Анекс I Налога супервизора којимсе доносе измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта и Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта од 21. децембра 2009. године Измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

Измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине
Амандман 1
У Статуту Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ бр. 17/08) у члану 22, додаје се нова тачка (ј) која гласи:
“(ј) покретање спора пред Уставним судом Босне и Херцеговине у складу са чланом ВI.4 Устава Босне и Херцеговине.”
Постојећа тачка (ј) постаје тачка (к).
Амандман 2
Иза члана 33а, додаје се нови члан 33б који гласи:
“Члан 33б
(Упућивање спора Уставном суду Босне и Херцеговине)
Скупштина доноси одлуку о упућивању спора Уставном суду Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.4, став 3 Устава Босне и Херцеговине.”
Амандман 3
Члан 40 мијења се и гласи:
“Члан 40
Усклађеност правних аката
(1) Судови Дистрикта надлежни су да одлучују да ли је било који закон Дистрикта, подзаконски акт или било који други правни актбило које институције Дистрикта у складу са Статутом.
(2) Судови Дистрикта надлежни су да одлучују да ли је било који подзаконски акт Дистрикта или било који други правни акт било које институције Дистрикта у складу са било којим законом Дистрикта.
(3) Судови Дистрикта надлежни су да одлучују о сукобу надлежности између судова Дистрикта и друге институције Дистрикта или између институција Дистрикта у складу са овим Статутом.
(4) Законом Дистрикта прописује се поступак пред судовима Дистрикта у вези са захтјевима из горенаведених ставова (1), (2) и (3) овог члана 40.”
Амандман 4
У члану 68 додаје се нови став (4) који гласи:
“(4) Изузетно од става (1) овог члана, правобранилац предузима било коју радњу прописану ставом (3) у случају када градоначелник, предсједник Скупштине или један од њихових замјеника утврди да се ради о питању које је у вези са статусом и овлаштењима Дистрикта.Нарочито, у поступцима који се воде пред судовима, правобранилац ће од било ког суда тражити, у случају када се појави питање које спада у надлежност Уставног суда Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.3.ц Устава Босне и Херцеговине, а које је у вези са статусом и овлаштењима Брчко Дистрикта, да покрене поступак пред Уставним судом Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.3.ц Устава Босне и Херцеговине и одговарајућим прописима којима је регулисан рад Уставног суда Босне и Херцеговине.”
Постојећи ставови (4) и (5) постају ставови (5) и (6).

Анекс II Налога супервизора којимсе доносе измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта и Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта од 21. децембра 2009. године
Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине
Члан 1
У Закону о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ бр. 19/07 и 20/07), члан 6 мијења се и гласи:
„Члан 6
(Усклађеност правних аката)
(1) Судови Дистрикта надлежни су да одлучују да ли је било који закон Дистрикта, подзаконски акт или било који други правни акт било које институције Дистрикта у складу са Статутом.
(2) Судови Дистрикта надлежни су да одлучују да ли је било који подзаконски акт Дистрикта или било који други правни акт било које институције Дистрикта у складу са било којим законом Дистрикта.
(3) Судови Дистрикта надлежни су да одлучују о сукобу надлежности између судова Дистрикта и друге институције Дистрикта или између институција Дистрикта у складу са овим Статутом.
(4) Поступци пред судовима Дистрикта у складу са ставовима (1), (2) и (3) овог члана прописују се посебним законом.”
Члан 2
У члану 21, тачка 3), алинеја 6, бришу се ријеч „уставности” и зарез (,).
Члан 3
Члан 23 мијења се и гласи:
„Члан 23
(Оцјена уставности закона)
(1) Судови Дистрикта могу покренути поступке пред Уставним судом Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.3.ц Устава Босне и Херцеговине и одговарајућим прописима којима је регулисан рад Уставног суда Босне и Херцеговине.
(2) У поступцима који се воде пред судовима Дистрикта, у случају када се појави питање које је предмет из надлежностиУставног суда Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.3.ц Устава Босне и Херцеговине, а које је у вези са статусом и овлаштењима Брчко Дистрикта, суд покреће поступак прописан ставом 1 овог члана.
(3) У поступцима који се воде пред судовима Дистрикта у којима је Дистрикт једна од страна, када се појави питање које је предмет из надлежности Уставног суда Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.3.ц Устава Босне и Херцеговине, а које је у вези са статусом и овлаштењима Брчко Дистрикта, на захтјев Дистрикта суд одмах покреће поступак прописан ставом 1 овог члана.
(4) Уколико је поступак покренут у складу са ставом (2) или (3) овог члана, судови Дистрикта ћа тражити од Уставног суда Босне и Херцеговине да донесе привремене мјере за обустављање примјене спорног закона док Уставни суд Босне и Херцеговине не донесе коначну одлуку, уколико је то неопходно да се заштите статус и овлаштења Брчко Дистрикта.
(5) Овим чланом се ни на који начин не нарушава право страна да уложе жалбу Уставном суду Босне и Херцеговине на пресуде судова Брчко Дистрикта у складу са овим законом и чланом VI.3.б Устава Босне и Херцеговине и одговарајућим прописима којима је регулисан рад Уставног суда Босне и Херцеговине.”
Члан 4
Овај закон ступа на снагу осам (8) дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ.”

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije