Налог супервизора којим се доноси Закон о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта као и Закон о измјенама и допунама Изборног закона Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”);
Такође у складу са чланом 9 Анекса Коначне одлуке од 05. марта 1999. године који је донесен 18. августа 1999. године, у којем се наводи да „приликом успостављања изборног система Дистрикта супервизор може да одабере било који изборни механизам који, по његовом мишљењу, поспјешује потпуну и правичну заступљеност свих елемената мултиетничког становништва Дистрикта”;
Позивајући се на Изборни закон Босне и Херцеговине (Службени лист Босне и Херцеговине бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07 и 33/08) и Изборни закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, бр. 17/08) (даље у тексту: „Изборни закон Брчко Дистрикта”) донесен Налогом супервизора од 06. маја 2008. године;
Уважавајући, након што сам се консултовао са Централном изборном комисијом Босне и Херцеговине, потребу да се додатно измијени и допуни Изборни закон Брчко Дистрикта како би се окончао процес усклађивања са Изборним законом Босне и Херцеговине и како би се избјегло било какво погрешно тумачење надлежности које припадају Централној изборној комисији и Изборној комисији Брчко Дистрикта;
Констатујући да је 23. јула 2008. године Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине који је објављен у Службеном листу Босне и Херцеговине бр. 63/08 05. августа 2008. године, те да ове измјене и допуне још увијек нису укључене у законодавство Брчко Дистрикта, а односе се на новоизабране званичнике и носиоце извршних функција;

Изражавајући жаљење што Скупштина Брчко Дистрикта током свог редовног мандата није на вријеме усвојила измјене и допуне Закона о сукобу интереса;
Такође напомињући да се очекује да Централна изборна комисија најкасније до 05. новембра 2005. године објави коначне резултате избора одржаних 05. октобра 2008. године за Скупштину Брчко Дистрикта, не остављајући тиме времена Скупштини Брчко Дистрикта да размотри и усвоји измјене и допуне Закона о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;
Имајући у виду да се већина правила у вези са сукобом интереса односи на изборни процес и да је неопходно да постоји усклађен и досљедан правни оквир прије објављивања коначних изборних резултата, као инструмент за изградњу интегритета јавног сектора, одбрану и промовисање демократије и спречавање и борбу против корупције;
Сматрајући да је неопходно без одлагања донијети такве измјене како би се законодавство Брчко Дистрикта ускладило са државним законодавством и како би се унаприједила транспарентност, интегритет и одговорност у институцијама Брчко Дистрикта;
Донијевши стога одлуку да регулишем ова питања путем налога супервизора као најбржег начина да се избјегне правна несигурност за новоизабране званичнике и носиоце извршних функција;

Стога овим путем налажем сљедеће:
1. Закон о измјенама и допунама Изборног закона Брчко Дистрикта, приложен као Анекс I овог налога супервизора, овим путем се доноси као закон Брчко Дистрикта.

2. Закон о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, приложен као Анекс II овог налога супервизора, овим путем се доноси као закон Брчко Дистрикта.

3. Закони приложени као анекси I и II, ступају на снагу даном доношења овог налога супервизора.

4. Скупштина Брчко Дистрикта може накнадно да измјени и допуни законе донесене у складу са ставовима 1 и 2 овог налога супервизора у складу са Статутом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и Пословником Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,.

5. Овај Налог супервизора ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи. Сви јавни званичници, државни службеници и намјештеници у Брчко Дистрикту предузеће све неопходне мјере како би осигурали да овај налог буде у потпуности спроведен.

6. Закон о измјенама и допунама Изборног закона Брчко Дистрикта и Закон о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, овим путем донесени и приложени уз налог супервизора као анекси I и II, без одлагања ће бити објављени у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине на службеним језицима Босне и Херцеговине који су мјеродавни за све намјене.

7. Овај Налог супервизора ће без одлагања бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

8. Овај Налог супервизора објављује се на енглеском и на службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају недосљедности верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije