Анекс I Налога супервизора којим се доносе измјене Статута Брчко Дистрикта од 21. децембра 2009. године Измјена Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У Статуту Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ бр. 17/08), члан 12 мијења се и гласи:

„Члан 12
Ентитетско држављанство
(1) Становници Дистрикта могу бити држављани ентитета и Босне и Херцеговине.
(2) Становници Дистрикта имају право да изаберу и промијене своје ентитетско држављанство.
(3) Права становника Дистрикта из ставова (1) и (2) овог члана регулишу се законима Босне и Херцеговине, ентитета и Дистрикта.”

21.12.2009.
Допуна Налога супервизора од 04. августа 2006. године „којим се укидају ентитетски закони на подручју Брчко Дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту ”

У складу са ставовима 8, 11, 13, 37 и 39 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);
Посебно напомињући на став 1 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године у којем се у одговарајућим дијеловима каже да „сваки садашњи или будући становник Дистрикта који је био држављанин једног од ентитета прије успостављања Дистрикта и даље остаје држављанин тог ентитета. Што се тиче свих других становника Дистрикта, укључујући лица рођена након успостављања Дистрикта, супервизор може Статутом власти Дистрикта, након што је узео у обзир релевантне законе БиХ, да одреди да свако такво лице има право да изабере у одговарајуће вријеме држављанство једног или другог ентитета. Након узимања у обзир релевантних закона БиХ, супервизор такође може у Статут Дистрикта да унесе механизам којим би се сваком становнику Дистрикта дозволило да промијени ентитетско држављанство, без обзира на мјесто боравка у Дистрикту…”
Подсјећајући да су 04. августа 2006. године Налогом супервизора „којим се укидају ентитетски закони на подручју Брчко Дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту” и допуном тог налога од 17. јануара 2008. године укинути ентитетски закони на подручју Брчко Дистрикта и да је проглашен престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту;
Подсјећајући да је 18. септембра 2009. године високи представник донио три одлуке којима је измијењено ентитетско и државно законодавство у вези са ентитетским и држављанством Босне и Херцеговине, чиме је успостављен механизам којим је становницима Дистрикта омогућено да промјене своје ентитетско држављанство;
Надаље подсјећајући да је Скупштина Брчко Дистрикта једногласно усвојила Закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине о избору и промјени ентитетског држављанства на 15. редовној сједници одржаној 28. октобра 2009. године који је објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ бр. 32/09 и који је у потпуности усклађен са ентитетским и државним законима;
Одлучан да отклоним било какву правну недоумицу у вези са примјеном ентитетских закона којима се регулише ентитетско држављанство на територији Брчко Дистрикта;
Истичући да Налог супервизора од 04. августа 2006. године „којим се укидају ентитетски закони на подручју Брчко Дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту” и допуна тог налога од 17. јануара 2008. године остају на снази;
Овим путем налажем сљедеће:
1. У Налогу супервизора од 04. августа 2006. године „којим се укидају ентитетски закони на подручју Брчко Дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту” додаје се нови став (5а) који гласи:
„5а. Ништа из овог Налога супервизора нема утицај на примјену важећих ентитетских законодавстава у Дистрикту којима се регулише питање држављанства у складу са ставом 1 Анекса Коначне одлуке, одговарајућим законима Босне и Херцеговине и Дистрикта.”
2. Институције Брчко Дистрикта предузеће све неопходне мјере како би осигурали спровођење овог налога.
3. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи.
4. Овај налог супервизора објавиће се одмах у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije