ЗАКОН О СУКОБУ ИНТЕРЕСА У ИНСТИТУЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим законом, у циљу спречавања сукоба интереса, прописују се посебне обавезе изабраних званичника, носилаца извршних функција и савјетника у институцијама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт) у обављању јавне функције.

Члан 2.
(Дефиниције)
Изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:
а) „институције Дистрикта“ су све институције Дистрикта које су основане Статутом и законима Дистрикта и које се финансирају из буџета Дистрикта;
б) „овлаштена особа“ је особа која је оснивачким актом или статутом предузећа овлаштена да представља и заступа предузеће, предузетник или физичка особа која самостално на тржишту обавља дјелатност ради стицања добити;
ц) „блиски сродник“ је брачни и ванбрачни партнер, дијете, мајка, отац, усвојитељ и усвојеник изабраног званичника, носиоца извршне функције и савјетника;
д) „сродник“ је блиски сродник, сродник у правој линији, сродник у побочној линији до трећег степена, сродник по тазбини до другог степана и дијете брачног партнера;
е) „интересно повезана особа“ је сродник или особа која је са изабраним званичником, носиоцем извршне функције и савјетником у личној, политичкој, економској или другој вези која би могла утицати на објективност у раду изабраног званичника, носиоца извршне функције и савјетника;
ф) „изабрани званичници“ су заступници Скупштине Дистрикта;
г) „носиоци извршних функција“су: чланови Владе Дистрикта, било које друго лице које именује градоначелник, а чије именовање одобрава Скупштина Дистрикта и лица која именује Скупштина Дистрикта, а на које се не примјењује Закон о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Закон о државној служби);
х) „савјетници“ су савјетници изабраних званичника и носилаца извршних функција како је то утврђено прописима Дистрикта;
и) „улагање капитала“ је улагање новца, ствари и права у власничку структуру предузећа;
ј) „финансијски интерес“ је:
1) сваки интерес којим се изабраном званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику омогућава да прими новац у вриједности већој од 1.000 КМ годишње,
2) сваки власнички интерес у приватном или јавном предузећу, који има изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник, а који одговара вриједности од најмање 10.000 КМ;

к) „поклон“ је свака исплата, дјеловање, услуга или предмет од вриједности учињене непосредно примаоцу, без накнаде или очекивања накнаде, што нарочито подразумијева: новац, ствари, права, папире од вриједности, услуге без накнаде, другу дату или обећану корист, угоститељску услугу, услугу ноћења, опрост дуга или обавезе, путни трошак или слична услуга, улазница, умјетнички предмет, сувенир, осигурање или слична услуга, медицинска или слична услуга која није плаћена по тржишној цијени;
л) „приватно предузеће“ је свако предузеће основано и регистровано у складу са законом, а које није јавно предузеће;
м) „јавно предузеће“ је предузеће основано у складу са Законом о јавним предузећима у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине;
н) „јавна функција“ подразумијева послове изабраног званичника, носиоца извршне функције и савјетника који произилазе из функције коју обавља;
о) „лична услуга“ је дјеловање којим се једна страна обавезује обавити одређени посао, а друга платити јој за то одређену накнаду, која не произилази из радног односа.

ДИО ДРУГИ- СУКОБ ИНТЕРЕСА И ОТВОРЕНОСТ
Члан 3.
(Сукоб интереса)
Сукоб интереса постоји у ситуацијама у којима изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници имају приватни интерес који утиче или може утицати на законитост, отвореност, објективност и непристрасност у обављању јавне функције
Члан 4.
(Принципи дјеловања)
(1) Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници у обављању јавних функција дужни су:
а) поступати законито, ефикасно, непристрано, часно, те се придржавати принципа одговорности, поштења, савјесности, отворености и вјеродостојности;
б) придржавати етике позива и функције коју обављају;
ц) дјеловати у интересу грађана;
д) имовину, средства за рад и финанцијска средства која су им повјерена користити искључиво у сврху за која су намјењена и на ефикасан начин.
(2) Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници су лично одговорни за своје дјеловање у обављању јавних функција на које су именовани, односно изабрани, и политички су одговорни према тијелу или грађанима који су их именовали, односноизабрали.
(3) Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници који обављају јавне функције требају се понашати савјесно и одговорно, не угрожавати повјерење и поуздање грађана, поштовати закон и друге прописе којима се одређују права, обавезе и одговорности у обављању јавних функција.
(4) У обављању јавне функције изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не смију:
а) свој приватни интерес стављати изнад јавног интереса;
б) користити јавну функцију за личну добит особе која је с њима повезана;
ц) бити ни у каквом односу зависности према особама које би могле утицати на њихову објективност;
д) примати никакву другу накнаду, осим ако је то законом изричито прописано.
(5) Изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници у вријеме обављања јавне функције примају плату и накнаде за функцију коју обављају, у складу са законима.
Члан 5.
(Неспојивости у односу на јавно предузеће или другу институцију Дистрикта)
(1) Јавна функција изабраног званичника, носиоца извршне власти или савјетника неспојива је са функцијама из става (2) овог члана у јавном предузећу или у другој институцији Дистрикта, осим ако посебним законом није другачије прописано.
(2) Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници, за вријеме вршења јавне функције и шест мјесеци након престанка вршења те функције, не могу бити:
а) чланови управног одбора, чланови надзорног одбора, чланови скупштине, чланови управе или менаџмента, овлаштена особа у јавном предузећу и
б) чланови управног одбора, чланови надзорног одбора, директори институција Дистрикта.
(3) Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници дужни су поднијети оставку на сваку од неспојивих функција и послова, у року од три дана од дана преузимања јавне функције.
Члан 6.
(Неспојивости у односу на приватна предузећа)
(1) Ангажман у приватном предузећу, у условима у којима се ствара сукоб интереса, неспојив је са јавним функцијама изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника.
(2) Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не могу бити чланови скупштине, управног одбора, надзорног одбора, управе или менаџмента, нити бити овлаштена особа приватног предузећа:
а) у који је Дистрикт улагао капитал у раздобљу од четири године прије преузимања функције и за вријеме вршења функције изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника;
б) које склапа уговоре или на други начин послује са Дистриктом.
(3) Ограничење из става (2), тачка б) овог члана примјењује се на приватна предузећа, која су склопила уговор или послују са Дистриктом, док је изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник вршио функцију, под условом да је вриједност уговора или посла са Дистриктом већа од 5.000 КМ годишње.
(4) Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници дужни су поднијети оставку на сваку од неспојивих функција и послова, у року од три дана од дана преузимања јавне функције.
Члан 7.
(Забрана дјеловања у случају сукоба интереса)
(1) Изабрани званичници и носиоци извршних функција не могу гласати по било којем питању које се директно тиче приватног предузећа у којем тај изабрани званичник, носилац извршне функције или интересно повезане особе имају финансијски интерес.
(2) Изабрани званичници и носиоци извршних функција који се нађу у ситуацији из става (1) овог члана, уздржавају се од гласања, а на отвореној сједници објашњавају разлоге због којих су уздржани.
(3) Носиоци извршних функција не предузимају никакве службене радње које би могле директно утицати на приватно предузеће у којем носилац извршне функције или интересно повезане особе имају финансијски интерес.
(4) Носиоци извршних функција у случају из става (3) овог члана, уздржавају се од доношења одлуке.
(5) У случају из става (4) овог члана одлуку доноси Влада Дистрикта, односно Скупштина Дистрикта, на приједлог носиоца извршне функције, у којем наводи разлоге уздржавања од доношења одлуке.
(6) У случају да изабрани званичник, носилац извршних функција не поступи у складу са овим чланом, глас или одлука изабраног званичника или носиоца извршне функције сматра се ништавим.

Члан 8.
(Уговори о личним услугама)
(1) Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не могу склапати уговоре о пружању личних услуга са било којим:
а) јавним предузећем;
б) приватним предузећем које склапа уговоре или на други начин послује са Дистриктом.
(2) Ограничење из става (1) тачка б) односи се само на приватна предузећа која су склопила уговор или послују с Дистриктом истовремено док изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник врши функцију и само онда када вриједност уговора или посла с Дистриктом прелази 5.000 КМ годишње.
(3) У случају да изабрани званичник, носилац извршних функција или савјетник не поступи у складу са ставовима (1) и (2) овог члана, уговор изабраног званичника, носиоца извршних функција или савјетника сматра се ништавим.

Члан 9.
(Ангажман блиских сродника)
Под условима из члана 4, 5 и 7. овог Закона, ангажман блиских сродника изабраног званичника, носиоца извршне функције и савјетника сматра се сукобом интереса за изабраног званичника, носиоца извршних функција и савјетнке.

Члан 10.
(Забрањене активности)
Осим ако је то изричито прописано овим Законом, изабраним званичницима, носиоцима извршне функције и савјетницима се забрањује:
а) примање или захтијевање поклона или друге користи или обећање поклона или друге користи ради обављања јавне функције;
б) примање додатне накнаде за послове вршења јавне функције, поред накнада у складу са законима;
ц) тражење, прихватање или примање поклона ради гласања о било којем питању или утицања на одлуку неког тијела или особе;
д) обећавање запослења или неког другог права у замјену за поклон или обећање поклона;
е) привилеговање особе ради страначког или другог опредјељења или ради поријекла, личних или породичних веза;
ф) одбијање увида у своје финансијско пословање;
г) утицање на добијање послова или наруџби за потребе Дистрикта у циљу стицања материјалне или нематеријалне користи за себе или за другога;
х) кориштење повлаштене информације о раду институција Дистрикта ради личне користи или користи интересно повезаних особа и
и) кориштење свог положаја на други начин, како би утицали на законодавне, извршне или судске власти за: остварење личне користи или користи интересно повезаних особа, остварење повластице или права, склапање правних послова или на други начин интересно погодовање себи или интересно повезаној особи.

Члан 11.
(Примање поклона)
(1) Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не могу примати поклоне у вези са обављањем јавне функције.
(2) Поклон у вриједности до 200,00 КМ изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници могу задржати и не требају га пријавити.
(3) Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не могу примати новац, чек или други вриједносни папир без обзира на износ.
(4) Поклоном до вриједности из става (2) овога члана сматра се и више поклона поклоњених од стране исте особе у раздобљу од једне календарске године.
(5) Поклони примљени од стране блиског сродника, као и поклони чија вриједност не прелази 200 КМ нису обухваћени овим Законом.
(6) Поклоне изнад вриједности из става (2) овога члана изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници обавезни су пријавити и предати институцијама Дистрикта које су их изабрале или именовале и у чије име обављају повјерену јавну функцију.
(7) Институције Дистрикта су дужне информацију о преданим поклонима доставити Централној изборној комисији БиХ у року од 15 дана од дана сачињавања информације.
(8) Централна изборна комисија БиХ је дужна успоставити централни регистар поклона које су изабрани званичници, носиоци извршне функције или савјетници примили у обављању јавне функције.
(9) У случају сумње у вриједност поклона изабрани званичник, носилац извршне функције и савјетник дужан је затражити рачун од даваоца поклона.
(10) Вриједност поклона је његова тржишна вриједност.
(11) Примање поклона у складу ставовима од (1) до (5) овога члана односи се и на особе које би примиле поклон у корист изабраног званичника, носиоца извршне функције и савјетника, под условом да таква особа зна за примање поклона.
(12) Институције Дистрикта су дужне, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, подзаконским актом утврдити поступак, начин евидентирања, предаје и чувања примљених поклона.

Члан 12.
(Обављање других послова)
(1) За вријеме вршења јавне функције изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници не смију обављати дужност овлаштене особе у фондацијама и удружењима основаним у складу са Законом о удружењима и фондацијама Брчко дистрикта БиХ које се финансирају из буџета Дистрикта у износу већем од 10.000 КМ годишње, односно у износу већем од 50.000 КМ годишње у фондацијама и удружењима из области културе и спорта.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници могу обављати извршну функцију у фондацијама и удружењима, које се не финансирају из буџета Дистрикта, основаним у складу са Законом о удружењима и фондацијама Брчко дистрикта БиХ.

Члан 13.
(Лично финансијско стање)
Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници дужни су доставити редовне финансијске извјештаје у складу са законом и прописима Централне изборне комисије БиХ.

ДИО ТРЕЋИ – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ПОСТУПАК ПРЕД ЦЕНТРАЛНОМ ИЗБОРНОМ КОМИСИЈОМ БиХ
Члан 14.
(Имплементација)
Централна изборна комисија БиХ одлучује да ли неко дјеловање или пропуштање дјеловања представља кршење одредаба овог закона и одлучује о свим другим питањима у вези са провођењем и примјеном овог закона.

Члан 15.
(Поступак пред Централном изборном комисијом БиХ)
Поступак пред Централном изборном комисијом БиХ покреће се и води у складу са одредбама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине.

Члан 16.
(Жалбени поступак)
(1) На одлуку Централне изборне комисије БиХ може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана пријема одлуке, путем Централне изборне комисије БиХ у складу са одредбама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине.
(2) О жалби из става (1) овог члана, из области примјене овог закона, одлучује Апелациони одјел Суда Босне и Херцеговине.

Члан 17.
(Санкције)
(1) Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 10.000 КМ казниће се изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник ако се утврди да не поступа у складу са одредбама:
а) члана 5,6, 8 и 9 овог закона;
б) члана 7, 10 и 11 овог закона.
(2) У случају из става (1) тачка а) овог члана изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник сматра се неподобним за кандидовање за било коју функцију изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника у периоду од четири године од почињеног прекршаја.
(3) У случају из става (1) тачка б) овог члана изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник, дужан је вратити поклон или новац који је еквивалентан вриједности поклона.
(4) Новчана казна из става (1) овог члана уплаћује се на Јединствени рачун Трезора Дистрикта.

Члан 18.
(Застарјевање покретања поступка)
Застарјевање покретања поступка за примјену санкција прописаних овим законом наступа у року од четири године од дана наводног кршења овог закона.

ДИО ЧЕТВРТИ – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
(Стављање ван снаге)
Ступањем на снагу овог закона ставља се ван снаге Закон о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“ број: 2/03 и 19/07).

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije