Налог супервизора којим се обезбјеђује неопходно финансирање социјалних давања и судских пресуда

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);
Надаље у складу са ставовима 13 и 67 Коначне одлуке којима се прописује да ће надлежност Арбитражног трибунала наставити да постоји све док „супервизор, уз одобрење високог представника, не обавијести Трибунал (…) да те институције (Брчко Дистрикта) функционишу ефикасно и по свему судећи трајно”;
Подсјећајући на одредбе из става 8 (б) Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године, о припреми годишњег буџета Дистрикта и крајњем ауторитету супервизора за питања буџета Дистрикта;
Имајући у виду да због тога што је конститутивна сједница новоизабране Скупштине још увијек у току Скупштина не може у потпуности да функционише док не буду именовани новог предсједника Скупштине, замјеника предсједника Скупштине и градоначелника, што прије свега захтијева политички договор;
Уважавајући приједлог амандмана на буџет за 2008. годину, које је израдила Дирекција за финансије Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и који су званично упућени мојој канцеларији 30. децембра 2008. године;
Надаље уважавајући да је сврха амандмана да се обезбиједе средства која су потребна како би се испуниле одређене законске обавезе у укупном износу од 2.789.593,00 КМ које ће бити обезбијеђена из неутрошених средстава из оперативног буџета за 2008. годину те да се та средства расподијеле на друге буџетске кодове како је назначено од стране одређених одјељења и институција Дистрикта;
Имајући на уму значајан пропуст Владе Брчко Дистрикта да се позабави расподјелом тих финансијских средстава путем ребаланса буџета за 2008. годину прије истека њеног мандата у 2008. години;
Изражавајући посебну забринутост да Влада Дистрикта и Скупштина Брчко Дистрикта нису узеле у обзир ове обавезе те су тиме довели у опасност финансијска примања на која одређени становници Брчког имају законско право;
Подсјећајући да амандмани на годишњи буџет искључиво могу бити усвојени у току фискалне године која се у овом случају завршава 31. децембра 2008. године;
Изражавајући ријешеност да не дозволим да становници Брчко Дистрикта трпе посљедице немара Владе Брчко Дистрикта те да им тиме буду ускраћена социјална примања или судске надокнаде које проистичу из правоснажних судских пресуда на које имају право или да им те исплате буду одложене;
Након што сам се консултовао са Дирекцијом за финансије Брчког у вези са потребом да амандмани на буџет за 2008. годину буду усвојени прије истека фискалне године чиме би се осигурало да законске обавезе из 2008. године могу бити исплаћене и;
Дјелујући на основу изричитог захтјева директора Дирекције за финансије Брчко Дистрикта господина Мате Лучића;
Након што сам стога одлучио да путем налога супервизора предузмем неопходне мјере како бих обезбиједио да законска права одређених становника Дистрикта као и судске пресуде и друге ствари које имају утицај на финансијску стабилност институција Брчко Дистрикта буду испоштовани;
Стога овим путем налажем:
1. Буџет Брчко Дистрикта за 2008. годину мијења се на сљедећи начин:
а. Буџет за 2008. годину се мијења како је прописано овим налогом у укупном износу од 2.789.593,00 КМ
б. Укупан износ од 2.789.593,00 КМ повлачи се са економског кода 611100, од чега је са:
i. Организационог кода132 – примарна здравствена заштита износ од 400.000,00 КМ
ii. Организационог кода 133 – секундарна здравствена заштита износ од 900.000,00 КМ
iii. Организационог кода 171 – предшколско и основно образовање износ од 1.489.593,00 КМ
ц. Финансијска средства из тачке “а”овог налога се расподјељују на сљедеће економске и организационе кодове:
i. Организациони код 134 – Пододијељење за социјалну заштиту, економски код 614200 – грантови појединцима у износу од 1.468.593,00 КМ као додатна средства за исплату принадлежности по Закону о социјалној заштити у износу од 576.896,00 КМ и исплату принадлежности по Закону о дјечијој заштити у износу од 892.697,00 КМ;
ii. Организациони код 134 – Пододјељење за социјалну заштиту, економски код 613900 – уговорене услуге у износу од 400.000,00 КМ као додатна средства за рефундацију привредним субјектима за породиљско одсуство;
iii. Организациони код 251 – намјенска средства резерви за исплате по судским пресудама и рјешењима као и исплате по судским и вансудским поравнањима у износу од 920.000,00 КМ
2. Расподјела финансијских средстава из става 1 овог налога биће расподiјељена одјељењима Владе Брчко Дистрикта и институцијама Брчко Дистрикта и биће кориштена у складу са Законом о буџету Брчко Дистрикта.
3. Након издавања овог налога супервизора, Дирекција за финансије Брчко Дистрикта ће предузети све неопходне мјере у вези са имплементацијом ове Одлуке коју треба извршити без одлагања. Сви јавни званичници, државни службеници и запосленици у Брчко Дистрикту ће предузети све неопходне мјере како би осигурали да овај налог буде у потпуности извршен.
4. Садашњи представници Владе Дистрикта и Дирекције за финансије сносиће пуну одговорност како би обезбиједили потпуно спровођење овог налога.
5. Влада Дистрикта и Дирекција за финансије ће преузети пуну одговорност у вези било каквим ненамјерним грешкама до којих може доћи због спровођења овог налога и у таквим случајевима ће пронаћи адекватна рјешења.
6. Извјештаји о спровођењу овог налога биће прослијеђени мојој канцеларији.
7. Овај налог ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи.
8. Како би се избјегле недоумице, одредбе овог налога имају већу правну снагу у односу на све прописе и правне акте који нису у складу са њим, а у мјери неопходној да овај налог буде у потпуности спроведен.
9. Овај налог супервизора биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
10. Овај налог супервизора биће објављен на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају било какве неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije