ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet)
Ovim zakonom, u cilju sprečavanja sukoba interesa, propisuju se posebne obaveze izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt) u obavljanju javne funkcije.

Član 2.
(Definicije)
Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) „institucije Distrikta“ su sve institucije Distrikta koje su osnovane Statutom i zakonima Distrikta i koje se finansiraju iz budžeta Distrikta;
b) „ovlaštena osoba“ je osoba koja je osnivačkim aktom ili statutom preduzeća ovlaštena da predstavlja i zastupa preduzeće, poduzetnik ili fizička osoba koja samostalno na tržištu obavlja djelatnost radi sticanja dobiti;
c) „bliski srodnik“ je bračni i vanbračni partner, dijete, majka, otac, usvojitelj i usvojenik izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika;
d) „srodnik“ je bliski srodnik, srodnik u pravoj liniji, srodnik u pobočnoj liniji do trećeg stepena, srodnik po tazbini do drugog stepana i dijete bračnog partnera;
e) „interesno povezana osoba“ je srodnik ili osoba koja je sa izabranim zvaničnikom, nosiocem izvršne funkcije i savjetnikom u ličnoj, političkoj, ekonomskoj ili drugoj vezi koja bi mogla uticati na objektivnost u radu izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika;
f) „izabrani zvaničnici“ su zastupnici Skupštine Distrikta;
g) „nosioci izvršnih funkcija“ su: članovi Vlade Distrikta, bilo koje drugo lice koje imenuje gradonačelnik, a čije imenovanje odobrava Skupština Distrikta i lica koja imenuje Skupština Distrikta, a na koje se ne primjenjuje Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi);
h) „savjetnici“ su savjetnici izabranih zvaničnika i nosilaca izvršnih funkcija kako je to utvrđeno propisima Distrikta;
i) „ulaganje kapitala“ je ulaganje novca, stvari i prava u vlasničku strukturu preduzeća;
j) „finansijski interes“ je:
1) svaki interes kojim se izabranom zvaničniku, nosiocu izvršne funkcije ili savjetniku omogućava da primi novac u vrijednosti većoj od 1.000 KM godišnje,
2) svaki vlasnički interes u privatnom ili javnom preduzeću, koji ima izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik, a koji odgovara vrijednosti od najmanje 10.000 KM;

k) „poklon“ je svaka isplata, djelovanje, usluga ili predmet od vrijednosti učinjene neposredno primaocu, bez naknade ili očekivanja naknade, što naročito podrazumijeva: novac, stvari, prava, papire od vrijednosti, usluge bez naknade, drugu datu ili obećanu korist, ugostiteljsku uslugu, uslugu noćenja, oprost duga ili obaveze, putni trošak ili slična usluga, ulaznica, umjetnički predmet, suvenir, osiguranje ili slična usluga, medicinska ili slična usluga koja nije plaćena po tržišnoj cijeni;
l) „privatno preduzeće“ je svako preduzeće osnovano i registrovano u skladu sa zakonom, a koje nije javno preduzeće;
m) „javno preduzeće“ je preduzeće osnovano u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;
n) „javna funkcija“ podrazumijeva poslove izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika koji proizilaze iz funkcije koju obavlja;
o) „lična usluga“ je djelovanje kojim se jedna strana obavezuje da obavi određeni posao, a druga da joj plati za to određenu naknadu, koja ne proizilazi iz radnog odnosa.

DIO DRUGI – SUKOB INTERESA I OTVORENOST
Član 3.
(Sukob interesa)
Sukob interesa postoji u situacijama u kojima izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju privatni interes koji utiče ili može uticati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju javne funkcije
Član 4.
(Principi djelovanja)
(1) Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici u obavljanju javnih funkcija dužni su:
a) postupati zakonito, efikasno, nepristrano, časno, te se pridržavati principa odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti;
b) pridržavati etike poziva i funkcije koju obavljaju;
c) djelovati u interesu građana;
d) imovinu, sredstva za rad i financijska sredstva koja su im povjerena koristiti isključivo u svrhu za koja su namijenjena i na efikasan način.
(2) Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici su lično odgovorni za svoje djelovanje u obavljanju javnih funkcija na koje su imenovani, odnosno izabrani, i politički su odgovorni prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali, odnosno izabrali.
(3) Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici koji obavljaju javne funkcije trebaju se ponašati savjesno i odgovorno, ne ugrožavati povjerenje i pouzdanje građana, poštovati zakon i druge propise kojima se određuju prava, obaveze i odgovornosti u obavljanju javnih funkcija.
(4) U obavljanju javne funkcije izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju:
a) svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa;
b) koristiti javnu funkciju za ličnu dobit osobe koja je s njima povezana;
c) biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema osobama koje bi mogle uticati na njihovu objektivnost;
d) primati nikakvu drugu naknadu, osim ako je to zakonom izričito propisano.
(5) Izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici u vrijeme obavljanja javne funkcije primaju platu i naknade za funkciju koju obavljaju, u skladu sa zakonima.
Član 5.
(Nespojivosti u odnosu na javno preduzeće ili drugu instituciju Distrikta)
(1) Javna funkcija izabranog zvaničnika, nosioca izvršne vlasti ili savjetnika nespojiva je sa funkcijama iz stava (2) ovog člana u javnom preduzeću ili u drugoj instituciji Distrikta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
(2) Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, za vrijeme vršenja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka vršenja te funkcije, ne mogu biti:
a) članovi upravnog odbora, članovi nadzornog odbora, članovi skupštine, članovi uprave ili menadžmenta, ovlaštena osoba u javnom preduzeću i
b) članovi upravnog odbora, članovi nadzornog odbora, direktori institucija Distrikta.
(3) Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici dužni su podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova, u roku od tri dana od dana preuzimanja javne funkcije.
Član 6.
(Nespojivosti u odnosu na privatna preduzeća)
(1) Angažman u privatnom preduzeću, u uslovima u kojima se stvara sukob interesa, nespojiv je sa javnim funkcijama izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.
(2) Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu biti članovi skupštine, upravnog odbora, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, niti biti ovlaštena osoba privatnog preduzeća:
a) u koji je Distrikt ulagao kapital u razdoblju od četiri godine prije preuzimanja funkcije i za vrijeme vršenja funkcije izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika;
b) koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje sa Distriktom.
(3) Ograničenje iz stava (2), tačka b) ovog člana primjenjuje se na privatna preduzeća, koja su sklopila ugovor ili posluju sa Distriktom, dok je izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik vršio funkciju, pod uslovom da je vrijednost ugovora ili posla sa Distriktom veća od 5.000 KM godišnje.
(4) Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici dužni su podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova, u roku od tri dana od dana preuzimanja javne funkcije.
Član 7.
(Zabrana djelovanja u slučaju sukoba interesa)
(1) Izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija ne mogu glasati po bilo kojem pitanju koje se direktno tiče privatnog preduzeća u kojem taj izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili interesno povezane osobe imaju finansijski interes.
(2) Izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija koji se nađu u situaciji iz stava (1) ovog člana, uzdržavaju se od glasanja, a na otvorenoj sjednici objašnjavaju razloge zbog kojih su uzdržani.
(3) Nosioci izvršnih funkcija ne preduzimaju nikakve službene radnje koje bi mogle direktno uticati na privatno preduzeće u kojem nosilac izvršne funkcije ili interesno povezane osobe imaju finansijski interes.
(4) Nosioci izvršnih funkcija u slučaju iz stava (3) ovog člana, uzdržavaju se od donošenja odluke.
(5) U slučaju iz stava (4) ovog člana odluku donosi Vlada Distrikta, odnosno Skupština Distrikta, na prijedlog nosioca izvršne funkcije, u kojem navodi razloge uzdržavanja od donošenja odluke.
(6) U slučaju da izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ne postupi u skladu sa ovim članom, glas ili odluka izabranog zvaničnika ili nosioca izvršne funkcije smatra se ništavim.

Član 8.
(Ugovori o ličnim uslugama)
(1) Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu sklapati ugovore o pružanju ličnih usluga sa bilo kojim:
a) javnim preduzećem;
b) privatnim preduzećem koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje sa Distriktom.
(2) Ograničenje iz stava (1) tačka b) odnosi se samo na privatna preduzeća koja su sklopila ugovor ili posluju s Distriktom istovremeno dok izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik vrši funkciju i samo onda kada vrijednost ugovora ili posla s Distriktom prelazi 5.000 KM godišnje.
(3) U slučaju da izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik ne postupi u skladu sa stavovima (1) i (2) ovog člana, ugovor izabranog zvaničnika, nosioca izvršnih funkcija ili savjetnika smatra se ništavim.

Član 9.
(Angažman bliskih srodnika)
Pod uslovima iz člana 4, 5 i 7. ovog Zakona, angažman bliskih srodnika izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika smatra se sukobom interesa za izabranog zvaničnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnke.

Član 10.
(Zabranjene aktivnosti)
Osim ako je to izričito propisano ovim Zakonom, izabranim zvaničnicima, nosiocima izvršne funkcije i savjetnicima se zabranjuje:
a) primanje ili zahtijevanje poklona ili druge koristi ili obećanje poklona ili druge koristi radi obavljanja javne funkcije;
b) primanje dodatne naknade za poslove vršenja javne funkcije, pored naknada u skladu sa zakonima;
c) traženje, prihvatanje ili primanje poklona radi glasanja o bilo kojem pitanju ili uticanja na odluku nekog tijela ili osobe;
d) obećavanje zaposlenja ili nekog drugog prava u zamjenu za poklon ili obećanje poklona;
e) privilegovanje osobe radi stranačkog ili drugog opredjeljenja ili radi porijekla, ličnih ili porodičnih veza;
f) odbijanje uvida u svoje finansijsko poslovanje;
g) uticanje na dobijanje poslova ili narudžbi za potrebe Distrikta u cilju sticanja materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili za drugoga;
h) korištenje povlaštene informacije o radu institucija Distrikta radi lične koristi ili koristi interesno povezanih osoba i
i) korištenje svog položaja na drugi način, kako bi uticali na zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti za: ostvarenje lične koristi ili koristi interesno povezanih osoba, ostvarenje povlastice ili prava, sklapanje pravnih poslova ili na drugi način interesno pogodovanje sebi ili interesno povezanoj osobi.

Član 11.
(Primanje poklona)
(1) Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu primati poklone u vezi sa obavljanjem javne funkcije.
(2) Poklon u vrijednosti do 200,00 KM izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici mogu zadržati i ne trebaju ga prijaviti.
(3) Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu primati novac, ček ili drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos.
(4) Poklonom do vrijednosti iz stava (2) ovoga člana smatra se i više poklona poklonjenih od strane iste osobe u razdoblju od jedne kalendarske godine.
(5) Pokloni primljeni od strane bliskog srodnika, kao i pokloni čija vrijednost ne prelazi 200 KM nisu obuhvaćeni ovim Zakonom.
(6) Poklone iznad vrijednosti iz stava (2) ovoga člana izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici obavezni su prijaviti i predati institucijama Distrikta koje su ih izabrale ili imenovale i u čije ime obavljaju povjerenu javnu funkciju.
(7) Institucije Distrikta su dužne informaciju o predatim poklonima dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od 15 dana od dana sačinjavanja informacije.
(8) Centralna izborna komisija BiH je dužna uspostaviti centralni registar poklona koje su izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije ili savjetnici primili u obavljanju javne funkcije.
(9) U slučaju sumnje u vrijednost poklona izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik dužan je zatražiti račun od davaoca poklona.
(10) Vrijednost poklona je njegova tržišna vrijednost.
(11) Primanje poklona u skladu sa stavovima od (1) do (5) ovoga člana odnosi se i na osobe koje bi primile poklon u korist izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije i savjetnika, pod uslovom da takva osoba zna za primanje poklona.
(12) Institucije Distrikta su dužne, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, podzakonskim aktom utvrditi postupak, način evidentiranja, predaje i čuvanja primljenih poklona.

Član 12.
(Obavljanje drugih poslova)
(1) Za vrijeme vršenja javne funkcije izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici ne smiju obavljati dužnost ovlaštene osobe u fondacijama i udruženjima osnovanim u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH koje se finansiraju iz budžeta Distrikta u iznosu većem od 10.000 KM godišnje, odnosno u iznosu većem od 50.000 KM godišnje u fondacijama i udruženjima iz oblasti kulture i sporta.
(2) Iznimno od stava (1) ovog člana, izabrani zvaničnici, nosioci izvršne funkcije i savjetnici mogu obavljati izvršnu funkciju u fondacijama i udruženjima, koje se ne finansiraju iz budžeta Distrikta, osnovanim u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko Distrikta BiH.

Član 13.
(Lično finansijsko stanje)
Izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici dužni su dostaviti redovne finansijske izvještaje u skladu sa zakonom i propisima Centralne izborne komisije BiH.

DIO TREĆI – IMPLEMENTACIJA I POSTUPAK PRED CENTRALNOM IZBORNOM KOMISIJOM BIH
Član 14.
(Implementacija)
Centralna izborna komisija BiH odlučuje da li neko djelovanje ili propuštanje djelovanja predstavlja kršenje odredaba ovog zakona i odlučuje o svim drugim pitanjima u vezi sa provođenjem i primjenom ovog zakona.

Član 15.
(Postupak pred Centralnom izbornom komisijom BiH)
Postupak pred Centralnom izbornom komisijom BiH pokreće se i vodi u skladu sa odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.

Član 16.
(Žalbeni postupak)
(1) Na odluku Centralne izborne komisije BiH može se izjaviti žalba, u roku od 15 dana od dana prijema odluke, putem Centralne izborne komisije BiH u skladu sa odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.
(2) O žalbi iz stava (1) ovog člana, iz oblasti primjene ovog zakona, odlučuje Apelacioni odjel Suda Bosne i Hercegovine.

Član 17.
(Sankcije)
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kazniće se izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik ako se utvrdi da ne postupa u skladu sa odredbama:
a) člana 5,6, 8 i 9 ovog zakona;
b) člana 7, 10 i 11 ovog zakona.
(2) U slučaju iz stava (1) tačka a) ovog člana izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik smatra se nepodobnim za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine od počinjenog prekršaja.
(3) U slučaju iz stava (1) tačka b) ovog člana izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik, dužan je vratiti poklon ili novac koji je ekvivalentan vrijednosti poklona.
(4) Novčana kazna iz stava (1) ovog člana uplaćuje se na Jedinstveni račun Trezora Distrikta.

Član 18.
(Zastarijevanje pokretanja postupka)
Zastarijevanje pokretanja postupka za primjenu sankcija propisanih ovim zakonom nastupa u roku od četiri godine od dana navodnog kršenja ovog zakona.

DIO ČETVRTI – ZAVRŠNE ODREDBE
Član 19.
(Stavljanje van snage)
Stupanjem na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“ broj: 2/03 i 19/07).

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije