Налог супервизора којим се овлаштење за располагање јавном имовином преноси на институције Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 34, 37 и 43 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);
Посебно имајући у виду овлаштења супервизора наведена у ставу 12 Анекса Коначне одлуке Трибунала за Брчко од 18. августа 1999. године у којем се наводи: „Власти Дистрикта управљају свом друштвеном/јавном имовином унутар Дистрикта и имају овлаштење, уз одобрење супервизора, да врше приватизацију друштвене/јавне имовине у складу са примјењивим законима БиХ. Друштвеном/јавном имовином у Дистрикту се не смије располагати осим ако је то у складу са законима БиХ и уз одобрење супервизора”;
Истичући важност транспарентног и законитог располагања јавном имовином у интересу Дистрикта и горепоменуту одредбу Анекса Коначне одлуке којом се супервизору повјерава обавеза да обезбиједи ефикасно и транспарентно управљање јавном имовином у Дистрикту;
У вези са налогом супервизора од 22. фебруара 2005. године којим се „наглашава обавеза прибављања одобрења супервизора за располагање јавном имовином”, у којем је наглашено овлаштење супервизора да одобрава располагање јавном имовином и којим је прецизније регулисан начин давања одобрења супервизора;
Изражавајући задовољство што се концепт приватизације предузећа и станова у друштвеном власништву, на основу услова из Допунске одлуке од 15. марта 1998. године, а који је прописан у више налога супервизора и закона Брчко Дистрикта о приватизацији, на исправан начин спроводи од стране институција Дистрикта у тијесној сарадњи са Канцеларијом за имплементацију Коначне одлуке за Брчко, и што то представља извор повјерења у ефективност институција Дистрикта у овој области;
Надаље подсјећајући на налог супервизора од 15. септембра 2006. године „којим се као закони Брчко Дистрикта доносе Закон о јавној имовини Брчко Дистрикта БиХ и Закон о правобранилаштву Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” чиме је створен неопходан законодавни и институционални оквир за ефективно и транспарентно располагање и управљање јавном имовином и заштиту имовинских интереса Дистрикта;
Уважавајући чињеницу да Канцеларија за управљање јавном имовином од свог оснивања успјешно извршава своје дужности као што су регистрација имовине Дистрикта, припремање и остваривање годишњег плана располагања јавном имовином Дистрикта, одговарање на пословне иницијативе, ефикасност њених процедура, израда потребних подзаконских аката, као и њене организационе структуре, запошљавање и извршавање многих других дужности;
Са циљем да институције Брчко Дистрикта овластим да у потпуности остварују своја овлаштења у погледу јавне имовине која имају према Статуту, законима и прописима, и да функционишу ефикасно и по свему судећи трајно како је прописано Коначном одлуком Арбитражног Трибунала за Брчко;
Имајући у виду да је сарадња између бројних органа јавне управе Дистрикта достигла задовољавајући ниво у погледу планирања, управљања и располагања јавном имовином и да од издавања налога супервизора од 22. фебруара 2005. године нису уочени никакви озбиљни недостаци;
Изражавајући став да је као резултат значајног напретка у управљању и располагању јавном имовином јасно да су институције Брчко Дистрикта у стању да самостално рјешавају рутинска питања располагања јавном имовином у склопу постојећег правног оквира и без мог директног надзора;
Поздрављајући усвајање Амандмана I на Устав Босне и Херцеговине од стране Парламентарне Скупштине Босне и Херцеговине и као резултат тога омогућавање супервизору да предузме мјере, укључујући овај налог супервизора, које ће помоћи да се оконча спровођење Коначне одлуке;
Подсјећајући, без обзира на то, да овлаштења супервизора у свим осталим областима у којима супервизор није пренио овлаштења остају непромијењена и да међународна супервизија наставља да постоји све док је не оконча Управни одбор Савјета за имплементацију мира како је прописано ставом 37 Коначне одлуке Трибунала за Брчко;
Подсјећајући надаље да се у члану 1, став 4 Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у једном дијелу наводи да „закони и одлуке свих власти Дистрикта морају бити у складу с важећим законима и одлукама институција Босне и Херцеговине” и да се у било каквим поступцима власти Дистрикта у погледу располагања јавном имовином ово мора имати у на уму, поред осталих одредби статута и закона Дистрикта којима је регулисано питање располагања јавном имовином;
Стога, овим путем налажем сљедеће:
1. Овлаштења која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 34, 37 и 43 Коначне одлуке и ставом 12 анекса Коначне одлуке, а који се односе на јавну имовину, овим путем се преносе на надлежне институције Брчко Дистрикта.
2. Супервизор задржава право да интервенише у случају располагања јавном имовином када сматра да располагање јавном имовином може угрозити мултиетнички карактер, демократску управу, јавни ред и мир или стабилност Дистрикта.
3. Налог супервизора „којим се наглашава обавеза прибављања одобрења супервизора за располагање јавном имовином” од 22. фебруара 2005. године и све појединачне одредбе у прописима Дистрикта којима се захтијева одобрење супервизора прије располагања јавном имовином, овим путем се стављају ван снаге.
4. Сви јавни званичници Брчко Дистрикта предузеће све неопходне мјере како би осигурали спровођење овог налога супервизора.
5. Овај налог супервизора ступа на снагу 1. маја 2009. године и без одлагања ће бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта.
6. Овај налог супервизора објављује се на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају било какве неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije