Nalog supervizora kojim se obezbjeđuje neophodno finansiranje socijalnih davanja i sudskih presuda

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Nadalje u skladu sa stavovima 13 i 67 Konačne odluke kojima se propisuje da će nadležnost Arbitražnog tribunala nastaviti da postoji sve dok “supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne obavijesti Tribunal (…) da te institucije (Brčko Distrikta) funkcionišu efikasno i po svemu sudeći trajno”;
Podsjećajući na odredbe iz stava 8 (b) Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine, o pripremi godišnjeg budžeta Distrikta i krajnjem autoritetu supervizora za pitanja budžeta Distrikta;
Imajući u vidu da zbog toga što je konstitutivna sjednica novoizabrane Skupštine još uvijek u toku Skupština ne može u potpunosti da funkcioniše dok ne budu imenovani novi predsjednik Skupštine, zamjenik predsjednika Skupštine i gradonačelnik, što prije svega zahtijeva politički dogovor;
Uvažavajući prijedlog amandmana na budžet za 2008. godinu, koje je izradila Direkcija za finansije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i koji su zvanično upućeni mojoj kancelariji 30. decembra 2008. godine;
Nadalje uvažavajući da je svrha amandmana da se obezbijede sredstva koja su potrebna kako bi se ispunile određene zakonske obaveze u ukupnom iznosu od 2.789.593,00 KM koje će biti obezbijeđena iz neutrošenih sredstava iz operativnog budžeta za 2008. godinu, te da se ta sredstva raspodijele na druge budžetske kodove kako je naznačeno od strane određenih odjeljenja i institucija Distrikta;
Imajući na umu značajan propust Vlade Brčko Distrikta da se pozabavi raspodjelom tih finansijskih sredstava putem rebalansa budžeta za 2008. godinu prije isteka njenog mandata u 2008. godini;
Izražavajući posebnu zabrinutost Vlada Distrikta i Skupština Brčko Distrikta nisu uzele u obzir ove obaveze te su time doveli u opasnost finansijska primanja na koja određeni stanovnici Brčkog imaju zakonsko pravo;
Podsjećajući da amandmani na godišnji budžet isključivo mogu biti usvojeni u toku fiskalne godine koja se u ovom slučaju završava 31. decembra 2008. godine;
Izražavajući riješenost da ne dozvolim da stanovnici Brčko Distrikta trpe posljedice nemara Vlade Brčko Distrikta te da im time budu uskraćena socijalna primanja ili sudske nadoknade koje proističu iz pravosnažnih sudskih presuda na koje imaju pravo ili da im te isplate budu odložene;
Nakon što sam se konsultovao sa Direkcijom za finansije Brčkog u vezi sa potrebom da amandmani na budžet za 2008. godinu budu usvojeni prije isteka fiskalne godine čime bi se osiguralo da zakonske obaveze iz 2008. godine mogu biti isplaćene i;
Djelujući na osnovu izričitog zahtjeva direktora Direkcije za finansije Brčko Distrikta gospodina Mate Lučića;
Nakon što sam stoga odlučio da putem naloga supervizora preduzmem neophodne mjere kako bih obezbijedio da zakonska prava određenih stanovnika Distrikta kao i sudske presude i druge stvari koje imaju uticaj na finansijsku stabilnost institucija Brčko Distrikta budu ispoštovani;
Stoga ovim putem nalažem:
1. Budžet Brčko Distrikta za 2008. godinu mijenja se na sljedeći način:
a. Budžet za 2008. godinu se mijenja kako je propisano ovim nalogom u ukupnom iznosu od 2.789.593,00 KM
b. Ukupan iznos od 2.789.593,00 KM povlači se sa ekonomskog koda 611100, od čega je sa:
i. Organizacionog koda132 – primarna zdravstvena zaštita iznos od 400.000,00 KM
ii. Organizacionog koda 133 – sekundarna zdravstvena zaštita iznos od 900.000,00 KM
iii. Organizacionog koda 171 – predškolsko i osnovno obrazovanje iznos od 1.489.593,00 KM
c. Finansijska sredstva iz tačke “a” ovog naloga se raspodjeljuju na sljedeće ekonomske i organizacione kodove:
i. Organizacioni kod 134 – Pododjeljenje za socijalnu zaštitu, ekonomski kod 614200 – grantovi pojedincima u iznosu od 1.468.593,00 KM kao dodatna sredstva za isplatu prinadležnosti po Zakonu o socijalnoj zaštiti u iznosu od 576.896,00 KM i isplatu prinadležnosti po Zakonu o dječijoj zaštiti u iznosu od 892.697,00 KM;
ii. Organizacioni kod 134 – Pododjeljenje za socijalnu zaštitu, ekonomski kod 613900 – ugovorene usluge u iznosu od 400.000,00 KM kao dodatna sredstva za refundaciju privrednim subjektima za porodiljsko odsustvo;
iii. Organizacioni kod 251 – namjenska sredstva rezervi za isplate po sudskim presudama i rješenjima kao i isplate po sudskim i vansudskim poravnanjima u iznosu od 920.000,00 KM
2. Raspodjela finansijskih sredstava iz stava 1 ovog naloga biće raspodijeljena odjeljenjima Vlade Brčko Distrikta i institucijama Brčko Distrikta i biće korištena u skladu sa Zakonom o budžetu Brčko Distrikta.
3. Nakon izdavanja ovog naloga supervizora, Direkcija za finansije Brčko Distrikta će preduzeti sve neophodne mjere u vezi sa implementacijom ove Odluke koju treba izvršiti bez odlaganja. Svi javni zvaničnici, državni službenici i zaposlenici u Brčko Distriktu će preduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog bude u potpunosti izvršen.
4. Sadašnji predstavnici Vlade Distrikta i Direkcije za finansije snosiće punu odgovornost kako bi obezbijedili potpuno sprovođenje ovog naloga.
5. Vlada Distrikta i Direkcija za finansije će preuzeti punu odgovornost u vezi bilo kakvim nenamjernim greškama do kojih može doći zbog sprovođenja ovog naloga i u takvim slučajevima će pronaći adekvatna rješenja.
6. Izvještaji o sprovođenju ovog naloga biće proslijeđeni mojoj kancelariji.
7. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
8. Kako bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu u skladu sa njim, a u mjeri neophodnoj da ovaj nalog bude u potpunosti sproveden.
9. Ovaj nalog supervizora biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
10. Ovaj nalog supervizora biće objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije