ZAKON O VLADI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O VLADI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

GLAVA I
OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet zakona)

Ovaj Zakon definira organizaciju, nadležnost, način rada, mandat Vlade Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Vlada) i članova Vlade, kao i prava i obaveze članova Vlade.

Član 2.
(Funkcija Vlade)

(1) Vlada vrši izvršnu vlast Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikta), u skladu sa Statutom Distrikta (u daljem tekstu: Statut) i zakonima.

(2) Članovi Vlade obavljaju svoju funkciju u skladu sa Statutom, zakonima i etičkim kodeksom.

Član 3.
(Sastav Vlade)

Vladu Distrikta čine gradonačelnik, dogradonačelnik, glavni koordinator i šefovi odjeljenja.

Član 4.
(Sjedište Vlade)

Sjedište Vlade je grad Brčko.

Član 5.
(Pečati)

(1) Gradonačlenik ima okrugli pečat sa tekstom: “Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine “gradonačelnik”, kružno ispisan ćirilicom i latinicom, a u središtu pečata utisnut je grb Bosne i Hercegovine.

(2) Vlada ima okrugli pečat sa sa tekstom: “Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine “Vlada”, kružno ispisan ćirilicom i latinicom, a u središtu pečata utisnut je grb Bosne i Hercegovine.

(3) Odjeljenja imaju okrugli pečat sa tekstom: “Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine” kružno ispisan ćirilicom i latinicom sa nazivom odjeljenja u središtu pečata sa utisnutim grbom Bosne i Hercegovine.

(4) Svi akti koje donosi Vlada ovjeravaju se pečatom Vlade, a potpisuje ih gradonačelnik.

(5) Svi službeni dokumenti gradonačelnika, dogradonačelnika i glavnog koordinatora ovjeravaju se pečatom gradonačelnika, a šefova odjeljenja pečatom odjeljenja.

Član 6.
(Saradnja sa institucijama BiH i entitetima)

Saradnja gradonačelnika i Vlade sa institucijama Bosne i Hercegovine i entitetima zasniva se na pravima, dužnostima i odgovornostima utvrđenih Ustavom i zakonima BiH, kao i Statutom i zakonima Distrikta.

Član 7.
(Saradnja sa drugim organima i institucijama Distrikta)

Vlada sarađuje sa Skupštinom Distrikta (u daljem tekstu: Skupština), sudovima i drugim organima i institucijama Distrikta, u skladu sa zakonima i drugim propisima, rukovodeći se javnim interesima stanovnika Distrikta.

Član 8.
(Javnost rada)

Vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja, Poslovniku Vlade i drugim podzakonskim aktima.

Član 9.
(Objavljivanje akata Vlade)

Akti Vlade se objavljuju u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”, ako je to ovim zakonom ili drugim propisom određeno ili ako Vlada tako odluči pri njihovom donošenju.

GLAVA II
VLADA

Član 10.
(Nadležnost)

Vlada ima sljedece nadležnosti:
a) Provodi politiku Distrikta i izvršava zakone, druge propise i opće akte u skladu sa Statutom Distrikta;
b) Odobrava nacrte zakona i druge propise koje gradonačelnik predlaže Skupštini na usvajanje;
c) Donosi prijedlog budžeta;
d) Donosi akte o kriterijima i načinu dodjele grantova;
e) Izjašnjava se o nacrtima zakona, drugih propisa ili općih akata koje je Skupštini podnio drugi predlagač;
f) Donosi pravne akte u cilju izvršavanja zakona;
g) Odobrava izvještaj o radu i program rada Vlade;
h) Obrazuje radna tijela iz svoje nadležnosti;
i) Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i zakonom.

Član 11.
(Akti Vlade)

(1) Vlada donosi odluke, pravilnike i zaključke.

(2) Odlukom se propisuju mjere i uređuju druga pitanja iz nadležnosti Vlade.

(3) Pravilnikom se razrađuju odredbe zakona i drugih propisa radi njihovog izvršavanja.

(4) Zaključkom se definiraju konkretne mjere kao i radni zadaci za odjeljenja i druga tijela uprave za njihova izvršenja.

Član 12.
(Sazivanje sjednice)

(1) Vlada radi u sjednicama koje saziva i vodi gradonačelnik.

(2) Sjednice Vlade održavaju se redovno najmanje jednom sedmično.

(3) Gradonačelnik saziva vanrednu sjednicu na zahtjev najmanje pet članova Vlade ili kada odluči da je to neophodno.

Član 13.
(Kvorum)

(1) Na sjednicama Vlade pravo odlučivanja imaju samo članovi Vlade.

(2) Vlada može odlučivati ako na sjednici Vlade prisustvuje većina članova Vlade.

(3) Ukoliko član Vlade nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici Vlade obavezan je dostaviti gradonačelniku pismeno opravdanje koje sadrži razloge spriječenosti, ime lica koje će ga mijenjati sa instrukcijom o načinu glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Član 14.
(Donošenje akata Vlade)

Vlada donosi akte:
a) Tropetinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Vlade kada odlučuje:
1. o godišnjem budžetu Distrikta i bilo kojim izmjenama istog, uključujući i afirmativne glasove: gradonačelnika, dogradonačelnika i šefova odjeljenja za stručne i administrativne poslove, obrazovanje, zdravstvo i javne poslove;
2. o nacrtima zakona iz oblasti obrazovanja, religije, jezika i kulture, uključujući i afirmativne glasove: gradonačelnika, dogradonačelnika i šefova odjeljenja za stručne i administrativne poslove, obrazovanje, privredni razvoj, prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove i raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.
3. o nacrtima zakona i drugim pitanjima o kojima odlučuje Skupština i kada donosi Poslovnik o svom radu,
b) Prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade o ostalim pitanjima iz nadležnosti Vlade.

Član 15.
(Poslovnik o radu Vlade)

(1) Vlada donosi Poslovnik o radu Vlade.

(2) Poslovnikom iz stava (1) ovog člana detaljnije se uređuje način rada, odlučivanje i druga pitanja od značaja za rad Vlade.

GLAVA III
GRADONAČELNIK I ČLANOVI VLADE

POGLAVLJE A
Gradonačelnik

Član 16.
(Nadležnosti gradonačelnika)

Gradonačelnik ima sljedece nadležnosti :

a) Predstavlja Distrikt u skladu sa Statutom.
b) Predsjedava Vladom i odgovoran je za zakazivanje i vođenje sjednica Vlade.
c) Odgovaran je za provođenje zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta.
d) Odgovaran je Skupštini za pravilno rukovođenje i upravljanje Distriktom.
e) Proglašava imenovanja, unapređenja i razrješenja svih zaposlenika Vlade i javne uprave u skladu sa zakonom, osim u slučaju kada je Statutom ili zakonima utvrđeno drugačije.
f) U ime Vlade :
- Podnosi nacrte zakona i daje prijedloge Skupštini,
- Predlaže budžet Distrikta i podnosi finansijske izvještaje Distrikta Skupštini,
- Obavlja ostale dužnosti u skladu sa Statutom i zakonima.
g) Ima izvršna ovlaštenja koja su mu povjerena zakonima Distrikta.
h) Organizuje Vladu i donosi organizacioni plan.
i) Podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu Vlade i predlaže Program rada Vlade za narednu godinu.
j) Podnosi izvještaje Skupštini o upravljanju i raspolaganju javnom imovinom Distrikta.
k) Podnosi kvartalne i godišnje izvještaje o realizaciji budžeta.
l) Vrši dužnost najvišeg rukovodioca svih zaposlenih u Vladi i javnoj upravi Distrikta.
m) Usmjerava i usklađuje rad odjeljenja.
n) Proglašava vanredno stanje u slučaju opasnosti po život i zdravlje stanovništva, ugroženosti imovine u Distriktu, kao i drugim slučajevima određenim zakonom. Mjere koje se preduzimaju u toku vanrednog stanja moraju biti u skladu sa Statutom, zakonima i drugim propisima Distrikta.
o) Obrazuje radna tijela iz svoje nadležnosti.
p) Informira javnost i sredstva informisanja.
r) Potpisuje akta Vlade.
s) Vrši druge dužnosti koje su mu povjerene Statutom i zakonima Distrikta.

Član 17.
(Akti gradonačelnika)

(1) Akti gradonačelnika su: odluka, pravilnik, organizacioni plan, uputstvo, instrukcija, rješenje i naredba.

(2) Odluka je pravni akt koji gradonačelnik donosi u izvršavanju svojih nadležnosti.

(3) Pravilnikom se razrađuju odredbe zakona i drugih propisa radi njihovog izvršavanja.

(4) Organizacioni plan je akt kojim se uređuje unutrašnja organizacija Ureda gradonačelnika i odjeljenja Vlade.

(5) Uputstvom se propisuje način rada i vršenje poslova organa uprave, pravnih lica i građana u izvršavanju zakona.

(6) Instrukcija je akt koji donosi gradonačelnik u izvršavanju svojih dužnosti regulirajući rad Vlade i uprave u vezi sa primjenom zakona.

(7) Rješenje je pojedinačni akt koji donosi gradonačelnik u izvršavanju svojih nadležnosti, a kojim odlučuje o pravima i obavezama službenika i namještenika, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

(8) Naredba je opći akt kojim gradonačelnik radi izvršavanja zakona, drugih općih akata Skupštine ili akata koje on donosi, naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opći značaj.

Član 18.
(Objavljivanje akata gradonačelnika)

Odluka, pravilnik, uputstvo i naredba se objavljuju u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

POGLAVLJE B
Članovi Vlade

Član 19.
(Nadležnosti dogradonačelnika)

Dogradonačelnik ima sljedece nadležnosti:
a) Pomaže gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti i predstavlja gradonačelnika u njegovom odsustvu i postupa umjesto gradonačelnika ukoliko je onemogućen;
b) Ima izvršna ovlaštenja koja su mu navedena u zakonima Distrikta;
c) Osigurava efikasan rad javne uprave i izdaje obavezujuće naloge u tom pogledu;
d) Koordinira pripremu, prezentiranje, usvajanje i izvršavanje budžeta;
e) Osigurava funkcioniranje sistema unutarnje kontrole u organima i institucijama Distrikta;
f) Nadzire izvršenje glavnih projekata infrastrukture;
g) Koordinira ispunjenje obaveza i dužnosti Vlade u vezi sa strateškim investicionim ulaganjima u Distriktu;
h) Osigurava definisanje i provođenje koncepta i plana implementacije za proaktivnu i dugoročnu kulturnu politiku;
i) Prati i osigurava nezavisnost postupanja po žalbama i pritužbama građana;
j) Vrši kontinuirano političku i stratešku analizu.

Član 20.
(Nadležnosti glavnog koordinatora)

(1) Glavni koordinator odgovoran je za koordiniranje aktivnosti koje zahtijevaju saradnju više odjeljenja Vlade i za koordiniranje aktivnosti između Vlade, javne uprave i drugih institucija Distrikta.

(2) Pomaže gradonačelniku u efikasnom provođenju Vladine politike i osigurava efikasno upravljanje Vladinim aktivnostima u skladu sa instrukcijama gradonačelnika.

(3) Ovlašten je da, u okviru svojih nadležnosti, izdaje obavezujuće naloge organima javne uprave uz saglasnost gradonačelnika.

(4) Radi pod neposrednim rukovodstvom gradonačelnika.

Član 21.
(Nadležnosti šefova odjeljenja)

Šefovi odjeljenja imaju sljedece nadležnosti:
a) Raspravljaju o svim pitanjima iz nadležnosti Vlade i predlažu gradonačelniku najbolja rješenja;
b) Pomažu gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti;
c) Predlažu Vladi nacrte zakona i podzakonskih akata;
d) Provode odluke gradonačelnika, Vlade i Skupštine koje spadaju u njihovu nadležnost;
e) Donose opće akte kada je to zakonom određeno;
f) Donose upravna akta i druge pojedinačna akta u skladu sa Statutom i zakonima Distrikta,
g) Obavještavaju Skupštinu o svim pitanjima iz njihove nadležnosti, na zahtjev Skupštine ili gradonačelnika;
h) Rukovode radom odjeljenja u skladu sa zakonom i uputstvima gradonačelnika;
i) Preduzimanju neophodne mjere radi efikasnog i efektivnog ostvarivanja utvrđenih ciljeva i zadataka iz nadležnosti odjeljenja,
j) Obavljaju druge dužnosti utvrđene zakonom ili naložene od strane gradonačelnika.

Član 22.
(Akti šefova odjeljenja)

Šefovi odjeljenja u izvršavanju svojih nadležnosti donose odluke i pravilnike kada je to zakonom određeno i pojedinačna upravna akta kojima se regulišu pojedinačna prava i dužnosti fizičkih i pravnih lica u skladu sa zakonom i drugim propisima.

GLAVA IV
MANDAT VLADE

Član 23.
(Izbor gradonačelnika)

(1) Gradonačelnika bira i razrješava Skupština u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine.

(2) Gradonačelnik obavlja svoje dužnosti za vrijeme trajanja mandata Skupštine koja ga je izabrala i vrši dužnosti u skladu sa Statutom i zakonom.

Član 24.
(Početak mandata)

Mandat gradonačelnika počinje odmah nakon izbora i položene svečane izjave, odnosno zakletve.

Član 25.
(Izbor članova Vlade)

(1) Gradonačelnik bira ili smjenjuje članove Vlade u skladu sa članom 47. stav 1. Statuta.

(2) Prilikom izbora članova Vlade gradonačelnik je dužan izabrati osobu sa najmanje visokom stručnom spremom i visokim moralnim i etičkim kvalitetima.

(3) Gradonačelnik je obavezan da obavijesti Skupštinu o svojoj odluci o izboru, kao i nominovane za članove Vlade, a nominovani su obavezni da se odmah izjasne o prihvatanju gradonačelnikove odluke.

(4) Gradonačelnikova odluka o izboru stupa na snagu po isteku perioda od petnaest 15 dana nakon prijema gradonačelnikove obavijesti o odluci o izboru u Skupštini, ukoliko Skupština nije stavila veto na gradonačelnikovu odluku.

(5) Gradonačelnik određuje kada imenovanje stupa na snagu, a rok ne može biti duži od tri (3) sedmice nakon obavijesti Skupštini o odluci o izboru.

(6) Na dan stupanja imenovanja na snagu, gradonačelnik i članovi Vlade daju svečanu izjavu odnosno zakletvu.

GLAVA V
PRESTANAK MANDATA VLADE

Član 26.
(Prestanak mandata gradonačelnika)

(1) Mandat gradonačelnika prestaje prestankom mandata Skupštine koja ga je izabrala, u skladu s članom 46. stav 1. Statuta.

(2) Prestankom mandata gradonačelniku prestaje i mandat članova Vlade.

(3) Vlada nastavlja da obavlja svoje dužnosti dok se ne izabere novi gradonačelnik.

(4) Na osnovu zahtjeva gradonačelnika članovi Vlade koje je izabrao njegov prethodnik, obavezni su ostati na dužnosti dok odluka o novim članovima Vlade ne stupi na snagu.

Član 27.
(Ostavka gradonačelnika i članova Vlade)

(1) Gradonačelnik i članovi Vlade mogu dati ostavku prije isteka mandata.

(2) Ostavka gradonačelnika i članova Vlade mora biti u pismenoj formi sa tačno određenim datumom stupanja ostavke na snagu.

(3) Ostavka stupa na snagu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja.

(4) Gradonačelnik podnosi ostavku Skupštini, a članovi Vlade ostavku podnose gradonačelniku.

(5) Gradonačelnik obavještava Skupštinu o ostavci člana Vlade odmah po podnošenju ostavke.

(6) U slučaju ostavke gradonačelnika, članovi Vlade nastavljaju da obavljaju svoje dužnosti na čelu sa dogradonačelnikom, dok se ne izabere novi gradonačelnik.

(7) U slučaju ostavke člana Vlade gradonačelnik bira novog člana Vlade u roku od 15 dana od dana podnošenja ostavke u skladu sa Statutom i ovim zakonom.

Član 28.
(Ostavka i razrješenje zbog sukoba interesa)

(1) Članovi Vlade ne mogu preuzeti dužnost ukoliko postoji sukob interesa utvrđen Statutom ili zakonom.

(2) Gradonačelnik ili članovi Vlade obavezno daju ostavku ukoliko postoji sukob interesa u skladu sa Statutom ili zakonom.

(3) Skupština će razriješiti gradonačelnika ukoliko se utvrdi postojanje sukoba interesa.

(4) Gradonačelnik će razriješiti dužnosti člana Vlade kada se utvrdi postojanje sukoba interesa.

(5) Ostavka odnosno razrješenje stupaju na snagu odmah.

Član 29.
(Ostavka u slučaju potvrđivanja optužnice)

Gradonačelnik ili članovi Vlade obavezno podnose ostavku u slučaju potvrđivanja optužnice zbog krivičnog djela za koje je zakonom propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Član 30.
(Razrješenje gradonačelnika)

(1) Mandat gradonačelnika prestaje njegovim razrješenjem u skladu s članom 59. stav 1. Statuta.

(2) Odluka o razrješenju gradonačelnika donosi se u skladu sa Statutom i stupa na snagu odmah.

Član 31.
(Razrješenje člana Vlade)

(1) Člana Vlade razrješava gradonačelnik.

(2) Gradonačelnik je dužan da razriješi člana Vlade koji svojim ponašanjem narušava ugled Distrikta i preduzima radnje suprotne zakonu i moralnim i etičkim standardima.

(3) Skupština može staviti veto na odluku gradonačelnika o razrješenju člana Vlade u skladu s članom 47. stav 1. Statuta, najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je gradonačelnik obavijestio Skupštinu o odluci.

(4) Ukoliko Skupština nije stavila veto na gradonačelnikovu odluku o razrješenju člana Vlade u roku iz stava (3) ovog člana, odluka stupa na snagu odmah.

(5) Nakon stupanja na snagu odluke o razrješenju člana Vlade gradonačelnik bira novog člana Vlade u roku od 15 dana, u skladu sa Statutom i ovim Zakonom.

GLAVA VI
PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA VLADE

Član 32.
(Uvid u finansije)

(1) Članovi Vlade pojedinačno podnose na uvid Skupštini godišnji finansijski izvještaj o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i članova porodice do prvog stepena srodstva.

(2) Izvještaji navedeni u stavu 1. ovog člana smatraju se javnim dokumentima i Skupština ih daje javnosti na uvid u skladu sa zakonom.

(3) Obrazac i sadržaj finansijskog izvještavanja utvrđuje Vlada na prijedlog Direkcije za finansije Distrikta.

Član 33.
(Plata)

(1) Gradonačelnik ima pravo na mjesečnu bruto platu, čiji iznos se utvrđuje množenjem najniže plate u organima uprave Distrikta kao osnovicom, s koeficijentom 8,615.

(2) Dogradonačelnik ima pravo na mjesečnu bruto platu, čiji iznos se utvrđuje množenjem najniže plate u organima uprave Distrikta kao osnovicom, s koeficijentom 8,339.

(3) Glavni koordinator ima pravo na mjesečnu bruto platu, čiji iznos se utvrđuje množenjem najniže plate u organima uprave Distrikta kao osnovicom, s koeficijentom 8,197.

(4) Šefovi odjeljenja Vlade imaju pravo na mjesečnu bruto platu, čiji iznos se utvrđuje množenjem najniže plate u organima uprave Distrikta kao osnovicom, s koeficijentom 7,599.

(5) Plate iz stavova od 1. do 4. podliježu porezu na dohodak.

Član 34.
(Naknade i novčane pomoći)

Članovi Vlade ostvaruju pravo na naknade i novčane pomoći utvrđene Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave.

Član 35.
(Prelazna novčana naknada po završetku funkcije)

(1) Po isteku mandata članovi Vlade imaju pravo na prelaznu novčanu naknadu, pod uslovom da su funkciju obavljali najmanje jednu punu godinu.

(2) Gradonačelnik i članovi Vlade čiji mandat je trajao:
a) jednu punu godinu imaju pravo na tri mjesečne plate gradonačelnika i članova Vlade,
b) dvije pune godine imaju pravo na četiri mjesečne plate gradonačelnika i članova Vlade,
c) tri pune godine imaju pravo na pet mjesečnih plata gradonačelnika i članova Vlade,
d) četiri pune godine imaju pravo na šest mjesečnih plata gradonačelnika i članova Vlade,

(3) Prelazna novčana naknada se isplaćuje jednokratno u bruto iznosu.

(4) Prelazna novčana naknada podliježe porezu na dohodak.

(5) Odredbe ovog člana neće se primjenjivati u slučajevima propisanima članovima 27., 28., 29., 30. i 31. ovog Zakona.

Član 36.
(Godišnji odmor)

Članovi Vlade će imati pravo na godišnji odmor od trideset (30) radnih dana tokom kalendarske godine.

GLAVA VII
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.
(Podzakonski akti)

Propisi za provođenje ovog zakona donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 38.
(Prestanak primjene zakona)

Danom stupanja na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 5/01, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03, 14/03, 31/04 i 40/05), i Zakon o članovima Vlade Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 34/04 i 40/05).

Član 39.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije