Nalog supervizora kojim se ovlaštenjе za raspolaganje javnom imovinom prenosi na institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Posebno imajući u vidu ovlaštenja supervizora navedena u stavu 12 Aneksa Konačne odluke Tribunala za Brčko od 18. avgusta 1999. godine u kojem se navodi: „Vlasti Distrikta upravljaju svom društvenom/javnom imovinom unutar Distrikta i imaju ovlaštenje, uz odobrenje supervizora, da vrše privatizaciju društvene/javne imovine u skladu sa primjenjivim zakonima BiH. Društvenom/javnom imovinom u Distriktu se ne smije raspolagati osim ako je to u skladu sa zakonima BiH i uz odobrenje supervizora”;
Ističući važnost transparentnog i zakonitog raspolaganja javnom imovinom u interesu Distrikta i gorepomenutu odredbu Aneksa Konačne odluke kojom se supervizoru povjerava obaveza da obezbijedi efikasno i transparentno upravljanje javnom imovinom u Distriktu;
U vezi sa nalogom supervizora od 22. februara 2005. godine kojim se „naglašava obaveza pribavljanja odobrenja supervizora za raspolaganje javnom imovinom”, u kojem je naglašeno ovlaštenje supervizora da odobrava raspolaganje javnom imovinom i kojim je preciznije regulisan način davanja odobrenja supervizora;
Izražavajući zadovoljstvo što se koncept privatizacije preduzeća i stanova u društvenom vlasništvu, na osnovu uslova iz Dopunske odluke od 15. marta 1998. godine, a koji je propisan u više naloga supervizora i zakona Brčko Distrikta o privatizaciji, na ispravan način sprovodi od strane institucija Distrikta u tijesnoj saradnji sa Uredom za implementaciju Konačne odluke za Brčko, i što to predstavlja izvor povjerenja u efektivnost institucija Distrikta u ovoj oblasti;
Nadalje podsjećajući na nalog supervizora od 15. septembra 2006. godine „kojim se kao zakoni Brčko Distrikta donose Zakon o javnoj imovini Brčko Distrikta BiH i Zakon o pravobranilaštvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” čime je stvoren neophodan zakonodavni i institucionalni okvir za efektivno i transparentno raspolaganje i upravljanje javnom imovinom i zaštitu imovinskih interesa Distrikta;
Uvažavajući činjenicu da Ured za upravljanje javnom imovinom od svog osnivanja uspješno izvršava svoje dužnosti kao što su registracija imovine Distrikta, pripremanje i ostvarivanje godišnjeg plana raspolaganja javnom imovinom Distrikta, odgovaranje na poslovne inicijative, efikasnost njenih procedura, izrada potrebnih podzakonskih akata, kao i njene organizacione strukture, zapošljavanje i izvršavanje mnogih drugih dužnosti;
Sa ciljem da institucije Brčko Distrikta ovlastim da u potpunosti ostvaruju svoja ovlaštenja u pogledu javne imovine koja imaju prema Statutu, zakonima i propisima, i da funkcionišu efikasno i po svemu sudeći trajno kako je propisano Konačnom odlukom Arbitražnog Tribunala za Brčko;
Imajući u vidu da je saradnja između brojnih organa javne uprave Distrikta dostigla zadovoljavajući nivo u pogledu planiranja, upravljanja i raspolaganja javnom imovinom i da od izdavanja naloga supervizora od 22. februara 2005. godine nisu uočeni nikakvi ozbiljni nedostaci;
Izražavajući stav da je kao rezultat značajnog napretka u upravljanju i raspolaganju javnom imovinom jasno da su institucije Brčko Distrikta u stanju da samostalno rješavaju rutinska pitanja raspolaganja javnom imovinom u sklopu postojećeg pravnog okvira i bez mog direktnog nadzora;
Pozdravljajući usvajanje Amandmana I na Ustav Bosne i Hercegovine od strane Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine i kao rezultat toga omogućavanje supervizoru da preduzme mjere, uključujući ovaj nalog supervizora, koje će pomoći da se okonča sprovođenje Konačne odluke;
Podsjećajući, bez obzira na to, da ovlaštenja supervizora u svim ostalim oblastima u kojima supervizor nije prenio ovlaštenja ostaju nepromijenjena i da međunarodna supervizija nastavlja da postoji sve dok je ne okonča Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira kako je propisano stavom 37 Konačne odluke Tribunala za Brčko;
Podsjećajući nadalje da se u članu 1, stav 4 Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u jednom dijelu navodi da „zakoni i odluke svih vlasti Distrikta moraju biti u skladu s važećim zakonima i odlukama institucija Bosne i Hercegovine” i da se u bilo kakvim postupcima vlasti Distrikta u pogledu raspolaganja javnom imovinom ovo mora imati u na umu, pored ostalih odredbi statuta i zakona Distrikta kojima je regulisano pitanje raspolaganja javnom imovinom;
Stoga, ovim putem nalažem sljedeće:
1. Ovlaštenja koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke i stavom 12 aneksa Konačne odluke, a koji se odnose na javnu imovinu, ovim putem se prenose na nadležne institucije Brčko Distrikta.
2. Supervizor zadržava pravo da interveniše u slučaju raspolaganja javnom imovinom kada smatra da raspolaganje javnom imovinom može ugroziti multietnički karakter, demokratsku upravu, javni red i mir ili stabilnost Distrikta.
3. Nalog supervizora “kojim se naglašava obaveza pribavljanja odobrenja supervizora za raspolaganje javnom imovinom” od 22. februara 2005. godine i sve pojedinačne odredbe u propisima Distrikta kojima se zahtijeva odobrenje supervizora prije raspolaganja javnom imovinom, ovim putem se stavljaju van snage.
4. Svi javni zvaničnici Brčko Distrikta preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurali sprovođenje ovog naloga supervizora.
5. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu 1. maja 2009. godine i bez odlaganja će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.
6. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije