Nalog supervizora kojim se reguliše status svih vodova i objekata za prenos električne energije koji se nalaze u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke koju je 05. marta 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Imajući posebno u vidu ovlaštenja supervizora koja su mu data stavom 12 Aneksa Konačne odluke koji je Tribunal za Brčko donio 18. avgusta 1999. godine, kojim se propisuje da „vlasti Distrikta upravljaju svom društvenom/javnom imovinom unutar Distrikta i imaju ovlaštenje, uz odobrenje supervizora, da vrše privatizaciju društvene/javne imovine u skladu sa primjenjivim zakonima BiH. Društvenom/javnom imovinom u Distriktu se ne smije raspolagati osim ako je to u skladu sa zakonima BiH i uz odobrenje supervizora”;
Napominjući da je princip predviđen Konačnom odlukom i njenim Aneksom, u skladu sa kojim sva javna imovina u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt BiH) pripada Brčko Distriktu BiH i kojom upravlja Vlada Brčko Distrikta BiH, još jednom istaknut kada se radi o električnim vodovima i objektima u Brčko Distriktu BiH u Sporazumu o sprovođenju obaveza entiteta iz Konačne arbitražne odluke za Brčko u vezi sa isporukom električne energije od 25. septembra 2001. godine, kojim se u relevantnom dijelu propisuje da „elektroenergetski objekti za distribuciju električne energije … koji su bili u nadležnosti „Elektrodistribucije” Tuzla i „Elektrodistribucije” Bijeljina, u nezavisnim preduzećima koja se nalaze na teritoriji Brčko Distrikta i koja su bila u vlasništvu JP „Elektroprivreda BiH”/Elektrodistribucija Tuzla i JMDP „Elektroprivreda RS”/ZDP Elektrodistribucija Bijeljina postali su vlaništvo Vlade Brčko Distrikta /Pododjeljenja od 1. januara 2001. godine”;
Pozivajući se na Zakon o prenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 7/02 i 13/03), Zakon o osnivanju nezavisnog operatera sistema za prenosni sistem u Bosni i Hercegovini (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 35/04) i Zakon o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 35/04);
Podsjećajući da su prilikom prenosa imovine Elektroprivrede RS i Elektroprivrede BiH na Eletktroprenos-Elektroprijenos BiH, a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Elektroprenos BiH), kao državnu kompaniju zaduženu za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini, objekti za prenos električne energije koji se nalaze u Brčko Distriktu BiH smatrani imovinom Elektroprivrede RS na osnovu toga što je ova kompanija njima upravljala, dok je manji dio istih smatran imovinom Elektroprivrede BiH.
Uvažavajući u potpunosti da je Elektroprenos BiH vlasnik i operater sistema prenosa električne energije BiH, koji obuhvata i Brčko Distrikt BiH, koji je u skladu sa stavovima 9 i 10 Konačne odluke pod isključivim suvernitetom države Bosne i Hercegovine, i čime trajno prestaju ovlaštenja oba entiteta;
Nemajući namjeru da se na bilo koji način miješam u zakonito poslovanje i strukturu Elektroprenosa BiH, ali izražavajući ozbiljnu zabrinutost u vezi sa statusom ove imovine u slučaju de facto ili de jure podjele ili likvidacije Elektroprenosa BiH, pogotovo uzimajući u obzir da do toga eventualno može doći nakon okončanja međunarodnog režima supervizije u Brčko Distriktu BiH;
Nakon što sam zaključio da ovim pitanjem prenos i distribucija električne energije Brčko Distriktu i kroz isti i njegovo snabdijevanje električnom energijom, kao i regulisanje cjelokupnog sistema, mogu potencijalno da budu ugroženi;
Odlučan da štitim slovo Konačne odluke kada se radi o javnoj imovini koja se nalazi u Brčko Distriktu BiH;
Podsjećajući na odredbe mog naloga supervizora od 30. aprila 2009. godine „kojim se ovlaštenjе za raspolaganje javnom imovinom prenosi na institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” i na stav 2 izreke kojim se propisuje da „supervizor zadržava pravo da interveniše u slučaju raspolaganja javnom imovinom kada smatra da raspolaganje javnom imovinom može ugroziti multietnički karakter, demokratsku upravu, javni red i mir ili stabilnost Distrikta”;
Nakon što sam stoga odlučio da se interesi, status i ovlaštenja Brčko Distrikta BiH najbolje mogu zaštititi putem naloga supervizora;

Ovim putem nalažem sljedeće:
1. U slučaju zakonite podjele ili likvidacije Elektroprenosa BiH kao pravnog lica, imovina te kompanije koja se nalazi u Brčko Distriktu BiH, u postupku podjele imovine između akcionara, automatski se smatra imovinom Brčko Distrikta BiH u skladu sa Konačnom odlukom i njenim Aneksom.
2. U slučaju iz stava 1 ovog naloga, nadležni organi vlasti Brčko Distrikta BiH, kao i preduzeće Brčko Distrikta BiH koje se bavi poslovima u vezi sa električnom energijom preduzeće sve neophodne mjere u okviru svojih nadležnosti kako bi osigurali da gorepomenuta imovina dobije odgovarajući status u skladu sa ovim nalogom supervizora.
3. Organi vlasti, zvaničnici, institucije, agencije ili javna preduzeća bilo kog entiteta neće nikada i ni pod kojim uslovima vršiti bilo kakva ovlaštenja nad imovinom i sistemima Elektroprenosa BiH koji se nalaze u Brčko Distirktu BiH, ili u slučaju opisanom u stavu 1 ovog naloga, nad takvom imovinom Brčko Distirkta BiH.
4. Svi javni zvaničnici Brčko Distrikta BiH preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurali sprovođenje ovog naloga supervizora.
5. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH.
6. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije