Nalog supervizora kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36, 37 i 39 Konačne odluke koju je 05. marta 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Takođe u skladu sa stavom 67 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine u kojoj se u odgovarajućim dijelovima kaže da će Tribunal za Brčko „sačuvati jurisdikciju nad ovim sporom sve dok supervizor uz odobrenje visokog predstavnika ne obavijesti Tribunal (…) da te ustanove funkcionišu efikasno i, po svemu sudeći, trajno”;
Posebno napominjući na stav 1 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine u kojem se u odgovarajućim dijelovima kaže da „svaki sadašnji ili budući stanovnik Distrikta koji je bio državljanin jednog od entiteta prije uspostavljanja Distrikta i dalje ostaje državljanin tog entiteta. Što se tiče svih drugih stanovnika Distrikta, uključujući lica rođena nakon uspostavljanja Distrikta, supervizor može Statutom vlasti Distrikta, nakon što je uzeo u obzir relevantne zakone BiH, da odredi da svako takvo lice ima pravo da izabere u odgovarajuće vrijeme državljanstvo jednog ili drugog entiteta. Nakon uzimanja u obzir relevantnih zakona BiH, supervizor takođe može u Statut Distrikta da unese mehanizam kojim bi se svakom stanovniku Distrikta dozvolilo da promijeni entitetsko državljanstvo, bez obzira na mjesto boravka u Distriktu…”
Podsjećajući da je Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine („Statut”) donesen Nalogom supervizora od 08. marta 2000. godine kojim je uspostavljena prvobitna organizacija institucija Brčko Distrikta;
Nadalje podsjećajući da je od tada Statut mijenjan i dopunjavan nalozima supervizora od 23. avgusta 2000. godine, 26. marta 2004. godine, 15 jula 2005. godine, 12. septembra 2005. godine, 02. februara 2007. godine i 06. maja 2008. godine; i odlukom Skupštine Brčko Distrikta od 07. jula 2005. godine;
Podsjećajući da kada sam donio izmjene Statuta 06. maja 2008. godine kojim su uvedene mjere za poboljšanje djelotvornosti i funkcionisanja Skupštine Brčko Distrikta i kojim je zakonodavstvo Brčko Distrikta usklađeno sa državnim zakonodavstvom, sam zadržao pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi doprinijelo efikasnosti institucija Distrikta;
Ističući činjenicu da je 18. septembra 2009. godine visoki predstavnik donio tri odluke kojima je izmijenjeno entitetsko i državno zakonodavstvo u vezi sa entitetskim i državljanstvom Bosne i Hercegovine, čime je uspostavljen mehanizam kojim je stanovnicima Distrikta omogućeno da promijene svoje entitetsko državljanstvo, te im je na taj način omogućeno da ostvare svoju biračku opciju i glasaju na izborima u jednom ili drugom entitetu;
Podsjećajući da je svrha tih izmjena entitetskog i državnog zakonodavstva da se dovrši sprovođenje Konačne odluke i stvore uslovi za okončanje supervizije;
Nadalje podsjećajući da je Skupština Brčko Distrikta jednoglasno usvojila Zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine o izboru i promjeni entitetskog državljanstva na 15. redovnoj sjednici održanoj 28. oktobra 2009. godine koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH br. 32/09 i koji je u potpunosti usklađen sa entitetskim i državnim zakonima;
U smislu daljnjih aktivnosti nakon donošenja zakona Brčko Distrikta i izmjena zakonodavstava entiteta i države sa ciljem da se te pravne promjene adekvatno odraze u Statutu Brčko Distrikta;
Nakon što sam stoga odlučio da nalogom supervizora donesem neophodne izmjene Statuta i naloga supervizora od 04. avgusta 2006. godine uvjeren da je to neophodno i najprikladnije kako bi se stvorili uslovi za pravovremeno okončanje supervizije i djelotvorno funkcionisanje institucija Brčko Distrikta nakon okončanja supervizije;
Ponovo zadržavajući pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi doprinijelo efikasnosti institucija Brčko Distrikta;
Ovim putem nalažem sljedeće:
1. Ovim putem se donosi izmjena Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine priložena u Aneksu I ovog naloga supervizora. Ta izmjena Statuta stupa na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora.
2. Sve institucije i svi javni zvaničnici Brčko Distrikta pridržavaće se izmijenjenog Statuta od dana donošenja ovog naloga supervizora.
3. Izmjena Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine iz stava 1 ovog naloga supervizora može naknadno biti izvršena od strane Skupštine Brčko Distrikta u skladu sa Statutom i Pravilnikom Skupštine Brčko Distrika Bosne i Hercegovine.
4. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Odmah će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni zvaničnici u Brčko Distriktu preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog supervizora bude sproveden u potpunosti i na vrijeme.
5. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.
6. Kako bi se otklonile bilo kakve nedoumice, odredbe ovog naloga supervizora imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve zakone i pravne akte koji nisu u skladu sa njim, u onoj mjeri u kojoj je potrebno da bi ovaj nalog supervizora bio u potpunosti sproveden.
7. Izmjena Statuta koja se ovim putem donosi i koja je priložena uz ovaj nalog supervizora u Aneksu I, objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti:
(a) verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene za vrijeme trajanja supervizije u Brčko Distriktu;
(b) verzija na službenim jezicima Bosne i Hercegovine je mjerodavna za sve namjene nakon okončanja supervizije.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije