Налог супервизора којим се доносе измјене Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36, 37 и 39 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);
Такође у складу са ставом 67 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године у којој се у одговарајућим дијеловима каже да ће Трибунал за Брчко „сачувати јурисдикцију над овим спором све док супервизор уз одобрење високог представника не обавијести Трибунал (…) да те установе функционишу ефикасно и, по свему судећи, трајно”;
Посебно напомињући на став 1 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године у којем се у одговарајућим дијеловима каже да „сваки садашњи или будући становник Дистрикта који је био држављанин једног од ентитета прије успостављања Дистрикта и даље остаје држављанин тог ентитета. Што се тиче свих других становника Дистрикта, укључујући лица рођена након успостављања Дистрикта, супервизор може Статутом власти Дистрикта, након што је узео у обзир релевантне законе БиХ, да одреди да свако такво лице има право да изабере у одговарајуће вријеме држављанство једног или другог ентитета. Након узимања у обзир релевантних закона БиХ, супервизор такође може у Статут Дистрикта да унесе механизам којим би се сваком становнику Дистрикта дозволило да промијени ентитетско држављанство, без обзира на мјесто боравка у Дистрикту…”
Подсјећајући да је Статут Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине („Статут”) донијет Налогом супервизора од 08. марта 2000. године којим је успостављена првобитна организација институција Брчко Дистрикта;
Надаље подсјећајући да је од тада Статут мијењан и допуњаван налозима супервизора од 23. августа 2000. године, 26. марта 2004. године, 15 јула 2005. године, 12. септембра 2005. године, 02. фебруара 2007. године и 06. маја 2008. године; и одлуком Скупштине Брчко Дистрикта од 07. јула 2005. године;
Подсјећајући да када сам донио измјене Статута 06. маја 2008. године којим су уведене мјере за побољшање дјелотворности и функционисања Скупштине Брчко Дистрикта и којим је законодавство Брчко Дистрикта усклађено са државним законодавством, сам задржао право да додатно измијеним Статут уколико би се то показало неопходним или би допринијело ефикасности институција Дистрикта;
Iстичући чињеницу да је 18. септембра 2009. године високи представник донио три одлуке којима је измијењено ентитетско и државно законодавство у вези са ентитетским и држављанством Босне и Херцеговине, чиме је успостављен механизам којим је становницима Дистрикта омогућено да промјене своје ентитетско држављанство те им је на тај начин омогућено да остваре своју бирачку опцију и гласају на изборима у једном или другом ентитету;
Подсјећајући да је сврха тих измјена ентитетског и државног законодавства да се доврши спровођење Коначне одлуке и створе услови за окончање супервизије;
Надаље подсјећајући да је Скупштина Брчко Дистрикта једногласно усвојила Закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине о избору и промјени ентитетског држављанства на 15. редовној сједници одржаној 28. октобра 2009. године који је објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ бр. 32/09 и који је у потпуности усклађен са ентитетским и државним законима;
У смислу даљњих активности након доношења закона Брчко Дистрикта и измјена законодавстава ентитета и државе са циљем да се те правне промјене адекватно одразе у Статуту Брчко Дистрикта;
Након што сам стога одлучио да налогом супервизора донесем неопходне измјене Статута и налога супервизора од 04. августа 2006. године увјерен да је то неопходно и најприкладније како би се створили услови за правовремено окончање супервизије и дјелотворно функционисање институција Брчко Дистрикта након окончања супервизије;
Поново задржавајући право да додатно измјеним Статут уколико би се то показало неопходним или би допринијело ефикасности институција Брчко Дистрикта;
Овим путем налажем сљедеће:
1. Овим путем се доноси измјена Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине приложена у Анексу I овог налога супервизора. Та измјена Статута ступа на снагу даном доношења овог налога супервизора.
2. Све институције и сви јавни званичници Брчко Дистрикта придржаваће се измијењеног Статута од дана доношења овог налога супервизора.
3. Iзмјена Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине из става 1 овог налога супервизора може накнадно бити извршена од стране Скупштине Брчко Дистрикта у складу са Статутом и Правилником Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
4. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи. Одмах ће бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Сви јавни званичници у Брчко Дистрикту предузеће све неопходне мјере како би осигурали да овај налог супервизора буде спроведен у потпуности и на вријеме.
5. Овај налог супервизора објављује се на енглеском и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.
6. Како би се отклониле било какве недоумице, одредбе овог налога супервизора имају већу правну снагу у односу на све законе и правне акте који нису у складу са њим, у оној мјери у којој је потребно да би овај налог супервизора био у потпуности спроведен.
7. Измјена Статута која се овим путем доноси и која је приложена уз овај налог супервизора у Анексу I, објављује се на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености:
а) верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене за вријеме трајања супервизије у Брчко Дистрикту;
б) верзија на службеним језицима Босне и Херцеговине је мјеродавна за све намјене након окончања супервизије.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije