Налог супервизора којим се продужава мандат Независног одбора за избор, именовање и праћење рада шефа полиције и обавезује Скупштина Брчко Дистрикта да измјени Закон о полицији Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године и става 9 Анекса Коначне одлуке од 19. августа 1999. године које је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког;
Позивајући се на Закон о полицији Брчко Дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“, бр. 31/09) (у даљем тексту: „Закон о полицији“) који је усвојен на 14. редовној сједници одржаној 14. октобра 2009. године, којим се регулише поступак избора и именовања чланова Независног одбора за избор, именовање и праћење рада шефа полиције (у даљем тексту: „Независни одбор“);
Подсјећајући да је 20. јула 2006. године Скупштина Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: „Скупштина“) на 35. редовној сједници именовала чланове Независног одбора у складу са претходним Законом о полицији Брчко Дистрикта – консолидованом верзијом („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“ бр. 19/06); да је Одлука о именовању чланова Независног одбора за избор, именовање и праћење рада шефа полиције објављена у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ“, бр. 26/06 и да је мандат чланова Независног одбора истекао 20. јула 2010. године;
Надаље подсјећајући да је Комисија за избор и именовање и мандатско имунитетска комисија Скупштине (у даљем тексту: „Комисија“), 6. маја 2010. године објавила јавни позив за пријаву квалификованих кандидата ради спровођења поступка избора чланова Независног одбора;
Констатујући да је Комисија спровела поступак избора и 29. јуна 2010. године прослиједила Скупштини списак предложених кандидата за чланове Независног одбора;
Имајући у виду чињеницу да суЗакон о полицији који је усвојила Скупштина припремилипредставници полиције Дистрикта,уважени правници и стручњаци из области полицијских послова;
Констатујући да су у Босни и Херцеговиниреформе у области полиције у току још од усвајања Закона о полицији које имају за циљ да онемогуће уплитање политике или полиције у рад Независних одбора искључивањем могућности да активни полицијски званичници из било које територијалне надлежности у Босни и Херцеговини буду чланови таквих одбора;
Надаље констатујући да је услед оваквих дешавања Закон о полицији у свом садашњем облику и у вези са оним што се односи на Независни одбор, погрешно протумачен у том дијелу, те га стога треба исправити и да због тога поступак избора који је покренут 6. маја 2010. године није у складу са намјером закона што чини процес неважећим у том погледу;
Изражавајући увјерење да иако Скупштина или Комисија пер се не сноси кривицу за погрешно тумачење закона, ипак, постоји потреба да се закон учини јаснијим и да се спроведе нови процес избора у складу са правилним тумачењем одредби које се односе на избор чланова Независног одбора;
Истичући да је Дистрикт био први у спровођењу многих реформи у Босни и Херцеговини и да жели да настави да усваја најбоље примјере из праксе како би одржао највише професионалне стандарде у раду својих институција и њихову независности;
Уважавајући посвећеност и високе стандарде у раду садашњег Независног одбора у претходном периоду, укључујући и заступљеност чланова из реда ентитета, и изражавајући пуно повјерење у њихову способност да своје дужности наставе да извршавају са истом посвећеношћу и стандардима у раду;
Након што сам пажљиво размотрио различите опције за рјешавање овог проблема и закључио да у овим околностима надлежни органи неће моћи благовременода ријеше овај проблем;
Након што сам се консултовао са Полицијском мисијом Европске Уније (EUPM), градоначелником, предсједником Скупштине, замјеником предсједника Скупштине и шефовима посланичких клубова у Скупштини Брчко Дистрикта;
Након што сам стога одлучио да ово питање ријешим путем Налога супервизора у циљу отклањања било какве правне несигурности или недоумица у вези са условима за именовање чланова Независног одбора;

Овим путем налажем да:
1. Скупштина Брчко Дистрикта до 30. априла 2011. годинеа не прије успостављања ентитетских и државних власти по завршетку општих избора заказаних за 3. октобар 2010.године, донесе Закон о измјенама и допунама Закона о полицији како би се искључила могућност да активни полицијски званичници из било које територијалне надлежности у Босни и Херцеговинибудучланови Независног одбора, и осигурала заступљеност чланова у Независном одбору са пребивалиштем у ентитетима; Скупштина Брчко Дистрикта одмах објави Закон о измјенама и допунама Закона о полицији у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ.“
2. Скупштина Брчко Дистрикта почне и спроведе поступак избора нових чланова Независног одбора одмах након што Закон о измјенама и допунама Закона о полицији ступи на снагу. Поступак избора и именовања треба окончати најкасније до 30. јула 2011. године.
3. Садашњи чланови независног одбора наставе да врше своје дужности и одговорности као чланови Независног одбора све док Скупштина Дистрикта не именује нове чланове у складу са ставом 2 овог налога.
4. Институције Брчко Дистрикта ће предузети све неопходне мјере како би се осигурала имплементација овог налога.
5. Овај налог ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи.
6. Овај Налог супервизора се објављује у Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ на енглеском и на службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају недосљедности, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije