Налог супервизора којим се именује госпођа Љиљана Оренди за члана Изборне комисије Брчко дистрикта и новчано кажњавају посланици Скупштине Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењма која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”);
Посебно истичући овлаштења супервизора која су дата ставом 24 Допунске одлуке Трибунала за Брчко од 15. марта 1998. године који наводи у одређеном дијелу да „супервизор (…) у Брчком има овлаштења која су истовјетна овлаштењима која су дата високом представнику Бонском конференцијом у децембру 1997. године укључујући овлаштење да разријеши са дужности било ког јавног званичника за кога супервизор сматра да не сарађује на одговарајући начин са његовим настојањима да оствари поштовање Дејтонског мировног споразума, да ојача демократске институције у овој области и да оживи локалну привреду“; и констатујући да став XI.2 закључака Бонске конференције о имплементацији мира која је одржана 09. и 10. децембра 1997. године прописује да високи представник (и стога, у складу са ставом 24 Допуснке одлуке, и супервизор) може да изда „обавезујуће одлуке, када он процијени да је то неопходно… (које) могу да садрже мјере против особа које обављају јавну службу“;
Надаље констатујући овлаштења супервизора која су дата ставом 9 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године и који наводи у одређеном дијелу да „код свих наднадних избора у Дистрикту, изборна правила и право на гласање успостављено Статутом Дистрикта у складу су (колико супервизор мисли да треба да буду) са релевантним законима и прописима који регулишу изборе, а супервизор одређује начин надзирања накнадних избора“;
Позивајући се на Изборни закон Босне и Херцеговине (Службени лист Босне и Херцеговине бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07 и 33/08) и Изборни закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, бр. 17/08) (даље у тексту: „Изборни закон Брчко Дистрикта”) који уређује поступак избора и састав Изборне комисије Брчко Дистрикта;
Подсјећајући на мој Налог супервизора од 18. јула 2008. о Изборној комисији Брчко Дистрикта и којим се Скупштини Брчко Дистрикта налаже да именује нове чланове Изборне комисије Брчко Дистрикта, у којем се изричито констатује да се изборним законима и Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта и Одлуком о критеријумима за одређивање броја чланова Изборне комисије коју је донијела Централна изборна комисија 08. маја 2008. прописује да се Изборна комисија Брчко Дистрикта прошири за два члана тако да броји укупно седам чланова;
Напомињући да ме је стално одлагање рјешавања радног статуса чланова Изборне комисије Брчко Дистрикта и именовања нових чланова већ приморало да интервенишем у овом процесу путем мог Налога супервизора од 18. јула 2008. и мог писма од 20. августа 2008. у којем сам наложио посланицима Скупштине Брчко Дистрикта да именују два нова члана Изборне комисије Брчко Дистрикта најкасније до 31. августа 2008. године;
Уважавајући труд Комисије за избор и именовања и мандатно-имунитетне комисије који је уложила у интервјуисање кандидата који су се пријавили на позиције чланова Изборне комисије Брчко дистрикта и констатујући да је горепоменута Комисија обезбиједила довољан број у потпуности квалификованих кандидата Скупштини Брчко Дистрикта од којих су могли да изаберу и именују два нова члана Изборне комисије Брчко Дистрикта који би одражавали састав становништва Брчко Дистрикта у складу са Статутом Брчко Дистрикта и Уставом Босне и Херцеговине који у преамбули дефинише Босну и Херцеговину као државу која се састоји од: „Бошњака, Хрвата и Срба (..) као конститутивних народа (у заједници са осталима)“;
Изражавајући жаљење што су од када је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине одбила да да сагласност на именовање предложених чланова Изборне комисије Брчко Дистрикта у јуну 2007., посланици Скупштине Брчко Дистрикта на очигледан начин пропустили да поступе у складу са законима, одлукама Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, мојим Налогом супервизора од 18. јула 2008. године и мојим писмом од 20. августа 2008. године;
Без обзира на мој Налог супервизора од 18. јула 2008. године и упркос томе што је одржала двије редовне сједнице и двије ванредне сједнице о значајном трошку пореских обвезника Дистрикта, Скупштина Брчко Дистрикта је само успјела да се сложи и именује једног члана Изборне комисије Брчко Дистрикта и супротно Закону, мом Налогу супервизора од 18. јула 2008. године и мом писму од 20. августа 2008. године, је колективно одлучила без и једног гласа против да поново почне поступак одабира другог кандидата тиме доводећи у питање интегритет читавог изборног процеса и састава Изборне комисије Брчко Дистрикта који је прописан законом.
Сматрајући да би се потпуним придржавањем стандарда понашања од стране свих јавних званичника у Дистрикту укључујући, али не ограничавајући се на посланике Скупштине Брчко Дистрикта, требало да пруже најбоље могуће услуге становницима Дистрикта и да сачува повјерење јавности и политичку стабилност у Дистрикту;
Након што сам закључио да су својим поступањем посланици Скупштине Брчко Дистрикта показали срамотно занемаривање Статута Брчко Дистрикта, закона Брчко Дистрикта и мојих налога, као и интегритета изборног процеса и пореских обвезника Дистрикта чији је мукотрпно зарађен новац протраћен одржавањем четири сједнице Скупштине које су се завршиле назаконитим актом;
Сматрајући за неопходно да исправим пропуст Скупштине и рјешим питање именовања за Изборну комисију Брчко дистрикта на начин којим ће се омогућити прописно и законито одржавање избора у Дистрикту 05. октобра 2008.
Имајући у виду одговорност Изборне комисије Брчко Дистрикта у припреми и руковођењу организацијом изборног процеса и сматрајући да би два додатна члана једино учествовањем у предстојећим изборима стекла одговарајуће искуство како би се осигурао минимум конитинуитета за будућу Изборну комисију Брчко Дистрикта;
Констатујући да госпођа Љиљана Оренди, која се пријавила на мјесто члана Изборне комисије Брчко Дистрикта, испуњава наведене услове и да је успјешно прошла поступак одабира кандидата који је спровела Комисија за избор и именовања и мандатно-имунитетна комисија Скупштине Брчко Дистрикта, да је на коначној листи кандидата који су успјешно обавили разговор заузела трећу, а у својству представника из реда Осталих прву позицију.
Након што сам стога одлучио да ријешим ово питање путем налога супервизора са циљем да се Изборној комисији Брчко дистрикта омогући да прописно припреми и спроведе предстојеће изборе у свом пуном саставу;
Изражавајући неспремност да у демократском друштву које је уређено владавином права грађани и институције Брчко Дистрикта морају да трпе било коју штету због намјерног пропуста да се испуне захтјеви прописани законом;
Стога сам надаље одлучио да је неопходно да посланике Скупштине Брчко Дистрикта сматрам одговорним за њихово поступање;

Овим путем налажем:

Именовање седмог члана Изборне комисије Брчко Дистрикта
1. Овим путем се госпођа Љиљана Оренди именује за члана Изборне комисије Брчко Дистрикта.
2. Ово именовање ступа на снагу од дана издавања овог налога супервизора од 12:00 часова.
3. Госпођа Љиљана Оренди ће преузети дужност у складу са условима и свим правима и одговорностима као да је именована у складу са чланом 2.2 Изборног закона Брчко Дистрикта. Сви закони и прописи који се односе на чланове Изборне комисије Брчко Дистрикта ће се односити на госпођу Љиљану Оренди у току њеног мандата.

Новчану казну за непрописно понашање
4. Сви посланици у садашњем сазиву Скупштине Брчко Дистрикта се овим путем новчано кажњавају укупним нето износом од 800 (осам стотина) КМ након обрачунатог пореза и других одбитака и тај износ приближно одражава штету коју је њихово поступање нанијело Дистрикту.
5. Дирекција за финансије Брчко Дистрикта ће одбити износ из горенаведеног става 4 од накнада за рад које би требало да се исплате за септембар 2008. године за сваког посланика.
6. Одредбе ставова 4, 5 и 7 овог налога супервизора се не односе на накнаду за рад посланика који редовно издвајају износ од најмање 800 КМ од своје накнаде за рад за неки добротворни фонд. Било који посланик који испуњава овај критеријум и који у року од наредних осам (8) дана достави Канцеларији за имплементацију Коначне одлуке за Брчко потврђене информације, доказе или изјаве добротворног фонда или корисника, биће ослобођен новчане казне из става 4 овог налога.
7. Укупан износ свих одбитака ће се пребацити Одјељењу за здравство, Пододјељењу за социјалну заштиту у сврху куповине опреме искључиво за потребе Дневног центра за боравак дјеце са посебним потребама Брчко Дистрикта.
8. Одјељење за здравство ће редовно подносити извјештаје супервизору за Брчко о употреби и утрошку средстава која се пребацују у сврху одређену овим налогом.
9. Поред тога садашњим посланицима Брчког ће бити забрањено да користе финансијска средства из скупштинских фондова за репрезентазију, т.ј. средства за поклоне, оброке, пића или било које друге трошкове репрезентације до краја садашњег мандата.
10. Без обзира на новчану казну која се намеће члановима Скупштине Брчко Дистрикта ставовима 4 и 5 овог налога, посланици ће наставити да марљиво обављају све своје дужности као чланови Скупштине Брчко Дистрикта. Ако било ко од посланика Скупштине Брчко Дистрикта који је новчано кажњен путем овог налога, на било који начин, одступи од својих сталних обавеза у складу са овим ставом, предсједник Скупштине Брчко Дистрикта ће ме извијестити у писаној форми усљед чега могу предузети даље мјере.

Завршне одредбе
11. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи.
12. Како би се отклонила свака сумња, одредбе овог налога имају већу правну снагу у односу на законске прописе и правне акте који нису у складу са овим налогом у мјери у којој је потребно да би овај налог у потпуности био примијењен.
13. Овај налог супервизора ће се без одлагања објавити у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Сви јавни званичници Дистрикта ће предузети све неопходне мјере да осигурају да се овај налог досљедно и у потпуности спроведе. Било ко ко не учини све што је неопходно у овом смислу биће сматран лично одговорним за тај пропуст.
14. Овај налог супервизора објављује се и на енглеском и на службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају недосљедности верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije