Налог супервизора којим се одређеним приватним агенцијама за обезбјеђење забрањује рад у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”);
Надаље у складу са овлаштењима супервизора која су му дата ставом 24 Допунске одлуке Трибунала за Брчко од 15. марта 1998. године у коме се у релевантном дијелу каже да „супервизор … у области Брчко има овлашћења једнака оним која су, према Бонској конференцији од децембра 1997. године, дата високом представнику…”;
Имајући у виду релевантне одредбе ставова 40, 41 и 42 Коначне одлуке за Брчко од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког као и члана 7 Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;
Подсјећајући да је на састанку одржаном 26. марта 2009. године Управни одбор Савјета за имплементацију мира „осудио активности и изјаве актера у БиХ које представљају пријетњу особљу OHR-а, оспоравају ауторитет високог представника и Управног одбора Савјета за имплементацију мира, те се презриво односе према обавезама страна у складу са Анексом 10 Општег оквирног споразума за мир и одлукама високог представника. Ове врсте активности израз су отвореног непоштовања основних принципа Општег оквирног споразума за мир, директно утичу на политичку ситуацију, неприхватљиве су и морају престати”; и да
Без обзира на горепоменуту декларацију, непобитне информације од међународних обавјештајних извора које су предочене супервизору упућују на то да Алфа Секјурити д.о.о. Бањалука (“Alpha Security”), приватна агенција за обављање послова обезбјеђења чије се сједиште налази на подручју Бањалуке, спроводи непријатељску личну и техничку присмотру и истраге против особља OHR-а и Канцеларије за имплементацију Коначне одлуке за Брчко, као и првог замјеника високог представника и супервизора за Брчко Дистрикт и да таква присмотра и истраге спадају у категорију незаконитих обавјештајних и контраобавјештајних активности;
Iзражавајући забринутост због тога што су многе особе које су запослене у Алфа Секјуритију и које воде ту агенцију некада биле припадници 410. војнообавјештајног центра бивше Војске Републике Српске, јединице која је 2003. године била предмет акције Стабилизационих снага предвођених NАТО-ом и коју је тадашњи предсједник Републике Српске расформирао због информација до којих се дошло у вези са незаконитим радом те јединице, што је укључивало заштиту лица која је Међународни кривични трибунал за бившу Југославију оптужио за ратне злочине, као и због шпијунаже против међународне заједнице и домаћих политичара и због тога што се у суштини Алфа Секјурити може у великој мјери сматрати обновљеним 410. војнообавјештајним центром;
Истичући да таква активност Алфа Секјуритија очигледно и у потпуности представља кршење Општег оквирног споразума за мир, нарочито његовог Анекса 10, које не може бити толерисано, као и кршење Одлуке од 14. фебруара 1997. године, Допунске одлуке од 15. марта 1998. године и Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког
Надаље имајући у виду да горепоменуте незаконите обавјештајне и контраобавјештајне активности такође представљају очито кршење Закона о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности Брчко Дистрикта који је објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине бр. 27/04, 15/05 и 37/05 („Закон о агенцијама за обављање послова обезбјеђења”), у коме се у члану 3 наводи да је „агенцијама које имају одобрење за обављање послова обезбјеђења лица и имовине и/или детективских послова предвиђених овим законом, забрањено обављање тих послова за одбрамбене, безбједносне, обавјештајне и контраобавјештајне службе”;
Имајући у виду да Алфа Секјурити није уписана ни у Суду Брчко Дистрикта ни у Полицији Брчко Дистрикта за обављање било којих послова који су описани у Закону о агенцијама за обављање послова обезбјеђења;
Надаље имајући у виду да је Сентурион д.о.о. из Бијељине (“Centurion Security”), фирма која је уписана у Основном суду Брчко Дистрикта и посједује одобрење које је издала Полиција Брчко Дистрикта за обављање послова који су допуштени у складу са Законом о агенцијама за обављање послова обезбјеђења, повезана са Алфа Секјуритијем, што представља разлог за постојање бојазни у погледу дјеловања Сентурион Секјуритија у Брчко Дистрикту;
Имајући још у виду да су Секјурити Вулф са Пала (“Wolf Security”) и Мега Секјурити из Добоја (“Меga Security”) такође повезане са Алфа Секјуритијем и да те везе представљају разлог за постојање бојазни у погледу дјеловања било ког од та два предузећа у Брчко Дистрикту као опуномоћеника или продужене руке Алфа Секјуритија;
Изражавајући ријешеност да такве непријатељске, опасне и незаконите активности морају одмах престати и да даљње постојање и ширење непосредне опасности коју Алфа Секјурити представља по Општи оквирни споразум за мир, OHR и особље Канцеларије за спровођење Коначне одлуке за Брчко, као и за владавину права у Брчко Дистрикту мора на сваки начин бити онемогућено;

Стога налажем сљедеће:
1. Алфа Секјуритију д.о.о. Бањалука и свом њеном особљу које ради на пословима обезбјеђења, осталим запосленима и/или другим физичким или правним лицима која су запослена или која су на други начин у уговорном односу саАлфа Секјуритијем се овим путем на период од пет (5) година забрањује обављање било каквих послова који имају везе са обезбјеђењем у Брчко Дистрикту, укључујући али не ограничавајући се на све оне послове који су обухваћени Законом о агенцијама за обављање послова обезбјеђења. Ова забрана се такође односи на сваку фирму која настане или проистекне из Алфа Секјуритија, између осталог промјеном имена или промјеном уписа званичних власника или мјеста уписа власништва.
2. Секјурити Вулфу са Пала, чији је уписани власник Цемекс д.о.о. из Рогатице, која је уписана у Основном суду у Сокоцу, свом њеном особљу које ради на пословима обезбјеђења, осталим запосленима и/или другим физичким или правним лицима која су запослена или која су на други начин у уговорном односу са Секјутири Вулфом се овим путем на период од пет (5) година забрањује обављање било каквих послова који имају везе са обезбјеђењем у Брчко Дистрикту, укључујући, али не ограничавајући се на све оне послове који су обухваћени Законом о агенцијама за обављање послова обезбјеђења. Ова забрана се такође односи на сваку фирму која настане или проистекне из Секјурити Вулфа, између осталог промјеном имена или промјеном уписа званичних власника или мјестом уписа власништва.
3. Мега Секјуритију д.о.о. из Добоја и свом њеном особљу које ради на пословима обезбјеђења, осталим запосленима и/или другим физичким или правним лицима која су запослена или која су на други начин у уговорном односу са Мега Секјуритијем се овим путем на период од пет (5) година забрањује обављање било каквих послова који имају везе са обезбјеђењем у Брчко Дистрикту, укључујући али не ограничавајући се на све оне послове који су обухваћени Законом о агенцијама за обављање послова обезбјеђења. Ова забрана се такође односи на сваку фирму која настане или проистекне из Мега Секјуритија, између осталог промјеном имена или промјеном уписа званичних власника или мјестом уписа власништва.
4. Сентуриону д.о.о из Бијељине се на период од пет (5) година забрањује да проширује постојеће уговоре или склапа било које додатне уговоре или да на други начин обавља додатне послове у Брчко Дистикту осим оних које већ обавља у складу са уговором који је на снази закључно са 08. јуном 2009. године. Ова забрана се такође односи на сваку фирму која настане или проистекне из Сентуриона д.о.о., између осталог промјеном имена или промјеном уписа званичних власника или мјестом уписа власништва.
5. Полиција Брчко Дистрикта ће предузимати честе и насумичне инспекције и контроле просторија Сентуриона д.о.о и особља у Брчком како би било задовољено то да се одредбе горепоменутог става 4 поштују.
6. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта.
7. Сви јавни званичници у Дистрикту ће предузети све потребне мјере како би осигурали његово спровођење.
8. Овај налог супервизора објављује се на енглеском и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају недосљедности, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije