Налог супервизора о споменицима

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године («Коначна одлука») коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког («Трибунал за Брчко»);
Истичући да су мир, толеранција, правда и једнакост свих народа признати Уставом Босне и Херцеговине и Статутом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;
Позивајући се на Закон о споменицима и симболима од 15. октобра 2003. год, који је објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ бр. 22/03 (у даљем тексту «Закон о споменицима») којим је прописан «поступак постављања споменика и симбола на јавним површинама у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине, њихово одржавање и заштита»;
Подсјећајући да је одговарајућим дијеловима горепоменутог закона прописано да ће «у циљу постизања пуне равноправности свих конститутивних народа у Дистрикту, споменици Бошњака и Хрвата бити постављени у ужем дијелу града Брчко између Савске џамије и католичке цркве» и да ће«локације и димензије ових споменика одговарати Споменику српским браниоцима Брчког»;
Изражавајући жаљење што овај закон у том смислу до сада није у потпуности спроведен због политичких неслагања у вези са локацијом за те споменике и што се на тај начин одржава неравноправан поредак који није у складу са духом и одредбама Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и Коначне одлуке;
Сматрајући да сам због тога био присиљен да интервенишем путем мог налога супервизора од 23. марта 2007. године и мог писма од 18. априла 2008. године којима се обуставља свака изградња споменика у Брчко Дистрикту док се не стекну повољнији услови за споразум;
Након консултација које сам од тада имаоса релевантним удружењима и политичким странкама које су трајале више мјесеци, са циљем да се пронађе споразумно рјешење;
Охрабрен политичким споразумом који су постигле све политичке странке у Постизборном политичком споразуму за бољи Брчко Дистрикт, а који обухвата «изградњу споменика у 2009. години за пале припаднике војних компоненти АРБиХ и ХВО-а»;
Имајући у виду да су сви порески обвезници у Дистрикту већ дали допринос за изградњу Споменика српским браниоцима Брчког пошто је Влада Дистрикта, на основу одлука судова у Дистрикту морала да исплати накнаду у износу од 800.000 конвертибилних марака за незакониту експропријацију дијела земљишне парцеле на којој се налази споменик;
Надаље охрабрен појединачним споразумима који су постигнути 5. новембра 2009. године између политичких странака и 10. новембра 2009. године између Удружења бораца Републике Српске, Удруге за изградњу споменика ХВО-у и Удружења «Да се не заборави», којима се поштује право сваког удружења да одлучи о локацији свог споменика у ужем дијелу града Брчко, не противећи се постојећем Споменику српским браниоцима Брчког и подржавајући избор других удружења при одабиру локације за споменике који ће бити изграђени;
Препознајући чињеницу да постоји велика жеља у брчанској заједници и међу политичким странкама да се такође ода пошта многим цивилним жртвама у Брчком у ратовима 1992.-1995. и 1939.-1945. год;
Позивајући власти да пронађу начин да на достојанствен начин одају пошту цивилним жртвама рата;
Закључујући на основу тога, уз једногласну сагласност политичких странака и удружења, да би налог супервизора био најефикаснији и најприхватљивији начин да се помогне и осигура да постигнути споразуми буду без проблема спроведени;
Изражавајући похвале удружењима и политичким странкама на исказаној зрелости у настојањима да ријеше ово питање у атмосфери толеранције, достојанства и поштовања;
У циљу јачања помирења међу свим народима у Дистрикту и давања доприноса мултиетничком карактеру Дистрикта;
Стога, овим налажем сљедеће:
Споменици палим борцима
1. Споменик палим припадницима Армије Републике Босне и Херцеговине (АРБиХ) ће бити постављен у парку испред зграде Гранд хотела «Посавина» у оквирима, не прелазећи габарите, микролокације која је означена словом А у Анексу овог налога супервизора.
2. Споменик палим припадницима Хрватског вијећа обране (ХВО) ће бити постављен у парку испред зграде старе градске вијећнице («вијећница») у оквирима, не прелазећи габарите, микролокације која је означена словом Б у Анексу овог налога супервизора.
Спомен обиљежје цивилним жртвама рата
3. Спомен обиљежје цивилним жртвама рата ће се налазити иза зграде старе градске вијећнице («вијећница») на микролокацији која је означена словом Ц у Анексу овог налога супервизора
4. Спомен обиљежје из става (3) ће бити политички, национално, етнички и вјерски неутрално и засновано на принципу једнакости свих конститутивних народа и осталих.
5. Влада Брчко Дистрикта ће, без одлагања, спровести конкурс за израду идејног рјешења у складу са чланом 43 (2) б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине и позвати кандидате да доставе своје приједлоге за идејно рјешење за спомен обиљежје, након чега ће услиједити тендерски поступак за додјелу уговора о јавним радовима за изградњу спомен обиљежја које је изабрано на конкурсу за идејно рјешење.
6. Градоначелник ће именовати чланове конкурсне комисије која ће бити формирана у складу са чланом 44 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине како би оцијенила достављене приједлоге идејног рјешења за спомен обиљежја и изабрала побједника или побједнике.
Поступак
7. Поступак издавања свих потребних дозвола за изградњу споменика из ставова (1), (2) и (3) ће бити спроведен у складу са Законом о споменицима, Законом о просторном планирању и другим одговарајућим законима и прописима Брчко Дистрикта.
8. Овај налог супервизора служи као правни основ за бесплатно стицање права грађења на земљишним парцелама које ће бити формиране у сврху изградње споменика из ставова (1) и (2) на име Удруге за изградњу споменика ХВО-у и Удружења «Да се не заборави».
9. Како би се избјегле све правне недоумице, овај налог супервизора има већу правну снагу у односу на све просторно-планске документе који нису у складу са њим. Сви носиоци активности израде планских докумената, као и Скупштина Дистрикта, ће у будућности прилагодити све одговарајуће просторно-планске документе овом налогу супервизора.
Финансирање
10. Средстава која су неопходна за изградњу споменика ће бити осигурана у буџету Дистрикта за фискалну 2010. годину у износу од 110.000 конвертибилних марака појединачно за изградњу споменика АРБиХ и ХВО-а и у износу од 250.000 конвертибилних марака за изградњу спомен обиљежја цивилним жртвама рата. Удружења на која се овај налог односи ће бити одговорна да из сопствених извора обезбједе финансирање свих трошкова изградње спомен обиљежја из ставова 1 и 2 који прелазе износ назначен у овом ставу.
11. Средства неопходна за уређење простора око споменика и пратећи трошкови за спомен обиљежја из ставова 1, 2 и 3 биће обезбјеђена у буџету Дистрикта за фискалну 2010. годину у износу од 25.000 конвертибилних марака за сваки споменик.
12. Средства неопходна за уређење простора око споменика и пратећи трошкови за Споменик српским браниоцима Брчког биће обезбјеђена у буџету Дистрикта за фискалну 2010. годину у износу од 100 000 конвертибилних марака;
13. Износ од 20.000 конвертибилних марака ће бити обезбјеђен у буџету Дистрикта за фискалну 2010. годину за награде побједнику или побједницима конкурса за израду идејног рјешења за спомен обиљежја цивилним жртвама рата;
14. Дистрикт ће издвојити средстава поменута у ставовима (10), (11), (12) и (13) из неутрошених средстава за капиталне пројекте за фискалну 2006. годину позивајући се на овај налог као овлаштење да то учини као изузетак.
15. У случају да обезбијеђена средства из ставова (10), (11) и (12) премашују стварне потребе, ти вишкови ће бити стављени на располагање у виду гранта (грантова) одговарајућем удружењу (удружењима) за потребе социјалних случајева међу чланством ових удружења.
Завршне одредбе
16. Овај налог супервизора се правно сматра «писменим изузећем» у смислу става 8 Налога супервизора о урбанистичком планирању од 23. марта 2007. године.
17. У смислу става 6 овог налога супервизора, супервизор задржава право да, у случају да не постоји већина у конкурсној комисији при избору приједлога за идејно рјешење, наложи провођење новог конкурса или изабере најбоље приједлоге идејних рјешења;
18. Овај налог ступа на снагу одмах без даљних процедуралних радњи и без одлагања ће бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Сви јавни службеници у Дистрикту ће предузети све неопходне мјере како би осигурали да се он у потпуности и на вријеме спроведе.
19. Овај налог супервизора ће бити објављен на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.
20. Да би се избјегле недоумице, одредбе овог налога имају већу правну снагу у односу на све прописе и правне акте који нису у складу с њим, а у мјери која је неопходна да овај налог буде у потпуности спроведен.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije