Aneks I Naloga supervizora od 24. oktobra 2008. godine kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta kao i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
U Izborni zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, broj: 17/08, u članu 1.6 iza riječi: “Distrikt” dodaju se riječi “u skladu sa Izbornim zakonom BiH”.
Član 2.
U članu 2.1, stav (1) mijenja se i glasi:
“(1) Organi nadležni za sprovođenje izbora su :
a) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu ; Centralna izborna komisija BiH) u skladu sa Izbornim zakonom BiH,
b) Izborna komisije Distrikta i
c) birački odbori.”
Član 3.
U članu 2.2, stav (2), riječi: “Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna izborna komisija BiH)” zamjenjuju se riječima: “Centralne izborne komisije BiH”.
Član 4.
U članu 2.4, u tački 2. iza riječ: “zakona” dodaje se zarez (,) i riječi: “a u skladu sa Izbornim zakonom BiH”.
Tačka 3. se briše.
Dosadašnje tačke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. postaju tačke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.
Član 5.
U članu 4.2, stav (2), zarez (,) i riječi: “preko Izborne komisije Distrikta” se brišu, a iza riječ: “BiH” dodaju se riječi: “u skladu sa Izbornim zakonom BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije