Анекс I Налога супервизора од 24. октобра 2008. године којим се доноси Закон о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта као и Закон о измјенама и допунама Изборног закона Брчко Дистрикта ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ИЗБОРНОГ ЗАКОНА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
У Изборни закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”, број: 17/08, у члану 1.6 иза ријеч: “Дистрикт” додају се ријечи “у складу са Изборним законом БиХ”.
Члан 2.
У члану 2.1, став (1) мијења се и гласи:
“(1) Органи надлежни за спровођење избора су :
а) Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљњем тексту ; Централна изборна комисија БиХ) у складу са Изборним законом БиХ,
б) Изборна комисије Дистрикта и
ц) бирачки одбори.”
Члан 3.
У члану 2.2, став (2), ријечи: “Централне изборне комисије Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Централна изборна комисија БиХ)” замјењују се ријечима: “Централне изборне комисије БиХ”.
Члан 4.
У члану 2.4, у тачки 2. иза ријеч: “закона” додаје се зарез (,) и ријечи: “а у складу са Изборним законом БиХ”.
Тачка 3. се брише.
Досадашње тачке 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. постају тачке 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. и 11.
Члан 5.
У члану 4.2, став (2), зарез (,) и ријечи: “преко Изборне комисије Дистрикта” се бришу, а иза ријеч: “БиХ” додају се ријечи: “у складу са Изборним законом БиХ”.

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije