Nalog supervizora o privremenom finansiranju institucija Brčko Distrikta za period od 1. januara do 31. marta 2009. godine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Nadalje u skladu sa stavovima 13 i 67 Konačne odluke kojima se propisuje da će nadležnost Arbitražnog tribunala nastaviti da postoji sve dok „supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne obavijesti Tribunal (…) da te institucije (Brčko Distrikta) funkcionišu efikasno i po svemu sudeći trajno”;
Podsjećajući na odredbe iz stava 8 (b) Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine, o pripremi godišnjeg budžeta Distrikta i krajnjem autoritetu supervizora za pitanja budžeta Distrikta;
Imajući u vidu da su 05. oktobra 2008. godine održani lokalni izboru u Brčko Distriktu, po tek drugi put od nastanka Distrikta, te da je neophodan razuman vremenski okvir za konstituisanje novoizabrane Skupštine, a time i imenovanje nove Vlade;
Imajući nadalje u vidu da je konstitutivna sjednica novoizabrane Skupštine još uvijek u toku i da još uvijek nije postignut politički dogovor oko imenovanja novog predsjednika Skupštine, zamjenika predsjednika Skupštine i gradonačelnika;
Imajući na umu krucijalnu potrebu da se postigne legitiman i održiv politički dogovor u okviru novoizabrane Skupštine, kako bi se osiguralo efikasno funkcionisanje Brčko Distrikta i stvorili uslovi potrebni za pravilno okončanje supervizije i za efikasno i po svemu sudeći trajno funkcionisanje institucija Distrikta nakon okončanja supervizije;
Imajući u vidu da pošto novokonstituisana Skupština još uvijek nije u mogućnosti da donese odluku o usvajanju nacrta budžeta za 2009. godinu ili privremenom finansiranju institucija Brčko Distrikta prije kraja ove godine kako što je propisano Statutom i Poslovnikom Skupštine Brčko Distrikta;
Smatrajući za neophodno da osiguram finansijsku stabilnost i kontinuiran, nesmetan rad institucija Brčko Distrikta dok se ne postigne dogovor između političkih predstavnika u Brčko Distriktu.;
Nakon što sam obavio konsultacije sa novoizabranim poslanicima i sa Direkcijom za finansije Brčko Distrikta o potrebi da se obezbijedi privremeno finansiranje institucija Brčko Distrikta dok novoizabrana Skupština u potpunosti ne počne sa radom i dok nova Vlada ne bude imenovana i potvrđena od strane Skupštine;
Nakon što sam, stoga, odlučio da preduzmem neophodne mjere kako bih osigurao finansijsku stabilnost institucija Brčko Distrikta za prva tri mjeseca naredne fiskalne godine;
Stoga ovim putem nalažem sljedeće:
1. Odjeljenja Vlade Brčko Distrikta i institucije Brčko Distrikta biće privremeno finansirane za period od 1. januara 2009. godine do 31. marta 2009. godine, u ukupnom iznosu od BAM 26.734.764,49.
2. Budžetska sredstva za privremeno finansiranje iz stava 1 ovog naloga biće raspodijeljena odjeljenjima Vlade Brčko Distrikta i institucijama Brčko Distrikta na način izložen u aneksu ovog naloga i biće korištena u skladu sa Zakonom o budžetu Brčko Distrikta.
3. Odmah po izboru predsjednika Skupštine, zamjenika predsjednika Skupštine, gradonačelnika i skupštinskih komisija, Skupština Brčko Distrikta će zakazati redovne sjednice i započeti rasprave o nacrtu budžeta za fiskalnu 2009. godinu, koji dostavi Vlada Brčko Distrikta i usvojiće budžet tako da stupi na snagu najkasnije do 31. marta 2009. godine.
4. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
5. Svi javni zvaničnici, državni službenici i zaposlenici u Brčko Distriktu će preduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog bude u potpunosti izvršen.
6. Ovaj nalog prestaje da važi u slučaju da Skupština Brčko Distrikta usvoji budžet u redovnom postupku i prije roka od tri mjeseca koji je propisan u stavu 3 ovog naloga.
7. Kako bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu u skladu sa njim, a u mjeri neophodnoj da ovaj nalog bude u potpunosti sproveden.
8. Ovaj nalog supervizora biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
9. Ovaj nalog supervizora biće objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, verzija zakona na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije