Nalog supervizora o spomenicima

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine («Konačna odluka») koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Ističući da su mir, tolerancija, pravda i jednakost svih naroda priznati Ustavom Bosne i Hercegovine i Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
Pozivajući se na Zakon o spomenicima i simbolima od 15. oktobra 2003. god, koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH br. 22/03 (u daljem tekstu «Zakon o spomenicima») kojim je propisan «postupak postavljanja spomenika i simbola na javnim površinama u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, njihovo održavanje i zaštita»;
Podsjećajući da je odgovarajućim dijelovima gorepomenutog zakona propisano da će «u cilju postizanja pune ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda u Distriktu, spomenici Bošnjaka i Hrvata biti postavljeni u užem dijelu grada Brčko između Savske džamije i katoličke crkve» i da će «lokacije i dimenzije ovih spomenika odgovarati Spomeniku srpskim braniocima Brčkog»;
Izražavajući žaljenje što ovaj zakon u tom smislu do sada nije u potpunosti sproveden zbog političkih neslaganja u vezi sa lokacijom za te spomenike i što se na taj način održava neravnopravan poredak koji nije u skladu sa duhom i odredbama Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Konačne odluke;
Smatrajući da sam zbog toga bio prisiljen da intervenišem putem mog naloga supervizora od 23. marta 2007. godine i mog pisma od 18. aprila 2008. godine kojima se obustavlja svaka izgradnja spomenika u Brčko Distriktu dok se ne steknu povoljniji uslovi za sporazum;
Nakon konsultacija koje sam od tada imao sa relevantnim udruženjima i političkim strankama koje su trajale više mjeseci, sa ciljem da se pronađe sporazumno rješenje;
Ohrabren političkim sporazumom koji su postigle sve političke stranke u Postizbornom političkom sporazumu za bolji Brčko Distrikt, a koji obuhvata «izgradnju spomenika u 2009. godini za pale pripadnike vojnih komponenti ARBiH i HVO-a»;
Imajući u vidu da su svi poreski obveznici u Distriktu već dali doprinos za izgradnju Spomenika srpskim braniocima Brčkog pošto je Vlada Distrikta, na osnovu odluka sudova u Distriktu morala da isplati naknadu u iznosu od 800.000 konvertibilnih maraka za nezakonitu eksproprijaciju dijela zemljišne parcele na kojoj se nalazi spomenik;
Nadalje ohrabren pojedinačnim sporazumima koji su postignuti 5. novembra 2009. godine između političkih stranaka i 10. novembra 2009. godine između Udruženja boraca Republike Srpske, Udruge za izgradnju spomenika HVO-u i Udruženja «Da se ne zaboravi», kojima se poštuje pravo svakog udruženja da odluči o lokaciji svog spomenika u užem dijelu grada Brčko, ne protiveći se postojećem Spomeniku srpskim braniocima Brčkog i podržavajući izbor drugih udruženja pri odabiru lokacije za spomenike koji će biti izgrađeni;
Prepoznajući činjenicu da postoji velika želja u brčanskoj zajednici i među političkim strankama da se takođe oda pošta mnogim civilnim žrtvama u Brčkom u ratovima 1992.-1995. i 1939.-1945. god.;
Pozivajući vlasti da pronađu način da na dostojanstven način odaju poštu civilnim žrtvama rata;
Zaključujući na osnovu toga, uz jednoglasnu saglasnost političkih stranaka i udruženja, da bi nalog supervizora bio najefikasniji i najprihvatljiviji način da se pomogne i osigura da postignuti sporazumi budu bez problema sprovedeni;
Izražavajući pohvale udruženjima i političkim strankama na iskazanoj zrelosti u nastojanjima da riješe ovo pitanje u atmosferi tolerancije, dostojanstva i poštovanja;
U cilju jačanja pomirenja među svim narodima u Distriktu i davanja doprinosa multietničkom karakteru Distrikta;
Stoga, ovim nalažem sljedeće:
Spomenici palim borcima
1. Spomenik palim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) će biti postavljen u parku ispred zgrade Grand hotela «Posavina» u okvirima, ne prelazeći gabarite, mikrolokacije koja je označena slovom A u Aneksu ovog naloga supervizora.
2. Spomenik palim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane (HVO) će biti postavljen u parku ispred zgrade stare gradske vijećnice («vijećnica») u okvirima, ne prelazeći gabarite, mikrolokacije koja je označena slovom B u Aneksu ovog naloga supervizora.
Spomen obilježje civilnim žrtvama rata
3. Spomen obilježje civilnim žrtvama rata će se nalaziti iza zgrade stare gradske vijećnice («vijećnica») na mikrolokaciji koja je označena slovom C u Aneksu ovog naloga supervizora.
4. Spomen obilježje iz stava (3) će biti politički, nacionalno, etnički i vjerski neutralno i zasnovano na principu jednakosti svih konstitutivnih naroda i ostalih.
5. Vlada Brčko Distrikta će, bez odlaganja, sprovesti konkurs za izradu idejnog rješenja u skladu sa članom 43 (2) b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i pozvati kandidate da dostave svoje prijedloge za idejno rješenje za spomen obilježje, nakon čega će uslijediti tenderski postupak za dodjelu ugovora o javnim radovima za izgradnju spomen obilježja koje je izabrano na konkursu za idejno rješenje.
6. Gradonačelnik će imenovati članove konkursne komisije koja će biti formirana u skladu sa članom 44 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine kako bi ocijenila dostavljene prijedloge idejnog rješenja za spomen obilježja i izabrala pobjednika ili pobjednike.
Postupak
7. Postupak izdavanja svih potrebnih dozvola za izgradnju spomenika iz stavova (1), (2) i (3) će biti sproveden u skladu sa Zakonom o spomenicima, Zakonom o prostornom planiranju i drugim odgovarajućim zakonima i propisima Brčko Distrikta.
8. Ovaj nalog supervizora služi kao pravni osnov za besplatno sticanje prava građenja na zemljišnim parcelama koje će biti formirane u svrhu izgradnje spomenika iz stavova (1) i (2) na ime Udruge za izgradnju spomenika HVO-u i Udruženja «Da se ne zaboravi».
9. Kako bi se izbjegle sve pravne nedoumice, ovaj nalog supervizora ima veću pravnu snagu u odnosu na sve prostorno-planske dokumente koji nisu u skladu sa njim. Svi nosioci aktivnosti izrade planskih dokumenata, kao i Skupština Distrikta, će u budućnosti prilagoditi sve odgovarajuće prostorno-planske dokumente ovom nalogu supervizora.
Finansiranje
10. Sredstava koja su neophodna za izgradnju spomenika će biti osigurana u budžetu Distrikta za fiskalnu 2010. godinu u iznosu od 110.000 konvertibilnih maraka pojedinačno za izgradnju spomenika ARBiH i HVO-a i u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka za izgradnju spomen obilježja civilnim žrtvama rata. Udruženja na koja se ovaj nalog odnosi će biti odgovorna da iz sopstvenih izvora obezbijede finansiranje svih troškova izgradnje spomen obilježja iz stavova 1 i 2 koji prelaze iznos naznačen u ovom stavu.
11. Sredstva neophodna za uređenje prostora oko spomenika i prateći troškovi spomen obilježja iz stavova 1, 2 i 3 biće obezbijeđena u budžetu Distrikta za fiskalnu 2010. godinu u iznosu od 25.000 konvertibilnih maraka za svaki spomenik.
12. Sredstva neophodna za uređenje prostora oko spomenika i prateći troškovi za Spomenik srpskim braniocima Brčkog biće obezbijeđena u budžetu Distrikta za fiskalnu 2010. godinu u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka;
13. Iznos od 20.000 konvertibilnih maraka će biti obezbijeđen u budžetu Distrikta za fiskalnu 2010. godinu za nagrade pobjedniku ili pobjednicima konkursa za izradu idejnog rješenja za spomen obilježja civilnim žrtvama rata;
14. Distrikt će izdvojiti sredstava pomenuta u stavovima (10), (11), (12) i (13) iz neutrošenih sredstava za kapitalne projekte za fiskalnu 2006. godinu pozivajući se na ovaj nalog kao ovlaštenje da to učini kao izuzetak.
15. U slučaju da obezbijeđena sredstva iz stavova (10), (11) i (12) premašuju stvarne potrebe, ti viškovi će biti stavljeni na raspolaganje u vidu granta (grantova) odgovarajućem udruženju (udruženjima) za potrebe socijalnih slučajeva među članstvom ovih udruženja.
Završne odredbe
16. Ovaj nalog supervizora se pravno smatra «pismenim izuzećem» u smislu stava 8 Naloga supervizora o urbanističkom planiranju od 23. marta 2007. godine.
17. U smislu stava 6 ovog naloga supervizora, supervizor zadržava pravo da, u slučaju da ne postoji većina u konkursnoj komisiji pri izboru prijedloga za idejno rješenje, naloži provođenje novog konkursa ili izabere najbolje prijedloge idejnih rješenja;
18. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnih proceduralnih radnji i bez odlaganja će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni službenici u Distriktu će preduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurali da se on u potpunosti i na vrijeme sprovede.
19. Ovaj nalog supervizora će biti objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.
20. Da bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu u skladu s njim, a u mjeri koja je neophodna da ovaj nalog bude u potpunosti sproveden.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije