Nalog supervizora kojim se novčano kažnjavaju članovi Vlade Brčko Distrikta i nalažu mjere koje će preduzeti Skupština Brčko Distrikta da bi se olakšalo usvajanje budžeta za fiskalnu 2009. godinu

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Imajući naročito u vidu ovlaštenja supervizora predviđena u stavu 24 Dopunske odluke Tribunala za Brčko od 15. marta 1998. godine, a koji u odgovarajućem dijelu glasi da „supervizor … u oblasti Brčkog ima ovlaštenja jednaka onim koja su, prema Bonskoj konferenciji od decembra 1997. godine, data visokom predstavniku, uključujući pravo da smijeni bilo koje zvanično lice koje, po mišljenju supervizora, neadekvatno sarađuje sa njegovim naporima da obezbijedi poštovanje Daytonskog sporazuma, učvrsti demokratske ustanove u oblasti i revitalizuje lokalnu privredu”; i imajući u vidu stav XI.2 Zaključaka Bonske konferencije o sprovođenju mira održane 9. i 10. decembra 1997. godine, kojim se predviđa da visoki predstavnik (a stoga, shodno stavu 24 Dopunske odluke, supervizor) može donositi „obavezujuće odluke, kad on smatra za neophodno … (koje) mogu uključivati aktivnosti protiv lica koja obavljaju javnu službu”;
Imajući nadalje u vidu odredbe propisane u stavu 8 (b) Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine, o pripremi godišnjeg budžeta Distrikta;
Ističući da je blagovremeno usvajanje budžeta jedan od najvažnijih zadataka i dužnosti Vlade za ostvarivanje finansijske i političke stabilnosti i nastavak privrednog razvoja;
Ističući nadalje da se u potpunosti moraju poštovati uslovi navedeni u Statutu, koji obuhvataju čvrsto zacrtane rokove za usvajanje budžeta, kako bih bio siguran da će Statut biti poštovan nakon što se supervizija okonča;
Izražavajući pohvale za rad Direkcije za finansije Brčko Distrikta na pripremi i Vlade Brčko Distrikta na usvajanju Okvirnog budžeta za period od 2009. do 2011. godine, kojim je stvorena dobra osnova za blagovremenu pripremu i dostavljanje prihvatljivog nacrta budžeta za fiskalnu 2009. godinu;
Podsjećajući da sam već 2007. godine bio primoran da intervenišem u procesu blagovremenog usvajanja budžeta za fiskalnu 2008. godinu putem mog Naloga supervizora o privremenoj obustavi isplate plata i svih naknada članovima Vlade Brčko Distrikta i poslanicima Skupštine Brčko Distrikta, od 4. decembra 2007. godine;
Podsjećajući nadalje da od januara 2008. godine moj ured obavlja redovne konsultacije sa Direkcijom za finansije Brčko Distrikta, Vladom Brčko Distrikta i Skupštinom Brčko Distrikta kako bi im ukazao na potrebu da budžet za fiskalnu 2009. godinu bude blagovremeno pripremljen i usvojen i da su mi u više navrata pružena uvjeravanja da će Vlada Brčko Distrikta ispoštovati rokove propisane Statutom Brčko Distrikta;
Izražavajući razočaranje što uprkos tome i bez obzira na moje pismo od 18. septembra 2008. godine kojim sam ponovo naglasio da Vlada Brčko Distrikta mora Skupštini Brčko Distrikta da dostavi nacrt budžeta za fiskalnu 2009. godinu najkasnije do 30. septembra 2008. godine, Vlada Brčko Distrikta nije uspjela da usvoji nacrt budžeta za fiskalnu 2009. godinu i da ga dostavi Skupštini Brčko Distrikta na usvajanje u roku koji je propisan Statutom Brčko Distrikta;
Izražavajući bojazan da je ovim kašnjenjem u dostavljanju nacrta budžeta za fiskalnu 2009. godinu Skupština Brčko Distrikta onemogućena da za vrijeme trajanja svog redovnog mandata zakaže prvo čitanje i javne rasprave, uprkos dogovoru koji su sa mnom imali predstavnici Vlade i Skupštine da se osigura da te radnje budu obavljene prije isteka tekućeg mandata Skupštine;
Imajući u vidu da su se članovi Vlade Brčko Distrikta polaganjem zakletve obavezali da dužnosti i obaveze koje imaju po osnovu funkcija koje obavljaju izvršavaju savjesno i predano i uz puno poštovanje Statuta i zakona Brčko Distrikta;
Imajući nadalje u vidu da, time što nisu na vrijeme usvojili nacrt budžeta za fiskalnu 2009. godinu, članovi Vlade Brčko Distrikta očito nisu radili u javnom interesu Brčko Distrikta i da su postupali protivno Statutu Brčko Distrikta;
Nakon što sam zaključio da svi članovi Vlade Brčko Distrikta snose odgovornost za ovaj propust;
Izražavajući nespremnost da dozvolim da Vlada Brčko Distrikta ignoriše odredbe Statuta Brčko Distrikta ili zakon, oteža Skupštini Brčko Distrikta vršenje njenih zakonskih obaveza ili dovede u pitanje finansijsku stabilnost institucija Brčko Distrikta;
Insistirajući na tome da se u Distriktu očuva i odbrani vladavina prava;
Ovim putem nalažem sljedeće:
Novčane kazne za kršenje dužnosti
1. Svi članovi Vlade Brčko Distrikta kažnjavaju se oduzimanjem prava na platu u neto iznosu nakon obračunatog poreza i drugih odbitaka i/ili bilo kog drugog vida naknade za njihov rad kao članova Vlade, za period od 1. septembra 2008. godine do 30. septembra 2008. godine.
2. Novčane kazne predviđene stavom 1 ovog naloga ne odnose se na redovnu isplatu doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, poreza i naknada materijalnih troškova, koji su nastali kao rezultat obavljanja njihovih dužnosti i koji se isplaćuju iz budžetskih sredstava za materijalne troškove.
3. Ni Direkcija za finansije Brčko Distrikta niti bilo koja druga institucija Brčko Distrikta neće sadašnjim članovima Vlade Brčko Distrikta izvršiti bilo kakvu isplatu plata i/ili drugih davanja kako je predviđeno stavom 1 ovog naloga.
4. Ukupan iznos svih novčanih kazni biće prebačen Odjeljenju za zdravstvo, Pododjeljenju za socijalnu zaštitu, za kupovinu opreme isključivo za potrebe Dnevnog centra za boravak djece sa posebnim potrebama Brčko Distrikta.
5. Odjeljenje za zdravstvo će mjesečno izvještavati supervizora za Brčko Distrikt o korištenju i utrošcima novca koji je prebačen u svrhu ovog naloga sve dok se ne bude smatralo da su ta finansijska sredstva utrošena u potpunosti.
6. Bez obzira na novčanu kaznu koja im je nametnuta stavom 1 ovog naloga, svi članovi Vlade Brčko Distrikta nastaviće da savjesno obavljaju svoje dužnosti kao članovi Vlade Brčko Distrikta. Naročito, prisustvovaće svim zakazanim sjednicama Vlade Brčko Distrikta, redovnim i vanrednim, i glasaće o svim pitanjima o kojima je glasanje propisano. Ukoliko bilo ko od njih na bilo koji način ne izvrši svoje stalne obaveze u skladu sa ovim stavom, razmotriću mogućnost preduzimanja dodatnih radnji.
Postupak za usvajanje budžeta
7. Vlada Brčko Distrikta će Skupštini Brčko Distrikta dostaviti nacrt budžeta za fiskalnu 2009. godinu, u verziji koja je usvojena na sjednici Vlade od 4. oktobra 2008. godine.
8. Budžetska komisija Skupštine Brčko Distrikta će, u tehničkom mandatu i na osnovu ovog naloga, pripremiti, organizovati, utvrditi raspored održavanja i održati javne rasprave o nacrtu budžeta u mjesnim zajednicama kako je utvrđeno Odlukom Skupštine o održavanju javnih rasprava o nacrtu budžeta za 2008. godinu, broj 0-02-022-124/07 od 22. oktobra 2007. godine, u periodu od 13. oktobra 2008. godine do 28. oktobra 2008. godine.
9. Odmah nakon svog konstituisanja, izbora predsjednika, zamjenika predsjednika, gradonačelnika i komisija Skupštine, nova Skupština Brčko Distrikta zakazaće redovnu sjednicu i započeti raspravu o nacrtu budžeta za fiskalnu 2009. godinu koji dostavi Vlada Brčko Distrikta u skladu sa ovim nalogom.
10. Izuzetno i usljed gorepomenutih okolnosti, rok u kojem Skupština Brčko Distrikta usvaja budžet Distrikta produžava se do 31. decembra 2008. godine.
Završne odredbe
11. Svi javni zvaničnici, državni službenici i namještenici u Brčko Distriktu preduzeće sve potrebne mjere da osiguraju da ovaj nalog bude u potpunosti izvršen.
12. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
13. Kako bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu u skladu sa njim, a u mjeri neophodnoj da ovaj nalog bude u potpunosti sproveden.
14. Ovaj nalog supervizora biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
15. Ovaj nalog supervizora biće objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije