Анекс Налога супервизора од 24.10. 2008. године којим се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о јавној управи Брчко Дистрикта и којим се рјешава статус Канцеларије координатора Брчко Дистрикта у Савјету министара Босне и Херцеговине Закон и измјенама и допунама Закона о јавној управи Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
У Закону о јавној управи Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” број: 19/07, 02/08), члан 33 мијења се и гласи:

„Члан 33
(Канцеларија координатора за Дистрикт при Савјету министара Босне и Херцеговине)
(1) Канцеларија координатора надлежна је за:
а) Заступање интереса дистрикта у Савјету министара БиХ;
б) Успостављање и одржавање сарадње и координацију са институцијама БиХ, међународним организацијама, фондовима, амбасадама као и координацију са надлежним одјељењима Владе, радним групама и тијелима;
ц) подношење извјештаја и предлагање активности градоначелнику и Влади који се односе на координацију и сардању дистрикта са Савјетом министара БиХ и другим институцијама БиХ;
д) и друге послове по захтјеву градоначелника и Владе из надлежности канцеларије одређене законом и другим прописима.
(2) Канцеларију кординатора чине координатор, три помоћника координатора и помоћно особље.
(3) Координатор се именује на период од 5 (пет) година, док помоћници координатора заснивају радни однос на неодређено вријеме.
(4) Координатор се именује по принципу отворене конкуренције у складу са прописима којима се регулише поступак именовања званичника за чије је именовање или потврђивање именовања надлежан градоначелник, односно Скупштина, те на које се не примјењују прописи о државној служби у органима управе Дистрикта.
(5) Помоћници координатора се именују у складу са прописима којима се регулише запошљавање у државној служби у органима управе Дистрикта.
(6) У погледу радно-правног статуса координатора и његових помоћника примјењују се прописи којима се регулише државна служба у органима управе Дистрикта.”

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije