Nalog supervizora o subvencionisanju troškova snabdijevanja Brčko Distrikta električnom energijom u periodu od 01. jula 2010. godine do 31. decembra 2010. godine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. marta 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Takođe u skladu sa stavom 67 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine u kojoj se u odgovarajućim dijelovima kaže da će Tribunal za Brčko „sačuvati jurisdikciju nad ovim sporom sve dok supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne obavijesti Tribunal (…) da te ustanove funkcionišu efikasno i, po svemu sudeći, trajno”;
Podsjećajući na odluke visokog predstavnika od 18. septembra 2009. godine kojima se donose Zakon o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Zakon o izmjenama Zakona o prenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini, koji su imali za cilj da Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine bude uključen u elektroenergetski regulatorni sistem na taj način što će se ustanoviti zakonska obaveza za entitete da u vidu javne usluge snabdijevaju građane Brčko Distrikt električnom energijom, bez diskriminacije;
Nadalje podsjećajući da su institucije Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine bez odlaganja objavile gorepomenute zakone o izmjenama i dopunama zakona u svojim službenim glasnicima (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 76/09 i Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 61/09), dok vlasti Republike Srpske to još uvijek nisu učinile, uprkos tome što je takvo objavljivanje obavezno prema Zakonu o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 67/05 i 110/08);
Osuđujući postupke člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju Vladimira Dokića, koji od septembra 2009. godine svjesno, namjerno i nezakonito blokira sprovođenje donijetog Zakona o izmjenama Zakona o prenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini na taj način što sprečava Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju u izvršavanju njene zakonske obaveze da utvrdi tarife u Brčkom za distributivne troškove u Brčko Distriktu koji su neophodni kako bi se utvrdila konačna cijena isporučene električne energije za domaćinstva u Distriktu i ostale potrošače i kako bi se izdala licenca Javnom komunalnom preduzeću Brčko Distrikta za rad i distribuciju električne energije;
Izražavajući žaljenje zbog činjenice da su Elektroprivreda Republike Srpske i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine spriječene da postignu dogovor u okviru zakonskih rokova o drugačijem aranžmanu snabdijevanja od kojeg bi svi imali koristi, a prvenstveno građani Brčko Distrikta zbog toga što je Republika Srpska svjesno nastavila da ozbiljno krši Odluke Tribunala i odluke visokog predstavnika i zbog toga što je gospodin Vladimir Dokić nastavio da nezakonito blokira rad Državne regulatorne komisije za električnu energiju;
Konstatujući da je u nedostatku drugačijeg aranžmana snabdijevanja zbog gorepomenutog ozbiljnog nepridržavanja od strane Republike Srpske, Javno komunalno preduzeće Brčko Distrikta zaključilo ugovore o snabdijevanju električnom energijom za kalendarsku 2010. godinu sa Elektroprivredom Republike Srpske i Elektroprivredom Bosne i Hercegovine na period od po šest mjeseci sa svakom od elektroprivreda, te na taj način postupalo u skladu sa zakonima na snazi i sa ciljem da se otkloni bilo kakva neizvjesnost u vezi sa dostupnošću i pouzdanošću snabdijevanja električnom energijom za građane Distrikta;
Nadalje konstatujući da Republika Srpska i dalje nastavlja svjesno da ozbiljno krši Konačnu odluku i odluke visokog predstavnika te na taj način sprječava puno uključenje Brčko Distrikta u jedinstveno regulisano tržište električne energije Bosne i Hercegovine;
Izražavajući žaljenje što je nastavak ozbiljnog nepridržavanja u značajnoj mjeri i bez potrebe odložio okončanje međunarodne supervizije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, nasuprot mnogim neiskrenim i tendencioznim izjavama zvaničnika Republike Srpske da žele da supervizija bude okončana;
Uprkos brojnim sastancima koje sam imao sa vlastima Republike Srpske kako bih im pomogao u pronalaženju načina da ispune utvrđene zakonske obaveze prema Brčko Distriktu na način koji bi bio u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir, odlukama Tribunala, brojnim rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koje su izdate u skladu sa poglavljem VII Povelje Ujedinjenih nacija i uprkos brojnim apelima međunarodne zajednice, uključujući i Saopštenja za javnost Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 19. novembra 2009. godine, 25. februara 2010. i 30. juna 2010. godine upućenim vlastima Republike Srpske da ispune preostale zakonske obaveze u vezi sa električnom energijom čime bi omogućili supervizoru za Brčko da obavijesti Tribunal da je Konačna odluka sprovedena;
Uzimajući u obzir da je Elektroprivreda Republike Srpske od 01. januara 2010. godine naplaćivala višu cijenu električne energije u odnosu na prethodnu godinu i uzimajući u obzir da utvrđena cijena električne energije koju naplaćuje Elektroprivreda Bosne i Hercegovine predstavlja dodatno povećane cijene za građane Brčko Distrikta od 01. jula 2010. godine do 31. decembra 2010. godine i da Javno komunalno preduzeće Brčko Distrikta finansijski nije u stanju da apsorbuje dva velika povećanja cijene u toku iste godine;
Konstatujući da je blokadom rada Državne regulatorne komisije za električnu energiju onemogućeno utvrđivanje tarifa za distribuciju za Brčko Distrikt čime bi se ublažila promjena cijene na taj način što bi se ona rasporedila na cijelu godinu;
Nadalje konstatujući da građani Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ne bi trebalo da snose posljedice zbog gorepomenutog ozbiljnog nepridržavanja od strane Republike Srpske;
Izražavajući pohvale zbog spremnosti Javnog komunalnog preduzeća Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine da snosi dio troškova koji su nastali zbog povećanja cijene električne energije kako bi se što je više moguće skinuo teret sa korisnika usluga Javnog komunalnog preduzeća Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
Izražavajući riješenost da putem subvencije u najvećoj mogućoj mjeri umanjim direktne posljedice neodgovornosti vlasti prema institucijama i građanima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
Zadržavajući pravo i ovlaštenje supervizora u skladu sa stavom 43 Konačne odluke i stavom 9 Aneksa Konačne odluke da naložim entitetima da nadoknade bilo kakav manjak u finansijskim sredstvima Distrikta kako bi on bio finansijski cjelovit, a ne kažnjen zbog ozbiljnog nepridržavanja od strane Republike Srpske;
Takođe zadržavajući pravo da u bilo kom trenutku revidiram ovaj nalog supervizora kako bih izmijenio iznose iz izreke ovog naloga ili ga na neki drugi način izmijenio ili ukinuo;
Nakon što sam stoga odlučio da putem naloga supervizora subvencionišem povećanje troškova električne energije za period od 01. jula do 31. decembra 2010. godine nalažući da se obezbijede sredstva koja su na raspolaganju Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;
Ovim putem nalažem sljedeće:
1. Iznos od 2.500.000,00 KM od sredstava raspodijeljenih Brčko Distriktu po osnovu Zakona o raspodjeli, namjeni i korištenju finansijskih sredstava dobijenih prema Aneksu C Sporazuma o pitanjima sukcesije (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 76/09), biće obezbijeđen kao subvencija. U roku od 30 dana od dana izdavanja ovog naloga, ovaj iznos biće prebačen Javnom komunalnom preduzeću Brčko Distrikta za nabavku električne energije u periodu od 01. jula 2010. godine do 31. decembra 2010. godine.
2. Javno komunalno preduzeće Brčko Distrikta obezbijediće 600.000,00 KM kao svoj udio u subvensionisanju povećanja cijene električne energije u periodu od 01. jula 2010. godine do 31. decembra 2010. godine
3. Korisnici usluga Javnog komunalnog preduzeća Brčko Distrikta snosiće preostale troškove povećanja cijene.
4. Sve dok Državna regulatorna komisija za električnu energiju ne odobri distributivne troškove za Javno komunalno preduzeće Brčko Distrikta u skladu sa Zakonom o prenosu, regulatoru i operatoru sistema u Bosni i Hercegovini, te troškove obračunavaće Javno komunalno preduzeće Brčko Distrikta na osnovu objektivnih kriterijuma, a koje će odobriti Upravni odbor Javnog komunalnog preduzeća Brčko Distrikta.
5. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
6. Svi javni zvaničnici, javni službenici i namještenici u Brčko Distriktu preduzeće sve neophodne mjere kako bi ovaj nalog bio u potpunosti sproveden.
7. Kako bi se otklonila bilo kakva nedoumica, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve zakone i pravne akte koji nisu u skladu sa njim, u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi ovaj nalog bio u potpunosti sproveden. Ovaj nalog supervizora objaviće se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku mjerodavna je za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije