, јавност рада, финансирање судова и друга питања од значаја за функционирање судова Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: судови).

Члан 2.
(Судска власт)

Судску власт у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине врше Основни суд Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Основни суд) и Апелациони суд Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Апелациони суд).

Члан 3.
(Независност)

(1) Судови су независни и самостални од законодавне и извршне власти.

(2) Судови Дистрикта суде непристрасно у складу са одлукама Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког и налозима супервизора који су донијети у складу са истим, Уставом и законима Босне и Херцеговине, Статутом и законима Брчко Дистрикта БиХ.

(3) Нико не смије утицати на независност и непристрасност судије при одлучивању у предметима који су му додијељени у рад.

(4) Судови у свом раду поступају независно и непристрасно, благовремено и ефикасно.

Члан 4.
(Оснивање судова)

Судови се оснивају и укидају законом.

Члан 5.
(Заштита права)

(1) Судови штите права и слободе загарантоване Уставом Босне и Херцеговине, законима Босне и Херцеговине, законима и Статутом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Статут).

(2) Судови ће у поступцима које воде у складу са законом штитити права дата Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама у складу са поступцима који су предвиђени законима Дистрикта. Када се баве предметима који се односе на оптужбе у вези са кршењем тих права и слобода, судови Дистрикта узимају у обзир прецедентно право Европског суда за људска права.

Члан 6.
(Уставност и законитост)

(1) Судови Дистрикта имају надлежност да одлучују о томе да ли је било која одредба било ког закона, подзаконског акта или правилника Дистрикта у складу са одлукама Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког или налозима супервизора који су донијети у складу са истим, Уставом Босне и Херцеговине, Статутом или законима Босне и Херцеговине који се примјењују у Дистрикту.

(2) У мјери у којој закони, подзаконски акти или правилници имају правно дејство у Дистрикту, судови Дистрикта имају надлежност да одлучују о томе да ли је било која одредба било ког ентитетског закона, подзаконског акта или правилника, односно закона, подзаконског акта или правилника Босне и Херцеговине, у складу са одлукама Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког или налозима супервизора који су донијети у складу са истим, Уставом Босне и Херцеговине или Статутом.

(3) Судови Дистрикта имају надлежност да одлучују о томе да ли је било која одлука или резолуција Скупштине у складу са одлукама Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког или налозима супервизора који су донијети у складу са истим, Статутом, Уставом Босне и Херцеговине, законима Босне и Херцеговине који се примјењују у Дистрикту или законима Дистрикта.

(4) Судови Дистрикта имају надлежност да одлучују о томе да ли је било који правни акт било које институције Дистрикта или било који правни акт било које институције Босне и Херцеговине или било ког ентитета, који има правно дејство у Дистрикту, у складу са одлукама Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког или налозима супервизора који су донијети у складу са истим, Уставом Босне и Херцеговине, Статутом, законима Босне и Херцеговине који се примјењују у Дистрикту, законима одговарајућег ентитета или законом Дистрикта. За појединачне правне акте, законима Дистрикта може се предвидјети да поступак управног спора мора бити окончан прије него што судови Дистрикта преузму надлежност из овог става.

(5) Судови могу покренути поступак за оцјену уставности закона Дистрикта у односу на одговарајуће одредбе Устава и закона Босне и Херцеговине, а у складу са чланом 6. став 3. тачка ц. Устава Босне и Херцеговине.

Члан 7.
(Преиспитивање судских одлука)

Судску одлуку може преиспитивати само надлежан суд поводом правних лијекова у законом прописаном поступку.

Члан 8.
(Обавезност судских одлука)

Одлуке свих судова у Босни и Херцеговини обавезујуће су за судове у Брчко Дистрикту Босне
и Херцеговине.

Члан 9.
(Јавност и транспарентност)

(1) Рад судова је јаван, уколико није другачије одређено законом.

(2) Транспарентност рада суда обезбјеђује се јавним расправљањем пред судовима, објављивањем састава суда, давањем обавјештења јавности о току судског поступка, под условима предвиђеним законом. Транспарентност се може остваривати и објављивањем судских одлука и других информација од интереса за јавност.

Члан 10.
(Састав судова)

(1) Судови суде као судије појединци или у вијећима судија, а у одређеним случајевима предвиђеним законом могу судити и стручни сарадници.

(2) У првом степену у свим предметима суди судија појединац, а у кривичним предметима за која је прописана казна затвора већа од 10 (десет) година суди вијеће састављено од 3 (тројице) судија Основног суда.

(3) Састав вијећа одређује се законом.

(4) Судија који је судио у првостепеном поступку не може учествовати у поступку који се води по жалби у том истом предмету.

(5) Осим ако законом није другачије прописано, о редовним и ванредним правним лијековима изјављеним на одлуке Основног суда одлучује Апелациони суд у вијећу састављеном од 3 (тројице) судија.

Члан 11.
(Службени језици)

(1) Службени језици који се користе у судовима су језик српског, језик бошњачког и језик хрватског народа, а службена писма су ћирилица и латиница.

(2) Суд води поступак и доноси одлуке на језику којим се служи судија у поступку или језику који одреди предсједник вијећа, с тим да се странци, на њен захтјев, може обезбиједити превод на рочишту или превод одлуке суда на језик којим се странка служи у поступку, и то у кривичном поступку на трошак суда, а у свим осталим поступцима на трошак странке. Странке могу писмене поднеске упућивати суду на било којем од службених језика.

Члан 12.
(Службене легитимације)

(1) Судијама се издају службене легитимације.

(2) Високо судско и тужилачко вијеће посебним правилником прописује обрасце и изглед службене легитимације, а издаје их Правосудна комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Правосудна комисија).

Члан 13.
(Судијска тога)

(1) Судије у току суђења и приликом јавног објављивања одлука носе тогу.

(2) Високи судски и тужилачки савјет посебним правилником одређује изглед тоге, а Правосудна комисија обезбјеђује њену израду и расподјелу.

Члан 14.
(Ознаке припадности)

Судије не смију истицати ознаке вјерске, политичке, националне или друге припадности, нити се такве ознаке смију истицати било гдје у судским просторијама.

Члан 15.
(Печат)

(1) Судови имају печат у складу са законом.

(2) Основни суд има округли печат са текстом: “Босна и Херцеговина, Брчко Дистрикт БиХ, Основни суд” кружно исписан ћирилицом и латиницом, а у средишту печата утиснут је грб Босне и Херцеговине.

(3) Апелациони суд има округли печат са текстом: »Босна и Херцеговина, Брчко Дистрикт БиХ, Апелациони суд» кружно исписан ћирилицом и латиницом, а у средишту печата је утиснут грб Босне и Херцеговине.

Члан 16.
(Сарадња и правна помоћ)

(1) Судови су дужни сарађивати међусобно, као и са државним органима и страним судовима.

(2) У стварима из своје надлежности судови пружају правну помоћ другим судовима у Босни и Херцеговини и иностранству у складу са законом и међународним споразумима.

(3) Судови су овлаштени захтијевати од других државних органа да им достављају обавјештења која су им потребна за вођење судског поступка. Државни органи су дужни благовремено доставити одговор и поступити у складу са захтјевом суда.

(4) Судови су дужни обавијестити Правобранилаштво Брчко дистрикта БиХ ако у току поступка утврде да треба предузети мјере за заштиту права и интереса Дистрикта или других субјеката, које би према закону, требало да заступа Правобранилаштво.

II ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ СУДОВА

1. Организација судова

Члан 17.
(Судови у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине)

Судови у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине су Основни суд и Апелациони суд.

Члан 18.
(Основни суд)

Основни суд оснива се за подручје Дистрикта у складу са Статутом.

Члан 19.
(Апелациони суд)

Апелациони суд оснива се за подручје Дистрикта у складу са Статутом.

Члан 20.
(Обављање послова у сједишту и ван сједишта суда)

(1) Судови обављају послове из своје надлежности у свом сједишту, граду Брчко.

(2) Судови могу послове из своје надлежности обављати и изван свог сједишта из разлога ефикасности, смањења трошкова или других практичних разлога.

2. Стварна надлежност

Члан 21.
(Основни суд)

Основни суд је надлежан:

01. У кривичним предметима:
а) да у првом степену суди:
-за сва кривична дјела,
-за кривична дјела за која је Суд Босне и Херцеговине пренио надлежност на Основни суд,
b) да поступа током истраге и након подизања оптужнице у складу са законом,
c) да одлучује о брисању осуде и престанку мјера безбједности и правних посљедица осуде, на основу судске одлуке,
d) да поступа по молбама за помиловање у предметима из своје надлежности у складу са законом.

02. У прекршајним предметима:
-да предузима све законом предвиђене радње у рјешавању прекршајних предмета,
-да предузима законом предвиђене радње за извршење изречених прекршајних санкција.

03. У грађанским предметима да у првом степену суди:
-у свим грађанским споровима,
-у ванпарничном поступку,
-у управним споровима,
-у свим привредним споровима,
-у поступку стечаја и ликвидације, у складу са законом, као и у свим споровима који настану у току и поводом провођења поступка стечаја и ликвидације,
-у споровима за оцјену уставности, статутарности и законитости.

04. У другим предметима:
a) да проводи извршни поступак,
b) да одређује мјере обезбјеђења, ако законом није другачије одређено,
c) да рјешава у посебним поступцима, ако законом није другачије одређено,
d) да обавља земљишно-књижне послове, ако законом није другачије одређено,
e) да пружа правну помоћ судовима у Босни и Херцеговини,
f) да врши послове међународне правне помоћи,
g) да води регистар правних субјеката ако је то законом утврђено,
h) да поступа по захтјеву за остваривање права на правну помоћ у складу са чланом 13-21 Закона о Канцеларији за правну помоћ Брчко Дистрикта БиХ,
i) да врши друге послове одређене законом.

Члан 22.
(Апелациони суд)

(1) Апелациони суд је надлежан да одлучује о:
-редовним правним лијековима изјављеним на одлуке Основног суда,
-ванредним правним лијековима изјављеним на правоснажне судске одлуке.

(2) У поступку одлучивања по ванредним правним лијековима неће учествовати судија који је учествовао у рјешавању по жалби.

Члан 23.
(Оцјена уставности закона)

Судови могу покренути поступак за оцјену уставности закона пред Уставним судом у складу са уставом и одговарајућим прописима који уређују поступак пред Уставним судом.

III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДОВА

Члан 24.
(Остваривање функције суда)

Послове из надлежности суда обављају предсједник, судије, службеници и намјештеници суда.

Члан 25.
(Предсједник суда)

(1) Предсједник суда је одговоран за руковођење и надзор над цјелокупним радом суда и судске управе.

(2) Предсједник представља суд пред другим органима и организацијама.

(3) Предсједник суда може поједине своје надлежности, осим надзора над радом судија, пренијети на судије или службенике суда.

(4) Предсједник суда ће именовати другог судију да врши дужност предсједника суда у његовом одсуству.

Члан 26.
(Дужности предсједника суда)

(1) Предсједник суда распоређује предмете судијама и вијећима. Уколико не постоји основ за изузеће прописан о члану 43. овог закона одређен посебним законима, предмет додијељен одређеном судији односно вијећу може бити распоређен другом судији односно вијећу само у случају да постоји оправдан разлог.

(2) Предсједник је обавезан да одржава интегритет, независност и професионалност у раду суда.

(3) Предсједник је обавезан да даје општа упутства службеницима и намјештеницима у извршавању њихових дужности и обавеза.

(4) Предсједник је обавезан организовати посао и обезбиједити да засполени у суду поштују закон, обављају послове савјесно и без предрасуда.

(5) Предсједник суда, а у његовом одсуству лице које га по овом закону мијења, даје обавјештења јавности о раду суда.

Члан 27.
(Секретар суда)

Основни суд и Апелациони суд имају секретара суда чија је титула: “секретар суда Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

Члан 28.
(Стручна спрема и радно искуство секретара суда)

За секретара суда може бити примљена особа која је дипломирани правник, са положеним правосудним испитом и најмање 2 (двије) године радног искуства на правним пословима након положеног правосудног испита.

Члан 29.
(Дужности секретара суда)

(1) У обављању својих дужности, секретар је одговоран предсједнику суда.

(2) Секретар суда је одговоран за правилно и благовремено обављање административних послова у Основном и Апелационом суду, а ради под управом предсједника Апелационог суда.

(3) Правосудна комисија именује и разрјешава секретара суда.

Члан 30.
(Судска одјељења)

У судовима се могу оснивати судска одјељења ради одлучивања о стварима из исте правне
области.

Члан 31.
(Општа сједница)

(1) Општу сједницу суда чине све судије тог суда.

(2) Општу сједницу сазива и њеним радом руководи предсједник суда.

(3) Општа сједница се сазива кад је то предвиђено правилима судског поступка.

(4) За пуноважност одлучивања на општој сједници потребно је присуство најмање двије трећине судија, а одлуке се доносе већином гласова присутних судија.

Члан 32.
(Колегијум судија)

Када је законом или унутрашњим актом суда прописано да о одређеним питањима
из надлежности суда треба да одлучи колегијум суда онда такав колегијум чине предсједник, судије и секретар.

Члан 33.
(Прописи о унутрашњој организацији и пословању суда)

(1) Високи судски и тужилачки савјет доноси Правилник о судском пословању којим се уређује унутрашње пословање суда и његових организационих јединица.

(2) Предсједник суда доноси Правилник о унутрашњој организацији суда и систематизацији радних мјеста, на који сагласност даје Правосудна комисија Брчко Дистрикта БиХ.

(3) Након давања сагласности правилник о унутрашњој организацији и систематизацији предсједник суда доставља Високом судском и тужилачком савјету БиХ.

IV ПРАВОСУДНА УПРАВА

Члан 34.
(Праћење рада судова)

(1) Високи судски и тужилачки савјет прати спровођење овог закона и других прописа који се односе на организацију и пословање судова, те обављање послова руковођења судовима и судске управе.

(2) Судови су обавезни да Високом судском и тужилачком савјету доставе све тражене податке.

Члан 35.
(Статистички подаци)

Правосудна комисија врши преглед статистичких и других података који су јој потребни за извршење обавеза у вези са буџетом као и обавеза према Бироу за статистику Брчко Дистрикта БиХ. Судови ове податке достављају Правосудној комисији по упућеном захтјеву.

Члан 36.
(Извјештаји о раду)

(1) Суд на крају сваке календарске године подноси годишњи извјештај о свом раду Високом судском и тужилачком савјету БиХ, према достављеним обрасцима.

(2) Суд на крају сваке календарске године подноси извјештај о свом раду Правосудној комисији Брчко Дистрикта БиХ, а Основни суд сваких шест мјесеци подноси извјештај о свом раду Апелационом суду, који обавезно и најмање садржи:

- број пренесених предмета у извјештајни период, број примљених, ријешених и неријешених предмета у извјештајном периоду,
- број ријешених предмета по рефератима и судијама,
- квалитет одлука.

Члан 37.
(Информационе технологије)

Суд може увести компјутерски или аутоматизовани систем праћења или регистрације предмета, или сличан систем, само уз претходно одобрење Високог судског и тужилачког савјета.

V СУДИЈЕ

Члан 38.
(Примјена других прописа)

(1) Одредбама Закона о високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине прописани су услови и мандат за вршење судијске функције, именовање судија, дисциплинска одговорност судија, привремено удаљење судија од вршења дужности, неспојивост дужности судија с другим дужностима, престанак мандата судија, имунитет у вршењу функције, утврђивање критеријума за оцјењивање рада судија.

(2) Одговарајући прописи који се примјењују у Брчко Дистрикту БиХ, а који се односе на радно правни статус чланова владе сукладно се примјењују и на судије, ако овим законом, Законом о високом судском и тужилачком савјету БиХ и Законом о платама и другим накнадама судија и тужилаца Брчко Дистрикта БиХ није другачије прописано.

Члан 39.
(Именовање судија)

Предсједника и судије именује и разрјешава Високи судски и тужилачки савјет БиХ.

Члан 40.
(Лична својства судија)

У свим службеним и приватним активностима носиоци судијске функције су дужни поштовати и подржавати владавину права, спречавати сумњу у своје неприлично понашање и поступати на начин који осигурава повјерење јавности у интегритет, независност и професионалност суда.

Члан 41.
(Сукоб интереса)

(1) Судије могу формирати професионална удружења.

(2) Судије не могу бити чланови политичких странака, нити подржавати политичке кандидате или платформе политичких странака, или на било који начин бити укључени у неку политоичку активност.

(3) Судије не могу обављати никакву другу функцију у јавном или приватном сектору за вријеме трајања њиховог мандата, нити обављати било који други посао.

Члан 42.
Оцјењивање

(1) Судије се оцјењују једном годишње.

(2) Оцјењивање судија врши предсједник суда. Предсједника Основног суда оцјењује предсједник Апелационог суда, а предсједника Апелационог суда оцјењује Високи судски и тужилачки савјет.

Члан 43.
Изузеће судија

(1) Изузеће судија се врши у сљедећим случајевима:

02. ако је странка у поступку,
03. ако има заједничко власништво, заједничку обавезу или регресивну обавезу у односу на странку у поступку,
04. ако има посредан или непосредан интерес у поступку,
05. ако је у крвном или брачном сродству са неком од странака у поступку. Овдје нарочито спадају:
- директно сродство у првој линији,
- сродство у бочној линији у првом степену (браћа и сестре);
06. ако има или је имао блиску везу са једном од странака у поступку,
07. ако је старатељ или је био старатељ неке од странака у поступку,
08. ако је претходно учествовао у поступку за било коју странку у другој функцији осим судској,
09. ако је у крвном сродству или брачној заједници са било којом особом која учествује у поступку на страни једне од странака, или на страни тужиоца или оштећене странке,
10. ако је у неком другом својству претходно имао неке везе са предметом,
11. ако је у крвном сродству, браку или је вјерен са било којом особом која учествује у поступку.

(2) Особа која учествује у предмету у својству судије не може бити вјештак у том предмету.

(3) Судија не може бити свједок у поступку. Ако се утврди да судија има релевантне информације у вези са поступком који се води, он ће бити искључен из даљих службених судијских дужности у том предмету и биће упућен да одговарајућем суду предочи доказе којим располаже.

(4) Судија не може учествовати у поступку гдје постоје околности које умањују вјеру у његову непристрасност. Посебно ће се обратити пажња на овај дио закона ако странка у поступку захтијева од суда изузеће судије по основу овог закона.

(5) Судије су дужне да траже да се изузму из поступка уколико нека особа оправдано доводи у питање њихову непристрасност у конкретном случају.

Члан 44.
(Поступак код изузећа судије или члана вијећа)

(1) Ако судија установи да постоје околности које дају право странкама да захтијевају његово изузеће, обавезан је одмах обавијестити странке о тим околностима.

(2) Прије него што почне поступак у конкретном предмету, предсједавајући судија ће скренути пажњу странкама на стандарде за изузеће наведене у члану 43 овог закона.

(3) Ни један судија, на чији рад постоје примједбе, не може лично одлучити да ли треба да буде изузет.

(4) Ако је питање о искључењу или изузећу покренуто прије почетка поступка, питање изузећа судије одмах рјешава предсједник суда.

(5) Предсједник суда одлучује о изузећу судија. О изузећу предсједнка Основног суда одлучује предсједник Апелационог суда, а о његовом изузећу општа сједница Апелационог суда.

(6) Против рјешења којим се усваја или одбија захтјев за изузеће жалба није дозвољена, али се рјешење којим се захтјев за изузеће одбија може побијати жалбом на пресуду.

Члан 45.
(Персонална евиденција)

Суд води персоналну евиденцију за сваког судију, у којој су садржани лични подаци и подаци о стручности судије, као и остали подаци који се о судији прикупљају у суду, у складу са законом. Судија има право увида у свој досије и право да тражи исправку уколико су наведени подаци погрешни.

Члан 46.
(Обавеза стручног усавршавања)

Судије су дужне стручно се усавршавати према програму обуке Правосудне комисије Брчко Дистрикта БиХ и Центра за едукацију судија и тужилаца.

Члан 47.
(Увид у финансије)

Судије судова Дистрикта појединачно подносе на увид Скупштини дистрикта годишњи финансијски извјештај о својим укупним приходима, изворима, имовини и дуговањима, као и о приходима, изворима, имовини и дуговањима блиских чланова породице, до првог степена сродства, те о њиховим начинима стицања.

VI СЛУЖБЕНИЦИ И НАМЈЕШТЕНИЦИ СУДА

Члан 48.
(Број и стручна спрема службеника и намјештеника суда)

(1) Правосудна комисија утврђује критеријуме за одређивање броја службеника правне струке, те административних, техничких и других службеника и намјештеника потребних за благовремено и ефикасно обављање судске функције.

(2) Број службеника и намјештеника, њихова стручна спрема и други услови за запошљавање у сваком суду се посебно утврђују Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у складу са приближном процјеном о потребном броју судија.

Члан 49.
(Стручни сарадници и приправници)

Судови могу запослити одређени број стручних сарадника и приправника, као и примати на праксу приправнике-волонтере.

Члан 50.
(Стручни сарадници)

(1) За стручног сарадника у суду може бити примљен дипломирани правник са положеним правосудним испитом.

(2) Стручни сарадник поступа и одлучује у првом степену у одређеним ванпарничним и извршним стварима и споровима мале вриједности које му додијели предсједник суда.

(3) Стручни сарадник помаже судији у раду у предметима у којима је потребно стручно знање, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и води евиденцију о жалбама, приједлозима, поднесцима и изјавама странака и врши друге стручне послове предвиђене законом, Правилником о судском полсовању или другим прописом самостално или под надзором и упуствима судије.

Члан 51.
(Приправници)

(1) За судијског приправника може бити примљен на праксу дипломирани правник који испуњава опште услове за стицање својства радника у органима Дистрикта односно Босне и Херцеговине.

(2) Приправницима се постепено додјељују разне врсте послова како би стекли неопходно практично искуство на свим пољима рада у судовима, како на судијским тако и на административним пословима.

(3) Приправници се запошљавају на одређено вријеме до стицања услова за полагање правосудног испита, а најдуже двије године.

(4) Структуру обуке приправника, вријеме које ће провести у појединим институцијама Правосуђа Брчко Дистрикта БиХ, послове које ће током приправничког стажа обављати, праћење њихове обуке и друге одредбе о приправничком стажу прописат ће Правосудна комисија Брчко Дистрикта БиХ.

Члан 52.
(Приправници-волонтери)

(1) Судови могу примати на праксу приправнике-волонтере.

(2) Одредбе овог закона које се односе на судијске приправнике сходно се примјењују на приправнике-волонтере.

(3) Приправницима-волонтерима за вријеме обављања праксе не припада накнада за рад, нити друга права која се стичу по основу рада, осим ако законом није другачије одређено.

Члан 53.
(Административни послови које самостално обављају остали службеници суда)

Послови које не морају обављати судије могу се повјерити службеницима суда који обављају административне послове. Уколико законом или другим прописом није другачије прописано, службеници који обављају административне послове могу самостално обављати сљедеће активности:
01.овјеравати потписе,
02.давати обавјештења на основу података из судског регистра,
03.издавати увјерења о чињеницама о којима суд води евиденцију,
04.примати на записник или у облику службене забиљешке кратка обавјештења странака и других заинтересованих особа о промјени адресе или боравишта, или о датуму пријема судске одлуке када доставница није враћена суду или је враћена суду али датум извршења доставе није назначен на доставници,
05.предузимати одговарајуће мјере за наплату новчаних казни и трошкова поступка,
06.обављати друге послове и задатке које му додијели предсједник суда или секретар суда

Члан 54.
(Права из радних односа)

Одредбама Закона о службеницима и намјештеницима у Правосуђу Брчко Дистрикта БиХ регулисаће се радно-правни статус свих запослених у судовима који нису носиоци правосудних функција, ако овим законом није другачије регулисано.

Члан 55.
(Персонална евиденција)

За службенике и намјештенике суда води се персонална евиденција, у којој су садржани лични подаци, подаци о стручности и остали подаци, у складу са законом. Особе чији се подаци чувају у персоналној евиденцији имају право увида у свој досије и право да траже исправку уколико су наведени подаци погрешни.

Члан 56.
(Оцјењивање резултата рада службеника и намјештеника суда)

(1) Рад службеника и намјештеника суда оцјењује се једном годишње.

(2) Предсједник Апелационог суда оцјењује резултате рада секретара суда.

(3) На приједлог руководиоца који је непосредно надређен службенику који се оцјењује, предсједник суда оцјењује резултате рада стручних сарадника и приправника, а секретар суда резултате рада осталих службеника и намјештеника.

Члан 57.
(Одговорност)

Службеници и намјештеници суда су одговорни за повреду службених дужности и против њих се може водити дисциплински поступак у складу са законом и Правилником о дисциплинској одговорности запослених у Правосуђу Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 58.
(Забрана запошљавања сродника)

(1) Брачни другови, сродници у првој линији и сродници у побочној линији до другог степена не могу истовремено бити запослени у истом суду.

(2) Одредбе става 1. овог члана не примјењују се на службенике и намјештенике који су се затекли у радном односу на дан ступања на снагу овог закона.

Члан 59.
(Изузеће службеника суда)

Судски асистенти-оператери подлијежу истим стандардима за изузеће као што је наведено у члану 43. овог закона. О њиховом изузећу одлучује судија који води поступак.

Члан 60.
(Обавеза стручног усавршавања)

Службеници и намјештеници суда дужни су стручно се усавршавати према процедури коју пропише Правосудна комисија Брчко Дистрикта БиХ.

VII СУДСКИ ТУМАЧИ И ВЈЕШТАЦИ

Члан 61.
(Постављање судских тумача)

(1) Након обављених консултација са Високим судским и тужилачким савјетом, Правосудна комисија доноси прописе о постављању, те правима и дужностима сталних судских тумача, а именују их и разрјешавају предсједници судова.

(2) Стални судски тумачи именују се на период од четири године, а након истека тог периода могу бити поново именовани.

(3) Против одлуке којом се захтјев за именовање за судског тумача одбија, подносилац захтјева има право жалбе Правосудној комисији у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

(4) Судови користе услуге сталних судских тумача осим у случајевима када нема судских тумача за одређени језик. У таквим случајевима суд може као тумача користити особу која течно говори језик за који је потребан превод.

Члан 62.
(Постављање судских вјештака)

(1) Стални судски вјештаци који располажу научним, техничким или сличним стручним знањем добијају одобрење за рад од предсједника судова након што докажу да располажу знањем, вјештинама, искуством и образовањем. Суд може позвати сталне судске вјештаке да обаве стручне услуге и да свједоче о свом мишљењу помажући тако суду да разумије доказе и утврди спорне чињенице.

(2) Против одлуке којом се захтјев за именовање за судског вјештака одбија подносилац захтјева има право жалбе Правосудној комисији у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

(3) Стални судски вјештаци именују се на период од четири године и по истеку тог периода могу бити поново именовани.

VIII ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЈАВНОСТИ

Члан 63.
(Повјерљивост)

Судије, службеници и намјештеници суда дужни су чувати у тајности све што у току свог рада сазнају о учесницима у поступку и о правним и чињеничним околностима њиховог предмета, те су дужне чувати као повјерљиве податке који нису доступни јавности.

Члан 64.
(Службена и пословна тајна)

(1) Судије, службеници и намјешеници суда дужни су чувати службену и пословну тајну, без обзира на начин на који су је дознали. Под службеном и пословном тајном подразумијевају се нарочито:

01. сви подаци који су као службена односно пословна тајна одређени законом или
другим прописом,
02. сви подаци који су као службена односно пословна тајна одређени општим актима државних органа, правних лица и других институција,
03. подаци и исправе који су посебно одређени као службена односно пословна тајна од стране државних органа, правних лица и других институција,
04. подаци и исправе које је као службену односно пословну тајну одредио предсједник суда.

(2) Обавеза чувања службене односно пословне тајне траје и након престанка рада у суду.

(3) Предсједник суда може судију, односно службеника и намјештеника суда, ослободити обавезе чувања службене односно пословне тајне, ако у поједином случају за то постоје оправдани разлози.

Члан 65.
(Хитни предмети)

Ради поступања по хитним предметима изван радног времена, одређује се у суду један или више дежурних судија и службеника.

Члан 66.
(Слобода приступа судским списима)

Јавност има право приступа судским списима и уписницима, у складу са законом.

Члан 67.
(Одговорност за штету)

(1) За штету коју у вршењу службе својим незаконитим или неправилним радом предсједник, судије, службеници и намјештеници суда нанесу физичкој или правној особи током обављања својих службених дужности одговара Брчко Дистрикт БиХ.

(2) Брчко Дистрикт БиХ може захтијевати да предсједник, судије, службеници и намјештеници изврше накнаду плаћеног износа за штету само уколико је штета проузрокована намјерно или из крајње непажње.

(3) Регресни захтјев за накнаду штете из става 2. овог члана застаријева у току од шест мјесеци рачунајући од дана исплаћене накнаде.

Члан 68.
(Притужбе на рад судија)

(1) Притужба на рад судије има карактер дисциплинске пријаве и суд ће по овој пријави спровести поступак у складу са Законом о високом судском и тужилачком савјету БиХ.

(2) Поступак по притужби на рад службеника или намјештеника спроводи се по поступку прописаном Законом о службеницима и намјештеницима у правосудју Брчко Дистрикта БиХ.

IX ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СУДА

Члан 69.
(Судска полиција)

Судска полиција, у складу са важећим прописима о судској полицији, обезбјеђује сигурност судија, службеника и намјештеника, као и грађана који се налазе у суду, сигурност судских зграда и просторија, ред у судници, те извршење судских налога.

X ФИНАНСИРАЊЕ РАДА

Члан 70.
(Средства за рад суда)

(1) Брчко Дистрикт БиХ је обавезан да обезбиједи неопходну финансијску и сваку другу подршку како би се обезбиједило несметано и правилно функцинисање судова.

(2) Судови имају јасно издвојен и приказан дио буџета у оквиру буџета Правосуђа Брчко Дистрикта БиХ.

Члан 71.
(Припрема и извршење буџета)

(1) У прописаној процедури усвајања буџета предсједници судова сачињавају иницијални приједлог буџета Основног и Апелационог суда, којег потом достављају Високом судском и тужилачком савјету БиХ ради упознавања и давања евентуалних мишљења и препорука, као и Правосудној комисији Брчко Дистрикта БиХ ради утврђивања коначног приједлога дијела буџета за институције Правосуђа у Брчко Дистрикту БиХ.

(2) Предсједник има право присуствовати сједницама Скупштине Брчко Дистрикта БиХ и њених одговарајућих тијела (одбори, комисије и сл.) и заступати предложени буџет кад год се води расправа и одлучује о питањима везаним за буџет, а која се односе на судове.

(3) Предсједник суда је надлежан и одговоран за извршење буџета.

Члан 72.
(Плата и друга примања судија)

(1) Предсједник суда и судије имају право на плату која одговара судијском мјесту односно положају на који су изабрани, те право на друге накнаде и лична примања, у складу са посебним законом.

(2) Предсједник суда и судије имају право на пензионо, инвалидско и здравствено осигурање и права која из тога произилазе по опћим прописима, те право на плаћени одмор и одсуства под истим условима као и сви запослени у Брчко Дистрикту БиХ, у складу са посебним законом.

(3) Плате, бенефиције и друге надокнаде носиоцима судијске функције се не могу умањивати током трајања њиховог мандата.

Члан 73.
(Донације)

(1) Суд може, у складу са законом, примати донације у новцу, стварима и услугама, под условом да њихово прихваћање не угрожава или доводи у сумњу независност и непристрасност суда.

(2) За пријем сваке донације за суд предсједник суда мора добити одобрење Високог судског и тужилачког савјета БиХ.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.
(Подзаконски акти)

Подзаконске акте потребне за спровођење овог закона, Правосудна комисија Брчко Дистрикта БиХ односно предсједник суда ће донијети или већ постојеће ускладити са овим законом у року од 6 (шест)мјесеци, рачунајући од дана ступања на снагу овог закона, а до тада ће се примјењивати постојећи акти ако нису у супротности са овим законом.

Члан 75.
(Престанак важења досадашњих прописа)

Даном ступања на снагу овог закона на територији Дистрикта престаје да важи Закон о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број:4/00, 1/01, 10/01, 5/02, 6/02).

Члан 76.
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине».сс

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije