Налог супервизора о привременом финансирању институција Брчко Дистрикта за период од 1. јануара до 31. марта 2009. године

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);
Надаље у складу са ставовима 13 и 67 Коначне одлуке којима се прописује да ће надлежност Арбитражног трибунала наставити да постоји све док „супервизор, уз одобрење високог представника, не обавијести Трибунал (…) да те институције (Брчко Дистрикта) функционишу ефикасно и по свему судећи трајно”;
Подсјећајући на одредбе из става 8 (б) Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године, о припреми годишњег буџета Дистрикта и крајњем ауторитету супервизора за питања буџета Дистрикта;
ИIмајући у виду да су 05. октобра 2008. године одржани локални избору у Брчко Дистрикту, по тек други пут од настанка Дистрикта, те да је неопходан разуман временски оквир за конституисање новоизабране Скупштине, а тиме и именовање нове Владе;
Имајући надаље у виду да је конститутивна сједница новоизабране Скупштине још увијек у току и да још увијек није постигнут политички договор око именовања новог предсједника Скупштине, замјеника предсједника Скупштине и градоначелника;
Имајући на уму круцијалну потребу да се постигне легитиман и одржив политички договор у оквиру новоизабране Скупштине, како би се осигурало ефикасно функционисање Брчко Дистрикта и створили услови потребни за правилно окончање супервизије и за ефикасно и по свему судећи трајно функционисање институција Дистрикта након окончања супервизије;
Имајући у виду да пошто новоконституисана Скупштина још увијек није у могућности да донесе одлуку о усвајању нацрта буџета за 2009. годину или привременом финансирању институција Брчко Дистрикта прије краја ове године како што је прописано Статутом и Пословником Скупштине Брчко Дистрикта;
Сматрајући за неопходно да осигурам финансијску стабилност и континуиран, несметан рад институција Брчко Дистрикта док се не постигне договор између политичких представника у Брчко Дистрикту;
Након што сам обавио консултације са новоизабраним посланицима и са Дирекцијом за финансије Брчко Дистрикта о потреби да се обезбиједи привремено финансирање институција Брчко Дистрикта док новоизабрана Скупштина у потпуности не почне са радом и док нова Влада не буде именована и потврђена од стране Скупштине;
Након што сам, стога, одлучио да предузмем неопходне мјере како бих осигурао финансијску стабилност институција Брчко Дистрикта за прва три мјесеца наредне фискалне године;
Стога овим путем налажем сљедеће:
1. Одјељења Владе Брчко Дистрикта и институције Брчко Дистрикта биће привремено финансиране за период од 1. јануара 2009. године до 31. марта 2009. године, у укупном износу од БАМ 26.734.764,49.
2. Буџетска средства за привремено финансирање из става 1 овог налога биће расподијељена одјељењима Владе Брчко Дистрикта и институцијама Брчко Дистрикта на начин изложен у анексу овог налога и биће кориштена у складу са Законом о буџету Брчко Дистрикта.
3. Одмах по избору предсједника Скупштине, замјеника предсједника Скупштине, градоначелника и скупштинских комисија, Скупштина Брчко Дистрикта ће заказати редовне сједнице и започети расправе о нацрту буџета за фискалну 2009. годину, који достави Влада Брчко Дистрикта и усвојиће буџет тако да ступи на снагу најкасније до 31. марта 2009. године.
4. Овај налог ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи.
5. Сви јавни званичници, државни службеници и запосленици у Брчко Дистрикту ће предузети све неопходне мјере како би осигурали да овај налог буде у потпуности извршен.
6. Овај налог престаје да важи у случају да Скупштина Брчко Дистрикта усвоји буџет у редовном поступку и прије рока од три мјесеца који је прописан у ставу 3 овог налога.
7. Како би се избјегле недоумице, одредбе овог налога имају већу правну снагу у односу на све прописе и правне акте који нису у складу са њим, а у мјери неопходној да овај налог буде у потпуности спроведен.
8. Овај налог супервизора биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
9. Овај налог супервизора биће објављен на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају било какве неусклађености, верзија закона на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije