Aneks I Naloga supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta od 21. decembra 2009. godine Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
Amandman 1
U Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08) u članu 22, dodaje se nova tačka (j) koja glasi:
“(j) pokretanje spora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.4 Ustava Bosne i Hercegovine.”
Postojeća tačka (j) postaje tačka (k).
Amandman 2
Iza člana 33a, dodaje se novi član 33b koji glasi:
„Član 33b
(Upućivanje spora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine)
Skupština donosi odluku o upućivanju spora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.4, stav 3 Ustava Bosne i Hercegovine.”
Amandman 3
Član 40 mijenja se i glasi:
„Član 40
Usklađenost pravnih akata
(1) Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni aktbilo koje institucije Distrikta u skladu sa Statutom.
(2) Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa bilo kojim zakonom Distrikta.
(3) Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i druge institucije Distrikta ili između institucija Distrikta u skladu sa ovim Statutom.
(4) Zakonom Distrikta propisuje se postupak pred sudovima Distrikta u vezi sa zahtjevima iz gore navedenih stavova (1), (2) i (3) ovog člana 40.”
Amandman 4
U članu 68 dodaje se novi stav (4) koji glasi:
„(4) Izuzetno od stava (1) ovog člana, pravobranilac preduzima bilo koju radnju propisanu stavom (3) u slučaju kada gradonačelnik, predsjednik Skupštine ili jedan od njihovih zamjenika utvrdi da se radi o pitanju koje je u vezi sa statusom i ovlaštenjima Distrikta.Naročito, u postupcima koji se vode pred sudovima, pravobranilac će od bilo kog suda tražiti, u slučaju kada se pojavi pitanje koje spada u nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u vezi sa statusom i ovlaštenjima Brčko Distrikta, da pokrene postupak pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je regulisan rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.”
Postojeći stavovi (4) i (5) postaju stavovi (5) i (6).

Aneks II Naloga supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta od 21. decembra 2009. godine
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
Član 1
U Zakonu o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 19/07 i 20/07), član 6 mijenja se i glasi:
„Član 6
(Usklađenost pravnih akata)
(1) Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa Statutom.
(2) Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa bilo kojim zakonom Distrikta.
(3) Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i drugе institucijе Distrikta ili između institucija Distrikta u skladu sa ovim Statutom.
(4) Postupci pred sudovima Distrikta u skladu sa stavovima (1), (2) i (3) ovog člana propisuju se posebnim zakonom.”
Član 2
U članu 21, tačka 3), alineja 6, brišu se riječ „ustavnosti” i zarez (,).
Član 3
Član 23 mijenja se i glasi:
„Član 23
(Ocjena ustavnosti zakona)
(1) Sudovi Distrikta mogu pokrenuti postupke pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je regulisan rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
(2) U postupcima koji se vode pred sudovima Distrikta, u slučaju kada se pojavi pitanje koje je predmet iz nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u vezi sa statusom i ovlaštenjima Brčko Distrikta, sud pokreće postupak propisan stavom 1 ovog člana.
(3) U postupcima koji se vode pred sudovima Distrikta u kojima je Distrikt jedna od strana, kada se pojavi pitanje koje je predmet iz nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u vezi sa statusom i ovlaštenjima Brčko Distrikta, na zahtjev Distrikta sud odmah pokreće postupak propisan stavom 1 ovog člana.
(4) Ukoliko je postupak pokrenut u skladu sa stavom (2) ili (3) ovog člana, sudovi Distrikta ća tražiti od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da donese privremene mjere za obustavljanje primjene spornog zakona dok Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne donese konačnu odluku, ukoliko je to neophodno da se zaštite status i ovlaštenja Brčko Distrikta.
(5) Ovim članom se ni na koji način ne narušava pravo strana da ulože žalbu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na presude sudova Brčko Distrikta u skladu sa ovim zakonom i članom VI.3.b Ustava Bosne i Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je regulisan rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.”
Član 4
Ovaj zakon stupa na snagu osam (8) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH.”

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije