Nalog supervizora kojim se donose izmjene Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Nadalje u skladu sa stavovima 13 i 67 Konačne odluke kojima se propisuje da će nadležnost Arbitražnog tribunala nastaviti da postoji sve dok „supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne obavijesti Tribunal (…) da te institucije (Brčko Distrikta) funkcionišu efikasno i po svemu sudeći trajno”;
Podsjećajući da se nalogom supervizora Johnson od 15. septembra 2006. godine kojim se kao zakon Brčko Distrikta donosi Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine propisuje da je „donošenje i sprovođenje ovog zakona od ključne važnosti za ispunjavanje uslova koje propisuju stavovi 13 i 67 Konačne odluke”;
Imajući u vidu potrebu da se osigura da zakoni Brčko Distrikta, kojeg Arbitražni tribunal spominje kao „instituciju BiH”, budu u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni sa odgovarajućim zakonima države Bosne i Hercegovine;
Izražavajući bojazan da nedavne krivične istrage koje su važne za državnu bezbjednost Bosne i Hercegovine i koje imaju veze sa njenim predpristupnim obavezama prema Evropskoj uniji mogu biti ometene neusklađenim aspektima odgovarajućih zakona Distrikta i države;
Nakon što sam se konsultovao sa predstavnicima Vlade Brčko Distrikta o potrebi da se izmijeni Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br. 28/06, 29/06, 19/07 i 02/08;
Imajući u vidu da su 05. oktobra 2008. godine održani lokalni izboru u Brčko Distriktu te da je neophodan razuman vremenski okvir za konstituisanje novoizabrane Skupštine te time i imenovanje nove Vlade;
Smatrajući da, bez obzira na gore navedeno, nema razloga da se odlaže donošenje i sprovođenje izmjene zakona koja je tehničke prirode ali je važna i vremenski ključna, neophodne da bi se osigurala pravna sigurnost za sve državne službenike Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
Stoga ovim putem nalažem sljedeće:
1. Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, priložen u Aneksu ovog naloga supervizora ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.
2. Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se donosi putem stava 1 ovog naloga supervizora stupa na snagu danom izdavanja ovog naloga supervizora i bez odlaganja će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
3. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Svi javni zvaničnici, državni službenici i namještenici u Brčko Distriktu preduzeće sve neophodne mjere da osiguraju da ovaj nalog bude u potpunosti sproveden.
4. Zakon o izmjeni koji se ovim putem donosi i koji je priložen uz ovaj nalog supervizora kao njegov Aneks, bez odlaganja će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na službenim jezicima Bosne i Hercegovine koji su mjerodavni za sve namjene.
5. Ovaj nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
6. Ovaj nalog supervizora se objavljuje na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.
dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije