Налог супервизора којим се доносе измјене Налога супервизора од 23. марта 2007. године о урбанистичком планирању којим се поништавају одређене одлуке које је донијела Апелациона комисија, поново стављају на снагу одређене урбанистичке сагласности, разрјешавају са дужности одређени званичници Владе Дистрикта, налажу одређене измјене прописа о урбанистичком планирању у Дистрикту и намећу одређене измјене закона у вези са радом Апелационе комисије

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке, од 5. марта 1999. године, Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”);
Истичући да је правна сигурност један од најважнијих циљева у промовисању владавине права у Дистрикту, као што је прописано ставовима 4, 5 и 6 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године;
Подсјећајући на мој Налог супервизора о урбанистичком планирању од 23. марта 2007. године, чијим ставовима 3 до 8 су, између осталог, наметнуте одређене измјене у режиму урбанистичког планирања у Дистрикту;
Подсјећајући надаље да је градоначелник, подстакнут тим налогом, потом именовао радну групу са циљем да припреми нови закон којим би било регулисано урбанистичко планирање и градња у Дистрикту и да је резултат рада радне групе усвајање Закона о просторном планирању и грађењу који је објављен у Сужбеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, бр. 29/08;
Изражавајући похвале за рад радне групе и чињеницу да Дистрикт има савремен закон који би власти сада требало да користе за рјешавање нагомиланих проблема у области урбанистичког планирања и грађења;
Имајући у виду да се Законом регулише питање издавања урбанистичких сагласности у случајевима када не постоје детаљни плански документи на начин који је технички другачији него што је у Налогу, мада је принцип исти;
Уважавајући чињеницу да би разлика у регулисању овог конкретног питања како је горе наведено и карактер важећег Налога који има већу правну снагу у односу на све прописе који нису у складу са њим могли да доведу до правне несигурности у погледу издавања урбанистичких сагласности за подручја која нису обухваћена детаљним планским документима;
Изводећи закључак на основу горе наведеног да постоји потреба да се без одлагања предузму одговарајуће законске радње да би се у Дистрикту осигурала правна сигурност;
Налажем сљедеће:
1. Овим путем стављам ван снаге ставове 4 и 6 изреке налога супервизора од 23. марта 2007. године, о урбанистичком планирању којим се поништавају одређене одлуке које је донијела Апелациона комисија, поново стављају на снагу одређене урбанистичке сагласности, разрјешавају са дужности одређени званичници Владе Дистрикта, налажу одређене измјене прописа о урбанистичком планирању у Дистрикту и намећу одређене измјене закона у вези са радом Апелационе комисије, док преостали ставови у потпуности остају на снази.
2. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи.
3. Овај налог супервизора биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
4. Овај налог супервизора биће објављен на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају било какве неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije