Nalog supervizora kojim se donose izmjene Naloga supervizora od 23. marta 2007. godine o urbanističkom planiranju kojim se poništavaju određene odluke koje je donijela Apelaciona komisija, ponovo stavljaju na snagu određene urbanističke saglasnosti, razrješavaju sa dužnosti određeni zvaničnici Vlade Distrikta, nalažu određene izmjene propisa o urbanističkom planiranju u Distriktu i nameću određene izmjene zakona u vezi sa radom Apelacione komisije

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. marta 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Ističući da je pravna sigurnost jedan od najvažnijih ciljeva u promovisanju vladavine prava u Distriktu, kao što je propisano stavovima 4, 5 i 6 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine;
Podsjećajući na moj Nalog supervizora o urbanističkom planiranju od 23. marta 2007. godine, čijim stavovima 3 do 8 su, između ostalog, nametnute određene izmjene u režimu urbanističkog planiranja u Distriktu;
Podsjećajući nadalje da je gradonačelnik, podstaknut tim nalogom, potom imenovao radnu grupu sa ciljem da pripremi novi zakon kojim bi bilo regulisano urbanističko planiranje i gradnja u Distriktu i da je rezultat rada radne grupe usvajanje Zakona o prostornom planiranju i građenju koji je objavljen u Sužbenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 29/08;
Izražavajući pohvale za rad radne grupe i činjenicu da Distrikt ima savremen zakon koji bi vlasti sada trebalo da koriste za rješavanje nagomilanih problema u oblasti urbanističkog planiranja i građenja;
Imajući u vidu da se Zakonom reguliše pitanje izdavanja urbanističkih saglasnosti u slučajevima kada ne postoje detaljni planski dokumenti na način koji je tehnički drugačiji nego što je u Nalogu, mada je princip isti;
Uvažavajući činjenicu da bi razlika u regulisanju ovog konkretnog pitanja kako je gore navedeno i karakter važećeg Naloga koji ima veću pravnu snagu u odnosu na sve propise koji nisu u skladu sa njim mogli da dovedu do pravne nesigurnosti u pogledu izdavanja urbanističkih saglasnosti za područja koja nisu obuhvaćena detaljnim planskim dokumentima;
Izvodeći zaključak na osnovu gore navedenog da postoji potreba da se bez odlaganja preduzmu odgovarajuće zakonske radnje da bi se u Distriktu osigurala pravna sigurnost;
Nalažem sljedeće:
1. Ovim putem stavljam van snage stavove 4 i 6 izreke naloga supervizora od 23. marta 2007. godine, o urbanističkom planiranju kojim se poništavaju određene odluke koje je donijela Apelaciona komisija, ponovo stavljaju na snagu određene urbanističke saglasnosti, razrješavaju sa dužnosti određeni zvaničnici Vlade Distrikta, nalažu određene izmjene propisa o urbanističkom planiranju u Distriktu i nameću određene izmjene zakona u vezi sa radom Apelacione komisije, dok preostali stavovi u potpunosti ostaju na snazi.
2. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
3. Ovaj nalog supervizora biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
4. Ovaj nalog supervizora biće objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije