Налог супервизора којим се новчано кажњавају чланови Владе Брчко Дистрикта и налажу мјере које ће предузети Скупштина Брчко Дистрикта да би се олакшало усвајање буџета

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”);
Имајући нарочито у виду овлаштења супервизора предвиђена у ставу 24 Допунске одлуке Трибунала за Брчко од 15. марта 1998. године, а који у одговарајућем дијелу гласи да „супервизор … у области Брчког има овлаштења једнака оним која су, према Бонској конференцији од децембра 1997. године, дата високом представнику, укључујући право да смијени било које званично лице које, по мишљењу супервизора, неадекватно сарађује са његовим напорима да обезбиједи поштовање Дејтонског споразума, учврсти демократске установе у области и ревитализује локалну привреду”; и имајући у виду став ХI.2 Закључака Бонске конференције о спровођењу мира одржане 9. и 10. децембра 1997. године, којим се предвиђа да високи представник (а стога, сходно ставу 24 Допунске одлуке, супервизор) може доносити „обавезујуће одлуке, кад он сматра за неопходно … [које] могу укључивати активности против лица која обављају јавну службу”;
Имајући надаље у виду одредбе прописане у ставу 8 (б) Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године, о припреми годишњег буџета Дистрикта;
Истичући да је благовремено усвајање буџета један од најважнијих задатака и дужности Владе за остваривање финансијске и политичке стабилности и наставак привредног развоја;
Истичући надаље да се у потпуности морају поштовати услови наведени у Статуту, који обухватају чврсто зацртане рокове за усвајање буџета, како бих био сигуран да ће Статут бити поштован након што се супервизија оконча;
Изражавајући похвале за рад Дирекције за финансије Брчко Дистрикта на припреми и Владе Брчко Дистрикта на усвајању Оквирног буџета за период од 2009. до 2011. године, којим је створена добра основа за благовремену припрему и достављање прихватљивог нацрта буџета за фискалну 2009. годину;
Подсјећајући да сам већ 2007. године био приморан да интервенишем у процесу благовременог усвајања буџета за фискалну 2008. годину путем мог налога супервизора о привременој обустави исплате плата и свих накнада члановима Владе Брчко Дистрикта и посланицима Скупштине Брчко Дистрикта, од 4. децембра 2007. године;
Подсјећајући надаље да од јануара 2008. године моја канцеларија обавља редовне консултације са Дирекцијом за финансије Брчко Дистрикта, Владом Брчко Дистрикта и Скупштином Брчко Дистрикта како би им указала на потребу да буџет за фискалну 2009. годину буде благовремено припремљен и усвојен и да су ми у више наврата пружена увјеравања да ће Влада Брчко Дистрикта испоштовати рокове прописане Статутом Брчко Дистрикта;
Изражавајући разочарање што упркос томе и без обзира на моје писмо од 18. септембра 2008. године којим сам поново нагласио да Влада Брчко Дистрикта мора Скупштини Брчко Дистрикта да достави нацрт буџета за фискалну 2009. годину најкасније до 30. септембра 2008. године, Влада Брчко Дистрикта није успјела да усвоји нацрт буџета за фискалну 2009. годину и да га достави Скупштини Брчко Дистрикта на усвајање у року који је прописан Статутом Брчко Дистрикта;
Изражавајући бојазан да је овим кашњењем у достављању нацрта буџета за фискалну 2009. годину Скупштина Брчко Дистрикта онемогућена да за вријеме трајања свог редовног мандата закаже прво читање и јавне расправе, упркос договору који су са мном имали представници Владе и Скупштине да се осигура да те радње буду обављене прије истека текућег мандата Скупштине;
Имајући у виду да су се чланови Владе Брчко Дистрикта полагањем заклетве обавезали да дужности и обавезе које имају по основу функција које обављају извршавају савјесно и предано и уз пуно поштовање Статута и закона Брчко Дистрикта;
Имајући надаље у виду да, тиме што нису на вријеме усвојили нацрт буџета за фискалну 2009. годину, чланови Владе Брчко Дистрикта очито нису радили у јавном интересу Брчко Дистрикта и да су поступали противно Статуту Брчко Дистрикта;
Након што сам закључио да сви чланови Владе Брчко Дистрикта сносе одговорност за овај пропуст;
Изражавајући неспремност да дозволим да Влада Брчко Дистрикта игнорише одредбе Статута Брчко Дистрикта или закон, отежа Скупштини Брчко Дистрикта вршење њених законских обавеза или доведе у питање финансијску стабилност институција Брчко Дистрикта;
Инсистирајући на томе да се у Дистрикту очува и одбрани владавина права;

Овим путем налажем сљедеће:

Новчане казне за кршење дужности
1. Сви чланови Владе Брчко Дистрикта кажњавају се одузимањем права на плату у нето износу након обрачунатог пореза и других одбитака и/или било ког другог вида накнаде за њихов рад као чланова Владе, за период од 1. септембра 2008. године до 30. септембра 2008. године.
2. Новчане казне предвиђене ставом 1 овог налога не односе се на редовну исплату доприноса за пензионо и здравствено осигурање, пореза и накнада материјалних трошкова, који су настали као резултат обављања њихових дужности и који се исплаћују из буџетских средстава за материјалне трошкове.
3. Ни Дирекција за финансије Брчко Дистрикта нити било која друга институција Брчко Дистрикта неће садашњим члановима Владе Брчко Дистрикта извршити било какву исплату плата и/или других давања како је предвиђено ставом 1 овог налога.
4. Укупан износ свих новчаних казни биће пребачен Одјељењу за здравство, Пододјељењу за социјалну заштиту, за куповину опреме искључиво за потребе Дневног центра за боравак дјеце са посебним потребама Брчко Дистрикта.
5. Одјељење за здравство ће мјесечно извјештавати супервизора за Брчко Дистрикт о кориштењу и утрошцима новца који је пребачен у сврху овог налога све док се не буде сматрало да су та финансијска средства утрошена у потпуности.
6. Без обзира на новчану казну која им је наметнута ставом 1 овог налога, сви чланови Владе Брчко Дистрикта наставиће да савјесно обављају своје дужности као чланови Владе Брчко Дистрикта. Нарочито, присуствоваће свим заказаним сједницама Владе Брчко Дистрикта, редовним и ванредним, и гласаће о свим питањима о којима је гласање прописано. Уколико било ко од њих на било који начин не изврши своје сталне обавезе у складу са овим ставом, размотрићу могућност предузимања додатних радњи.

Поступак за усвајање буџета
7. Влада Брчко Дистрикта ће Скупштини Брчко Дистрикта доставити нацрт буџета за фискалну 2009. годину, у верзији која је усвојена на сједници Владе од 4. октобра 2008. године.
8. Буџетска комисија Скупштине Брчко Дистрикта ће, у техничком мандату и на основу овог налога, припремити, организовати, утврдити распоред одржавања и одржати јавне расправе о нацрту буџета у мјесним заједницама како је утврђено Одлуком Скупштине о одржавању јавних расправа о нацрту буџета за 2008. годину, број 0-02-022-124/07 од 22. октобра 2007. године, у периоду од 13. октобра 2008. године до 28. октобра 2008. године.
9. Одмах након свог конституисања, избора предсједника, замјеника предсједника, градоначелника и комисија Скупштине, нова Скупштина Брчко Дистрикта заказаће редовну сједницу и започети расправу о нацрту буџета за фискалну 2009. годину који достави Влада Брчко Дистрикта у складу са овим налогом.
10. Изузетно и усљед горепоменутих околности, рок у којем Скупштина Брчко Дистрикта усваја буџет Дистрикта продужава се до 31. децембра 2008. године.

Завршне одредбе
11. Сви јавни званичници, државни службеници и намјештеници у Брчко Дистрикту предузеће све потребне мјере да осигурају да овај налог буде у потпуности извршен.
12. Овај налог ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи.
13. Како би се избјегле недоумице, одредбе овог налога имају већу правну снагу у односу на све прописе и правне акте који нису у складу са њим, а у мјери неопходној да овај налог буде у потпуности спроведен.
14. Овај налог супервизора биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
15. Овај налог супервизора биће објављен на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају било какве неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije