Налог супервизора којим се регулише статус свих водова и објеката за пренос електричне енергије који се налазе у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 34, 37 и 43 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);
Имајући посебно у виду овлаштења супервизора која су му дата ставом 12 Анекса Коначне одлуке који је Трибунал за Брчко донио 18. августа 1999. године, којим се прописује да „власти Дистрикта управљају свом друштвеном/јавном имовином унутар Дистрикта и имају овлаштење, уз одобрење супервизора, да врше приватизацију друштвене/јавне имовине у складу са примјењивим законима БиХ. Друштвеном/јавном имовином у Дистрикту се не смије располагати осим ако је то у складу са законима БиХ и уз одобрење супервизора”;
Напомињући да је принцип предвиђен Коначном одлуком и њеним Анексом, у складу са којим сва јавна имовина у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко Дистрикт БиХ) припада Брчко Дистрикту БиХ и којом управља Влада Брчко Дистрикта БиХ, још једном истакнут када се ради о електричним водовима и објектима у Брчко Дистрикту БиХ у Споразуму о спровођењу обавеза ентитета из Коначне арбитражне одлуке за Брчко у вези са испоруком електричне енергије од 25. септембра 2001. године, којим се у релевантном дијелу прописује да „електроенергетски објекти за дистрибуцију електричне енергије … који су били у надлежности „Електродистрибуције” Тузла и „Електродистрибуције” Бијељина, у независним предузећима која се налазе на територији Брчко Дистрикта и која су била у власништву ЈП „Електропривреда БиХ”/Електродистрибуција Тузла и ЈМДП „Електропривреда РС”/ЗДП Електродистрибуција Бијељина постали су влаништво Владе Брчко Дистрикта/Пододјељења од 1. јануара 2001. године”;
Позивајући се на Закон о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини (Службени лист Босне и Херцеговине бр. 7/02 и 13/03), Закон о оснивању независног оператера система за преносни систем у Босни и Херцеговини (Службени лист Босне и Херцеговине бр. 35/04) и Закон о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини (Службени лист Босне и Херцеговине бр. 35/04);
Подсјећајући да су приликом преноса имовине Електропривреде РС и Електропривреде БиХ на Елеткропренос-Електропријенос БиХ, а.д. Бањалука (у даљем тексту: Електропренос БиХ), као државну компанију задужену за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини, објекти за пренос електричне енергије који се налазе у Брчко Дистрикту БиХ сматрани имовином Електропривреде РС на основу тога што је ова компанија њима управљала, док је мањи дио истих сматран имовином Електропривреде БиХ.
Уважавајући у потпуности да је Електропренос БиХ власник и оператер система преноса електричне енергије БиХ, који обухвата и Брчко Дистрикт БиХ, који је у складу са ставовима 9 и 10 Коначне одлуке под искључивим сувернитетом државе Босне и Херцеговине, и чиме трајно престају овлаштења оба ентитета;
Немајући намјеру да се на било који начин мијешам у законито пословање и структуру Електропреноса БиХ, али изражавајући озбиљну забринутост у вези са статусом ове имовине у случају de facto или de iure подјеле или ликвидације Електропреноса БиХ, поготово узимајући у обзир да до тога евентуално може доћи након окончања међународног режима супервизије у Брчко Дистрикту БиХ;
Након што сам закључио да овим питањем пренос и дистрибуција електричне енергије Брчко Дистрикту и кроз исти и његово снабдијевање електричном енергијом, као и регулисање цјелокупног система, могу потенцијално да буду угрожени;
Одлучан да штитим слово Коначне одлуке када се ради о јавној имовини која се налази у Брчко Дистрикту БиХ;
Подсјећајући на одредбе мог налога супервизора од 30. априла 2009. године „којим се овлаштење за располагање јавном имовином преноси на институције Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” и на став 2 изреке којим се прописује да „супервизор задржава право да интервенише у случају располагања јавном имовином када сматра да располагање јавном имовином може угрозити мултиетнички карактер, демократску управу, јавни ред и мир или стабилност Дистрикта”;
Након што сам стога одлучио да се интереси, статус и овлаштења Брчко Дистрикта БиХ најбоље могу заштитити путем налога супервизора;

Овим путем налажем сљедеће:
1. У случају законите подјеле или ликвидације Електропреноса БиХ као правног лица, имовина те компаније која се налази у Брчко Дистрикту БиХ, у поступку подјеле имовине између акционара, аутоматски се сматра имовином Брчко Дистрикта БиХ у складу са Коначном одлуком и њеним Анексом.
2. У случају из става 1 овог налога, надлежни органи власти Брчко Дистрикта БиХ, као и предузеће Брчко Дистрикта БиХ које се бави пословима у вези са електричном енергијом предузеће све неопходне мјере у оквиру својих надлежности како би осигурали да горепоменута имовина добије одговарајући статус у складу са овим налогом супервизора.
3. Органи власти, званичници, институције, агенције или јавна предузећа било ког ентитета неће никада и ни под којим условима вршити било каква овлаштења над имовином и системима Електропреноса БиХ који се налазе у Брчко Дистиркту БиХ, или у случају описаном у ставу 1 овог налога, над таквом имовином Брчко Дистиркта БиХ.
4. Сви јавни званичници Брчко Дистрикта БиХ предузеће све неопходне мјере како би осигурали спровођење овог налога супервизора.
5. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ.
6. Овај налог супервизора објављује се на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају било какве неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije