ЗАКОН О ВЛАДИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН
О ВЛАДИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ГЛАВА I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет закона)

Овај Закон дефинише организацију, надлежност, начин рада, мандат Владе Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада) и чланова Владе, као и права и обавезе чланова Владе.

Члан 2.
(Функција Владе)

(1) Влада врши извршну власт Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикта), у складу са Статутом Дистрикта (у даљем тексту: Статут) и законима.

(2) Чланови Владе обављају своју функцију у складу са Статутом, законима и етичким кодексом.

Члан 3.
(Састав Владе)

Владу Дистрикта чине градоначелник, доградоначелник, главни координатор и шефови одјељења.

Члан 4.
(Сједиште Владе)

Сједиште Владе је град Брчко.

Члан 5.
(Печати)

(1) Градоначленик има округли печат са текстом: “Босна и Херцеговина, Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине “градоначелник”, кружно исписан ћирилицом и латиницом, а у средишту печата утиснут је грб Босне и Херцеговине.

(2) Влада има округли печат са са текстом: “Босна и Херцеговина, Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине “Влада”, кружно исписан ћирилицом и латиницом, а у средишту печата утиснут је грб Босне и Херцеговине.

(3) Одјељења имају округли печат са текстом: “Босна и Херцеговина, Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине” кружно исписан ћирилицом и латиницом са називом одјељења у средишту печата са утиснутим грбом Босне и Херцеговине.

(4) Сви акти које доноси Влада овјеравају се печатом Владе, а потписује их градоначелник.

(5) Сви службени документи градоначелника, доградоначелника и главног координатора овјеравају се печатом градоначелника, а шефова одјељења печатом одјељења.

Члан 6.
(Сарадња са институцијама БиХ и ентитетима)

Сарадња градоначелника и Владе са институцијама Босне и Херцеговине и ентитетима заснива се на правима, дужностима и одговорностима утврђених Уставом и законима БиХ, као и Статутом и законима Дистрикта.

Члан 7.
(Сарадња са другим органима и институцијама Дистрикта)

Влада сарађује са Скупштином Дистрикта (у даљем тексту: Скупштина), судовима и другим органима и институцијама Дистрикта, у складу са законима и другим прописима, руководећи се јавним интересима становника Дистрикта.

Члан 8.
(Јавност рада)

Влада је дужна да јавности омогући увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја, Пословнику Владе и другим подзаконским актима.

Члан 9.
(Објављивање аката Владе)

Акти Владе се објављују у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”, ако је то овим законом или другим прописом одређено или ако Влада тако одлучи при њиховом доношењу.

ГЛАВА II
ВЛАДА

Члан 10.
(Надлежност)

Влада има сљедеће надлежности:
a) Спроводи политику Дистрикта и извршава законе, друге прописе и опште акте у складу са Статутом Дистрикта;
b) Одобрава нацрте закона и друге прописе које градоначелник предлаже Скупштини на усвајање;
c) Доноси приједлог буџета;
d) Доноси акте о критеријумима и начину додјеле грантова;
e) Изјашњава се о нацртима закона, других прописа или општих аката које је Скупштини поднио други предлагач;
f) Доноси правне акте у циљу извршавања закона;
g) Одобрава извјештај о раду и програм рада Владе;
h) Образује радна тијела из своје надлежности;
и)Обавља и друге послове у складу са Статутом и законом.

Члан 11.
(Акти Владе)

(1) Влада доноси одлуке, правилнике и закључке.

(2) Одлуком се прописују мјере и уређују друга питања из надлежности Владе.

(3) Правилником се разрађују одредбе закона и других прописа ради њиховог извршавања.

(4) Закључком се дефинишу конкретне мјере као и радни задаци за одјељења и друга тијела управе за њихова извршења.

Члан 12.
(Сазивање сједнице)

(1) Влада ради у сједницама које сазива и води градоначелник.

(2) Сједнице Владе одржавају се редовно најмање једном седмично.

(3) Градоначелник сазива ванредну сједницу на захтјев најмање пет чланова Владе или када одлучи да је то неопходно.

Члан 13.
(Кворум)

(1) На сједницама Владе право одлучивања имају само чланови Владе.

(2) Влада може одлучивати ако на сједници Владе присуствује већина чланова Владе.

(3) Уколико члан Владе није у могућности да присуствује сједници Владе обавезан је доставити градоначелнику писмено оправдање које садржи разлоге спријечености, име лица које ће га мијењати са инструкцијом о начину гласања по појединим тачкама дневног реда.

Члан 14.
(Доношење аката Владе)

Влада доноси акте:
a) Тропетинском већином гласова од укупног броја чланова Владе када одлучује:
1. о годишњем буџету Дистрикта и било којим измјенама истог, укључујући и афирмативне гласове: градоначелника, доградоначелника и шефова одјељења за стручне и административне послове, образовање, здравство и јавне послове;
2. о нацртима закона из области образовања, религије, језика и културе, укључујући и афирмативне гласове: градоначелника, доградоначелника и шефова одјељења за стручне и административне послове, образовање, привредни развој, просторно планирање и имовинско-правне послове и расељена лица, избјеглице и стамбена питања.
3. о нацртима закона и другим питањима о којима одлучује Скупштина и када доноси Пословник о свом раду,
b) Простом већином гласова присутних чланова Владе о осталим питањима из надлежности Владе.

Члан 15.
(Пословник о раду Владе)

(1) Влада доноси Пословник о раду Владе.

(2) Пословником из става (1) овог члана детаљније се уређује начин рада, одлучивање и друга питања од значаја за рад Владе.

ГЛАВА III
ГРАДОНАЧЕЛНИК И ЧЛАНОВИ ВЛАДЕ

ПОГЛАВЉЕ А
Градоначелник

Члан 16.
(Надлежности градоначелника)

Градоначелник има сљедеће надлежности :

a) Представља Дистрикт у складу са Статутом.
b) Предсједава Владом и одговоран је за заказивање и вођење сједница Владе.
c) Одговаран је за спровођење закона Босне и Херцеговине и Дистрикта.
d) Одговаран је Скупштини за правилно руковођење и управаљање Дистриктом.
e) Проглашава именовања, унапређења и разрјешења свих запосленика Владе и јавне управе у складу са законом, осим у случају када је Статутом или законима утврђено другачије.
f) У име Владе:
- Подноси нацрте закона и даје приједлоге Скупштини,
- Предлаже буџет Дистрикта и подноси финансијске извјештаје Дистрикта Скупштини,
- Обавља остале дужности у складу са Статутом и законима.
g) Има извршна овлаштења која су му повјерена законима Дистрикта.
h) Организује Владу и доноси организациони план.
i) Подноси Скупштини годишњи извјештај о раду Владе и предлаже Програм рада Владе за наредну годину.
j) Подноси извјештаје Скупштини о управљању и располагању јавном имовином Дистрикта.
k) Подноси кварталне и годишње извјештаје о реализацији буџета.
l) Врши дужност највишег руководиоца свих запослених у Влади и јавној управи Дистрикта.
m) Усмјерава и усклађује рад одјељења.
n) Проглашава ванредно стање у случају опасности по живот и здравље становништва, угрожености имовине у Дистрикту, као и другим случајевима одређеним законом. Мјере које се предузимају у току ванредног стања морају бити у складу са Статутом, законима и другим прописима Дистрикта.
o) Образује радна тијела из своје надлежности.
p) Информише јавност и средства информисања.
r) Потписује акта Владе.
s) Врши друге дужности које су му повјерене Статутом и законима Дистрикта.

Члан 17.
(Акти градоначелника)

(1) Акти градоначелника су: одлука, правилник, организациони план, упутство, инструкција, рјешење и наредба.

(2) Одлука је правни акт који градоначелник доноси у извршавању својих надлежности.

(3) Правилником се разрађују одредбе закона и других прописа ради њиховог извршавања.

(4) Организациони план је акт којим се уређује унутрашња организација Канцеларије градоначелника и одјељења Владе.

(5) Упутством се прописује начин рада и вршење послова органа управе, правних лица и грађана у извршавању закона.

(6) Инструкција је акт који доноси градоначелник у извршавању својих дужности регулишући рад Владе и управе у вези са примјеном закона.

(7) Рјешење је појединачни акт који доноси градоначелник у извршавању својих надлежности, а којим одлучује о правима и обавезама службеника и намјештеника, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

(8) Наредба је опћи акт којим градоначелник ради извршавања закона, других опћих аката Скупштине или аката које он доноси, наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.

Члан 18.
(Објављивање аката градоначелника)

Одлука, правилник, упутство и наредба се објављују у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

ПОГЛАВЉЕ Б
Чланови Владе

Члан 19.
(Надлежности доградоначелника)

Доградоначелник има сљедеће надлежности:
a) Помаже градоначелнику у обављању његових дужности и представља градоначелника у његовом одсуству и поступа умјесто градоначелника уколико је онемогућен;
b) Има извршна овлаштења која су му наведена у законима Дистрикта;
c) Осигурава ефикасан рад јавне управе и издаје обавезујуће налоге у том погледу;
d) Координира припрему, презентирање, усвајање и извршавање буџета;
e) Осигурава функционисање система унутрашње контроле у органима и институцијама Дистрикта;
f) Надзире извршење главних пројеката инфраструктуре;
g) Координира испуњење обавеза и дужности Владе у вези са стратешким инвестиционим улагањима у Дистрикту;
h) Осигурава дефинисање и спровођење концепта и плана имплементације за проактивну и дугорочну културну политику;
i) Прати и осигурава независност поступања по жалбама и притужбама грађана;
j) Врши континуирано политичку и стратешку анализу.

Члан 20.
(Надлежности главног координатора)

(1) Главни координатор одговоран је за координисање активности које захтијевају сарадњу више одјељења Владе и за координирање активности између Владе, јавне управе и других институција Дистрикта.

(2) Помаже градоначелнику у ефикасном провођењу Владине политике и осигурава ефикасно управљање Владиним активностима у складу са инструкцијама градоначелника.

(3) Овлаштен је да, у оквиру својих надлежности, издаје обавезујуће налоге органима јавне управе уз сагласност градоначелника.

(4) Ради под непосредним руководством градоначелника.

Члан 21.
(Надлежности шефова одјељења)

Шефови одјељења имају сљедеће надлежности:
a) Расправљају о свим питањима из надлежности Владе и предлажу градоначелнику најбоља рјешења;
b) Помажу градоначелнику у обављању његових дужности;
c) Предлажу Влади нацрте закона и подзаконских аката;
d) Спроводе одлуке градоначелника, Владе и Скупштине које спадају у њихову надлежност;
e) Доносе опште акте када је то законом одређено;
f) Доносе управна акта и друге појединачна акта у складу са Статутом и законима Дистрикта,
g) Обавјештавају Скупштину о свим питањима из њихове надлежности, на захтјев Скупштине или градоначелника;
h) Руководе радом одјељења у складу са законом и упутствима градоначелника;
i) Предузимању неопходне мјере ради ефикасног и ефективног остваривања утврђених циљева и задатака из надлежности одјељења,
j) Обављају друге дужности утврђене законом или наложене од стране градоначелника.

Члан 22.
(Акти шефова одјељења)

Шефови одјељења у извршавању својих надлежности доносе одлуке и правилнике када је то законом одређено и појединачна управна акта којима се регулишу појединачна права и дужности физичких и правних лица у складу са законом и другим прописима.

ГЛАВА IV
МАНДАТ ВЛАДЕ

Члан 23.
(Избор градоначелника)

(1) Градоначелника бира и разрјешава Скупштина у складу са Статутом и Пословником Скупштине.

(2) Градоначелник обавља своје дужности за вријеме трајања мандата Скупштине која га је изабрала и врши дужности у складу са Статутом и законом.

Члан 24.
(Почетак мандата)

Мандат градоначелника почиње одмах након избора и положене свечане изјаве, односно заклетве.

Члан 25.
(Избор чланова Владе)

(1) Градоначелник бира или смјењује чланове Владе у складу са чланом 47. став 1. Статута.

(2) Приликом избора чланова Владе градоначелник је дужан изабрати особу са најмање високом стручном спремом и високим моралним и етичким квалитетима.

(3) Градоначелник је обавезан да обавијести Скупштину о својој одлуци о избору, као и номиноване за чланове Владе, а номиновани су обавезни да се одмах изјасне о прихватању градоначелникове одлуке.

(4) Градоначелникова одлука о избору ступа на снагу по истеку периода од петнаест 15 дана након пријема градоначелникове обавијести о одлуци о избору у Скупштини, уколико Скупштина није ставила вето на градоначелникову одлуку.

(5) Градоначелник одређује када именовање ступа на снагу, а рок не може бити дужи од три (3) седмице након обавијести Скупштини о одлуци о избору.

(6) На дан ступања именовања на снагу, градоначелник и чланови Владе дају свечану изјаву односно заклетву.

ГЛАВА В
ПРЕСТАНАК МАНДАТА ВЛАДЕ

Члан 26.
(Престанак мандата градоначелника)

(1) Мандат градоначелника престаје престанком мандата Скупштине која га је изабрала, у складу с чланом 46. став 1. Статута.

(2) Престанком мандата градоначелнику престаје и мандат чланова Владе.

(3) Влада наставља да обавља своје дужности док се не изабере нови градоначелник.

(4) На основу захтјева градоначелника чланови Владе које је изабрао његов претходник, обавезни су остати на дужности док одлука о новим члановима Владе не ступи на снагу.

Члан 27.
(Оставка градоначелника и чланова Владе)

(1) Градоначелник и чланови Владе могу дати оставку прије истека мандата.

(2) Оставка градоначелника и чланова Владе мора бити у писменој форми са тачно одређеним датумом ступања оставке на снагу.

(3) Оставка ступа на снагу најкасније у року од 15 дана од дана подношења.

(4) Градоначелник подноси оставку Скупштини, а чланови Владе оставку подносе градоначелнику.

(5) Градоначелник обавјештава Скупштину о оставци члана Владе одмах по подношењу оставке.

(6) У случају оставке градоначелника, чланови Владе настављају да обављају своје дужности на челу са доградоначелником, док се не изабере нови градоначелник.

(7) У случају оставке члана Владе градоначелник бира новог члана Владе у року од 15 дана од дана подношења оставке у складу са Статутом и овим законом.

Члан 28.
(Оставка и разрјешење због сукоба интереса)

(1) Чланови Владе не могу преузети дужност уколико постоји сукоб интереса утврђен Статутом или законом.

(2) Градоначелник или чланови Владе обавезно дају оставку уколико постоји сукоб интереса у складу са Статутом или законом.

(3) Скупштина ће разријешити градоначелника уколико се утврди постојање сукоба интереса.

(4) Градоначелник ће разријешити дужности члана Владе када се утврди постојање сукоба интереса.

(5) Оставка односно разрјешење ступају на снагу одмах.

Члан 29.
(Оставка у случају потврђивања оптужнице)

Градоначелник или чланови Владе обавезно подносе оставку у случају потврђивања оптужнице због кривичног дјела за које је законом прописана казна затвора у трајању од најмање шест мјесеци.

Члан 30.
(Разрјешење градоначелника)

(1) Мандат градоначелника престаје његовим разрјешењем у складу с чланом 59. став 1. Статута.

(2) Одлука о разрјешењу градоначелника доноси се у складу са Статутом и ступа на снагу одмах.

Члан 31.
(Разрјешење члана Владе)

(1) Члана Владе разрјешава градоначелник.

(2) Градоначелник је дужан да разријеши члана Владе који својим понашањем нарушава углед Дистрикта и предузима радње супротне закону и моралним и етичким стандардима.

(3) Скупштина може ставити вето на одлуку градоначелника о разрјешењу члана Владе у складу с чланом 47. став 1. Статута, најкасније у року од 15 дана од дана када је градоначелник обавијестио Скупштину о одлуци.

(4) Уколико Скупштина није ставила вето на градоначелникову одлуку о разрјешењу члана Владе у року из става (3) овог члана, одлука ступа на снагу одмах.

(5) Након ступања на снагу одлуке о разрјешењу члана Владе градоначелник бира новог члана Владе у року од 15 дана, у складу са Статутом и овим Законом.

ГЛАВА VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ВЛАДЕ

Члан 32.
(Увид у финансије)

(1) Чланови Владе појединачно подносе на увид Скупштини годишњи финансијски извјештај о својим укупним приходима, изворима, имовини и дуговањима, као и чланова породице до првог степена сродства.

(2) Извјештаји наведени у ставу 1. овог члана сматрају се јавним документима и Скупштина их даје јавности на увид у складу са законом.

(3) Образац и садржај финансијског извјештавања утврђује Влада на приједлог Дирекције за финансије Дистрикта.

Члан 33.
(Плата)

(1) Градоначелник има право на мјесечну бруто плату, чији износ се утврђује множењем најниже плате у органима управе Дистрикта као основицом, с коефицијентом 8,615.

(2) Доградоначелник има право на мјесечну бруто плату, чији износ се утврђује множењем најниже плате у органима управе Дистрикта као основицом, с коефицијентом 8,339.

(3) Главни координатор има право на мјесечну бруто плату, чији износ се утврђује множењем најниже плате у органима управе Дистрикта као основицом, с коефицијентом 8,197.

(4) Шефови одјељења Владе имају право на мјесечну бруто плату, чији износ се утврђује множењем најниже плате у органима управе Дистрикта као основицом, с коефицијентом 7,599.

(5) Плате из ставова од 1. до 4. подлијежу порезу на доходак.

Члан 34.
(Накнаде и новчане помоћи)

Чланови Владе остварују право на накнаде и новчане помоћи утврђене Законом о платама запослених у органима управе.

Члан 35.
(Прелазна новчана накнада по завршетку функције)

(1) По истеку мандата чланови Владе имају право на прелазну новчану накнаду, под условом да су функцију обављали најмање једну пуну годину.

(2) Градоначелник и чланови Владе чији мандат је трајао:
a) једну пуну годину имају право на три мјесечне плате градоначелника и чланова Владе,
b) двије пуне године имају право на четири мјесечне плате градоначелника и чланова Владе,
c) три пуне године имају право на пет мјесечних плата градоначелника и чланова Владе,
d) четири пуне године имају право на шест мјесечних плата градоначелника и чланова Владе,

(3) Прелазна новчана накнада се исплаћује једнократно у бруто износу.

(4) Прелазна новчана накнада подлијеже порезу на доходак.

(5) Одредбе овог члана неће се примјењивати у случајевима прописанима члановима 27., 28., 29., 30. и 31. овог Закона.

Члан 36.
(Годишњи одмор)

Чланови Владе ће имати право на годишњи одмор од тридесет (30) радних дана током календарске године.

ГЛАВА VII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.
(Подзаконски акти)

Прописи за спровођење овог закона донијеће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 38.
(Престанак примјене закона)

Даном ступања на снагу овог закона ставља се ван снаге Закон о извршној власти Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 5/01, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03, 14/03, 31/04 и 40/05), и Закон о члановима Владе Брчко Дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, број: 34/04 и 40/05).

Члан 39.
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije