Налог супервизора Којим се доносе Закон о поступку оцјене усклађености правних аката Брчко Дистрикта БиХ и Закон о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Брчко и којим се доносе допуне Пословника о раду Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине како их је припремила Стручна служба Скупштине Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);
Такође у складу са ставом 67 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године у којој се у одговарајућим дијеловима каже да ће Трибунал за Брчко „сачувати јурисдикцију (…) над овим спором све док супервизор, уз одобрење високог представника, не обавијести Трибунал (…) да те установе функционишу ефикасно и, по свему судећи, трајно”;
У смислу даљњих активности након усвајања Амандмана I на Устав Босне и Херцеговине (Амандман I) који је објављен у Службеном листу Босне и Херцеговине бр. 25/09 од 31. марта 2009. године, којим се обезбјеђује уставно рјешење статуса Брчко Дистрикта и његов приступ Уставном суду Босне и Херцеговине;
Након што сам сходно томе одлучио путем мог Налога супервизора којим се доносе измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта и Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта (у даљем тексту Налог супервизора од 21. децембра 2009. године), објављеног у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине бр. 39/09, да донесем неопходне измјене и допуне законских прописа Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине а посебно одговарајуће одредбе Статута и Закона о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговина који су објављени у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине бр. 19/07 и 20/07, како бих регулисао и убрзао приступ институција Брчко Дистрикта Уставном суду Босне и Херцеговине;
Подсјећајући на мој горепоменути Налог супервизора од 21. децембра 2009. године у којем у ставу 6 пише: „Правосудна комисија Брчко Дистрикта ће одмах почети са припремом нацрта закона којим ће се регулисати поступак оцјене усклађености правних аката Дистрикта као и измјена и допуна Закона о Правобранилаштву којим би се одразиле измјене Статута и најкасније до 15. фебруара 2010. године доставиће тај нацрт закона мојој Канцеларији како бих ја дао сагласност, након чега бих размотрио могућност да путем новог налога супервизора донесем тај закон као закон Брчко Дистрикта”;
Подсјећајући такође на став 7 тог Налога у којем пише: „Стручна служба Скупштине Брчко Дистрикта ће одмах почети са припремом нацрта измјена и допуна Пословника о раду Скупштине Брчко Дистрикта које ће одражавати измјене Статута и најкасније до 15. фебруара 2010. године доставиће нацрт измјена и допуна мојој Канцеларији како бих ја дао сагласност и након чега бих размотрио могућност да путем новог налога супервизора донесем те измјене и допуне”.
Уважавајући потребу да се јасно дефинише поступак оцјене усклађености свих правних аката у правном систему Брчко Дистрикта, те да се у ту сврху што је прије могуће донесе закон Брчко Дистрикта којим би се та област регулисала;
Имајући у виду да су те измјене неопходне како би се побољшала дјелотворност и функционалност судова Брчко Дистрикта и других институција, као и да се обезбиједи заштита интереса, статуса и овлаштења Брчко Дистрикта путем дјелотворног поступка и очување усклађености након окончања супервизије;
Након што сам стога тражио да Стручна служба Скупштине Брчко Дистрикта и Правосудна комисија Брчко Дистрикта израде потребне нацрте у року који им је дат у мом Налогу супервизора од 21. децембра 2009. године;
Похваљујући труд и рад чланова радне групе коју је именовала Правосудна комисија Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, због тога што су израдили високо квалитетан нацрт закона у року који им је дат у Налогу супервизора у сарадњи са мојом Канцеларијом и изражавајући задовољство што ће измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине Брчко Дистрикта којима су уважене измјене Статута, бити окончан поступак усклађивања законских прописа Дистрикта са Амандманом I на Устав Босне и Херцеговине;
Након што сам се консултовао са Правобранилаштвом, предсједником Апелационог суда и осталим члановима Правосудне комисије Брчко Дистрикта о различитим могућностима за доношење тих правних измјена на најдјелотворнији начин и након што сам добио широку подршку;
Након што сам стога одлучио да ријешим та питања Налогом супервизора као најбржим начином, те на тај начин отклоним било какву правну несигурност;
Стога овим путем налажем сљедеће:
1. Закон о поступку оцјене усклађености правних аката Брчко Дистрикта, како је изложен у Анексу I Налога Супервизора, овим путем се доноси као закон Брчко Дистрикта.
2. Закон о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Брчко Дистрикта, како је изложен у Анексу II Налога супервизора, овим путем се доноси као закон Брчко Дистрикта.
3. Допуне Пословника о раду Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, како су изложене у Анексу III овог Налога супервизора, доносе се овим путем.
4. Закони донесени ставовима 1 и 2 овог Налога супервизора и допуне Пословника донесене ставом 3 овог Налога супервизора, објавиће се без одлагања у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и ступће на снагу осмог (8) дана од дана објављивања.
5. У складу са Статутом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и Пословником о раду Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина Брчко Дистрикта може накнадно измијенити Законе донесене ставовима 1 и 2 овог Налога Супервизора и допуне Пословника донесене ставом 3 овог Налога супервизора.
6. Овај Налог супервизора ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи. Сви јавни званичници, државни службеници и намјештеници у Брчко Дистрикту предузеће све неопходне мјере како би овај Налог био у потпуности спроведен.
7. Овај Налог супервизора објављује се на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености, верзија на енглеском језику мјеродавна је за све намјене.
8. Закон о поступку оцјене усклађености правних аката Брчко Дистрикта, Закон о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Брчко Дистрикта и допуне Пословника Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који се овим путем доносе и налазе се у прилогу овог Налога супервизора као Анекси I, II и III, биће објављени на службеним језицима Босне и Херцеговине и те верзије су мјеродавне за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije