Nalog supervizora kojim se donosi Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta kao i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjma koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Takođe u skladu sa članom 9 Aneksa Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koji je donesen 18. avgusta 1999. godine, u kojem se navodi da „prilikom uspostavljanja izbornog sistema Distrikta supervizor može da odabere bilo koji izborni mehanizam koji, po njegovom mišljenju, pospješuje potpunu i pravičnu zastupljenost svih elemenata multietničkog stanovništva Distrikta”;
Pozivajući se na Izborni zakon Bosne i Hercegovine (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07 i 33/08) i Izborni zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 17/08) (dalje u tekstu: „Izborni zakon Brčko Distrikta”) donesen nalogom supervizora od 06. maja 2008. godine;
Uvažavajući, nakon što sam se konsultovao sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, potrebu da se dodatno izmijeni i dopuni Izborni zakon Brčko Distrikta kako bi se okončao proces usklađivanja sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i kako bi se izbjeglo bilo kakvo pogrešno tumačenje nadležnosti koje pripadaju Centralnoj izbornoj komisiji i Izbornoj komisiji Brčko Distrikta;
Konstatujući da je 23. jula 2008. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine koji je objavljen u Službenom listu Bosne i Hercegovine br. 63/08 05. avgusta 2008. godine, te da ove izmjene i dopune još uvijek nisu uključene u zakonodavstvo Brčko Distrikta, a odnose se na novoizabrane zvaničnike i nosioce izvršnih funkcija;

Izražavajući žaljenje što Skupština Brčko Distrikta tokom svog redovnog mandata nije na vrijeme usvojila izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa;
Takođe napominjući da se očekuje da Centralna izborna komisija najkasnije do 05. novembra 2005. godine objavi konačne rezultate izbora održanih 05. oktobra 2008. godine za Skupštinu Brčko Distrikta, ne ostavljajući time vremena Skupštini Brčko Distrikta da razmotri i usvoji izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
Imajući u vidu da se većina pravila u vezi sa sukobom interesa odnosi na izborni proces i da je neophodno da postoji usklađen i dosljedan pravni okvir prije objavljivanja konačnih izbornih rezultata, kao instrument za izgradnju integriteta javnog sektora, odbranu i promovisanje demokratije i sprečavanje i borbu protiv korupcije;
Smatrajući da je neophodno bez odlaganja donijeti takve izmjene kako bi se zakonodavstvo Brčko Distrikta uskladilo sa državnim zakonodavstvom i kako bi se unaprijedila transparentnost, integritet i odgovornost u institucijama Brčko Distrikta;
Donijevši stoga odluku da regulišem ova pitanja putem naloga supervizora kao najbržeg načina da se izbjegne pravna nesigurnost za novoizabrane zvaničnike i nosioce izvršnih funkcija;

Stoga ovim putem nalažem sljedeće:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta, priložen kao Aneks I ovog naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.

2. Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, priložen kao Aneks II ovog naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.

3. Zakoni priloženi kao Aneksi I i II, stupaju na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora.

4. Skupština Brčko Distrikta može naknadno da izmijeni i dopuni zakone donesene u skladu sa stavovima 1 i 2 ovog naloga supervizora u skladu sa Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Poslovnikom Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,.

5. Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Svi javni zvaničnici, državni službenici i namještenici u Brčko Distriktu preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog bude u potpunosti sproveden.

6. Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Brčko Distrikta i Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, ovim putem doneseni i priloženi uz nalog supervizora kao Aneksi I i II, bez odlaganja će biti objavljeni u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na službenim jezicima Bosne i Hercegovine koji su mjerodavni za sve namjene.

7. Ovaj Nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

8. Ovaj Nalog supervizora objavljuje se na engleskom i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije