Aneks Naloga supervizora od 24.10. 2008. godine kojim se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta i kojim se rješava status Ureda koordinatora Brčko Distrikta u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
U Zakonu o javnoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” broj: 19/07, 02/08), član 33 mijenja se i glasi:

“Član 33
(Ured koordinatora za Distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine)
(1) Ured koordinatora nadležan je za:
a) Zastupanje interesa Distrikta u Savjetu ministara BiH;
b) Uspostavljanje i održavanje saradnje i koordinaciju sa institucijama BiH, međunarodnim organizacijama, fondovima, ambasadama kao i za koordinaciju sa nadležnim odjeljenjima Vlade, radnim grupama i tijelima;
c) podnošenje izvještaja i predlaganje aktivnosti gradonačelniku i Vladi koji se odnose na koordinaciju i saradnju Distrikta sa Savjetom ministara BiH i drugim institucijama BiH;
d) i druge poslove po zahtjevu gradonačelnika i Vlade iz nadležnosti ureda određene zakonom i drugim propisima.
(2) Ured koordinatora čine koordinator, tri pomoćnika kordinatora i pomoćno osoblje.
(3) Koordinator se imenuje na period od 5 (pet) godina, dok pomoćnici koordinatora zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme.
(4) Koordinator se imenuje po principu otvorene konkurencije u skladu sa propisima kojima se reguliše postupak imenovanja zvaničnika za čije je imenovanje ili potvrđivanje imenovanja nadležan gradonačelnik, odnosno Skupština, te na koje se ne primjenjuju propisi o državnoj službi u organima uprave Distrikta.
(5) Pomoćnici koordinatora se imenuju u skladu sa propisima kojima se reguliše zapošljavanje u državnoj službi u organima uprave Distrikta.
(6) U pogledu radno-pravnog statusa koordinatora i njegovih pomoćnika primjenjuju se propisi kojima se reguliše državna služba u organima uprave Distrikta.”

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije