Aneks I Naloga supervizora kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta od 21. decembra 2009. godine Izmjena Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08), član 12 mijenja se i glasi:

„Član 12
Entitetsko državljanstvo
(1) Stanovnici Distrikta mogu biti državljani entiteta i Bosne i Hercegovine.
(2) Stanovnici Distrikta imaju pravo da izaberu i promijene svoje entitetsko državljanstvo.
(3) Prava stanovnika Distrikta iz stavova (1) i (2) ovog člana regulišu se zakonima Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta.”

21.12.2009.
Dopuna Naloga supervizora od 04. avgusta 2006. godine „kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu”

U skladu sa stavovima 8, 11, 13, 37 i 39 Konačne odluke koju je 05. marta 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Posebno napominjući na stav 1 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine u kojem se u odgovarajućim dijelovima kaže da „svaki sadašnji ili budući stanovnik Distrikta koji je bio državljanin jednog od entiteta prije uspostavljanja Distrikta i dalje ostaje državljanin tog entiteta. Što se tiče svih drugih stanovnika Distrikta, uključujući lica rođena nakon uspostavljanja Distrikta, supervizor može Statutom vlasti Distrikta, nakon što je uzeo u obzir relevantne zakone BiH, da odredi da svako takvo lice ima pravo da izabere u odgovarajuće vrijeme državljanstvo jednog ili drugog entiteta. Nakon uzimanja u obzir relevantnih zakona BiH, supervizor takođe može u Statut Distrikta da unese mehanizam kojim bi se svakom stanovniku Distrikta dozvolilo da promijeni entitetsko državljanstvo, bez obzira na mjesto boravka u Distriktu…”
Podsjećajući da su 04. avgusta 2006. godine Nalogom supervizora „kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu” i dopunom tog naloga od 17. januara 2008. godine ukinuti entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i da je proglašen prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu;
Podsjećajući da je 18. septembra 2009. godine visoki predstavnik donio tri odluke kojima je izmijenjeno entitetsko i državno zakonodavstvo u vezi sa entitetskim i državljanstvom Bosne i Hercegovine, čime je uspostavljen mehanizam kojim je stanovnicima Distrikta omogućeno da promijene svoje entitetsko državljanstvo;
Nadalje podsjećajući da je Skupština Brčko Distrikta jednoglasno usvojila Zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine o izboru i promjeni entitetskog državljanstva na 15. redovnoj sjednici održanoj 28. oktobra 2009. godine koji objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH br. 32/09 i koji je je u potpunosti usklađen sa entitetskim i državnim zakonima;
Odlučan da otklonim bilo kakvu pravnu nedoumicu u vezi sa primjenom entitetskih zakona kojima se reguliše entitetsko državljanstvo na teritoriji Brčko Distrikta;
Ističući da Nalog supervizora od 04. avgusta 2006. godine „kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu” i dopuna tog naloga od 17. januara 2008. godine ostaju na snazi;
Ovim putem nalažem sljedeće:
1. U Nalogu supervizora od 04. avgusta 2006. godine „kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu” dodaje se novi stav (5a) koji glasi:
„5a. Ništa iz ovog Naloga supervizora nema uticaj na primjenu važećih entitetskih zakonodavstava u Distriktu kojima se reguliše pitanje državljanstva u skladu sa stavom 1 Aneksa Konačne odluke, odgovarajućim zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.”
2. Institucije Brčko Distrikta preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurali sprovođenje ovog naloga.
3. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
4. Ovaj nalog supervizora objaviće se odmah u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije